Stosunek prawny XII

 0    16 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
stosunek prawny
start learning
stosunek społeczny uregulowany przez normę prawną. STOSUNEK FAKTYCZNY (uświadamiany sobie przez strony, np. zawarcie umowy) i STPSUNEK NORMATYWNY (tetyczny) (nie uświadamiany)
elementy stosunku prawnego
start learning
1. fakty prawne 2. podmioty stusunku prawnego 3. przedmiot stosunku 4. treść stosunku
fakty prawne
start learning
każde zdarzenie powodujące powstanie, ustanie bądź zmianę treści stosunku prawnego, czyli zdarzenie wywołujące jakieś skutki prawne. (zdarzenie prawne, działania, czyny, akty prawne) PRAWO CYWILNE
zdarzenia prawne
start learning
kategoria faktów prawnych niezależnych od woli człowieka np. śmierć, urodzenie, klęska żywiołowa, upływ czasu.
Działanie
start learning
kategoria faktów prawnych zależnych od woli człowieka – ludzkie zachowanie. Obejmuje działania takie jak: płacenie podatku, oddanie długu jak i zaniechania, zawarcie umowy
Czyny
start learning
działania, które nie zmierzają do wywołania skutków prawnych, ale je z mocy prawa wywołują. Dzielą się na: zgodne z prawem = fakty prawne (wywołują skutki prawne) i czyny niezgodne z prawem = czyny niedozwolone (delikty cywilne)
Akty prawne
start learning
działania, które podejmujemy by wywołać skutki prawne, np. zawarcie umowy. (akty TWORZENIA prawa, STOSOWANIA *konstytutywne*deklaratoryjne, CZYNNOŚCI PRAWNE(1-2-wielo-stronne)
osoba fizyczna
start learning
jest każdy człowiek od urodzenia do śmierci. Można ją scharakteryzować przez zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.
zdolność prawna
start learning
zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków, nabywa się ją z chwilą urodzenia, a traci z chwilą śmierci. Zdolność prawną ma także dziecko poczęte (nasciturus), jednak prawa i zobowiązania majątkowe nabywa gdy się urodzi żywe
zdolność do czynności prawnych
start learning
zdolność do nabywania praw i obowiązków za pośrednictwem własnych działań, jest zdolnością stopniowalną. Zdolność do czynności prawnej osoby fizycznej zależy od wieku oraz od tego, czy jest ona ubezwłasnowolniona
Rodzaje zdolności do czynności prawnych:
start learning
BRAK-osoby poniżej 13r, całkowicie ubezwłasnowolnione; OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ- od 13 do 18r, częściowo ubezwłasnowolnione; PEŁNA- powyżej 18r, nieubezwłaz.
osoba prawna
start learning
osoba prawna in Polish
każda jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną, może nabywać prawa i obowiązki we własnym imieniu niezależnie od osób fizycznych, które wchodzą w jej skład. Może mieć niezależny majątek, którym odpowiada za swoje zobowiązania
Kategorie osób prawnych:
start learning
1. skarb państwa 2. państwowe osoby prawne np banki, szkoły wyższe; 3. inne osoby prawne np. jednostki samorządu t., fundacje, banki
przedmioty stosunku prawnego
start learning
rzeczy ruchome/nieruchome, inne rzeczy materialne (ciecze, zasoby), dobra niematerialne (utwory artystyczne, godność)
treść stosunku prawnego
start learning
uprawnienia i obowiązki tego stosunku, one tworzą między stronami więź prawną (vinculum iuris)
więź prawna
start learning
polega na tym, że jedna ze stron może czegoś żądać, a druga jest zobowiązana do czegoś.

You must sign in to write a comment