Business English - Company

 0    61 flashcards    truten18
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
To spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiec nie ryzykujesz osobistych oszczędności.
start learning
with limited liability
It's a company with limited liability so you won't risk your personal savings!
udziałowiec
Derek Harding jest jednym z głównych udziałowców firmy.
start learning
shareholder
Derek Harding is one of the company's main shareholders.
rada nadzorcza
Dyrektor wykonawczy zrezygnuje ze swojego stanowiska i dołączy zamiast tego do rady nadzorczej.
start learning
board of directors
The CEO will retire from his position and will join the board of directors instead.
małe przedsiębiorstwo
Ma małe przedsiębiorstwo: prowadzi budkę z hot dogami.
start learning
small business
He owns a small business: he has a hot dog booth.
strategia spółki
Dobra strategia spółki to klucz do sukcesu.
start learning
corporate planning
Good corporate planning is the key to success.
zakładać firmę
Kiedy mój dziadek założył tę firmę, był to tylko mały lokalny sklep.
start learning
establish a company
When my grandfather established this company it was just a small corner shop.
oferta przejęcia firmy
Czy Microsoft złożył ofertę przejęcia naszej firmy?
start learning
takeover bid
Has Microsoft placed a takeover bid for our company?
firma macierzysta
Chociaż nasza firma macierzysta ma trudności, to sprawozdanie finansowe naszej firmy jest dobre.
start learning
parent company
Despite our parent company being in trouble, the financial statement of our firm is good.
firma wysyłkowa
Jamie's to mała firma wysyłkowa specjalizująca się w odzieży damskiej.
start learning
mail order company
Jamie's is a small mail order company that specialises in women's clothes.
duch przedsiębiorczości
W USA duch przedsiębiorczości jest rozwijany od wczesnego dzieciństwa.
start learning
entrepreneurial spirit
In the US entrepreneurial spirit is developed from early childhood.
bankrutować
Wiele małych sklepów zbankrutowało ponieważ nie mogły konkurować ze sklepami sieciowymi i supermarketami.
start learning
go out of business
Many little shops went out of business as they couldn't compete with chain shops and supermarkets.
obszar działalności
Produkcja ciężarówek jest jednym z obszarów działalności Mercedesa.
start learning
field of activity
The production of trucks is one of the fields of activity at Mercedes.
centrala
Centrala naszej firmy mieści się w Singapurze.
start learning
head office
The head office of our company is located in Singapore.
w czasie godzin pracy
Dział kadr zorganizuje w czasie godzin pracy szkolenie w zakresie radzenia sobie ze stresem.
start learning
in-service
The HR Department will organise an in-service training on stress management.
zgodny z
Nie bedzie problemu dopóki jego poczynania będą zgodne z procedurami firmy.
start learning
consistent with
As long as his actions are consistent with company procedures there will be no problem.
likwidacja
W przyszłym bankructwa spółka zostanie postawiona w stan likwidacji.
start learning
liquidation
In case of bankruptycy the company will go into liquidation.
samowystarczalny
Żadna firma nie jest dziś samowystarczalna.
start learning
self-sufficient
No business is self-sufficient nowadays.
wchodzić na giełdę
Kiedy Google weszło na giełdę osiągnęło ogromne zyski.
start learning
to go public
When google went public in made a large profit.
prace badawczo-rozwojowe
Prace badawczo-rozwojowe są kluczowym elementem każdej dużej firmy.
start learning
research and development
Research and development are a crucial part of every large company.
bankrutować
Nie miał ostatnio zbyt dużo szczęścia: niedawno zostawiła go żona, a teraz jego firma zbankrutowała.
start learning
go bust
He's been very unlucky recently: his wife has just left him and now his business has gone bust.
likwidować
Likwidują firmę i minimalizują straty.
start learning
wind up
They are winding up the business and cutting their losses.
kierowniczy
Pozycja kierownica w firmie wymaga motywacji, wiedzy i wyobraźni.
start learning
executive
An executive position in a company requires motivation, knowledge and imagination.
porządek dzienny, agenda
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na punkt trzeci porządku dziennego.
start learning
agenda
I'd like to draw your attention to item number three on the agenda.
przedsiębiorstwo handlowe
Nasze przedsiębiorstwo handlowe oferuje wyposażenie domu i ogrodu.
start learning
trading company
Our trading company offers home and garden equipment.
doroczne walne zgromadzenie
Plany dotyczące przyszłości spółki były omawiane na dorocznym walnym zgromadzeniu.
start learning
annual general meeting
Plans for the company's future were disscussed at the annual general meeting.
zaległości
Mamy do nadrobienia zaległości w dziale skarg.
start learning
backlog
We have a backlog of complaints to deal with.
kontrahent, wykonawca
Czy wiesz, który wykonawca budowlany wygrał przetarg?
start learning
contractor
Do you know which contractor won the tender?
współwłaściciel
Z powodu konfliktu współwłaścicieli, spółkę rozwiązano.
start learning
co-owner
Due to the co-owners disagreement the partnership was dissolved.
przedsiębiorca
John to urodzony przedsiębiorca zawsze ma pomysł na nowy biznes.
start learning
entrepreneur
John is a born entrepreneur, he always has new business ideas.
fuzja
Nasza fuzja z Brown Ltd wydaje się nie do uniknięcia.
