Łacina - rozdział 3 - rzymski proces cywilny

 0    151 flashcards    sharieli
print play test yourself
 
Question Answer
postępowanie zwyczajne
start learning
ordo iudiciorum privatorum
postępowanie nadzwyczajne
start learning
cognitio extra ordinem
proces legisakcyjny
start learning
legis actio
proces formułkowy
start learning
per formulas
tok postępowania przed urzędnikiem magistraturalnym (pretorem)
start learning
in iure
tok postępowania przed sędzią prywatnym
start learning
apud iudicem
upoważniała sędziego do nakazania najpierw zwrotu rzeczy a w razie niespelnienia tego warunku zasadzenia pienieznego
start learning
formuła arbitraria
Siłę wolno odeprzec sila
start learning
Vim vi repellere licet
sadownicwo biskupie
start learning
episcopalis audientia
skarga, powództwo
start learning
actio
pretor miejski
start learning
praetor urbanus
pretor dla peregrynow
start learning
praetor peregrinus
specjalne listy osob z osobamu ktore moga zostac wybrani sedziami
start learning
album iudicum
decemwirowie majacy roztrzygac procesy
start learning
Decemviri stlitibus iudicandis
trybunaly skladajace sie poczatkowo ze 100, pozniej ze 105 czlonkow. Po 3 z kazdej z 35 tribus.
start learning
Centumviri
jurysdykcja
start learning
iurisdictio
sadownicwo sporne (procesowe)
start learning
iurisdictio contentiosa
sadownictwo niesporne (nieprocesowe)
start learning
iurisdictio voluntaria
ochrona pozaprocesowa - UDZIELENIE...
start learning
in integrum restitutio
delegowani przez pretora w swoim zastepstwie
start learning
praefecti iuri dicundo
Kognicja- Ogolne rozpoznanie spornej sprawy przez magistrature lub sedziego poprzez ustalenie okolicznosci faktycznych i prawnych.
start learning
cognitio
kazde zbadanie sprawy przez pretora w stadium in iure
start learning
cause cognitio
sąd wlasciwy
start learning
forum
pretor do spraw o zapisy spadkowe
start learning
praetor fideicommissarius
powod idzie za miejscem sadu pozwanego
start learning
actor sequitur forum rei
sąd tego miejsca gdzie popełniono delikt
start learning
forum delicti commissi
powod
start learning
actor
pozwany
start learning
reus
sąd miejsca polozenia spornej rzeczy
start learning
forum rei sitae
sąd miejsca zawarcia kontraktu
start learning
forum contractus
prorogacja sądu
start learning
prorogatio fori
osoby podlegajace wladzy ojcowskiej
start learning
filii familias
dziecko
start learning
dziecko in Latin
infans
chory umyslowo
start learning
furiosus
marnotrawca
start learning
prodigus
gwarancja pozwanego ze wykona wyrok
start learning
cautio iudicatum solvi
zastępca ustanowiony do konkretnego procesu
start learning
procurator ad litem
adwokaci
start learning
advocati
mowcy sadowi
start learning
oratores
pisarze
start learning
tabellioni
aby nie bylo postepowania drugi raz w tej samej sprawie
start learning
bis de eadem re ne sit actio
uzyskanie pelnej wladzy nad pozwanym
start learning
manus iniecto
osoba wystepujaca w imieniu zasadzonego
start learning
vindex
forma egzekucji polegajaca na pozasadowym zajeciu rzeczy zasadzonego dla bezpieczenstwa roszczen wierzyciela
start learning
legis actio per pignoris capionem
forma postepowania sluzaca do prowadzenia sporu o rzecz lub osobe, ktorych wydania powod domagal sie na podstawie swego prawa bezwzglednego np. wlasnosci
start learning
legis actio sacramento in rem
forma postepowania pozwalajaca dochodzic roszczen z wierzytelnosci
start learning
legis actio sacramento in personam
oznaczona suma pieniedzy jako rodzaj zakladu
start learning
sacramentum
nowy rodzaj postepowania oparty na wladzy pretora
start learning
iudicium imperio continens
postepowanie ustawowe
start learning
iudicium legitimum
skargi odwolujace sie do dobrej wiary
start learning
iudicia bonae fidei
pozwanie
start learning
in ius vocatio
stypulacyjne przyrzeczenie stawiennictwa pod rygorem zaplacenia okreslonej kary pienieznej
start learning
vadimonium
oznajmienie pozwanemu przez powoda jaka skarge i co zamierza przeciw niemu wytoczyc
start learning
editio actionis
zezwolenie na uzycie konkretnej skargi
start learning
postulatio actionis
udzielenie powodztwa
start learning
actionem dare
odmowa powodztwa
start learning
actionem denegare
sadowe uznanie powodztwa
start learning
confessio in iure
Uznajacy powodztwo traktowany byl jak zasadzony
start learning
Confessus pro iudicato est
Brak obrony lub nieumiejetna obrona
start learning
indefensio
zaprzeczenie
start learning
nogatio
zarzuty procesowe, ekscepcje
