Business English - Sales and Customer Service

 0    51 flashcards    truten18
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ochrona konsumenta
Wszystkich kupujących obejmuje ochrona konsumenta przeciwko monopolom oraz innym nieuczciwym praktykom.
start learning
consumer protection
All the buyers have a right to consumer protection against monopolies and other dishonest prectices.
karta lojalnościowa
Wiele sieci sklepów i supermarketów wydaje karty lojalnościowe dla klientów i oferuje im upusty.
start learning
loyalty card
many chain-stores and supermarkets issue loyalty cards to their clients and offer them discounts.
inwentaryzacja
Jannet w tej chwili dokonuje inwentaryzacji.
start learning
stocktaking
Jannet is stocktaking as we speak.
rozpiętość cen
Rozpiętość cen pomiędzy północą a południem kraju jest bardzo szeroka.
start learning
price differential
The price differential between the South ane the North of the country is very wide.
promocja sprzedaży
W naszej promocji sprzedaży oferujemy dwie czekolady w cenie jednej.
start learning
sales promotion
We are offering two bars of chocolate at a price of one in our sales promotion.
siła nabywcza
Siła nabywcza funta znacznie spadła w ostatnich latach.
start learning
purchasing power
The purchasing power of the pound has dropped significantly in the recent years.
wyprzedaż
U Barrata jest wyprzedaż, wszystko musi być sprzedane.
start learning
clearance sale
Barrat's are having a clearance sale, everything must go.
obniżka ceny
Tesco i Sainsbury wdały się w wojnę na obniżki cen.
start learning
price cutting
Tesco and Sainsbury's are engaged in a price cutting war.
bezcłowy
Chciałbym kupić bezcłowe papierosy na lotnisku, ponieważ są dużo tańsze.
start learning
duty free
I would like to buy duty free cigarettes at the airport as they are much cheaper.
konkurencyjne ceny
Prowadzimy nieustającą ocenę rynku aby zapewnić konkurencyjne ceny.
start learning
competitive prices
We constantly re-evaluate the market in order to ensure competitive prices.
nabytek, zakup
Jego ostatnim nabytkiem jest koń wyścigowy.
start learning
an acquisition
A racing horse is his latest acquisition.
kwit, kupon, bon
Pracownikom zaproponowano bony podróżne jako premię.
start learning
voucher
Employees were offered travel vouchers as a bonus.
sprzedaż hurtowa, hurt
Większość detalistów kupuje towary w hurcie, a potem sprzedaje je po podwyższonych cenach.
start learning
wholesale
Most retailers buy their goods wholesale and sell them at a marked up price.
upust
Z powodu trudnej sytuacji finansowej ubiegał się o upust czynszu.
start learning
abatement
Due to a difficult financial situation he applied for rent abatement.
bezpłatnie
Goście mogą bezpłatnie telefonować z sali konferencyjnej obok hallu.
start learning
without charge
Visitors may make calls from the conference room beside the lobby without charge.
nabywca
Koszty obsługi prawnej ponosi nabywca.
start learning
a purchaser
Legal fees are to be incurred by the purchaser.
handlowiec
Jest handlowcem obracającym produktami rolniczymi.
start learning
a trader
He is an agricultural products trader.
warunki
Nie zgadzam się ze wszystkimi warunkami umowy.
start learning
terms
I don’t agree with all the terms of the agreement.
stały, niezmienny
Stopa inflacji jest niezmienna od kilku miesięcy.
start learning
stationary
The inflation rate has been stationary for several months.
darmowa próbka
Niektóre firmy perfumeryjne oferują darmowe próbki swoich produktów jako chwyt marketingowy.
start learning
free sample
Some perfume companies offer free samples of their products as a marketing ploy.
prowizja
Poza stałym wynagrodzeniem, nasi sprzedawcy otrzymują prowizję w wysokości 10% od każdego zakupu powyżej 200 dolarów.
start learning
a commission
As well as their regular salaries, our sales assistants receive 10% commission on all purchases over $200.
przełom
W naszych negocjacjach nastąpił przełom i wczoraj wieczorem wreszcie osiągnęliśmy porozumienie.
start learning
breakthrough
There was a breakthrough in our negotiations and we finally reached a compromise last night.
odpowiedzialność, wina
Firma odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za produkty, które nie działają poprawnie po okresie gwarancji.
start learning
liability
The company denies all liability for any products that malfunction after the date of the guarantee.
recesja
Wiele mniejszych firm zbankrutowało w wyniku recesji w latach 90-tych.
start learning
a recession
Many smaller companies went bankrupt as a result of the 1990s recession.
wszystko w cenie
Wolę wakacje, gdzie wszytko jest wliczone w cenę, bo nie muszę martwić się o obiady i inne wydatki.
start learning
all inclusive
I prefer an all inclusive holidays because I don’t have to worry about dinners and others expenditures.
