English Phrases Travel, directions

 0    58 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Około 300 kilometrów,
start learning
About 300 kilometers,
Bilet w jedną stronę,
start learning
A one way ticket,
Czy zamierzasz jej pomóc?
start learning
Are you going to help her?
Bilet w obie strony,
start learning
A round trip ticket,
Kiedy?
Kiedy odjeżdża pociąg?
start learning
At what time?
When does the train leave?
Czy mogę umówić się na przyszłą środę?
start learning
Can I make an appointment for next Wednesday?
Czy możesz powtórzyć?
start learning
Can you repeat that please?
Czy ta droga prowadzi do Nowego Jorku?
start learning
Does this road go to New York?
Czy masz wystarczająco pieniędzy?
start learning
Do you have enough money?
Czy wiesz jak gotować?
start learning
Do you know how to cook?
Czy wiesz, co to mówi?
start learning
Do you know what this says?
Czy chcesz, żebym przyszedł i cię zabrał?
start learning
Do you want me to come and pick you up?
Chodź za mną,
start learning
Follow me,
Stąd do tamtąd,
start learning
From here to there,
Idź prosto,
start learning
Go straight ahead,
Czy przybyłeś?
start learning
Have you arrived?
Czy byłeś w Bostonie?
start learning
Have you been to Boston?
Jak się tam dostanę?
start learning
How do I get there?
Jak dostać się na Daniel Street?
start learning
How do I get to Daniel Street?
Jak dostać się do ambasady amerykańskiej?
start learning
How do I get to the American Embassy?
Jak długo zajmuje podróż samochodem?
start learning
How long does it take by car?
Ile czasu zajmuje podróż do Gruzji?
start learning
How long does it take to get to Georgia?
Jak długi jest lot?
start learning
How long is the flight?
Jaki był film?
start learning
How was the movie?
Chciałbym zadzwonić,
start learning
I'd like to make a phone call,
Chciałbym dokonać rezerwacji,
start learning
I'd like to make a reservation,
Mam pytanie, które chcę zadać, / Chcę zadać ci pytanie,
start learning
I have a question I want to ask you,/ I want to ask you a question,
Ja też wezmę to,
start learning
I'll take that one also,
Już idę,
start learning
I'm coming right now,
Wracam do domu za cztery dni,
start learning
I'm going home in four days,
Jutro wyjezdzam,
start learning
I'm leaving Tomorrow,
Szukam poczty,
start learning
I'm looking for the post office,
Czy to twoje pióro?
start learning
Is this pen yours?
Szkoda, że ​​go nie mam,
start learning
I wish I had one,
Poproszę jeden bilet do Nowego Jorku,
start learning
One ticket to New York please,
Podróż w jedną lub w drugą stronę?
start learning
One way or round trip?
Proszę mów wolniej,
start learning
Please speak slower,
Proszę zabrać mnie na lotnisko,
start learning
Please take me to the airport,
W ten sposób,
start learning
That way,
Samolot odlatuje o 5: 30P,
start learning
The plane departs at 5:30P,
Przybyli wczoraj,
start learning
They arrived yesterday,
Obróć się,
start learning
Turn around,
Skręć w lewo,
start learning
Turn left,
Skręć w prawo,
start learning
Turn right,
O której idziesz na dworzec autobusowy?
start learning
What time are you going to the bus station?
Kiedy to się stało?
start learning
When did this happen?
Kiedy przybyłeś do Bostonu?
start learning
When did you arrive in Boston?
Kiedy przyjeżdża?
start learning
When does he arrive?
Kiedy się pojawi?
start learning
When does it arrive?
Kiedy bank jest otwarty?
start learning
When does the bank open?
Kiedy autobus odjeżdża?
start learning
When does the bus leave?
Kiedy przybędzie my?
start learning
When do we arrive?
Kiedy wychodzimy?
start learning
When do we leave?
Gdzie mogę to wysłać?
start learning
Where can I mail this?
Skąd ona pochodzi?
start learning
Where is she from?
Gdzie jest łazienka?
start learning
Where is the bathroom?
Dlaczego nie?
start learning
Why not?
Czy mi przypomnisz?
start learning
Will you remind me?

You must sign in to write a comment