E Dla Początkujących 1 A0-A1

 0    600 flashcards    wieczor
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
yes
Would you like a cup of coffee? Yes. please.
start learning
tak
Czy chciałbyś napić się kawy? Tak. poproszę.
no
Do you like spinach? No. I don’t.
start learning
nie
Lubisz szpinak? Nie. nie lubię.
good morning
Good morning. Mrs Jones!
start learning
dzień dobry (rano)
Dzień dobry. pani Jones!
hello
Hello! How are you?
start learning
cześć
Cześć! Jak się masz?
goodbye
I have to go now. goodbye!
start learning
do widzenia. cześć
Muszę już iść. cześć!
good afternoon
Good afternoon. Mr Thompson.
start learning
dzień dobry (po południu)
Dzień dobry. panie Thompson.
good evening
Good evening. Ana. how are you?
start learning
dobry wieczór
Dobry wieczór. Ana. jak się masz?
sorry
I’m sorry I’m late.
start learning
przepraszam (za coś)
Przepraszam za spóźnienie.
excuse me
Excuse me. can I come in?
start learning
przepraszam
Przepraszam. mogę wejść?
thank you
Thank you very much!
start learning
dziękuję
Bardzo dziękuję!
you're welcome
Thanks for the lift. You're welcome.
start learning
nie ma za co
Dziękuję za podwiezienie. Nie ma za co.
please
Pass me the pepper. please.
start learning
proszę (o coś)
Podaj mi. proszę. pieprz.
I
I'm Jim. nice to meet you.
start learning
ja
(Ja) Jestem Jim. miło mi cię poznać.
you
You are very friendly.
start learning
ty / wy
(Ty) Jesteś bardzo sympatyczna. lub (Wy) Jesteście bardzo sympatyczni.
he
He has a lot of work.
start learning
on
On ma dużo pracy.
she
She lives in Scotland.
start learning
ona
Ona mieszka w Szkocji.
it
I have a new car. it's a Honda.
start learning
ono. to
Mam nowy samochód. to Honda.
we
We are from Dublin.
start learning
my
(My) Jesteśmy z Dublina.
they
They are at home.
start learning
oni. one
Oni są w domu.
this
This is my colleague. Tom.
start learning
to (wskazując)
To mój kolega z pracy. Tom.
to be
John is smart. He wants to be a doctor.
start learning
być
John jest bystry. Chce być lekarzem.
to have
I have two dogs.
start learning
mieć
Mam dwa psy.
to make
Jane usually makes a salad for supper.
start learning
robić (wytwarzać)
Na kolację Jane zwykle robi sałatkę.
to do
I do 50 sit-ups every day.
start learning
robić (wykonywać czynność)
Codziennie robię 50 brzuszków.
to live
They don't live here anymore.
start learning
mieszkać
Oni już tu nie mieszkają.
to want
Sue doesn’t want to go to the cinema.
start learning
chcieć
Sue nie chce iść do kina.
to take
Take a day off.
start learning
brać
Weź dzień wolnego.
to give
Don’t give chocolate to dogs.
start learning
dawać
Nie dawaj czekolady psom.
to know
I don't know this man.
start learning
znać
Nie znam tego człowieka.
to speak. to say. to tell. to talk
Do you speak English? A little.
start learning
mówić. przemawiać
Mówisz po angielsku? Trochę.
can
Can you speak French? No. I can’t.
start learning
umieć
Umiesz mówić po francusku? Nie. nie umiem.
How are you?
How are you? I’m fine. thanks.
start learning
Jak się masz?
Jak się masz? Dobrze. dziękuję.
name
What’s your name? My name is Lucy.
start learning
imię
Jak masz na imię? Mam na imię Lucy.
Why...?
Why are you upset?
start learning
Dlaczego...? Czemu...?
Dlaczego jesteś zdenerwowany?
Where... from?
Where are you from? I’m from Poland.
start learning
Skąd...?
Skąd jesteś? Jestem z Polski.
What...?
What is it? It’s my new digital camera.
start learning
Co...?
Co to jest? To jest mój nowy aparat cyfrowy.
How...?
How is your wife? She’s all right.
start learning
Jak...?
Jak się ma twoja żona? W porządku.
Who...?
Who is it? It’s my sister Maria.
start learning
Kto...?
Kto to jest? To moja siostra Maria.
Where...?
Where do they live? They live in Bristol.
start learning
Gdzie...?
Gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają w Bristolu.
When...?
When is Saint Patrick’s Day? It’s in March.
start learning
Kiedy...?
Kiedy wypada dzień Św. Patryka? W marcu.
How long...?
How long do you work out every day?
start learning
Jak długo...?
Jak długo ćwiczysz każdego dnia?
How many...?
How many apples do we need? We need four apples.
start learning
Ile...? (policzalne)
Ile jabłek potrzebujemy? Potrzebujemy czterech jabłek.
How much...?
How much is it? Two pounds fifty.
start learning
Ile...? (niepoliczalne)
Ile to kosztuje? Dwa funty pięćdziesiąt pensów.
What time...?
What time does the film start?
start learning
O której...?
O której zaczyna się film?
and
Does she work and study at the same time?
start learning
i. oraz
Czy ona pracuje i studiuje jednocześnie?
but
I can speak English but not very well.
start learning
ale
Mówię po angielsku. ale niezbyt dobrze.
too
I love The Doors. Really? Me too!
start learning
też
Uwielbiam The Doors. Naprawdę? Ja też!
in
I'm not in Warsaw right now.
start learning
w
Nie ma mnie teraz w Warszawie.
on
There is a cat on the sofa.
start learning
na
Na kanapie jest (jakiś) kot.
under
There are some things under the bed.
start learning
pod
Pod łóżkiem są jakieś rzeczy.
above
Are there any pictures above the piano?
start learning
nad
Czy nad pianinem są jakieś obrazki?
next to
Is there a park next to our hotel?
start learning
obok
Czy obok naszego hotelu jest park?
behind
There isn't a park behind this building. there's a car park.
start learning
za
Za tym budynkiem nie ma parku. jest tam parking.
in front of
There aren't any taxis in front of the entrance.
start learning
przed
Przed wejściem nie ma żadnych taksówek.
between
There isn't much space between the trees.
start learning
pomiędzy
Pomiędzy drzewami nie ma dużo miejsca.
good
There's a good restaurant on the High Street.
start learning
dobry
Na High Street jest pewna dobra restauracja.
bad
There are some bad reviews for this hotel.
start learning
zły
Ten hotel ma parę złych recenzji.
great
I have a new job! That's great. congratulations!
start learning
wspaniały
Mam nową pracę! Wspaniale. gratuluję!
one
My baby is one year old.
start learning
jeden
Moje dziecko ma (jeden) roczek.
two
I can speak two foreign languages.
start learning
dwa
Znam dwa języki obce.
three
Can you stay for three days?
start learning
trzy
Czy możesz zostać na trzy dni?
four
I can't remember all four names.
start learning
cztery
Nie mogę sobie przypomnieć wszystkich czterech imion.
five
She can't be five years old.
start learning
pięć
Ona nie może mieć pięciu lat.
six
There are six buildings on my street.
start learning
sześć
Na mojej ulicy jest sześć bloków.
seven
How many houses are there in your village? There are seven.
start learning
siedem
Ile domów jest w twojej wsi? Jest ich siedem.
eight
Are there eight people in the group or more?
start learning
osiem
W tej grupie jest osiem osób czy więcej?
nine
In my house there are nine rooms.
start learning
dziewięć
W moim domu jest dziewięć pokoi.
ten
There aren't even ten people here!
start learning
dziesięć
Nie ma tu nawet dziesięciu osób!
eleven
Eleven is an odd number.
start learning
jedenaście
Jedenaście to liczba nieparzysta.
twelve
They have twelve children.
start learning
dwanaście
Oni mają dwanaścioro dzieci.
thirteen
My grandma has thirteen cats.
start learning
trzynaście
Moja babcia ma trzynaście kotów.
fourteen
Has he really got fourteen cars?
start learning
czternaście
Czy on naprawdę ma czternaście samochodów?
fifteen
Have you got fifteen minutes? We need to talk.
start learning
piętnaście
Masz piętnaście minut? Musimy pogadać.
sixteen
I know sixteen people in this town.
start learning
szesnaście
Znam szesnaście osób w tym mieście.
seventeen
You're seventeen. so you can't smoke yet.
start learning
siedemnaście
Masz siedemnaście lat. więc nie możesz jeszcze palić.
eighteen
An eighteen-year-old is still a kid.