start learning
amalgamation
Our amalgamation with Brown Ltd seems inevitable.
złożyć wniosek o upadłość
Harpers Ltd. w zeszłym tygodniu złożyło wniosek o upadłość.
start learning
file for bankrupcy
Harpers Ltd. filed for bankruptcy last week.
mający osobowość prawną
Czy ta spółka ma osobowość prawną?
start learning
incorporated
Is this an incorporated company?
restrukturyzować
Ta firma musi zostać zrestrukturyzowana aby sprostać konkurencji.
start learning
restructure
This company needs to be restructured to meet the competition.
przejmować
W przyszłym tygodniu Steve Allan przejmie obowiązki od Michaela Pattersona.
start learning
take over
Steve Allan will take over from Michael Patterson next week.
przejęcie
Z powodu przejęć przez korporacje, wiele małych i średnich przedsiębiorstw zniknęło z rynku.
start learning
takeover
Due to corporate takeovers many smaller and medium sized companies have ceased to exist on the market.
kwitnąć, prosperować
Z powodu wzrostu gospodarczego biznes kwitnie.
start learning
thrive
The business is thriving due to current economic growth.
środowisko pracy
W tej korporacji szczysimy się przyjaznym środowiskiem pracy.
start learning
work environment
We pride ourselves on having a friendly work environment in this corporation.
ogłaszać
Fuzję naszych firm ogłosimy jutro na konferencji prasowej.
start learning
announce
We will announce the merger of our companies tomorrow at a prass conference.
założyciel
Bill Gates jest założycielem i głównym udziałowcem Microsoftu.
start learning
founder
Bill Gates is the founder and main shareholder of Microsoft.
udział, akcja
Czy on ma jakieś udziały w kapitale spółki?
start learning
holding
Does he have any holdings in the company capital?
jednoczyć, konsolidować
Planujemy skonsolidować się w jedną firmę.
start learning
consolidate
We plan to consolidate into one company.
prowadzić własną działalność
Prowadzi własną działalność jako projektant krajobrazu.
start learning
be self-employed
He is a self-eymployed landscape designer.
stołówka
Fabryczna stołówka zostanie zamknięta z powodu cięć budżetowych.
start learning
canteen
The factory canteen will be closed due to budget cuts.
samochód firmowy
W nowej pracy dostanę samochód służbowy jako jeden z bonusów.
start learning
company car
My new job comes with a company car as one of its perks.
analiza zysków i strat
Analiza zysków i strat zostanie przeprowadzona przez grupę ekspertów.
start learning
cost-benefit analysis
Cost-benefit analysis will be done by a body of experts.
siedziba główna
Główna siedziba firmy znajduje się w Berlinie.
start learning
headquarters
The company's headquarters are based in Berlin.
spółka holdingowa
Akcje naszej firmy są raczej w posiadaniu spółek holdingowych niz osób prywatnych.
start learning
holding company
The shares of our company are owned by holding companies rather than private owners.
przemysłowiec
Sto lat temu przemysłowcy rządzili na rynku.
start learning
industrialist
Industrialists rules the market a hundred years ago.
łączyć się
Te dwie spółki połączą się wiosną przyszłego roku.
start learning
merge
The two companies are set to merge next spring.
wewnętrzny, krajowy
Nasza firma produkuje towary na rynek wewnętrzny.
start learning
domestic
Our company produces products only for the domestic market.
przedsiębiorstwo
To przedsiębiorstwo ma duże szanse by odnieść sukces.
start learning
enterprise
This enterprise has a big chance to succeed.
wspólnik
Jeden z naszych wspólników sprzedał swoje udziały konkurencji.
start learning
associate
One of our associates sold his shares to the competition.
wcielenie, włączenie, wprowadzenie
wprowadzenie nowego systemu umożliwiło nam podniesienie jakości obsługi klienta.
start learning
incorporation
The incorporation of a new system has enabled us to improve the quality of customer care.
plan awaryjny
Czy macie jakiś plan awaryjny na wypadek, gdybyśmy zostali pozwani do sądu?
start learning
contingency plan
Do you have a contingency plan just in case we are sued?
kartel
Międzynarodowe kartele narkotykowe są zawlaczane przez wiele rządów i organizacji.
start learning
cartel
International drug cartels are fought by many governments and organizations.
biznes plan
Musisz przedstawić dobry biznes plan żeby otrzymać pożyczkę.
start learning
business plan
You need to present a good business plan to be granted a loan.
komisja ds. specjalnych
Tą kwestią zajmie się komisja ds. specjalnych.
start learning
ad-hoc committee
this issue will be dealt with by an ad-hoc committee.
identyfikacja wizualna
Duże korporacje tworzą własną identyfikację wizualną.
start learning
corporate identity
Big companies create their own corporate identities.
filia
Przenoszą mnie do innej filii w Birmingham.
start learning
branch
They are transferring me to another branch in Birmingham.
znak firmowy
Tesco to szeroko rozpoznawalny znak firmowy.
start learning
brand name
Tesco is a well-recognised brand name.
konsorcjum
Osiem głównych banków azjatyckich planuje założyć konsorcjum.
start learning
syndicate
Eight major Asian banks plan to form a syndicate.

You must sign in to write a comment