Business English - Career

 0    42 flashcards    truten18
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
widoczny, znaczny
W zarządzaniu spółką nastąpiła znaczna poprawa.
start learning
marked
There has been a marked improvement in the management of the company.
ekonomista
Robert Kaplan to światowej sławy ekonomista i profesor Uniwersytetu Harvarda.
start learning
an economist
Robert Kaplan is a world-famous economist and a Harvard University professor.
praktyka zawodowa
Odbywa praktykę zawodową na hydraulika.
start learning
apprenticeship
He is serving an apprenticeship as a plumber.
rozporządzalny
Nasze rozporządzalne zasoby są bardzo ograniczone.
start learning
disposable
Our disposable resources are very limited.
atrakcyjna pensja
Tylko bardzo atrakcyjna pensja mogłaby sprawić, by mienił pracę.
start learning
attractive salary
Only a very attractive salary could persuade him to change his job.
dojeżdżać do pracy
Codziennie dojeżdżam do pracy do miasta.
start learning
commute
I commute into the city every day.
plan emerytalny
Mam indywidualny plan emerytalny.
start learning
pension plan
I have my own private pension plan.
list motywacyjny
CV i odręcznie napisany list motywacyjny należy wysłać na poniższy adres.
start learning
cover letter
Please post your CV and hand written cover letter to the address above.
zazdrosny o
Wielu było zazdrosnych o jej awans.
start learning
envious of
Many were envious of her promotion.
konsultant, doradca
Ona pracuje jako doradca do spraw PR w dużych koncernach.
start learning
consultant
She works as a PR consultant for big companies.
zaznajomiony z, znający
Nie jestem zaznajomiony z tym nowo zainstalowanym systemem alarmowym.
start learning
familiar with
I'm not familiar with the newly installed security system.
pracowity
Jestem pracowitym i pilnym pracownikiem.
start learning
industrious
I am an industrious and diligent employee.
pracoholik
Wiktoria jest pracoholiczką, nigdy nie przestaje pracować.
start learning
workaholic
Victoria is a workaholic, she never stops working.
pracowity, pilny
Jest pilnym pracownikiem, ale brak mu wyobraźni.
start learning
diligent
He's a diligent employee but he lacks imagination.
wymyślać
Wymyślili sprytny sposób na rozwój działu logistyki.
start learning
devise
They devised a clever way to develop the logistics department.
rozróżniać pomiędzy
Nie powinniśmy rozróżniać pracowników na zdrowych i tych niepełnosprawnych - wszyscy mają równe prawa.
start learning
differentiate between
We shouldn't differentiate between healthly and special needs employees - they all have equal rights.
wskazany, pożądany
To była pożądana zmiana.
start learning
desirable
It was a desirable change.
umowa o pracę
Sprawdziłem moją umowę o pracę i nie widzę powodu, by jej nie podpisać.
start learning
contract of employment
I have checked through my contract of employment, and see no reason not to sign it.
urzędnik służby cywilnej
Urzędnicy służby cywilnej powinni być uczciwi oraz neutralni politycznie.
start learning
civil servant
Civil servants should be honest and politically unbiased.
zwolnienie
Czy może pan wyjaśnić powody zwolnienia z poprzedniej pracy?
start learning
dismissal
Can you please explain the reasons for your dismissal from your previous job?
rozwój
Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
start learning
development
Eight percent of the biannual profits is invested in the development of new technologies.
skłonny do
Jest skłonny do prowadzenia prywatnych rozmów telefonicznych w pracy.
start learning
inclined to
He is inclined to make and receive personal calls at work.
elastyczny, ruchomy
Ma ruchome godziny pracy na lotnisku.
start learning
flexible
He works flexible hours at the airport.
stażysta
John pracuje jako stażysta, by zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
start learning
trainee
John is working as a trainee to gain valuable work experience.
wybitny
Miał za sobą długą i wybitną karierę dyplomatyczną.
start learning
distinguished
He has had a long and distinguished career as a diplomat.
rekrutacja personelu
Proces rekrutacji personelu ma u nas cztery etapy.
start learning
personnel recruitment
Our personnel recruitment procedure has four stages.
wykorzystywać
Czasami duże korporacje wykorzystują swoich pracowników.
start learning
exploit
Sometimes large corporations exploit their employees.
wysiłek
Sfinalizowanie tej transakcji wymagało wiele wysiłku, ale w końcu na się udało.
start learning
effort
It took a lot of effort to close the deal, but we finally made it.
wytrzymałość
Aby wspiąć się na Mount Everest potrzeba wiele wytrzymałości.
start learning
stamina
It takes a lot of stamina to climb Mount Everest.
być zaangażowanym w
W przeszłości był zaangażowany w jakieś ciemne interesy.
start learning
to be involved in
He has been involved in some shady business deals in the past.
dossier
Ma imponujące dossier, powinniśmy go zatrudnić.
start learning
dossier
He's got an impressive dossier we should hire him.
dorabiać po godzinach
Znany jest z tego, że dorabia po godzinach jako księgowy.
start learning
moonlight
He has been known to moonlight as an accountant.
należyta staranność
Umowa musi być wprowadzona w życie z należytą starannością.
start learning
due diligence
The agreement must be implemented with due diligence.
wybitny
Czy możemy sobie pozwolić na zatrudnienie tak wybitnego prawnika?
start learning
eminent
Can we afford to hire such an eminent lawyer?
list polecający
Proszę do życiorysu dołączyć list polecający.
start learning
letter of reference
Please provide a letter of reference with your CV.
nocna zmiana
Sam pracuje na nocną zmianę w szpitalu w tym tygodniu.
start learning
night shift
Sam is working the night shift at the hospital this week.
niezdecydowany
Jest zbyt niezdecydowany by kiedykolwiek być dobrym szefem.
start learning
indecisive
He's too indecisive to ever make a good boss.
kwalifikujący się do
W tym roku on kwalifikuje się do nagrody dla "najlepszego sprzedawcy na terenie Polski" w naszej firmie.
start learning
eligible for
He is eligible for the company's "best salesperson in Poland" award this year.
służba cywilna
John wstąpił do służby cywilnej wkrótce po studiach i od tej pory pracuje w administracji.
start learning
civil service
John joined the civil service soon after his graduation and has been working there ever since.
nadgodziny
W tym tygodniu jej nadgodziny wyniosły sześć godzin.
start learning
overtime
She worked six hours of overtime this week.
zdolność, talent
Tom ma ogromny talent do matematyki.
start learning
aptitude
Tom has a great aptitude for maths.
przywileje wynikające ze stażu pracy
Chociaż obydwoje wykonują tę samą pracę, on jest tutaj dłużej, więc ma przywileje wynikające z dłuższego stażu pracy.
start learning
seniority
Although they both do the same job, he has been here longer, so he has the seniority position.

You must sign in to write a comment