CRIMEN I CASTIGO

 0    174 flashcards    anoolcia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
la ABSOLUCIÓN
start learning
uniewinnienie
ABSOLVER
start learning
uniewinnić
el ACCIDENTE LABORAL
start learning
wypadek przy pracy
ACORDAR
start learning
postanowić (sąd)
el ACOSO LABORAL
start learning
mobbing
la ACUSACIÓN PARTICULAR
start learning
oskarżenie posiłkowe
ACUSADO DE
start learning
oskarżony o
el ACUSADO
start learning
oskarżony
el AGENTE DE POLICÍA
start learning
funkcjonariusz policji
el ALBARÁN EXTENDIDO
start learning
wystawiona faktura
el ALLEGADO
start learning
wspólnik
el ÁNIMO DE LUCRO
start learning
chęć zysku
ARCHIVAR/SOBRESEER
start learning
umorzyć
el ARRESTADO
start learning
aresztowany, zatrzymany
el ASESORAMIENTO
start learning
doradztwo
la AUDIENCIA DE LAS PARTES
start learning
wysłuchanie stron
la AUDIENCIA PROVINCIAL
start learning
sąd okręgowy, sąd drugiej instancji
el AUTO (DEL JUZGADO)
start learning
orzeczenie
los BILLETES DE CURSO LEGAL
start learning
banknoty w legalnym obrocie
el BLANQUEO DE CAPITALES
start learning
pranie pieniędzy
el CALABOZO
start learning
areszt
el CARGO
start learning
zarzut
la CAUSA INMEDIATA
start learning
bezpośrednia przyczyna
CELEBRARSE UN JUICIO
start learning
odbywać się (o rozprawie)
la CITACIÓN
start learning
wezwanie do sądu
CITAR
start learning
wezwać do sadu
el CLUB DE ALTERNE
start learning
agencja towarzyska
los COMPONENTES DEL TRIBUNAL SUPREMO
start learning
skład sędziowski sądu najwyższego
CONCEDER UNA LICENCIA
start learning
przyznać pozwolenie
CONCURRENTE
start learning
zbieżny
CONDENAR
start learning
skazać
DAR DE ALTA/DARSE DE ALTA
start learning
zapisać/ zarejestrować/ zapisać się/ zarejestrować się
DAR DE BAJA/DARSE DE BAJA
start learning
wypisać/ wypisać się
DAR EL ALTA EN UN HOSPITAL/SER DADO DE ALTA EN UN HOSPITAL
start learning
być wypisanym ze szpitala
DAR EL ALTO
start learning
stop (policía me dio el alto)
la DECLARACIÓN JUDICIAL
start learning
zeznanie przed sądem
el DECOMISO
start learning
zabezpieczenie, zajęcie, konfiskata
DECRETAR SECRETO SUMARIAL
start learning
objąć śledztwo tajemnicą
DEJAR EN LIBERTAD CON CARGOS
start learning
wypuścić na wolność z podtrzymaniem zarzutów
DELIBERACIÓN
start learning
rozpoznanie (przez sąd), tmb. ver, examinar
el DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
start learning
przestępstwo przeciwko własności intelektualnej
el DELITO
start learning
przestępstwo
el DENUNCIADO
start learning
podmiot oskarżenia, skarżący, jedna ze stron, powód pozwany
DENUNCIAR
start learning
donieść, złożyć skargę
DERIVADO DE
start learning
wynikający z
DESAROLLAR un PROYECTO
start learning
opracować projekt
DESAROLLAR una ACTIVIDAD
start learning
prowadzić działalność
DETENER
start learning
zatrzymać
DICHO
start learning
wspomniany
DICTAR SENTENCIA
start learning
wydać wyrok
la DILIGENCIA
start learning
czynność
la DILIGENCIA INICIAL
start learning
czynność wstępna
DISPONER DE
start learning
dysponować czymś
el DOLO
start learning
zamiar
EFECTUAR UNA RESERVA
start learning
w ramach
el FAVORECIMIENTO
start learning
sprzyjanie
la EMPRESA TAPADERA/INSTRUMENTAL
start learning
firma krzak, przykrywka
EN CONCURSO CON
start learning
w zbiegu z
EN CONEXIÓN CON
start learning
w związku, w zbiegu z
EN CURSO
start learning
w toku
EN EL ÁMBITO DE LA LEY
start learning
w świetle prawa
EN MARCO DE
start learning
w ramach
EN MATERIA DE/ EN EL ÁMBITO
start learning
w zakresie