start learning
osiemnaście
Osiemnastolatek to nadal jeszcze dzieciak.
nineteen
He wants to marry a nineteen-year-old girl.
start learning
dziewiętnaście
On chce poślubić dziewiętnastolatkę.
twenty
Can you do twenty push-ups?
start learning
dwadzieścia
Potrafisz zrobić dwadzieścia pompek?
twenty one
She's twenty one so she can buy alcohol in the US.
start learning
dwadzieścia jeden
Ona ma dwadzieścia jeden lat. więc może kupować alkohol w USA.
thirty
I can't run thirty kilometres.
start learning
trzydzieści
Nie potrafię przebiec trzydziestu kilometrów.
forty
I want to earn forty thousand dollars a year.
start learning
czterdzieści
Chcę zarabiać czterdzieści tysięcy dolarów rocznie.
fifty
Life begins at fifty!
start learning
pięćdziesiąt
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce!
sixty
I'm sixty today.
start learning
sześćdziesiąt
Dziś kończę sześćdziesiąt lat.
seventy
I only have seventy pounds on me.
start learning
siedemdziesiąt
Mam przy sobie tylko siedemdziesiąt funtów.
eighty
My parents give me eighty zlotys pocket money a month.
start learning
osiemdziesiąt
Rodzice dają mi osiemdziesiąt złotych kieszonkowego miesięcznie.
ninety
Three months is about ninety days.
start learning
dziewięćdziesiąt
Trzy miesiące to około dziewięćdziesiąt dni.
zero
I've got zero social skills.
start learning
zero
Posiadam zerowe umiejętności społeczne.
hundred
He's got over a hundred books.
start learning
sto
On ma ponad sto książek.
thousand
I need some money. Have you got a thousand pounds?
start learning
tysiąc
Potrzebuję pieniędzy. Masz tysiąc funtów?
million
You've got a million reasons to live!
start learning
milion
Masz milion powodów. żeby żyć!
number
I haven't got her phone number.
start learning
numer
Nie mam jej numeru telefonu.
half
She hasn't got half your talent!
start learning
połowa. pół
Ona nie jest nawet w połowie tak utalentowana jak ty!
metre
He's nearly two metres tall.
start learning
metr
On ma prawie dwa metry wzrostu.
house
Gina has a house by a lake.
start learning
dom
Gina ma dom nad jeziorem.
flat
We want to sell our flat.
start learning
mieszkanie
Chcemy sprzedać nasze mieszkanie.
sofa
This sofa is very comfortable.
start learning
kanapa
Ta kanapa jest bardzo wygodna.
bed
Go to bed. it’s late.
start learning
łóżko
Idź do łóżka. już późno.
window
The windows in the new office are very big.
start learning
okno
Okna w nowym biurze są bardzo duże.
curtains
Are these curtains new?
start learning
zasłony
Czy te zasłony są nowe?
door
The postman leaves our mail outside the door.
start learning
drzwi
Listonosz zostawia naszą korespondencję przed drzwiami.
key
Don’t forget to take the key!
start learning
klucz
Nie zapomnij wziąć klucza!
address
What’s your address?
start learning
adres
Jaki jest twój adres?
to close
Could you close the door?
start learning
zamykać
Może pan zamknąć drzwi?
to open
Open the window!
start learning
otwierać
Otwórz okno!
garage
Sarah’s car is in the garage.
start learning
garaż
Samochód Sary jest w garażu.
room
I would like to have my own room.
start learning
pokój
Chciałbym mieć własny pokój.
living room
Would you like to paint the living room yellow?
start learning
salon
Chciałbyś pomalować salon na żółto?
kitchen
They'd like to have a bigger kitchen.
start learning
kuchnia
Oni chcieliby mieć większą kuchnię.
bathroom
I wouldn't like to have a window in the bathroom.
start learning
łazienka
Nie chciałbym mieć okna w łazience.
bedroom
Would she like to sleep in this bedroom?
start learning
sypialnia
Czy ona chciałaby spać w tej sypialni?
table
He'd like to leave the table now.
start learning
stół
On chciałby teraz odejść od stołu.
chair
We need four more chairs.
start learning
krzesło
Potrzebujemy jeszcze czterech krzeseł.
wardrobe
Do you need a bigger wardrobe?
start learning
szafa
Czy potrzebujecie większej szafy?
bookshelf (l.mn. bookshelves)
I don't need a bookshelf. I need a desk.
start learning
regał
Nie potrzebuję regału. tylko biurka.
mirror
She doesn't need another mirror.
start learning
lustro
Ona nie potrzebuje kolejnego lustra.
ceiling
There's a big fly on the ceiling.
start learning
sufit
Na suficie siedzi duża mucha.
floor
Don’t leave your socks on the floor!
start learning
podłoga
Nie zostawiaj skarpetek na podłodze!
ground floor
The reception is on the ground floor.
start learning
parter
Recepcja jest na parterze.
wall
The walls in Kate’s bedroom are light pink.
start learning
ściana
Ściany w sypialni Kate są jasnoróżowe.
cellar
John keeps his bike in the cellar.
start learning
piwnica
John trzyma swój rower w piwnicy.
carpet
The carpet is very soft.
start learning
dywan
Ten dywan jest bardzo miękki.
sink
Please leave the plates in the sink.
start learning
zlew
Zostaw talerze w zlewie. proszę.
shower
I take a shower twice a day.
start learning
prysznic
Biorę prysznic dwa razy dziennie.
bathtub
This bathtub is too small for me.
start learning
wanna
Ta wanna jest dla mnie za mała.
fridge
The fridge is empty. I have to go shopping.
start learning
lodówka
Lodówka jest pusta. Muszę iść na zakupy.
washing machine
We have to buy a new washing machine.
start learning
pralka
Musimy kupić nową pralkę.
colour
The colour of my first bike was red.
start learning
kolor
Mój pierwszy rower był koloru czerwonego.
white
I was white as a sheet.
start learning
biały
Byłem blady (dosł. biały) jak ściana.
black
You were the black sheep of the family.
start learning
czarny
Byłeś czarną owcą w rodzinie.
red
She was the biggest star on the red carpet.
start learning
czerwony
Była największą gwiazdą na czerwonym dywanie.
yellow
Were all the leaves yellow already?
start learning
żółty
Czy wszystkie liście były już żółte?
pink
Was she the woman in the pink dress?
start learning
różowy
Czy ona była tą kobietą w różowej sukience?
orange (colour)
Were you a fan of orange juice when you were little?
start learning
pomarańczowy
Czy lubiłeś sok pomarańczowy. kiedy byłeś mały?
brown
When I was a kid. my hair wasn't brown. It was red.
start learning
brązowy
Kiedy byłem dzieckiem. moje włosy nie były brązowe. Były rude.
green
At that time they weren't members of the Green Party yet.
start learning
zielony
W tamtym czasie nie byli jeszcze członkami Partii Zielonych.
blue
Were his eyes blue?
start learning
niebieski
Czy jego oczy były niebieskie?
purple
The sky was pink and purple. It looked beautiful.
start learning
fioletowy
Niebo było różowo-fioletowe. Wyglądało pięknie.
grey
My hair was already grey when I was 20 years old.
start learning
szary. siwy
Moje włosy były siwe. już kiedy miałem 20 lat.
silver
There weren't any silver coins.
start learning
srebrny
Nie było żadnych srebrnych monet.
gold
There was a gold circle above his head.
start learning
złoty
Nad jego głową było złote kółko.
shape
There was a strange shape in the sky.
start learning
kształt
Na niebie był jakiś dziwny kształt.
square (shape)
Were there any square plates in the shop?
start learning
kwadrat. kwadratowy
Czy w sklepie były jakieś kwadratowe talerze?
round
There wasn't a round table. but there was an oval one.
start learning
okrągły
Nie było okrągłego stołu. ale był jeden owalny.
long
Was there a long break?
start learning
długi
Czy była jakaś długa przerwa?
big
I would like to have a bigger flat.
start learning
duży
Chciałbym mieć większe mieszkanie.
small
Ben’s first car was very small.
start learning
mały
Pierwszy samochód Bena był bardzo mały.
school
Tim was always late for school.
start learning
szkoła
Tim zawsze spóźniał się do szkoły.
teacher
The teacher liked his students a lot.
start learning
nauczyciel
Nauczyciel bardzo lubił swoich uczniów.
student
The student really wanted to understand the teacher.
start learning
uczeń
Uczeń bardzo chciał zrozumieć nauczyciela.
university (l.mn. universities)
We studied at the University of Warsaw.
start learning
uniwersytet
Studiowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim.