start learning
exceptiones
przysiega w procesie
start learning
iusiurandum in iure
odmowa skargi
start learning
denegatio actionis
ugoda
start learning
transactio
akt koncowy konczacy postepowanie in iure
start learning
litis conteststio
gotowa pisemna formulka precyzujaca spor
start learning
edere iudicium
przyjecie formulki precyzujacej spor
start learning
accipere iudicium
'wszelkie zasadzenie powinno byc pieniezne'
start learning
Omnis condemnatio pecunaria esse debet
'Nalezy wysluchac obu stron'
start learning
Audiatur et altera pars
ciężar dowodu
start learning
onus probandi
'Ciezar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi a nie na tym co zaprzecza'
start learning
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
'Na powodzie lezy ciezar dowodzenia'
start learning
Actori incumbit probatio
Reus excipiendo fit actor
start learning
pozwany przez zarzut procesowy staje sie powodem
wyrok
start learning
sententia
stwierdzenie przez sedziego ze sprawa nie jest mu dostatecznie jasna
start learning
non liquet
skarga o ustalenie (prejudycjalna)
start learning
actio preiudicialis
ustalenie ostatecznego stanu prawnego miedzy stronami
start learning
ius facit inter partes
'Prawomocny wyrok przyjmuje sie za prawde'
start learning
Res iudicata pro veritate accipitur
powaga sprawy osądzonej
start learning
res iudicata
zarzut sprawy juz raz osądzonej
start learning
exceptio rei iudicatae
egzakucja majatkowa
start learning
venditio bonorum
nabywca majatku dluznika
start learning
bonorum emptor
sprzedaje licytacyjnie majatek dluznika
start learning
magister bonorum
ogloszenie upadlosci majatkowej
start learning
cessio bonorum
domaganie sie pozostawienia srodkow majatkowych niezbednych do zycia
start learning
beneficjum competentiae
Część formulki procesowej informujaca o podstawie i tresci zadania powoda
start learning
intentio
intentio ściśle oznaczona
start learning
intentio certa
intentio oparta na prawie cywilnym
start learning
intentio in factum concepta
czesc formulki zawierajaca dodatkowe wyjasnienia powoda
start learning
demonstratio
Czesc formulki upawazniajaca powoda do zasadzenia pozwanego, w przeciwnym razie do uwolnienia go
start learning
condemnatio
tylko w skargach dzialowych: czesc formulki upowazniajaca sedziego do podzialu
start learning
audiodicato
Klauzula ograniczajaca zadanie powoda ochrony przed konsumpcja calej skargi.
start learning
praescriptio pro actore
Klauzula zmierzajaca do ograniczenia badania sprawy w interesie pozwanego
start learning
praescriptio pro reo
zarzut procesowy podstepu
start learning
exceptio doli generalis
zarzut procesowy podstepu uzyty przy dokonaniu konkretnej czynnosci prawnej poprzez celowe wprowadzenie osoby dokonujacej czynnosci w blad
start learning
exceptio doli specialis
skarga wynikajaca z wierzytelnosci
start learning
actio in personam
skarga wynikajaca ze swojego prawa
start learning
actio in rem
prawa przedmiotowe bezwzgledne (skuteczne wobec wszystkich)
start learning
erga omnes
prawa przedmiotowe wzgledne (skuteczne wobec oznaczonych osob)
start learning
inter partes
skargi mogace bys skierowane nie tylko przeciw oznaczonemu dluznikowi ale i przeciw osobie trzeciej, o ile pozostaje ona w okreslonym zwiazku z roszczeniem powoda
start learning
actiones in rem scriptae
Skarga przy ktorej powod opiera sie na okreslonym fakcie wymienionym w intentio
start learning
actiones in factum
przypadki pokrewne
start learning
per analogiam
skarga odnoszaca sie do przypadkow pokrewnych
start learning
actio utilis
skarga normalna
start learning
actio directa
skarga przy ktorej pretor wprowadzal do formulki fikcje istnienia pewnego stanu lub spelnienia pewnego wymagania w tym celu by sedzia przyjal te fikcje jako jedna z przeslanek wyroku
start learning
actiones ficticiae
udzielenie skargi peregrynowi fingujac ze jest on obywatelem rzymskim
start learning
"si civis Romanus esset"
pretorski spadkobierca
start learning
bonorum possessor
cywilny dziedzic
start learning
heres
skargfa scislego prawa
start learning
actiones stricti iuris
zarzut podstepu
start learning
exceptio doli
skarga dobrej wiary
start learning
bonae fidei
polecenie dzialania zgodnie z dobra wiara
start learning
ex fide bona
czynnosci prawne, formalistyczne
start learning
negotia stricti iuris
czynnosci ktorych specyfika byla moznosc swobodnego uwzglednienia wszystkich okolicznosci danej czynnosci prawnej celem realizacji wymagan slusznosci w obrocie.
