odmiana czasowników nieregularnych w czasie preterito

 0    82 flashcards    januszek
download mp3 print play test yourself
 
Question español Answer español
HABLAR
start learning
mówić hablé hablaste habló hablamos hablasteis hablaron
BEBER
start learning
pić bebí bebiste bebió bebimos bebisteis bebieron
VIVIR
start learning
żyć viví viviste vivió vivimos vivisteis vivieron
JUGAR
start learning
grać jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron
CEGAR
start learning
ślepnąć/zatykać tarasować cegué cegaste cegó cegamos cegasteis cegaron
COLGAR
start learning
wieszać, zawieszać colgué colgaste colgó colgamos colgasteis colgaron
LLEGAR
start learning
przybywać llegué llegaste llegó llegamos llegasteis llegaron
PLEGAR
start learning
składać, zginać plegué plegaste plegó plegamos plegasteis plegaron
REGAR
start learning
podlewać regué regaste regó regamos regasteis regaron
ROGAR
start learning
prosić, modlić się rogué rogaste rogó rogamos rogasteis rogaron
TRAGAR
start learning
połykać tragué tragaste tragó tragamos tragasteis tragaron
VAGAR
start learning
błądzić vagué vagaste vagó vagamos vagasteis vagaron
PAGAR
start learning
płacić pagué pagaste pagó pagamos pagasteis pagaron
CRUZAR
start learning
skręcać crucé cruzaste cruzó cruzamos cruzasteis cruzaron
APARCAR
start learning
parkować aparqué aparcaste aparcó aparcamos aparcasteis aparcaron
BUSCAR
start learning
szukać busqué buscaste buscó buscamos buscasteis buscaron
CLARIFICAR
start learning
wyjaśniać clarifiqué clarificaste clarificó clarificamos clarificasteis clarificaron
DESTACAR
start learning
błyszczeć destaqué destacaste destacó destacamos destacasteis destacaron
JUSTIFICAR
start learning
usprawiedliwiać, dopasowywac justifiqué justificaste justificó justificamos justificasteis justificaron
PRACTICAR
start learning
praktykować practiqué practicaste practicó practicamos practicasteis practicaron
SACAR
start learning
wyciagać, wyrywać saqué sacaste sacó sacamos sacasteis sacaron
TOCAR
start learning
dotykać toqué tocaste tocó tocamos tocasteis tocaron
ALMORZAR
start learning
zjeść 2 śniadanie almorcé almorzaste almorzó almorzamos almorzasteis almorzaron
AUTORIZAR
start learning
autoryzowac. upoważniać autoricé autorizaste autorizó autorizamos autorizasteis autorizaron
CAZAR
start learning
polować cacé cazaste cazó cazamos cazasteis cazaron
COMENZAR
start learning
rozpoczynać comencé comenzaste comenzó comenzamos comenzasteis comenzaron
CRUZAR
start learning
krzyżować, przechodzić crucé cruzaste cruzó cruzamos cruzasteis cruzaron
EMPEZAR
start learning
rozpoczynać empecé empezaste empezó empezamos empezasteis empezaron
FORZAR
start learning
włamywać się, zmuszać forcé forzaste forzó forzamos forzasteis forzaron
ORGANIZAR
start learning
organizowac organicé organizaste organizó organizamos organizasteis organizaron
SIMBOLIZAR
start learning
symbolizować simbolicé simbolizaste simbolizó simbolizamos simbolizasteis simbolizaron
TROPEZARSE
start learning
potykać (się) me tropecé te tropezaste se tropezó nos tropezamos os tropezasteis se tropezaron
DORMIR
start learning
spać dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron
PEDIR
start learning
prosić pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron
VESTIRSE
start learning
ubierać się me vestí te vestiste se vistió nos vestimos os vestisteis se vistieron
SEGUIR
start learning
podążać seguí seguiste siguió seguimos seguisteis siguieron
REPETIR
start learning
powtarzać repetí repetiste repitió repetimos repetisteis repitieron
CORREGIR
start learning
poprawiać corregí corregiste corrigió corregimos corregisteis corrigieron
CONSEGUIR
start learning
zdobyć, osiągnąć conseguí conseguiste consiguió conseguimos conseguisteis consiguieron
PERSEGUIR
start learning