language
My daughter liked learning languages when she was younger.
start learning
język (np. obcy)
Moja córka lubiła uczyć się języków obcych. kiedy była młodsza.
book
Did you read a lot of books over the summer?
start learning
książka
Czy przeczytałeś dużo książek przez lato?
copybook
Did you write that down in your copybook?
start learning
zeszyt
Czy zapisałeś to w zeszycie?
homework
Did the teachers give you much homework?
start learning
praca domowa
Czy nauczyciele zadawali wam dużo pracy domowej?
word
What does this word mean?
start learning
słowo
Co oznacza to słowo?
pencil
Can you lend me a pencil?
start learning
ołówek
Możesz pożyczyć mi ołówek?
pen
Can I borrow your pen?
start learning
długopis
Mogę pożyczyć twój długopis?
exercise
I didn't do that exercise.
start learning
ćwiczenie
Nie zrobiłem tego ćwiczenia.
exam
Jim didn't prepare for the exam.
start learning
egzamin
Jim nie przygotował się do egzaminu.
class
There weren't any boring classes yesterday.
start learning
lekcja
Wczoraj nie było żadnych nudnych lekcji.
mark
My brother has the best marks in his class.
start learning
ocena
Mój brat ma najlepsze oceny w klasie.
break
How long is this break?
start learning
przerwa
Jak długa jest ta przerwa?
to mean
What does it mean?
start learning
znaczyć
Co to znaczy?
to write
Henry writes to his girlfriend every week.
start learning
pisać
Henry co tydzień pisze do swojej dziewczyny.
to understand
I don't understand. Can you repeat that. please?
start learning
rozumieć
Nie rozumiem. Może pan powtórzyć?
blackboard
Paul. write it down on the blackboard.
start learning
tablica
Paul. zapisz to na tablicy.
to learn
I didn't learn English at school.
start learning
uczyć się
Nie uczyłem się angielskiego w szkole.
to teach
Caroline teaches at a primary school.
start learning
uczyć (kogoś)
Caroline uczy w szkole podstawowej.
to fail
Three people failed the maths test.
start learning
nie zdać
Trzy osoby nie zdały egzaminu z matematyki.
to pass
I passed my driving test the first time.
start learning
zdać
Zdałem egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
maths
I had a lot of maths in high school.
start learning
matematyka
W liceum miałem dużo matmy.
history
Did you like your history teacher?
start learning
historia
Lubiłeś swojego nauczyciela historii?
geography
Did he teach you geography in year seven?
start learning
geografia
Czy on uczył cię geografii w siódmej klasie?
science
I didn't have a talent for science.
start learning
nauki ścisłe
Nie miałem talentu do nauk ścisłych.
work
Work gives John a lot of satisfaction.
start learning
praca
Praca daje Johnowi dużo satysfakcji.
office
The boss is in his office.
start learning
biuro
Szef jest w swoim biurze.
computer
The computer is on.
start learning
komputer
Komputer jest włączony.
keyboard
Connect the keyboard to the computer.
start learning
klawiatura
Podłącz klawiaturę do komputera.
screen
This model has a bigger screen.
start learning
ekran
Ten model ma większy ekran.
file
Can you open this file?
start learning
plik. dokument
Czy możesz otworzyć ten plik?
to copy
I can’t copy this file onto the hard drive.
start learning
kopiować
Nie mogę skopiować tego pliku na twardy dysk.
to print
Print this and show it to your boss.
start learning
drukować
Wydrukuj to i pokaż swojej szefowej.
to save
Save the attachment on a CD. please.
start learning
zapisywać
Proszę. zapisz załącznik na płycie CD.
to turn on
Turn the air conditioning on. it’s hot.
start learning
włączać
Włącz klimatyzację. jest gorąco.
to turn off
Don't turn the light off. please.
start learning
wyłączać
Nie wyłączajcie. proszę. światła.
mobile phone
I need to buy a new mobile phone.
start learning
telefon komórkowy
Muszę kupić nowy telefon komórkowy.
to phone
I can phone you tomorrow morning.
start learning
dzwonić
Mogę do ciebie zadzwonić jutro rano.
lawyer
Most lawyers earn a lot of money.
start learning
prawnik
Większość prawników zarabia dużo pieniędzy.
actor
Who is your favourite actor?
start learning
aktor
Kto jest twoim ulubionym aktorem?
artist
Bałka is one of the most interesting Polish artists.
start learning
artysta
Bałka jest jednym z najciekawszych polskich artystów.
doctor
When I’m big. I want to be a doctor.
start learning
lekarz
Kiedy będę dorosły. chcę być lekarzem.
journalist
John’s cousin wants to be a journalist.
start learning
dziennikarz
Kuzynka Johna chce być dziennikarką.
shop assistant
Where is the shop assistant?
start learning
sprzedawca
Gdzie jest sprzedawca?
hairdresser
I want to go to the hairdresser’s this week.
start learning
fryzjer
W tym tygodniu chcę pójść do fryzjera.
engineer
Our company should hire an engineer.
start learning
inżynier
Nasza firma powinna zatrudnić inżyniera.
computer programmer
You're so good at maths. you should be a computer programmer.
start learning
programista
Jesteś taki dobry z matmy. powinieneś być programistą.
IT specialist
He shouldn't be an IT specialist.
start learning
informatyk
On nie powinien być informatykiem.
mechanic
Should I call a mechanic?
start learning
mechanik
Czy powinienem zadzwonić do mechanika?
nurse
You shouldn't be so rude to the nurse.
start learning
pielęgniarka
Nie powinieneś być taki niemiły dla pielęgniarki.
architect
My son wants to be an architect.
start learning
architekt
Mój syn chce być architektem.
secretary
Kevin’s wife works as a secretary.
start learning
sekretarka
Żona Kevina pracuje jako sekretarka.
fireman (l.mn. firemen)
The firemen saved ten people.
start learning
strażak
Strażacy uratowali dziesięć osób.
boss
You should speak to the boss.
start learning
szef. szefowa
Powinieneś porozmawiać z szefem.
painter
Who is your favourite painter?
start learning
malarz
Kto jest twoim ulubionym malarzem?
musician
Musicians have to practice a lot.
start learning
muzyk
Muzycy muszą dużo ćwiczyć.
scientist
The scientist discovered a new star.
start learning
naukowiec
Ten naukowiec odkrył nową gwiazdę.
police officer
Police officers in London are helpful.
start learning
policjant
Policjanci w Londynie są pomocni.
family (l.mn. families)
We go on holiday with my cousin’s family.
start learning
rodzina
Jeździmy na wakacje z rodziną mojego kuzyna.
child (l.mn. children / kid)
In the afternoon Jill looks after children.
start learning
dziecko
Popołudniami Jill opiekuje się dziećmi.
woman (l.mn. women)
Do you know this woman?
start learning
kobieta
Znasz tę kobietę?
man (l.mn. men)
Does this man work with you?
start learning
mężczyzna
Czy ten mężczyzna z tobą pracuje?
mother
My mother is interested in psychology.
start learning
matka
Moja matka interesuje się psychologią.
father
What does your father do?
start learning
ojciec
Czym zajmuje się twój ojciec?
parents
Jimmy visits his parents every Sunday.
start learning
rodzice
Jimmy co niedzielę odwiedza swoich rodziców.
grandmother
How old is your grandmother?
start learning
babcia
Ile lat ma twoja babcia?
grandfather
My grandfather lives in a small town.
start learning
dziadek
Mój dziadek mieszka w małym mieście.
son
Sophie has two sons.
start learning
syn
Sophie ma dwóch synów.
daughter
My daughter practices judo.
start learning
córka
Moja córka ćwiczy judo.
brother
Terry’s brother is a car mechanic.
start learning
brat
Brat Terry’ego jest mechanikiem samochodowym.
sister
My sister is very witty.
start learning
siostra
Moja siostra jest bardzo dowcipna.
aunt
Aunt Meg can play the guitar.
start learning
ciocia
Ciocia Meg potrafi grać na gitarze.
uncle
My uncle's car broke down yesterday.
start learning
wujek
Samochód mojego wujka popsuł się wczoraj.
husband
Kathy doesn’t want to have a husband.
start learning
mąż
Kathy nie chce mieć męża.
wife (l.mn. wives)
Ian loves speaking to his wife.
start learning
żona
Ian uwielbia rozmawiać ze swoją żoną.
girlfriend
Is Harriet your girlfriend?
start learning
dziewczyna (sympatia)
Czy Harriet jest twoją dziewczyną?
boyfriend
My boyfriend works at a bookshop.