el ENCAUSADO
start learning
oskarżony
ENCUBRIR
start learning
ukrywać (przestępstwo), zataić
el ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
start learning
nieleglane wzbogacenie się
el ESCRITO DE ACUSACIÓN
start learning
akt oskarżenia
ESTABLECER
start learning
stanowić
ESTAR AMPARADO POR EL DERECHO
start learning
chroniony prawem
ESTAR FICHADO
start learning
być karanym
ESTAR FICHADO
start learning
być notowanym
EXAMINAR/ VER
start learning
sprawa została rozpoznana
las FACTURAS ENGORDADAS
start learning
zawyżone faktury
el FALLECIMIENTO
start learning
zgon
el FALLO
start learning
orzeczenie
la FALTA
start learning
wykroczenie
el FISCAL
start learning
prokurator
la FISCALÍA
start learning
prokuratura
FRUSTRAR
start learning
udaremnić
HACER LAS VECES
start learning
robić za
el HECHO/ACTO DELICTIVO
start learning
czyn przestępczy
los HECHOS DE LA SENTENCIA
start learning
uzasadnienie wyroku
el HOMBRE DE PAJA
start learning
człowiek słup
el HOMICIDIO IMPRUDENTE
start learning
nieumyślne spowodowanie śmierci
el IMPUTADO
start learning
obwiniony
IMPUTAR
start learning
zarzucać
INCOAR un PROCEDIMIENTO ABREVIADO
start learning
wszcząć postępowanie skrócone
INCOAR UNA INSTRUCCIÓN/INVESTIGACIÓN
start learning
wszcząć śledztwo
INCUMPLIR ALGO
start learning
nie dotrzymać/ naruszyć coś
la INDEMINIZACIÓN
start learning
odszkodowanie
la INFRACCIÓN
start learning
naruszenie
el INSTRUCTOR
start learning
prowadzący śledztwo
INSTRUIR SUMARIO
start learning
prowadzić śledztwo
INTERPONER/FORMULAR una demanda
start learning
złożyć pozew/ wnieść powództwo
INTERVENIR
start learning
zabezpieczyć, zająć
la INVESTIGACIÓN
start learning
dochodzenie
el JUEZ DE LO PENAL
start learning
sędzia karny
el JUEZ PONENTE
start learning
sędzia sprawoznawca
el JUEZ PRESIDENTE
start learning
przewodniczący składu sędziowskiego
el JUEZ PRESIDENTE
start learning
sędzia przewodniczący
el JUICIO
start learning
proces, rozprawa
el JUZGADO TOGADO MILITAR
start learning
sąd wojskowy
el LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER
start learning
(oględziny zwłok i ich) usunięcie zwłok
la LEY
start learning
ustawa, prawo
la LOCALIDAD
start learning
miejscowość
los GRUPOS INVESTIGADOS
start learning
grupy objęte śledztwem
el MAGISTRADO
start learning
sędzia (w sądzie okręgowym)
la MALVERSACIÓN
start learning
sprzeniewierzenie
las MEDIDAS DE PREVENCIÓN
start learning
środki zapobiegawcze
la MERCANTIL DE MILTISERVICIOS
start learning
przedsiębiorstwo wielobranżowe
la MERCANTIL
start learning
spółka
el MINISTERIO PÚBLICO
start learning
prokuratura
la MULTA
start learning
grzywna
la NECESIDAD INMEDIATA
start learning
podstawowa potrzeba
la NORMATIVA
start learning
przepisy
el OCUPANTE
start learning
pasażer
la ORDEN DE REGISTRO
start learning
nakaz rewizji, przeszukania
la ORDEN
start learning
nakaz
ORDENAR EL REGISTRO
start learning
nakazać przeszukanie
el PERJUICIO OCASIONADO
start learning
doznany uszczerbek
el PERMISO DE TRABAJO
start learning
pozwolenie na pracę
las PERSONAS RELACIONADAS
start learning
powiązane osoby
la PESQUISA
start learning
śledztwo
POR ATESTADO
start learning
na wniosek
PRACTICAR DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS
start learning
przeprowadzać dodatkowe czynności
PRACTICAR DILIGENCIAS
start learning
prowadzić czynności
PRESENTAR DENUNCIA
start learning
złożyć skargę, doniesienie
el PRESENTE PROCEDIMIENTO
start learning
niniejsze postępowanie
el PRESENTE/ la PRESENTE...
