Państwo – podstawy

 0    21 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Państwo
start learning
suwerenna organizacja polityczno-społeczna, ukształtowana historycznie, zajmująca określone terytorium wyznaczone przez granicę, dysponująca ośrodkami władzy, w tym aparatem przymusu
Trzy elementy niezbędne dla zaistnienia państwa
start learning
społeczeństwo, władza, terytorium
Społeczeństwo w państwie
start learning
wszystkie formy życia zbiorowego połączone wspólnymi warunkami (określone warunki geopolityczne, kultura narodowa, instytucje państwowe)
Władza w państwie
start learning
dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych, bez względu na sprzeciw
Terytorium w państwie
start learning
obszar państwa wyznaczony poprzez granice, potwierdzone i ratyfikowane umowami międzynarodowymi z państwami sąsiednimi + obszar ambasad, konsulatów, przedstawicielstw handlowych, pokłady okrętów pływających pod banderą danego państwa, pokłady samolotów i promów kosmicznych
Funkcje państwa
start learning
wewnętrzne: prawodawcza, porządkowa, administracyjna, organizacyjna, socjalna, kulturalna, oświatowa; zewnętrzne: obronna, dyplomatyczna
Teorie genezy państwa
start learning
teistyczna, umowy społecznej, klasowa, psychologiczna, patriarchalna, normatywistyczna, solidarystyczna
Teoria teistyczna
start learning
państwo jako twór istoty nadprzyrodzonej (władza pochodzi od Boga)
Teoria umowy społecznej
start learning
państwo wynikiem umowy zawartej między przedstawicielami różnych grup społecznych (John Locke, Jean Jacques Rousseau)
Teoria klasowa
start learning
państwo powstałe w wyniku konfliktu klas (Karol Marks)
Teoria psychologiczna
start learning
powstanie państwa wynika z potrzeb psychicznych człowieka
Teoria patriarchalna
start learning
państwo powstało w wyniku ewolucji pozycji naczelnika rodu, który zostaje monarchą (Robert Filmer)
Teoria normatywistyczna
start learning
istnienie państwa wynika z przestrzegania norm prawnych
Teoria solidarystyczna
start learning
państwo efektem naturalnej wspólnoty interesów wszystkich ludzi
Formy rządów w państwie
start learning
monarchia (władza dożywotnia i dziedziczną); republika (władza wyłaniana w wyborach na określoną kadencję)
Formy reżimu politycznego w państwie
start learning
państwo demokratyczne (trójpodział władzy); państwo autorytarne (władza wykonawcza skupiona w rękach jednostki sprawującej rządy dzięki swojemu autorytetowi); państwo totalitarne (państwo kontroluje wszystkie elementy życia społecznego za pomocą aparatu przymusu i represji)
Formy ustroju terytorialnego państwa
start learning
państwo unitarne (skonsolidowane wewnętrznie, z jednym ośrodkiem władzy); państwo złożone (części składowe posiadają pełną lub częściową suwerenność)
Typy państw złożonych
start learning
unia; federacja; konfederacja
Unia
start learning
związek minimum dwóch państw mających co najmniej jeden wspólny element; unia personalna (elementem spajającym jest głowa państwa) lub unia realna (poza głową państwa wspólny jest min. Jeden organ państwowy
Federacja
start learning
państwo będące zbiorem samodzielnych jednostek składowych, które łączy wspólna polityka zagraniczna i finanse; poszczególne jednostki składowe prowadzą też całkowicie odrębną politykę w swoim zakresie
Konfederacja
start learning
państwa pozostają w związku dla osiągnięcia wspólnego celu politycznego, gospodarczego i tylko w tym zakresie prowadzą wspólne działania

You must sign in to write a comment