start learning
chłopak (sympatia)
Mój chłopak pracuje w księgarni.
cousin
My cousins are coming for Christmas.
start learning
kuzyn
Moi kuzyni przyjeżdżają na Boże Narodzenie.
girl
This girl draws very well.
start learning
dziewczynka
Ta dziewczynka bardzo dobrze rysuje.
boy
There are twelve boys in my class.
start learning
chłopiec
W mojej klasie jest dwunastu chłopców.
friend
In my free time I meet my friends.
start learning
przyjaciel
W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi.
to be born
He was born on the 8th of May.
start learning
urodzić się
On urodził się 8 maja.
to be together
Are you and Ann together?
start learning
być razem
Czy ty i Ann jesteście razem?
married
Are you married?
start learning
żonaty / mężatka
Jesteś mężatką?
wedding
Weddings are so boring.
start learning
ślub
Śluby są takie nudne.
divorced
Ben is divorced.
start learning
rozwiedziony
Ben jest rozwiedziony.
widow
Our neighbour is a widow.
start learning
wdowa
Nasza sąsiadka jest wdową.
time
The boss hasn’t got time to talk now.
start learning
czas
Szef nie ma teraz czasu rozmawiać.
always
Jane always drives safely.
start learning
zawsze
Jane zawsze prowadzi bezpiecznie.
usually
Do you usually take the bus to work?
start learning
zwykle
Czy zwykle jeździsz do pracy autobusem?
often
How often does Martin phone you?
start learning
często
Jak często Martin do ciebie dzwoni?
sometimes
Barbara sometimes plays the piano.
start learning
czasami
Barbara czasami gra na pianinie.
rarely
Ben rarely changes his opinions.
start learning
rzadko
Ben rzadko zmienia opinie.
never
Ella’s kids never eat sweets.
start learning
nigdy
Dzieci Elli nigdy nie jedzą słodyczy.
every day
Mr Stevens listens to the news every day.
start learning
codziennie
Pan Stevens codziennie słucha wiadomości.
yesterday
It was my boyfriend’s birthday yesterday.
start learning
wczoraj
Wczoraj były urodziny mojego chłopaka.
tomorrow
Tomorrow is my good friends' wedding.
start learning
jutro
Jutro jest ślub moich dobrych przyjaciół.
today
We have a meeting with that company's director today.
start learning
dzisiaj
Dzisiaj mamy spotkanie z dyrektorem tamtej firmy.
season
What’s your children's favourite season of the year?
start learning
pora (roku)
Jaka jest ulubiona pora roku twoich dzieci?
spring
It rarely snows here in spring.
start learning
wiosna
Wiosną rzadko pada tutaj śnieg.
summer
In the summer most people leave Warsaw.
start learning
lato
Latem większość ludzi wyjeżdża z Warszawy.
autumn
Our younger son was born in the autumn.
start learning
jesień
Nasz młodszy syn urodził się jesienią.
winter
In the winter we take the kids skiing.
start learning
zima
Zimą zabieramy dzieci na narty.
day
Did you have a hard day at work?
start learning
dzień
Miałaś ciężki dzień w pracy?
night
Martha didn’t sleep well last night.
start learning
noc
Marta nie spała dobrze zeszłej nocy.
week
This week the Prime Minister is very busy.
start learning
tydzień
W tym tygodniu premier jest bardzo zajęty.
month
It was a wonderful month for us.
start learning
miesiąc
Był to dla nas wspaniały miesiąc.
year
It took me a year to understand that.
start learning
rok
Rok mi zajęło. żeby to zrozumieć.
morning
Wake me up in the morning.
start learning
rano
Obudź mnie rano.
afternoon
What a lovely afternoon!
start learning
popołudnie
Cóż za urocze popołudnie!
evening
The evenings here are usually chilly.
start learning
wieczór
Wieczory są tutaj zwykle chłodne.
next
I want to move next month.
start learning
następny
W przyszłym miesiącu chcę się przeprowadzić.
last
The crisis started last year.
start learning
zeszły
Kryzys zaczął się w zeszłym roku.
hour
This film is two hours long.
start learning
godzina
Ten film trwa dwie godziny.
minute
Can you wait a minute?
start learning
minuta
Możesz zaczekać minutkę?
second
Every second of life is a miracle.
start learning
sekunda
Każda sekunda życia to cud.
early
Tomorrow I have to get up very early.
start learning
wcześnie
Jutro muszę wstać bardzo wcześnie.
late
It’s too late to visit them.
start learning
późno
Jest za późno. żeby ich odwiedzić.
Monday
I go to yoga classes on Mondays.
start learning
poniedziałek
W poniedziałki chodzę na zajęcia jogi.
Tuesday
She goes to the gym on Tuesday mornings.
start learning
wtorek
We wtorki rano chodzi na siłownię.
Wednesday
I spoke to him last Wednesday.
start learning
środa
Rozmawiałem z nim w zeszłą środę.
Thursday
I'm going to see him this Thursday.
start learning
czwartek
Zamierzam się z nim zobaczyć w ten czwartek.
Friday
We're going to have a drink together on Friday after work.
start learning
piątek
Zamierzamy pójść razem na drinka w piątek po pracy.
Saturday
He's going to play tennis with me on Saturday.
start learning
sobota
W sobotę zagra ze mną w tenisa.
Sunday
She's going to call me on Sunday after church.
start learning
niedziela
Zadzwoni do mnie w niedzielę po kościele.
January
They're going to go on holiday in January.
start learning
styczeń
Oni jadą na wakacje w styczniu.
February
I'm not going to work much in February.
start learning
luty
Nie będę dużo pracowała w lutym.
March
I know you're not going to stay here until March.
start learning
marzec
Wiem. że nie zamierzasz tu zostać aż do marca.
April
She isn't going to take the test in April.
start learning
kwiecień
Ona nie przystąpi do tego testu w kwietniu.
May
He isn't going to take a holiday in May.
start learning
maj
On nie weźmie urlopu w maju.
June
We aren't going to get married in June.
start learning
czerwiec
Nie zamierzamy pobierać się w czerwcu.
July
Are you going to visit us in July?
start learning
lipiec
Odwiedzisz nas w lipcu?
August
Is he going to come here in August?
start learning
sierpień
Czy on zamierza tu przyjechać w sierpniu?
September
Is she going to go to school in September?
start learning
wrzesień
Czy ona pójdzie do szkoły we wrześniu?
October
Are we going to move in October?
start learning
październik
Czy my zamierzamy się przeprowadzić w październiku?
November
Are they really going to leave in November?
start learning
listopad
Czy oni naprawdę zamierzają wyjechać w listopadzie?
December
Am I still going to be here in December? I don't know.
start learning
grudzień
Czy nadal tu będę w grudniu? Nie wiem.
to like
I like singing.
start learning
lubić
Lubię śpiewać.
to love
I love chocolate!
start learning
kochać. uwielbiać
Uwielbiam czekoladę!
to hate
My mother hates gardening.
start learning
nienawidzić
Moja matka nienawidzi pracować w ogródku.
happy
Are your parents happy?
start learning
szczęśliwy
Czy twoi rodzice są szczęśliwi?
sad
Why is Lily sad?
start learning
smutny
Dlaczego Lily jest smutna?
angry
Dad is angry with Bobby.
start learning
zły (na kogoś)
Tata jest zły na Bobby’ego.
sleepy
Richie gets grumpy when he is sleepy.
start learning
senny
Richie robi się marudny. kiedy jest senny.
nervous
Fred gets nervous before exams.
start learning
zdenerwowany
Fred denerwuje się (dosł. robi się zdenerwowany) przed egzaminami.
to smile
I like it when you smile.
start learning
uśmiechać się
Lubię. kiedy się uśmiechasz.
to laugh
The play was funny and we laughed all the time.
start learning
śmiać się
Sztuka była śmieszna i ciągle się śmialiśmy.
to cry
Don’t cry. everything will be all right!
start learning
płakać
Nie płacz. wszystko będzie dobrze!
to be scared
Ana is scared of spiders.
start learning
bać się
Ana boi się pająków.
tired
He is tired after the journey.
start learning
zmęczony
On jest zmęczony po podróży.
to worry
Young people in Europe worry about their future.
start learning
martwić się
Młodzi ludzie w Europie martwią się o swoją przyszłość.
boring
It’s a really boring film.
start learning
nudny
To naprawdę nudny film.
proud
I am proud of my son.
start learning
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
to surprise
Your phone call surprised me.
start learning
zaskakiwać
Zaskoczył mnie twój telefon.
to think
I think it’s a wonderful idea.
