Geografia – działy i dziedziny

5  1    30 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Geografia
start learning
dział nauki badający zjawiska przyrodnicze społeczne i gospodarcze na Ziemi
Geografia fizyczna
start learning
dział geografii badający wzajemne związki zachodzące między sferami Ziemi
Geografia społeczno-ekonomiczna
start learning
dział geografii zajmujący się opisem działalności człowieka na Ziemi
Geografia regionalna
start learning
nauka łącząca w sobie geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną w aspekcie opisu regionu
litosfera
start learning
powłoka skalna Ziemi
geologia
start learning
nauka o skorupie ziemskiej i procesach w niej zachodzących.
pedosfera
start learning
powłoka glebowa Ziemi
gleboznawstwo
start learning
nauka zajmująca się badaniem gleb pod względem ich genezy, cech fizycznych i budową.
hydrosfera
start learning
sfera wodna Ziemi.
hydrologia
start learning
dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody w środowisku przyrodniczym
atmosfera
start learning
powłoka gazowa Ziemi.
meteorologia
start learning
nauka badająca zjawiska fizyczne i inne procesy zachodzące w atmosferze.
biosfera
start learning
żywa powłoka Ziemi razem ze środowiskiem życia organizmów, funkcjonuje w skorupie ziemskiej, hydrosferze i troposferze.
biogeografia
start learning
nauka zajmująca się rozmieszczeniem i zróżnicowaniem świata ożywionego. W jej ramach wyróżnia się fito i zoogeografię.
fitogeografia
start learning
nauka badająca rozmieszczenie roślin
zoogeografia
start learning
nauka badająca rozmieszczenie zwierząt
antroposfera
start learning
część biosfery, w której działa człowiek
demografia
start learning
nauka badająca i opisująca ludność pod względem jej liczby, wieku, struktury zawodowej rasy czy języka.
geografia rolnictwa
start learning
nauka opisująca przestrzenne zróżnicowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
geografia przemysłu
start learning
nauka badająca procesy wydobywania i przetwarzania surowców, lokalizacją i przekształcaniem ośrodków przemysłowych
geografia osadnictwa
start learning
nauka badająca procesy powstawania i przekształcania osiedli ludzkich.
geografia komunikacji
start learning
nauka zajmująca się procesami zachodzącymi w łączności i transporcie
glacjologia
start learning
nauka zajmująca się lodowcami i lądolodami.
oceanografia
start learning
nauka badająca i opisująca wody wszechoceanu
limnologia
start learning
nauka o jeziorach
paludologia
start learning
nauka o terenach podmokłych
geomorfologia
start learning
nauka badająca genezę form powierzchni Ziemi, opisuje ich kształt i wielkość
geografia kultury
start learning
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej tworząca opis ludności biorąc pod uwagę m.in. zróżnicowanie językowe, religijne czy kulturowe
geografia polityczna
start learning
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej analizująca i opisująca zróżnicowanie pod względem politycznym ludności. Wnioski tworzy posiłkując się analizą aktów prawnych.
potamologia
start learning
nauka o rzekach

Comments:

sakamaikugajka wrote: 2011-04-01 14:15:06
haha, dobre , dobre pytanka.
niestety nie co nieinteresujace. powinno byc ciekawsze :D

pzdr.

You must sign in to write a comment