Makroekonomia bezrobocie

 0    23 flashcards    duljo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pracujący
start learning
Osoby ktore za swoja pracę są wynagradzane w pieniężnej lub w innej formie
Aktywni zawodowo
start learning
osoby pracujące lub osoby bezrobotne
Bierni zawodowo
start learning
ta część ludności (w wieku 15 lat i więcej) w której skład nie wchodzą aktywni zawodowo
Stopa bezrobocia
start learning
Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
Przepływ na rynku pracy
start learning
przepływ między zbiorami pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo
Zniechęceni pracownicy
start learning
bezrobotni którzy długo szukali pracy stracili nadzieję na jej znalezienie i zaprzestali wysiłków
Bezrobocie dobrowolne(naturalne)
start learning
bezrobotni którzy należą do zasobu pracy lecz nie chcą podjąć pracy za ustaloną na rynku płacę
Bezrobocie przymusowe
start learning
bezrobotni którzy nie mogą znależć pracy za obowiazującą na rynku płacę
Bezrobocie frykcyjne
start learning
z natury rzeczy krótkookresowe bezrobocie spowodowane mobilnością pracowników którzy szukają jak najlepszej pracy
Bezrobocie struktrualne
start learning
bezrobocie które powstaje wtedy kiedy struktura zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracę nie odpowiada podaży pracy
Bezrobocie cykliczne
start learning
bezrobocie spowodowane brakiem popytu na dobra w gospodarce
Naturalna stopa bezrobocia
start learning
stosunek wielkości bezrobocia dobrowolnego (naturalnego) do wielkości zasobu pracy
Bezrobocie Keynesistowskie jest rezultatem
start learning
niedostatecznego popytu globalnego na dobra
Strumień napływu do zasobu bezrobocia
start learning
to liczba osób przechodzących do tego zasobu w określonym czasie
Przykłady bezrobocia naturalnego
start learning
to bezrobocie frykcyjne i struktrualne
Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem
start learning
niedoskonale funkcjonującego rynku pracy
Według teori Keynesa co jest głównym narzędziem walki z bezrobociem
start learning
głównym narzędziem walki z bezrobociem jest aktywna polityka państwa polegająca na stymulowaniu efektywnego popytu na dobra
Stopa bezrobocia pokazuje
start learning
jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni
Współczynnik aktywności zawodowej
start learning
to stosunek zasobów siły roboczej do liczby ludności w wieku produkcyjnym
Zasoby siły roboczej (aktywni zawodow) to
start learning
bezrobotni jak i zatrudnieni
Zgodnie z założeniem podejscia neoklasycznego obnizka płac realnych powoduje
start learning
spadek bezrobocia
Podaż pracy
start learning
liczba osób które chcą w danym okresie pracowac za określoną stawkę płacy
Popyt na pracę
start learning
jest to zapotrzebowanie na pracę zglaszane przez pracodawców (przedziębiorstwa)

You must sign in to write a comment