start learning
myśleć
Myślę. że to wspaniały pomysł.
feeling
Was it a nice feeling?
start learning
uczucie
Czy to było miłe uczucie?
patient
Jane Eyre was shy and patient.
start learning
cierpliwy
Jane Eyre była nieśmiała i cierpliwa.
clever
My wife is the cleverest lady I know.
start learning
mądry
Moja żona jest najmądrzejszą kobietą. jaką znam.
nice
Nice to meet you.
start learning
miły
Miło mi pana poznać.
brave
My boyfriend is very brave.
start learning
odważny
Mój chłopak jest bardzo odważny.
friendly
Mike is a very friendly lad.
start learning
sympatyczny
Mike jest bardzo sympatycznym chłopakiem.
honest
This businessman doesn’t look honest.
start learning
uczciwy
Ten biznesmen nie wygląda na uczciwego.
cheerful
The atmosphere at the party was cheerful.
start learning
radosny
Na przyjęciu panowała radosna atmosfera.
rude
My former boss was rude and selfish.
start learning
arogancki
Mój były szef był arogancki i samolubny.
shy
Shy people don’t like speaking to strangers.
start learning
nieśmiały
Nieśmiali ludzie nie lubią rozmawiać z nieznajomymi.
crazy
It's a crazy idea.
start learning
szalony
To szalony pomysł.
stubborn
Mike and Tom argue. because they are stubborn.
start learning
uparty
Mike i Tom kłócą się. bo są uparci.
intelligent
Intelligent children are often bored at school.
start learning
inteligentny
Inteligentne dzieci często nudzą się w szkole.
calm
My father is the calmest man I know.
start learning
spokojny
Mój ojciec jest najspokojniejszym człowiekiem. jakiego znam.
outgoing
Everyone likes Lucy because she is outgoing.
start learning
towarzyski
Wszyscy lubią Lucy. ponieważ jest towarzyska.
selfish
Do you think rich people are selfish?
start learning
samolubny
Uważasz. że bogaci ludzie są samolubni?
tall
Jimmy is very tall.
start learning
wysoki
Jimmy jest bardzo wysoki.
short
My parents are shorter than me.
start learning
niski
Moi rodzice są ode mnie niżsi.
clean
There are clean towels in the wardrobe.
start learning
czysty
Czyste ręczniki są w szafie.
dirty
You can leave your dirty clothes in the bathroom.
start learning
brudny
Możesz zostawić brudne ubrania w łazience.
curly
Maria has black curly hair.
start learning
kręcony
Maria ma czarne kręcone włosy.
straight
Frank’s son has straight ginger hair and green eyes.
start learning
prosty
Syn Franka ma proste rude włosy i zielone oczy.
slim
Rita looks very slim in these trousers.
start learning
szczupły
Rita wygląda bardzo szczupło w tych spodniach.
fat
Lisa thinks she is fat.
start learning
gruby
Lisa uważa. że jest gruba.
ugly
Last night we watched “The Good. the Bad and the Ugly”.
start learning
brzydki
Wczoraj wieczorem obejrzeliśmy film „Dobry. zły i brzydki”.
pretty
She has a pretty smile.
start learning
ładny
Ona ma ładny uśmiech.
beautiful
You have beautiful eyes.
start learning
piękny
Masz piękne oczy.
young
When I was young. I lived in Dublin.
start learning
młody
Kiedy byłem młody. mieszkałem w Dublinie.
old
Is Lauren older than her brother?
start learning
stary
Czy Lauren jest starsza od swojego brata?
handsome
Do you think Paul Newman was handsome?
start learning
przystojny
Uważasz. że Paul Newman był przystojny?
elegant
What an elegant suit!
start learning
wytworny. elegancki
Jaki wytworny garnitur!
face
She has a very young face.
start learning
twarz
Ona ma bardzo młodą twarz.
eye
What happened to your eye?
start learning
oko
Co ci się stało w oko?
nose
Fernanda has her nose pierced.
start learning
nos
Fernanda ma kolczyk w nosie.
lips
She kissed me on the lips.
start learning
usta
Pocałowała mnie w usta.
ear
My ear hurts.
start learning
ucho
Boli mnie ucho.
arm
Lee has very muscular arms.
start learning
ramię. ręka
Lee ma bardzo umięśnione ramiona.
hand
Give me your hand.
start learning
dłoń
Podaj mi dłoń.
knee
Jacob has a nasty bruise on his knee.
start learning
kolano
Jacob ma okropnego siniaka na kolanie.
leg
I have goosebumps on my legs.
start learning
noga
Mam gęsią skórkę na nogach.
foot (l.mn. feet)
The new shoes rub my feet.
start learning
stopa
Nowe buty obcierają mi stopy.
stomach
Keira Knightly has a very flat stomach.
start learning
brzuch
Keira Knightly ma bardzo płaski brzuch.
back
Lie on your back and close your eyes.
start learning
plecy
Połóż się na plecach i zamknij oczy.
neck
Pete does a great neck massage.
start learning
szyja
Pete robi świetny masaż szyi.
hair
Harry has thick grey hair.
start learning
włosy
Harry ma gęste. siwe włosy.
head
Turn it off! My head hurts.
start learning
głowa
Wyłącz to! Głowa mnie boli.
tooth (l.mn. teeth)
Lucy’s tooth fell out yesterday.
start learning
ząb
Wczoraj wypadł Lucy ząb.
beard
Are you growing your beard?
start learning
broda (zarost)
Zapuszczasz brodę?
T-shirt
Take your T-shirt off. it’s dirty.
start learning
koszulka
Zdejmij koszulkę. jest brudna.
skirt
You look great in this skirt.
start learning
spódnica
Świetnie wyglądasz w tej spódnicy.
dress
I’m going to wear a dress for tonight.
start learning
sukienka
Na dzisiejszy wieczór założę sukienkę.
hat
Jenny doesn’t wear a hat even in the winter.
start learning
czapka
Jenny nie nosi czapki nawet w zimie.
shirt
This shirt doesn’t fit me.
start learning
koszula
Ta koszula źle na mnie leży.
coat
I will bring our coats.
start learning
płaszcz
Przyniosę nasze płaszcze.
jacket
James always wears a cool leather jacket.
start learning
kurtka
James zawsze nosi szałową skórzaną kurtkę.
trousers
Anna is very feminine and never wears trousers.
start learning
spodnie
Anna jest bardzo kobieca i nigdy nie nosi spodni.
shoes
Your shoes are too small for me.
start learning
buty
Twoje buty są na mnie za małe.
gloves
Harry lost his gloves yesterday.
start learning
rękawiczki
Harry zgubił wczoraj rękawiczki.
scarf
Put a scarf on. it’s really windy.
start learning
szalik
Załóż szalik. bardzo wieje.
glasses
Rob has forgotten his glasses again.
start learning
okulary
Rob znowu zapomniał okularów.
umbrella
Take an umbrella. it’s going to rain.
start learning
parasol
Weź parasol. będzie padać.
socks
Put your socks in the drawer.
start learning
skarpetki
Włóż skarpetki do szuflady.
belt
This belt is too big for me.
start learning
pasek
Ten pasek jest na mnie za duży.
to try on
Where can I try this on?
start learning
przymierzać
Gdzie mogę to przymierzyć?
size
Do you have this in a bigger size?
start learning
rozmiar
Czy macie to w większym rozmiarze?
shopping
We usually do our shopping at the market.
start learning
zakupy
Zwykle robimy zakupy na targu.
price
The price of petrol is very high.
start learning
cena
Cena benzyny jest bardzo wysoka.
basket
The basket is full.
start learning
koszyk
Koszyk jest pełny.
shelf (l.mn. shelves)
The book is on the second shelf.
start learning
półka
Książka jest na drugiej półce.
change
Here is your change. Thank you.
start learning
reszta
To pana reszta. Dziękuję.
to buy
Grandad Henry buys a newspaper every day.
start learning
kupować
Dziadek Henry codziennie kupuje gazetę.
to sell
Did they really sell you cigarettes?
start learning
sprzedawać
Naprawdę sprzedali ci papierosy?
market
We can buy the fruit at the market.
start learning
targ
Owoce możemy kupić na targu.
shop
I'm going to work in a shoe shop.
start learning
sklep
Będę pracować w sklepie obuwniczym.
shopping center
I hate going to shopping centers.
start learning
centrum handlowe
Nie znoszę chodzić do centrów handlowych.
bookshop
I would like to have my own bookshop.
start learning
księgarnia
Chciałbym mieć własną księgarnię.
bakery
Aunt May always buys bread in this bakery.
