General Terms

4.5  1    92 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kadry / dział kadr / zasoby ludzkie
start learning
human resources
zarządzanie zasobami ludzkimi
start learning
human resources management / managing human resources
polityka kadrowa (firmy)
start learning
human resources policy
taktyka kadrowa firmy
start learning
human resources tactics
najlepsze praktyki kadrowe / związane z zasobami ludzkimi
start learning
human resources best practices
dział personalny
start learning
human resources department
kierownik działu personalnego
start learning
human resources manager
kontrola HR
start learning
HR audit
system informatycznego zarządzania zasobami ludzkimi
start learning
human resources information system (HRIS)
doradztwo personalne
start learning
human resource consulting
zapewniać usługi związane z HR
start learning
provide HR services
siła robocza / potencjał ludzki
start learning
workforce
przepływ pracy
start learning
workflow
kapitał ludzki
start learning
human capital
ludzka siła robocza
start learning
manpower
praca / siła robocza
start learning
labour (BrE) / labor (AmE)
niskonakładowa siła robocza
start learning
low-cost labour
wydajna praca / wydajna siła robocza
start learning
productive labour
wysoka zdolność produkcyjna
start learning
high productivity
niska zdolność produkcyjna
start learning
low productivity
zwiększać zdolność produkcyjną
start learning
to boost productivity
zwiększyć produktywność
start learning
to increase productivity
utrzymać zdolność produkcyjną na wysokim poziomie
start learning
to maintain productivity at a high level
wydajność
start learning
efficiency
maksymalizować wydajność
start learning
to maximise efficiency
standardy wydajności
start learning
efficiency standards
wydajność ekonomiczna
start learning
economic efficiency
proces biznesowy
start learning
business process
restrukturyzacja procesów biznesowych
start learning
business process reengineering
strategia firmy
start learning
corporate strategy
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
start learning
empowerment
upoważniać
start learning
to empower
wzmacnianie klienta
start learning
customer empowerment
organizacja
start learning
organisation (BrE) / organization (AmE)
duża / mała organizacja
start learning
large / small organisation
organizacja non-profit / niedochodowa
start learning
non-profit organisation
założyć organizację
start learning
to set up an organisation
rozwiązać organizację
start learning
to dissolve an organisation
zarządzać organizacją
start learning
to manage an organisation
wyzwania dotyczące organizacji
start learning
organisational challenges
kultura organizacji
start learning
organisational culture
cel organizacyjny
start learning
organisational goal
misja organizacji
start learning
organisational mission
rola w organizacji
start learning
organisational role
zachowanie organizacyjne
start learning
organisational behaviour
struktura organizacyjna
start learning
organisational structure
struktura władzy
start learning
power structure
struktura zawodowa
start learning
occupational structure
zarządzanie jakością
start learning
quality management
kompleksowe zarządzanie jakością
start learning
total quality management
sektor działalności gospodarczej
start learning
business sector
sektor prywatny
start learning
private sector
sektor publiczny
start learning
public sector
gospodarka
start learning
economy
gospodarka dynamiczna
start learning
dynamic economy
gospodarka krajowa
start learning
domestic economy
aktywa / mienie / majątek
start learning
assets
różnorodność w miejscu pracy
start learning
workplace diversity
różnica pokoleniowa
start learning
generational difference
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
włączenie
start learning
inclusion
usatysfakcjonowany
start learning
satisfied
zmotywowany
start learning
motivated
rozwinięty
start learning
developed
zachowany
start learning
retained
ustawodawstwo
start learning
legislation
prawo pracy
start learning
employment law / labour law
mobilność siły roboczej
start learning
labour mobility
system opieki społecznej
start learning
social welfare system
atrakcyjność / przyciąganie
start learning
attraction
selekcja / wybór
start learning
selection
trening / szkolenie
start learning
training
ocena / szacunek / diagnoza
start learning
assessment
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
globalizacja
start learning
globalisation (BrE) / globalization (AmE)
fuzje i przejęcia
start learning
mergers and acquisitions
nowe przedsięwzięcie / nowa firma
start learning
start-up company
zarządzanie talentami
start learning
talent management
planowanie sukcesji
start learning
succession planning
instytucje wyższego kształcenia
start learning
institutions of higher education
stowarzyszenie zawodowe
start learning
professional association
zachować / zatrzymać talent i wiedzę
start learning
to retain the talent and knowledge
zredukować rotację kadr
start learning
to lower the employee turnover
starać się zaoferować świadczenia dodatkowe
start learning
to strive to offer benefits
oddziaływać na pracowników
start learning
to appeal to workers
relacja pracodawca-pracownik
start learning
employer-employee relationship
wspólne / zbiorowe przedstawicielstwo
start learning
collective representation
zarządzanie kadrami
start learning
personnel administration
zasoby finansowe i materiałowe
start learning
financial and material resources
zredukować koszty zatrudnienia
start learning
to reduce the employment costs
uniknąć potrzeby koniecznej redukcji etatów
start learning
to avoid the need for compulsory redundancies
badać trendy
start learning
to explore trends

You must sign in to write a comment