Podstawy Finansów

 0    7 flashcards    doris647
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
System bankowy w Polsce:
start learning
-system dwuszczeblowy -NBP główny bank zajmujący się resztą banków -banki komercyjne
Rodzaje czynności bankowych
start learning
1. Operacje czynne- działania polegające na lokowaniu posiadanych kapitałów(kredyt, lokaty) 2. Operacje bierne- polegające na pozyskiwaniu kapitału(przyjmowanie lokat, zaciąganie kredytu w NBP) 3. Operacje pośredniczące-ewidencyjno rozliczeniowe i czynności wykonywane przez bank na zlecenie klientów(doradztwo finansowe, wynajem skrytki)
Czek
start learning
Pisemne zlecenie wypłacenie określonej kwoty wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.
Polecenie przelewu
start learning
polega na wydaniu bankowi dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku.
Ryzyko działalności bankowej
start learning
1. Ryzyko utraty płynności finansowej-polega na możliwości utraty przez bank zdolności do regulowania bieżących zobowiązań 2. Ryzyko stopy procentowej-polega na niedopasowaniu długości okresów oraz terminu zmian oprocentowania składników aktywów i pasywów banku. 3. Ryzyko walutowe(kursowe)- polega na zmianie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów banku wyrażonej w walucie krajowej na skutek zmian kursów walutowych. 4. Ryzyko kredytowe-polega na możliwości niedokonania przez kredyto
Kredyt
start learning
przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel.
Kredytobiorca
start learning
zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie oraz jego zwrotu wraz z odsetkami w oznaczonym terminie i do zapłacenia prowizji od udzielonego kredytu

You must sign in to write a comment