start learning
niniejszy/A
PRESTAR SERVICIOS
start learning
świadczyć usługi
la PRESUNCIÓN
start learning
domniemanie
las PRESUNTAS IRREGULARIDADES
start learning
domniemane nieprawidłowości
el PRESUNTO DELINCUENTE
start learning
domniemany przestępca
PRESUNTO/SUPUESTO
start learning
domniemany
la PREVENCIÓN DE RIESGOS
start learning
zapobieganie wypadkom
la PRIVACIÓN DE LIBERTAD
start learning
pozbawienie wolności
PROCEDER A LA DETENCIÓN
start learning
przystąpić do zatrzymania
PROCEDER A
start learning
przystąpić do
PROCESADO
start learning
podsądny
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
start learning
pełnomocnik procesowy
PROMULGAR
start learning
uchwalić
PROSCRITO
start learning
przedawniony
el PROXENETA
start learning
stręczyciel
RECOBRAR LA LIBERTAD
start learning
odzyskać wolność
RECURRIR
start learning
odwołać się od
RECURSO DE CASACIÓN
start learning
skarga kasacyjna
el REGLAMENTO
start learning
regulamin
REMITIR
start learning
przekazać akta sprawy, przekazać do rozpoznania
el REO DE MUERTE
start learning
skazany na śmierć
el REO
start learning
skazany, osadzony w więzieniu,
el REPRESENTANTE LEGAL
start learning
przedstawiciel/ prokurent
la RESOLUCIÓN
start learning
postanowienie
la SALA DE LO CIVIL/ PENAL
start learning
wydział cywilny/ karny
la SALA SEGUNDA
start learning
druga izba, wydział
la SANCIÓN PENAL
start learning
sankcja karna, kara
SEGÚN COSTA en LAS ACTUACIONES
start learning
w toku przeprowadzonych czynności
SENTENCIA
start learning
wyrok
SER CONSTITUTIVO DE
start learning
nosić znamiona
SERÁ EFECTIVO
start learning
zostanie dokonane, wejdzie w życie
el SINIESTRO
start learning
szkoda, zdarzenie
SITO EN
start learning
usytuowany
el SOCIO
start learning
wspólnik
SOSTENER
start learning
utrzymywać
la SUCURSAL
start learning
oddział
SUFRIR DAÑOS
start learning
ponieść szkody
el SUMARIO
start learning
śledztwo
la TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS
start learning
nielegalne posiadanie broni
TENER ANTECEDENTES (PENALES)
start learning
być karanym / być notowanym
el TESTAFERRO
start learning
figurant
la TRAMA
start learning
afera
la TRAMA DELINCUENCIAL
start learning
afera przestępcza
la TRATA DE BLANCAS
start learning
handel żywym towarem
el TURISMO
start learning
samochód osobowy
la VISTA/VISTA ORAL
start learning
rozprawa

You must sign in to write a comment