start learning
negotia bonae fidei
skarga cywilna sluzaca do dochodzenia roszczen z zobowiazan
start learning
condictio stricti iuris
skarga cywilna skierowana na zaplate oznaczonej sumy pienieznej
start learning
conditio certae pecuniae
skarga cywilna skierowana na wydanie okreslonej rzeczy
start learning
conditio certae rei
skarga skierowana na nieokreslone swiadczenie
start learning
incertum
skargi reipersekutoryjne- skargi z zobowiazan deliktowych, gdy zadanie powoda skierowany bylo tylko na swiadczenie, ewentualnie uzyskanie odszkodowania
start learning
actiones rei persecutoriae
skargi z zobowiazan deliktowych skierowane na zaplacenie kary
start learning
actiones poenales
skargi z zobowiazac deliktowych skierowane na uzyskanie odszkodowania i zaplacenie kary pienieznej
start learning
actiones mixtae
skargi umozliwiajace unikniecie pozwanemu komendacji pienieznej
start learning
actiones arbitrariae
dekret zarzadzony przez pretora badz namiestnika prowincji
start learning
missio in possessionem
dekret namiestnika prowncji lub pretory wprowadzajacy osobe w posiadanie rzeczy w celu przymuszenia jej do okreslonego dzialania
start learning
missio in rem
dekret namiestnika prowncji lub pretory wprowadzajacy osobe w posiadanie calego majatku w celu przymuszenia jej do okreslonego dzialania
start learning
missio in bona
interdykt nakacujacy okazanie dziecka podlegajacego wladzy ojcowskiej, a przetrzymywanego przez nieuprawniona osobe
start learning
interdictum de liberis exhibendis
interdykt zakazujacy uzycia sily
start learning
interdictum vim fieri veto
interdykt sluzacy do ochrony niewadliwego posiadania
start learning
interdictum uti possidetis
interdykt dotyczacy jednej strony
start learning
interdicta simplicia
interdykt dotyczacy obydwu stron
start learning
interdictia duplicia
przywrocenie do stanu pierwotnego
start learning
restitutio in integrum
groźba
start learning
vis ac metus
urzednicy cesarscy
start learning
praefectus urbi
namiestnik prowincji
start learning
praeses provinciae
wikariusze
start learning
vicarii
prefekt pretorianow
start learning
prefectus praetorio
doradcy
start learning
consilia
osoba prywatna
start learning
iudex unus
pisemna zapowiedz powoda wystapienia przeciw pozwanemu
start learning
litis denuntiatio
pismo zawierajace rzadanie powoda
start learning
libellus conventionis
rzadanie powoda przedstawianie na rozprawie
start learning
narratio
zarzuty przedstawiane przez pozwanego
start learning
contradictio
roszczenie powoda
start learning
confessio
przysiega nie prowadzenia procesu z pieniactwa i dla szykany przeciwnika
start learning
iusiurandum calumniae
osobne zaskarzenie decyzji o odrzuceniu
start learning
supplicatio
zmiana wyroku na niekorzysc strony apelujacej
start learning
reformatio in peius
rozpatrzenie sprawy przed sadem cesarskim bez ponownego postepowania, a jedynie na podstawie sprawozdania sadu pierwszej instancji, pisemnych apelacji stron oraz akt sprawy
start learning
appelatio more consultationis
urzednik
start learning
exsecutor
'zastaw wziety z uwagi na wyrok'
start learning
pignus ex causa iudicati captum
sprzedaz poszczegolnych czesci majatku dluznika az do splacenia dlugow
start learning
distractio bonorum
mozliwosc ogloszenia upadlosci przez dluznika
start learning
cessio bonorum

You must sign in to write a comment