Filary i fundusze Unii Europejskiej

 0    19 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym są trzy filary Unii Europejskiej?
start learning
Unia Europejska jest przedstawiana obrazowo jako dom wsparty na trzech filarach, odpowiadających zakresowi poszczególnych kompetencji UE
Gdzie znajdują się podstawy prawne „trzech filarów”?
start learning
w Traktacie o Unii Europejskiej, który wszedł w życie w 1993 roku – zawiera on 19 artykułów, w których opisane są podstawowe zasady rządzące wspólnotą europejską (Traktat jest efektem konferencji w Maastricht w 1991 roku)
Trzy filary UE to:
start learning
Wspólnoty Europejskie; Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
Pierwszy Filar UE – Wspólnoty Europejskie
start learning
proces podejmowania decyzji w UE odbywa się metodą wspólnotową więc I filar to najistotniejszy element działalności UE; integracja w ramach I filaru jest najbardziej zaawansowana
I Filar UE reguluje:
start learning
kwestie polityki strukturalnej; wspólny rynek i unię celną; cztery wolności UE; politykę społeczną; obywatelstwo unijne; kulturę i naukę; ochronę praw konsumenta; ochronę środowiska
Drugi Filar UE – Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
start learning
obejmuje działania na rzecz ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych
II Filar UE reguluje:
start learning
umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego; popieranie współpracy międzynarodowej; rozwijanie i umacnianie demokracji oraz rządów prawa; poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności
Trzeci Filar UE – Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
start learning
współpraca państw członkowskich w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości – w tym celu powołano Europol (policję międzynarodową, której zadaniem jest wymiana informacji o przestępczości, ujednolicenie metod zapobiegania przestępczości oraz metod pracy policji krajowych)
Zakres współpracy w ramach III Filaru UE
start learning
polityka azylowa; zasady przekraczania granic zewnętrznych Unii; polityka imigracyjna i polityka w stosunku do obywateli państw trzecich; zwalczanie zjawiska narkomanii; zwalczanie przestępczości międzynarodowej; współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych; współpraca celna; współpraca policyjna
Przedakcesyjne fundusze unijne
start learning
forma pomocy państwom kandydującym; zadaniem jest przygotowanie państw ubiegających się o członkostwo poprzez podniesienie ich poziomu gospodarczego
Z jakich funduszy przedakcesyjnych korzystała Polska?
start learning
PHARE; SAPARD; ISPA
PHARE
start learning
program mający na celu zmniejszanie nierównomierności rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację i rozwój infrastruktury
Trzy główne części PHARE:
start learning
wsparcie rozwoju infrastruktury; wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw; wsparcie rozwoju zasobów ludzkich
SAPARD
start learning
program przeznaczony dla państw z Europy Środkowo-Wschodniej, mający na celu wspieranie modernizacji rolnictwa i rozwoju w obszarach rolniczych w ogóle
ISPA
start learning
program umożliwiający uzyskanie pomocy w zakresie projektów z sektora ochrony środowiska i transportu
Fundusze strukturalne UE
start learning
tworzone z budżetu UE w celu pomocy państwom członkowskim – pomoc w restrukturyzacji i modernizacji wielu gałęzi gospodarki, by dorównała najlepiej rozwiniętym państwom UE
Jak nazywają się fundusze strukturalne UE?
start learning
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejski Fundusz Socjalny; Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji; Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa; Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Socjalny
start learning
najstarszy fundusz UE – ma na celu zmniejszenie nierówności gospodarczych i społęcznych
Fundusz Spójności
start learning
jest instrumentem polityki strukturalnej – powołany został w celu zmniejszania różnic rozwoju gospodarczego w poszczególnych krajach UE; korzystają z niego kraje, w których PKB nie przekracza 90% średniej UE

You must sign in to write a comment