PODSTAWY FINANSÓW

 0    17 flashcards    doris647
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
PRÓG RENTOWNOŚCI
start learning
nazywany także punktem wyrównania (ang. BEP – break even poin. Obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym obliczenia progu rentowności jest podział kosztów przedsiębiorstwa na koszty stałe (np. amortyzacja jest kosztem stałym) i koszty zmienne (np. energia wykorzystywana w produkcji, materiały, czy też wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, o ile rosną one w miarę wzrostu produkcji).
EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE KREDYTU RRSO
start learning
Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa jest wskaźnikiem, dzięki któremu można porównać różne oferty kredytowe banków. Sposób jaj obliczania jest opisany w ustawie o kredycie konsumenckim. RRSO uzależniona jest od oprocentowania kredytu, okresu spłaty, liczby i rodzaju rat (stałych lub zmiennych) a także wszystkich opłat i prowizji.
AMORTYZACJA KREDYTU
start learning
azywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej. Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do całego okresu ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorze
PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
start learning
PRZEDSIĘBIORSTWO-odbiorcy, dostawcy, banki, Jednostki Samorządu Terytorialnego, instytucje finansowe, ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczyciele
Źrodła finansowania działalności
start learning
Wewnętrzne:-zysk,-amortyzacja Zewnętrzne własne:-emisja akcji,-dopłaty(akcjonariuszy Zewnętrzne obce:-kredyt,-emisja dłużnych papierów wartościowych(obligacje, dotacje, leasing, factoring)
Efekt dźwigni finansowej
start learning
Występuje wtedy gdy wraz ze wzrostem zadłużenia rośnie rentowność kapitału własnego.
Rentowność
start learning
odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem, z innymi przedsiębiorstwami. Niezbędna tutaj jest analiza przyczynowa.
Ocena opłacalności inwestycji
start learning
NPV- wartość bieżąca netto to współczynnik określający czy inwestycja spełnia wymogi inwestora. Jeżeli jego wartość jest ujemna inwestycje uzaje sie za nieopłacalne, jak dodatnia-opłacalna, zerowa w zależności od stopy procentowej
Wewnętrzna stopa zwrotu
start learning
IRR-to współczynnik określający ile zysku przynosi dana inwestycja
KAPITAŁ OBROTOWY
start learning
(zwany kapitałem pracującym) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi: KON = AKTYWA OBROTOWE – ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE (krótkoterminowe) Kapitał obrotowy netto jest to również ta część kapitałów stałych przedsiębiorstwa, która finansuje aktywa obrotowe a nie finansuje aktywów trwałych: KON = KAPITAŁ STAŁY – AKTYWA TRWAŁE
BILANS
start learning
w organizacjach prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości, bilans – należący do obowiązkowych sprawozdań finansowych – to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).
AKTYWA
start learning
kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
PASYWA
start learning
są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pojęcie pasywów jest ściśle związane z bilansem przedsiębiorstwa, który przedstawia aktywa posiadane przez spółkę oraz źródła ich finansowania.
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
start learning
1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Obliczany jest on w formie relacji Wskaźnik bieżącej płynności=AKTYWA OBROTOWE/zobowiązania krótkoterminowe 2. Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Wskaźnik płynności szybkiej=aktywa obrotowe- zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 3. Wskaźn
Wskaźniki rentowności
start learning
Rs- rentowność sprzedaży zysk/sprzedaż Ra- rentowność aktywów zysk/aktywa Rkw- rentowność kapitału własnego zysk/kapitał własny
Wypadek ubezpieczeniowy
start learning
zdarzenie losowe objęte ubezpieczeniem po zajściu którego zaklad ubezp. musi wypełniać swoje zobowiązanie wynikające z umowy ubezpieczenia.
Funkcje ubezpieczenia
start learning
Kompensacyjna- wyrównanie zakłóceń powstałych w procesach społeczno gospodarczych. Finansowa- gromadzenie środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających ze świadczeń. Redystrybucyjna- zmniejszenie napięć związanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Prewensyjna- stosowanie bodźców zmierzających do zmniejszenia zagrożenia ubezpieczonego przedmiotu lub osoby. Kontrolna- dostarczenie informacji umożliwiających ocenę procesów gospodarczych.

You must sign in to write a comment