ścigać, prześladować perseguí perseguiste persiguió perseguimos perseguisteis persiguieron
MEDIR
start learning
mierzyć medí mediste midió medimos medisteis midieron
SERVIR
start learning
podawać serví serviste sirvió servimos servisteis sirvieron
PRODUCIR
start learning
produkowac produje produjiste produjo produjimos produjisteis produjeron
TRADUCIR
start learning
tlumaczyć traduje tradujiste tradujo tradujimos tradujisteis tradujeron
REDUCIR
start learning
redukować reduje redujiste redujo redujimos redujisteis redujeron
CONDUCIR
start learning
prowadzić conduje condujiste condujo condujimos condujisteis condujeron
ANDAR
start learning
chodzić, iść, działać anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron
DAR,
start learning
dawać di diste dio dimos disteis dieron
DECIR
start learning
powiedzieć dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron
TRAER
start learning
przynosić traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron
VER
start learning
widziec vi viste vio vimos visteis vieron
ATRAER
start learning
przyciągać, pociągać atraje atrajiste atrajo atrajimos atrajisteis atrajeron
DISTRAER
start learning
odrywać, odwracać uwagę distraje distrajiste distrajo distrajimos distrajisteis distrajeron
EXTRAER
start learning
wyciągać, wydobywać extraje extrajiste extrajo extrajimos extrajisteis extrajeron
RETRAER
start learning
odradzać retraje retrajiste retrajo retrajimos retrajisteis retrajeron
ESTAR
start learning
być estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron
HACER
start learning
robić hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron
IR/SER
start learning
iść/być fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
PODER
start learning
móc pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron
PONER
start learning
kłaść puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron
QUERER
start learning
kochać, chcieć quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
SABER
start learning
wiedziec supe supiste supo supimos supisteis supieron
TENER
start learning
mieć tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron
VENIR
start learning
przychodzić vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron
CABER
start learning
mieścić się cupe cupiste cupo cupimos cupisteis cupieron
ENTENDER
start learning
rozumieć entendí entendiste entendió entendimos entendisteis entendieron
CERRAR
start learning
zamykać cerré cerraste cerró cerramos cerrasteis cerraron
PREFERIR
start learning
woleć preferí preferiste prefirió preferimos preferisteis prefirieron
CREER
start learning
wierzyć creí creíste creyó creímos creísteis creyeron
CAER
start learning
upaść, spaść caí caíste cayó caímos caísteis cayeron
LEER
start learning
czytać leí leíste leyó leímos leísteis leyeron
OÍR
start learning
słyszeć oí oíste oyó oímos oísteis oyeron
POSEER
start learning
posiadać poseí poseíste poseyó poseímos poseísteis poseyeron
PROVEER
start learning
zaopatrzyć, dostarczyć proveí proveíste proveyó proveímos proveísteis proveyeron
ROER
start learning
gryźć, dręczyć roí roíste royó roímos roísteis royeron
HUIR
start learning
uciec, zbiec huí huiste huyó huimos huisteis huyeron
CONSTRUIR
start learning
budowac construí construiste construyó construimos construisteis construyeron
CONTRIBUTIR
start learning
przyczynić się do contributí contributiste contributió contributimos contributisteis contributieron
DESTRUIR
start learning
niszczyć destruí destruiste destruyó destruimos destruisteis destruyeron
FLUIR
start learning
płynąć, ciec fluí fluiste fluyó fluimos fluisteis fluyeron
INCLUIR
start learning
zawierać incluí incluiste incluyó incluimos incluisteis incluyeron
INFLUIR
start learning
wpływać influí influiste influyó influimos influisteis influyeron

You must sign in to write a comment