Pojęcie prawa i jego funkcje II

 0    22 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prawo pozytywistycznie, J. Austin – teoria imperatywu
start learning
rozkaz suwerennej władzy państwowej skierowany do obywatela pod groźbą zastosowania przymusu. Prawo i moralność to dwa różne i niezależne od siebie porządki normatywne.
elementami konstytutywnymi prawa w teorii imperatywu są:
start learning
rozkaz, suwerenność włądzy, obowiązek wykonania, sankcja przymusu
Współczesny pozytywizm – H. L. A. Hart
start learning
prawo nie da się jednoznacznie zdefiniować, gdyż obejmuje normy różnego rodzaju (prawo stanowione i zwyczajowe, wewnętrzne i międzynarodowe publiczne, karne i cywilne).
prawo natury
start learning
ostatecznym źródłem jest albo bóg (sw Augustyn Tomasz doktryna katolicka) albo właściwości natury człowieka (Grocjusz Hobes Locke) lub zasady współżycia w społeczeństwie L. Fuller.
lex
start learning
normy zawarte w tekstach prawnych (ustawach, aktach podstawowych i precedensach)
ius
start learning
normy zawarte w tekstach prawnych, zasady sprawiedliwości czy moralności politycznej, które uważa za wiążące nawet wtedy gdy nie zostały zapisane w żadnym tekście prawnym.
Prawo przedmiotowe
start learning
to prawo pozytywne – ogół aktów normatywnych obowiązujących w danym państwie.
Prawo podmiotowe
start learning
to ogół uprawnień, które na różnych zasadach przypisujemy jednostce
funkcje prawa
start learning
kontroli zachowań, rozdziału dóbr i ciężarów, regulacji konfliktów
f. kontroli zachowań
start learning
normatywna, pozanormatywna
f. rozdziału dóbr i ciężarów
start learning
rozdzielanie dóbr, ciężarów, uprawnień, obowiązków między członków danego społeczeństwa
sprawiedliwość (john Rawls)
start learning
podstawowa cnota instytucji społecznych, najważniejsza cnota prawa.
Zasada sprawiedliwości formalnej
start learning
reguła równej miary) – osoby, sytuacje, stany rzeczy, które są pod istotnymi względami podobne powinny byś traktowane podobnie.
Reguły sprawiedliwości materialnej dystrybutywnej:
start learning
każdemu stosownie do: pracy, potrzeb, zasług, pozycji społecznej, to samo
Standardy sprawiedliwości proceduralnej (reguły):
start learning
zasada bezstronności i niezawisłości sądu, rownosci stron, prawo do obrony
f. regulacji konfliktów
start learning
Konflikt – sytuacja w której jedna ze stron występuje z żądaniami, roszczeniami, twierdzeniami, które druga strona kwestionuje.
rodzaje konfliktów
start learning
ze wzgl. na STRONY: dwubiegunowe, wielobiegunowe, ze wzgl na. RODZAJE STRON: indywidualne, kolektywne
metody rozwiazywania konfliktów
start learning
tryb: 1. kontraktowy 2. mediacyjno-koncyliacyjny 3. arbitrażowy 4. adjudykacyjny
tryb KONTRAKTOWY - bezpośrednia metoda
start learning
same strony rozwiązują konflikt, autonomia stron (decydują o zasadach, procedurze rozwiązania sporu), dobrowolne porozumienie – umowa (konsensus)
tryb mediacyjno koncyliacyjny pośrednia
start learning
(mediator, koncyliator – pomocnik i doradca stron, nie ma uprawnień władczych), pełna autonomia co do wyboru mediatora, a także co do procedury prowadzenia rokowań oraz zasad rozwiązywania konfliktu
tryb ARBITRAŻOWY pośrednia
start learning
strony mają wpływ na wybór arbitra, procedury rokowań oraz zasady rozwiązania sporu lecz decyzja arbitra ma charakter władczy i jest wiążąca dla stron oraz może być przymusowo wyegzekwowana
tryb ADJUDYKACYJNY pośrednia
start learning
postępowanie wg określonych procedur i zasad, strony nie mają wpływu na wybór adjudykatora,

You must sign in to write a comment