start learning
piekarnia
Ciocia May zawsze kupuje pieczywo w tej piekarni.
expensive
Flats in Warsaw are expensive.
start learning
drogi
Mieszkania w Warszawie są drogie.
cheap
I recommend this hotel. It’s nice and cheap.
start learning
tani
Polecam ten hotel. Jest ładny i tani.
money
Do you have enough money?
start learning
pieniądze
Masz wystarczająco dużo pieniędzy?
wallet
Someone stole my wallet.
start learning
portfel
Ukradziono mi portfel.
cashpoint
The nearest cashpoint is round the corner.
start learning
bankomat
Najbliższy bankomat jest za rogiem.
to pay
Can I pay with my card?
start learning
płacić
Mogę zapłacić kartą?
holiday
Did you enjoy your holiday?
start learning
wakacje
Czy dobrze bawiliście się na wakacjach?
hobbies
Mike has many hobbies.
start learning
zainteresowania
Mike ma mnóstwo zainteresowań.
to take photos
Could you take my photo?
start learning
robić zdjęcia
Czy mógłbyś zrobić mi zdjęcie?
to play
In the afternoons Mary plays with her friends.
start learning
bawić się
Popołudniami Mary bawi się z koleżankami.
to paint
Who painted this picture?
start learning
malować
Kto namalował ten obraz?
to listen
What kind of music do you listen to?
start learning
słuchać
Jakiej muzyki słuchasz?
to read
My grandad loves to read crime stories.
start learning
czytać
Mój dziadek uwielbia czytać kryminały.
cinema
We go to the cinema every weekend.
start learning
kino
Chodzimy do kina w każdy weekend.
theatre
Do you like modern theatre?
start learning
teatr
Lubisz teatr nowoczesny?
concert
We are going to a jazz concert.
start learning
koncert
Idziemy na koncert jazzowy.
to watch
We rarely watch TV.
start learning
oglądać
Rzadko oglądamy telewizję.
to do sports
My brother does a lot of sports.
start learning
uprawiać sport
Mój brat uprawia wiele sportów.
to run
My boyfriend wants to run a marathon.
start learning
biegać
Mój chłopak chce przebiec maraton.
to swim
Anna can swim.
start learning
pływać
Ana umie pływać.
to dance
Would you like to dance?
start learning
tańczyć
Masz ochotę zatańczyć?
to sing
I wouldn't like to sing in a karaoke bar.
start learning
śpiewać
Nie chciałbym śpiewać w barze karaoke.
party (l.mn. parties / to party)
Julie loves going to parties.
start learning
impreza. przyjęcie
Julie uwielbia chodzić na przyjęcia.
to relax
In the evening I like to relax on my balcony.
start learning
relaksować się
Wieczorami lubię relaksować się na balkonie.
healthy
Are goji berries really that healthy?
start learning
zdrowy
Czy jagody goji naprawdę są takie zdrowe?
sick
He isn’t sick. he's just pretending
start learning
chory
On nie jest chory. tylko udaje.
illness
Was it a serious illness?
start learning
choroba
Czy to była poważna choroba?
to feel
Tracy doesn’t feel very well.
start learning
czuć się
Tracy nie czuje się za dobrze.
sore throat
I have a horrible sore throat.
start learning
ból gardła
Mam okropny ból gardła.
headache
Give me something for a headache. please.
start learning
ból głowy
Proszę dać mi coś na ból głowy.
to hurt
Stop it! It hurts!
start learning
boleć
Przestań! To boli!
pain
My husband has a pain in his back.
start learning
ból
Mojego męża bolą plecy (dosł. ma ból w plecach).
to make an appointment
I'd like to make an appointment.
start learning
umawiać się (na wizytę)
Chciałbym umówić się na wizytę.
fever
The baby has a high fever.
start learning
gorączka
Dziecko ma wysoką gorączkę.
flu
You have the flu. You have to stay in bed and rest.
start learning
grypa
Ma pan grypę. Musi pan leżeć w łóżku i odpoczywać.
cough
Take some cough syrup.
start learning
kaszel
Weź syrop na kaszel.
to catch a cold/to have a cold
I caught a cold at the swimming pool.
start learning
przeziębić się
Przeziębiłam się na basenie.
to break
My brother broke his arm.
start learning
łamać
Mój brat złamał rękę.
hospital
Is this a good hospital?
start learning
szpital
Czy to dobry szpital?
pharmacy
Where is the nearest pharmacy?
start learning
apteka
Gdzie jest najbliższa apteka?
ambulance
The ambulance is coming!
start learning
karetka
Karetka już jedzie!
medicine
This medicine is bitter.
start learning
lekarstwo
To lekarstwo jest gorzkie.
pill
Did those pills help you?
start learning
pigułka. tabletka
Czy tamte pigułki ci pomogły?
food
The food at the party was delicious.
start learning
jedzenie
Jedzenie na przyjęciu było przepyszne.
to drink
Could I have something to drink. please?
start learning
pić
Czy mógłbym dostać coś do picia?
to eat
I don't eat enough fruit.
start learning
jeść
Nie jem wystarczająco dużo owoców.
breakfast
What would you like for breakfast?
start learning
śniadanie
Co chciałbyś na śniadanie?
dinner
I'd like to take you out to dinner.
start learning
obiad. kolacja
Chciałbym cię zabrać na kolację.
supper
Have something light for supper.
start learning
kolacja
Na kolację zjedz coś lekkiego.
soup
The soup is very hot.
start learning
zupa
Zupa jest bardzo gorąca.
dessert
We had apple pie for dessert.
start learning
deser
Na deser zjedliśmy szarlotkę.
bread
I had two slices of bread for breakfast.
start learning
chleb
Na śniadanie zjadłem dwie kromki chleba.
egg
I usually have a soft-boiled egg for breakfast.
start learning
jajko
Na śniadanie zwykle jadam jajko na miękko.
butter
Is there any butter in the fridge?
start learning
masło
Czy w lodówce jest masło?
cheese
Dad made us some cheese and ham sandwiches for lunch.
start learning
ser
Tata zrobił nam na lunch kilka kanapek z serem i szynką.
milk
Do you take milk with your tea?
start learning
mleko
Pijasz herbatę z mlekiem?
meat
Martha doesn’t eat meat.
start learning
mięso
Marta nie jada mięsa.
rice
Brown rice is healthier than white rice.
start learning
ryż
Brązowy ryż jest zdrowszy od białego.
potatoes
We are going to boil some potatoes for dinner.
start learning
ziemniaki
Na obiad ugotujemy ziemniaki.
pasta
Boil the pasta for six minutes.
start learning
makaron
Gotuj makaron przez sześć minut.
to cook
Who cooks at your house?
start learning
gotować
Kto gotuje u ciebie w domu?
chicken
I usually roast chicken with garlic. onions and thyme.
start learning
kurczak
Zwykle piekę kurczaka z czosnkiem. cebulą i tymiankiem.
cake
Would uncle Jack like to make a chocolate cake?
start learning
ciasto
Czy wujek Jacek chciałby zrobić ciasto czekoladowe?
salt
My girlfriend doesn’t use salt.
start learning
sól
Moja dziewczyna nie używa soli.
tea
I never drink tea in the morning.
start learning
herbata
Nigdy nie piję herbaty rano.
coffee
Can I have a cup of coffee with milk?
start learning
kawa
Poproszę o filiżankę kawy z mlekiem.
water
We bought two bottles of still water.
start learning
woda
Kupiliśmy dwie butelki wody niegazowanej.
wine
Let’s have some red wine.
start learning
wino
Napijmy się czerwonego wina.
juice
Would you like a glass of pineapple juice?
start learning
sok
Masz ochotę na szklankę soku ananasowego?
thirsty
Are you thirsty?
start learning
spragniony
Jesteście spragnieni? (Chce wam się pić?)
hungry
I’m not hungry anymore.
start learning
głodny
Nie jestem już głodny.
vegetables
Our neighbours usually eat vegetables for dinner.
start learning
warzywa
Nasi sąsiedzi zwykle na obiad jadają warzywa.
fruit
We are going to the market to buy some fruit.
start learning
owoce
Idziemy na targ kupić owoce.
apple
Eva ate all the apples.
start learning
jabłko
Ewa zjadła wszystkie jabłka.
orange (fruit)
Oranges grow in the south of Europe.
start learning
pomarańcza
Pomarańcze rosną na południu Europy.
banana
I make a delicious banana milkshake.
start learning
banan
Robię pyszny koktajl bananowy.
strawberry (l.mn. stawberries)
Can you make a strawberry tart?
