Prawo Rzymskie - Czynności Prawne

 0    25 flashcards    patrykkanarek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czynności prawne
start learning
podejmowane celowo działania ludzkie, w których przez oświadczenie woli zmierza się do wywołania dozwolonych skutków: zawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego
Czynności prawne typy:
start learning
ustne – pisemne  formalne – nieformalne forma sprawcza forma ochronna (bo porozumienie)  rozporządzające – zobowiązujące  abstrakcyjne – kazualne
Inne podziały czynności prawnych
start learning
 jednostronne – dwustronne  odpłatne – nieodpłatne  inter vivos – mortis causa  fiducjarne  typowe – nietypowe
Podział czynności prawnych: Jednostronne
start learning
– do wywołania skutku prawnego wystarczy oświadczenie woli jednej ze stron
Podział czynności prawnych: • Dwustronne
start learning
– do wywołania skutku prawnego potrzebne było zgodnego oświadczenia dwóch stron
Podział czynności prawnych: • Odpłatne
start learning
• Odpłatne
Podział czynności prawnych:• Nieodpłatne
start learning
• Nieodpłatne
Podział czynności prawnych: • Formalne
start learning
gdy ważność czynności jest zależna od zachowania wymaganej formy (mancypacja, stypulacja)
Podział czynności prawnych: • Nieformalne
start learning
– gdy nie jest zależna od żadnej formy
Podział czynności prawnych: • Między żyjącymi
start learning
– regulują stosunki za życia podmiotu działającego
Podział czynności prawnych: • Na wypadek śmierci
start learning
– skutek czynności ma nastąpić po śmierci podmiotu (testament)
Podział czynności prawnych:• Zobowiązujące
start learning
– powoduje jedynie powstanie zobowiązania (kupno-sprzedaz)
Podział czynności prawnych:• • Rozporządzające
start learning
powoduje bezpośrednią zmianę stanu prawnego podmiotu działającego (przeniesienie własności)
•Podział czynności prawnych: Obciążające
start learning
– nakładają obowiązek na obie strony (najem)
•Podział czynności prawnych: Pod tytułem darmym
start learning
– gdy czynność rodzi obowiązek jakiegoś zachowania się tylko po jednej stronie, a druga odnosi same korzyści (darowizna)
Podział czynności prawnych: Kausalne
start learning
(przyczynowe) – gdy porządek prawny uzależnia skuteczność oświadczenia woli od istnienia celu społeczno – ekonomicznego zasługującego na ochronę prywatną  Causa obligandi – składający oświadczenie woli zmierza do zobowiązania kontrahenta wobec siebie  Causa solvendi – składający oświadczenie woli zmierza do rozwiązania węzła obligacyjnego  Causa donandi – składający oświadczenie woli zmierza do bezpłatnego dokonania przysporzenia majątkowego na rzecz kontrahenta  Causa – cel społeczno – gosp
Podział czynności prawnych: Abstrakcyjne
start learning
– gdy cel pozostaje prawnie obojętny, tutaj skutek prawny oświadczenia woli wyraża się w samym fakcie złożenia określonego oświadczenia woli, formalny charakter
Wady oświadczenia woli:
start learning
• Wola może stać się elementem składowym czynności prawnej jeśli zostanie objawiona na zewnątrz • Objawienie może być wyraźne albo dorozumiane (można się go domyślać z zachowania innej osoby) • Oświadczenie woli złożone nie na serio - czynność prawna wadliwa – w niej jest nieprawidłowość w powzięciu woli albo niezgodność woli z oświadczeniem • Symulacja -czynność jest nieważna kiedy składający oświadczenie woli jest świadom niezgodności z wolą wewnętrzną (np. przy symulacji strony się umawiają ż
Elementy składowe czynności prawnej:
start learning
elementy składowe (np. kupno-sprzedaż – porozumienie co do towaru i ceny!!!) • Naturalia negotii – stanowią normalna treść danego typu aktu, elementy nieistotne ale stosowane zgodnie ze zwyczajem, ich objecie wolą zależy od samych stron (kupno-sprzedaż – odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru) • Accidentalia negotti – dodatkowe elementy składowe  Warunek (condicio) – zastrzeżenie w wyniku którego skutek czynności uzależnia się od zdarzenia przyszłego i niepewnego  Zawieszający – gdy od zd
Zastępstwo:
start learning
• Czynność prawna wywołuje skutek w sferze prawnej tego kto składa oświadczenie woli • Nie wszyscy mogą to zrobić z przyczyn natury faktycznej (nieobecność) albo natury prawnej (brak zdolności do czynności prawnych) => w takich przypadkach powoływano zastępcę • Zastępstwo bezpośrednie – gdy oświadczenia woli mogą wywoływać skutek bezpośrednio w sferze stosunków prawnych zastępowanego • Zastępstwo pośrednie – powoduje skutek wyłącznie wobec zastępcy, który w drodze dodatkowej czynności przenosi n
Zdolność do czynności prawnych:
start learning
• Zdolność do samodzielnego składania i przyjmowania oświadczeń woli wywołujących skutek prawny • Nieodzowny wymóg prawnej skuteczności oświadczenia woli • 4 czynniki ograniczające zdolność do czynności prawnych: wiek, plec, choroba umyslowa i marnotrwastwo.
4 czynniki ograniczające zdolność do czynności prawnych: Wiek
start learning
 Dzieci (infantes) – przed Justynianem – te które nie umiały mówić, a od Justyniana do 7 roku życia – nie miały w ogóle zdolności do czynności prawnych  Niedojrzali (impuberes) – dziewczęta od 7 do 12 roku życia, chłopcy od 7 do 14 roku życia – mieli ograniczoną zdolność do czynności prawnych, możliwość samodzielnego przedsiębrania tylko takich czynności, które prowadziły do nabycia prawa a nie do zobowiązania, jeżeli doszło do zobowiązania to nie wywoływała zamierzonego skutku prawnego – czyn
4 czynniki ograniczające zdolność do czynności prawnych: płeć
start learning
kobiety po wyjściu z wieku niedojrzałości nadal były ograniczone w zdolności do czynności prawnych, czynności te musiały podejmować za zgoda opiekuna
4 czynniki ograniczające zdolność do czynności prawnych: Choroba umysłowa
start learning
(furiosus) – całkowicie pozbawieni zdolności do czynności prawnych, odzyskiwał ją (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków) w okresie przerwy w chorobie), majątkiem zawiadywał curator furiosi
4 czynniki ograniczające zdolność do czynności prawnych: Marnotrawstwo
start learning
(prodigus) – uznany przez pretora za lekkomyślnie trwoniącego majątek – ograniczona zdolność do czynności prawnych, do działań umniejszających majątek potrzebna była zgoda ustanowionego kuratora

You must sign in to write a comment