czek bez pokrycia
Uważaj: raz zapłacił mi czekiem bez pokrycia!
start learning
bounced cheque
Be careful: he paid me with a bounced cheque once!
hadel detaliczny
Czy on ma jakieś doświadczenie w handlu detalicznym?
start learning
retail trade
Does He have any experience in the retail trade?
najniższy poziom, rekordowo niski poziom
Ceny ziemniaków osiągnęły najniższy poziom w historii.
start learning
all-time low
Potato prices have reached all-time low.
policzyć za mało
Ten sprzedawca policzył o 10 dolarów za mało za te spodnie.
start learning
to undercharge
The salesman undercharged me by $10 on these trousers.
ulga przy zakupach
Ten regał jest trochę zniszczony, więc mogę być upoważniona do ulgi przy zakupie.
start learning
purchase allowance
This cupboard is sightly damaged so I might be entitled to a purchase allowance.
stały klient
Musimy dbać o naszych stałych klientów, by utrzymać ich lojalność.
start learning
regular customer
We need to take care of our regular customers to retain their loyalty.
martwy (sezon), niemrawy
Sprzedaż w tym miesiącu była raczej niemrawa.
start learning
slack
Sales figures for this month have been rather slack.
przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wzrosły trzeci rok z rzędu.
start learning
sales revenue
Sales revenue has grown for the third year in row.
rabat iloścowy
W przypadku zakupu ponad 30 sztuk oferujemy 10-procentowy rabat ilościowy.
start learning
quantity discount
We offer a 10% quantity discount on sales over 30 items.
punkt wyprzedażowy/ centrum wyprzedażowe
W centrum miasta jest duży punkt wyprzedażowy.
start learning
an outlet
There is a large retail outlet in the town centre.
opcja kupna
Opcja kupna to umowa, która pozwala nabywcy kupować akcje po stałej cenie.
start learning
a call option
A call option is a contract that gives a buyer the right to buy shares at a fixed price.
sprzedaż hurtowa za gotówkę, bez dostawy
Muszę pojechać do punktu sprzedaży hurtowej, żeby uzupełnić nasze zapasy.
start learning
cash-and-carry
I need to go to the cash-and-carry to stock up on supplies.
zadowolenie klientów
Zadowolenie klientów to zawsze nasz największy priorytet.
start learning
customer satisfaction
Customer satisfaction is always our top priority.
kod kreskowy
Mam trudności z zeskanowaniem kodu kreskowego.
start learning
a bar code
I am having difficulty scanning the bar code.
wachlarz produktów
Planujemy rozszerzyć nasz wachlarz produktów.
start learning
product range
We are planning on expanding our product range.
nieuczciwe obniżanie cen, zaniżanie cen
Supermarket obniżył ceny podstawowych produktów spożywczych tak bardzo, że został oskarżony o zaniżanie cen.
start learning
predatory pricing
The supermarket reduced the price of staple goods so sharply that it was accused of predatory pricing.
obrót bezgotówkowy
Ze wzrostem liczby posiadaczy kart kredytowych, sklepy odnotowują coraz większy obrót bezgotówkowy.
start learning
non-cash turnover
With the growing number of credit card holders, shops are registering larger non-cash turnover.
osoba kupująca pod wpływem impulsu
Chcemy przyciągnąć tak wielu kupujących po wpływem impulsu jak tylko się da.
start learning
an impulse buyer
We are keen to attract as many impulse buyers as we can.
sprzedawca przez telefon
Nigdy niczego nie kupuję od sprzedawców przez telefon.
start learning
cold caller
I never buy anything from cold callers.
obrót dzienny
Tylko w tym jednym sklepie obrót dzienny wynosi około 3000 dolarów.
start learning
daily turnover
In this store alone, we make a daily turnover of about $3000.
w sprzedaży, na składzie
Sprzwdzę, czy mamy ten konkretny produkt w sprzedaży.
start learning
in stock
Let me just see if we have that particular item in stock.
użyteczność, przydatność
Wątpię w użyteczność latarki zasilanej energią słoneczną.
start learning
a utility
I would question the utility of a sun-powered torch.
reklamacja pisemna, list z reklamacją
Otrzyma pan odpowiedź na pański list z reklamacją w przeciągu 14 dni.
start learning
a letter of complaint
Your letter of complaint will be answered within 14 days.
sprzedawca
Kupiłam ten naszyjnik od ulicznego sprzedawcy.
start learning
a vendor
I bought this nacklace from a street vendor.
wystawa sklepowa
Chcielibyśmy zmieniać wystawę sklepową co dwa tygodnie.
start learning
window display
We would like to change the window display once every two weeks.
oferta, oferta kupna, stawka
Na tę działkę budowlaną złożono ofertę kupna w wysokości 20000 funtów.
start learning
a bid
A bid of 20000 pounds was placed for this building plot.

You must sign in to write a comment