start learning
truskawka
Umiesz robić tartę truskawkową?
tomato
Luke often has tomato juice for breakfast.
start learning
pomidor
Luke często pije sok z pomidorów na śniadanie.
cucumber
I peeled some cucumbers for the salad.
start learning
ogórek
Obrałem kilka ogórków na sałatkę.
carrot
George doesn’t like boiled carrots.
start learning
marchewka
George nie lubi gotowanej marchewki.
animal
Did you see that animal? What was it?
start learning
zwierzę
Widziałeś to zwierzę? Co to było?
pet
I didn't have a pet when I was a kid.
start learning
zwierzak domowy
Nie miałem zwierzaka. kiedy byłem mały.
cat
Cats are good hunters.
start learning
kot
Koty są dobrymi myśliwymi.
dog
I walk my dog three times a day.
start learning
pies
Wyprowadzam mojego psa trzy razy dziennie.
bird
The children like feeding birds in the park.
start learning
ptak
Dzieci lubią karmić ptaki w parku.
mouse (l.mn. mice)
Mickey Mouse is a cartoon character.
start learning
mysz
Myszka Mickey to postać z kreskówki.
fish
Cod is a tasty fish.
start learning
ryba
Dorsz to smaczna ryba.
cow
Mr Evans keeps cows.
start learning
krowa
Pan Evans hoduje krowy.
horse
Horses are strong and beautiful animals.
start learning
koń
Konie to silne i piękne zwierzęta.
pig
What do pigs eat?
start learning
świnia
Co jedzą świnie?
rabbit
Chris is allergic to rabbit fur.
start learning
królik
Chris ma alergię na sierść królika.
wolf (l.mn. wolves)
Wolves are Eva’s favourite animals.
start learning
wilk
Wilki to ulubione zwierzęta Evy.
fox (l.mn. foxes)
There are a lot of foxes in London’s parks.
start learning
lis
W londyńskich parkach jest wiele lisów.
monkey
Jane Goodall studied monkeys.
start learning
małpa
Jane Goodall badała małpy.
lion
We watched an interesting program about lions.
start learning
lew
Obejrzeliśmy ciekawy program o lwach.
tiger
This author often writes about tigers.
start learning
tygrys
Ten autor często pisze o tygrysach.
sheep (l.mn. sheep)
In fairytales sheep are always gentle.
start learning
owca
W bajkach owce są zawsze łagodne.
bee
Bees sometimes attack people.
start learning
pszczoła
Pszczoły czasem atakują ludzi.
elephant
Elephants have a good memory.
start learning
słoń
Słonie mają dobrą pamięć.
frog
These frogs live in tropical forests.
start learning
żaba
Te żaby żyją w lasach tropikalnych.
fly (l.mn. flies)
The dog tried to catch a fly.
start learning
mucha
Pies usiłował złapać muchę.
mosquito
Mosquitos are so annoying!
start learning
komar
Komary są takie irytujące!
nature
My grandpa was a big nature lover.
start learning
przyroda
Mój dziadek był ogromnym miłośnikiem przyrody.
flower
My mum doesn't like it when dad gives her flowers.
start learning
kwiatek
Moja mama nie lubi. kiedy tata daje jej kwiaty.
plant
I have a lot of plants around my house.
start learning
roślina
W całym domu mam wiele roślin.
tree
Do you know who planted that tree?
start learning
drzewo
Czy wiesz. kto zasadził to drzewo?
weather
The weather should change next week.
start learning
pogoda
Pogoda powinna się zmienić w przyszłym tygodniu.
warm
It gets very warm here in the summer.
start learning
ciepły. ciepło
Latem robi się tu bardzo ciepło.
hot
It's hotter today than it was yesterday.
start learning
gorący. gorąco
Dziś jest goręcej. niż było wczoraj.
cold
It's so cold outside!
start learning
zimny. zimno
Na zewnątrz jest tak zimno!
the sun
The sun was high in the sky.
start learning
słońce
Słońce było wysoko na niebie.
moon
Was it a full moon that night?
start learning
księżyc
Czy tamtej nocy była pełnia księżyca?
wind
There was a strong wind yesterday.
start learning
wiatr
Wczoraj wiał silny wiatr.
to rain
It shouldn't rain tomorrow.
start learning
padać (o deszczu)
Jutro nie powinno padać.
to snow
I hope it snows this winter.
start learning
padać (o śniegu)
Mam nadzieję. że tej zimy będzie padał śnieg.
storm
The storm woke the children up.
start learning
burza
Burza obudziła dzieci.
cloud
These clouds look like hippos.
start learning
chmura
Te chmury wyglądają jak hipopotamy.
sunny
If it’s sunny tomorrow. we can go to the beach.
start learning
słonecznie
Jeśli jutro będzie słonecznie. możemy pójść na plażę.
cloudy
I get sad when it’s so cloudy.
start learning
pochmurno
Robi mi się smutno. kiedy jest tak pochmurno.
forest
Are there any wolves in this forest?
start learning
las
Czy w tym lesie są wilki?
mountain
Nick’s parents have a cottage in the mountains.
start learning
góra
Rodzice Nicka mają domek w górach.
lake
Eva likes swimming in the lake at night.
start learning
jezioro
Eva lubi pływać nocą w jeziorze.
sea
Can we stay at a hotel by the sea?
start learning
morze
Czy możemy zatrzymać się w hotelu nad morzem?
river
Our neighbour goes fishing in the river.
start learning
rzeka
Nasz sąsiad chodzi na ryby nad rzekę.
city
Martha wants to move away from the city.
start learning
miasto
Marta chce wyprowadzić się z miasta.
village
Max comes from a village in Wales.
start learning
wieś. wioska
Max pochodzi z wioski w Walii.
countryside
I'd like to move to the countryside.
start learning
wieś. tereny wiejskie
Chciałbym przeprowadzić się na wieś.
post office
Could you go to the post office for me. please?
start learning
poczta
Mógłbyś pójść za mnie na pocztę?
bridge
They should build a new bridge in our town.
start learning
most
Powinni zbudować w naszym miasteczku nowy most.
square
We can meet in Trafalgar Square.
start learning
plac
Możemy spotkać się na placu Trafalgar.
neighbour
Can you ask your neighbour for help?
start learning
sąsiad
Możesz poprosić o pomoc sąsiada?
capital (city)
Madrid is the capital of Spain.
start learning
stolica
Stolicą Hiszpanii jest Madryt.
street
There are many shops on Oxford Street.
start learning
ulica
Na ulicy Oxford jest wiele sklepów.
road
The road is too narrow for two cars.
start learning
droga
Ta droga jest za wąska na dwa samochody.
car park
This car park is free of charge.
start learning
parking
Ten parking jest bezpłatny.
park
There was nobody in the park.
start learning
park
W parku nie było nikogo.
garden
Go and do something in the garden.
start learning
ogród
Idź porób coś w ogrodzie.
to go for a walk
Can we go for a walk somewhere nice?
start learning
iść na spacer
Czy możemy pójść na spacer w jakieś ładne miejsce?
field
Provence is famous for its lavender fields.
start learning
pole
Prowansja słynie z pól lawendy.
farm
Their farm is somewhere in the north.
start learning
gospodarstwo
Ich gospodarstwo jest gdzieś na północy.
church
Was there anyone in the church?
start learning
kościół
Czy w kościele ktoś był?
cemetery
I think I saw someone at the cemetery.
start learning
cmentarz
Wydaje mi się. że widziałem kogoś na cmentarzu.
library
The library is somewhere round the corner.
start learning
biblioteka
Biblioteka jest gdzieś za rogiem.
museum
Let's go to the museum!
start learning
muzeum
Chodźmy do muzeum!
bank
I need to go to the bank.
start learning
bank
Muszę iść do banku.
bus
I go to school by bus.
start learning
autobus
Jeżdżę do szkoły autobusem.
car
Richard buys a new car every year.
start learning
samochód
Richard co roku kupuje nowy samochód.
train
There are many passengers on the train.
start learning
pociąg
W pociągu jest wielu pasażerów.
bike
More and more people ride their bikes to work.
start learning
rower
Coraz więcej osób jeździ do pracy rowerem.
ferry (l.mn. ferries)
In Calais we are getting a ferry to Dover.
start learning
prom
W Calais wsiądziemy na prom do Dover.
underground
I take the underground to work.
start learning
metro
Jeżdżę do pracy metrem.
plane
Planes are safer than cars.
start learning
samolot
Samoloty są bezpieczniejsze od samochodów.
flight
The flight was cancelled.
start learning
lot
Lot został odwołany.
airport
We got to the airport around 10.
start learning
lotnisko
Dotarliśmy na lotnisko około 10-tej.
to come back (synonim: to return)
I come back from work at 5 o’clock.
start learning
wracać
Wracam z pracy o 5-tej.
to turn
Turn right and then left.
start learning
skręcać
Skręć w prawo. a potem w lewo.
fast
This is the fastest train on Earth.
start learning
szybki
To jest najszybszy pociąg na Ziemi.
slow
In the past cars were much slower than now.
start learning
wolny. powolny
W przeszłości samochody były dużo wolniejsze niż teraz.
to travel
Dora is a diplomat and she often travels abroad.
start learning
podróżować
Dora jest dyplomatką i często podróżuje za granicę.
trip
He's on a business trip right now.
start learning
wycieczka. wyjazd
On teraz jest na wyjeździe służbowym.
tourist
Florence is full of tourists.
start learning
turysta
Florencja jest pełna turystów.
bus stop
The bus stop is on the other side of the street.
start learning
przystanek autobusowy
Przystanek jest po drugiej stronie ulicy.
luggage
Do you want to weigh your luggage?
start learning
bagaż
Chce pani zważyć bagaż?
passport
You can travel around Europe without your passport.
start learning
paszport
Po Europie można podróżować bez paszportu.
to lose
Bill lost his I.D. at the airport.
start learning
gubić
Bill zgubił dowód osobisty na lotnisku.
to walk
In the evenings we walk along the Thames.
start learning
spacerować
Wieczorami spacerujemy wzdłuż Tamizy.
to book
I would like to book a double room for the fourth of July.
start learning
rezerwować
Chciałbym zarezerwować pokój dla dwóch osób na 4 lipca.
to come
We came to Liverpool on Thursday morning.
start learning
przyjeżdżać
Przyjechaliśmy do Liverpoolu w czwartek rano.
to go
I didn't go there alone. of course.
start learning
iść. jechać
Nie pojechałem tam oczywiście sam.
to drive
We could drive there.
start learning
jechać samochodem
Moglibyśmy pojechać tam samochodem.
ticket
Two return tickets to Bath. please.
start learning
bilet
Poproszę dwa bilety powrotne do Bath.
station
Where is the train station?
start learning
dworzec
Gdzie jest dworzec kolejowy?
country (l.mn. countries)
New Zealand is my dream country to live in.
start learning
kraj
Nowa Zelandia to mój wymarzony kraj do mieszkania.
nationality
What's your nationality?
start learning
narodowość
Jakiej jesteś narodowości?
Poland
He went to Poland to visit his parents last year.
start learning
Polska
W zeszłym roku pojechał do Polski. żeby odwiedzić swoich rodziców.
Polish
Her boyfriend isn't Polish. I'm sure of that.
start learning
Polak. polski
Jej chłopak nie jest Polakiem. jestem tego pewien.
Germany
This is a Porsche – its country of origin is Germany.
start learning
Niemcy
To jest Porsche – jego kraj pochodzenia to Niemcy.
German
Our grandfather spoke fluent German.
start learning
Niemiec. niemiecki
Nasz dziadek mówił płynnie po niemiecku.
Great Britain
Is your mum still in Great Britain?
start learning
Wielka Brytania
Czy wasza mama nadal jest w Wielkiej Brytanii?
British
They're proud of their clear British pronunciation.
start learning
Brytyjczyk. brytyjski
Są dumni ze swojej czystej. brytyjskiej wymowy.
England
Can you visit me in England?
start learning
Anglia
Czy możesz mnie odwiedzić w Anglii?
English
Please tell me about it in English.
start learning
Anglik. angielski
Opowiedz mi o tym. proszę. po angielsku.
Ireland
Did she really call you from Ireland?
start learning
Irlandia
Naprawdę zadzwoniła do ciebie z Irlandii?
Irish
Did they give you Irish citizenship?
start learning
Irlandczyk. irlandzki
Nadali ci irlandzkie obywatelstwo?
Spain
I don't want to see him when he's in Spain.
start learning
Hiszpania
Nie chcę się z nim widzieć. kiedy będzie w Hiszpanii.
Spanish
Give him that Spanish sausage.
start learning
Hiszpan. hiszpański
Daj mu tę hiszpańską kiełbasę.
France
We should send her a postcard from France.
start learning
Francja
Powinniśmy wysłać jej pocztówkę z Francji.
French
They called her the French goddess.
start learning
Francuz. francuski
Nazywali ją francuską boginią.
Italy
Don't think about it when you're in Italy.
start learning
Włochy
Nie myśl o tym. kiedy będziesz we Włoszech.
Italian
It's an Italian greyhound. so give it an Italian name.
start learning
Włoch. włoski
To charcik włoski. więc nadaj mu włoskie imię.
Greece
You must visit us in Greece!
start learning
Grecja
Musisz nas odwiedzić w Grecji!
Greek
Could you give us your Greek address. please?
start learning
Grek. grecki
Moglibyście podać nam wasz grecki adres?
Australia
They moved to Australia last year and I miss them very much.
start learning
Australia
Rok temu przeprowadzili się do Australii i bardzo za nimi tęsknię.
Australian
He answered them in an Australian accent.
start learning
Australijczyk. australijski
Odpowiedział im z australijskim akcentem.
the United States of America
Were you in the United States for a long time?
start learning
Stany Zjednoczone Ameryki
Długo byłeś w Stanach?
American
Who was in that American bar that night? Tell me.
start learning
Amerykanin. amerykański
Kto był tamtej nocy w tamtym amerykańskim barze? Powiedz mi.
Canada
Where were you born? In Canada.
start learning
Kanada
Gdzie się urodziłeś? W Kanadzie.
Canadian
How did you meet that Canadian guy?
start learning
Kanadyjczyk. kanadyjski
Jak poznałeś tego Kanadyjczyka?
Russia
Who was born in Russia: you or your sister?
start learning
Rosja
Kto się urodził w Rosji: ty czy twoja siostra?
Russian
Who taught you to speak Russian?
start learning
Rosjanin. rosyjski
Kto cię nauczył mówić po rosyjsku?
Japan
Why did they move to Japan?
start learning
Japonia
Dlaczego przeprowadzili się do Japonii?
Japanese
Who spoke to those Japanese people?
start learning
Japończyk. japoński
Kto rozmawiał z tymi Japończykami?
the United Kingdom
When did they go on that trip to the UK?
start learning
Zjednoczone Królestwo
Kiedy pojechali na tę wycieczkę do Zjednoczonego Królestwa?
to wake up
I never wake up before six.
start learning
budzić się
Nigdy nie budzę się przed szóstą.
to get up
My wife gets up at five o’clock every day.
start learning
wstawać
Moja żona codziennie wstaje o piątej rano.
to tidy up
Tidy up your desk before you start work.
start learning
sprzątać
Posprzątaj na biurku. zanim zaczniesz pracę.
to wash
Dinner is ready. Wash your hands!
start learning
myć
Obiad jest gotowy. Umyjcie ręce!
to dust
Dust the furniture before the guests arrive.
start learning
ścierać kurz
Zetrzyj kurz. zanim przyjdą goście.
to comb
I comb my daughter’s hair every morning.
start learning
czesać (się)
Codziennie rano czeszę moją córkę.
to brush your teeth
Linda brushes her teeth three times a day.
start learning
myć zęby
Linda myje zęby trzy razy dziennie.
to make the bed
Make your bed and tidy up the toys.
start learning
ścielić łóżko
Pościel łóżko i posprzątaj zabawki.
to shave
I shave every morning before work.
start learning
golić się
Golę się każdego ranka przed pracą.
to get dressed
At half past eight I get dressed and go to work.
start learning
ubierać się
O 8.30 ubieram się i idę do pracy.
to get undressed
You’re all wet! Get undressed and put something dry on.
start learning
rozbierać się
Jesteś cały mokry! Rozbierz się i włóż coś suchego.
to go to bed
Frank goes to bed late and gets up early.
start learning
kłaść się. iść spać
Frank kładzie się późno i wstaje wcześnie.
to sleep
Robert usually sleeps over 8 hours a day.
start learning
spać
Robert zwykle śpi ponad 8 godzin.
to rest
Grandma is tired and she is resting in the garden.
start learning
odpoczywać
Babcia jest zmęczona i odpoczywa w ogrodzie.
to hurry
Hurry up. we’ll be late!
start learning
spieszyć się
Pospiesz się. spóźnimy się!
to be late
Gary is often late for work.
start learning
spóźniać się
Gary często spóźnia się do pracy.

You must sign in to write a comment