Związki wielofunkcyjne

 0    32 flashcards    pani truskawka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
związki optycznie czynne
start learning
związki skręcające płaszczyznę światła spolaryzowanego
węgliel asymetryczny
start learning
atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami
enancjomery
start learning
cząsteczki chiralne (optycznie czynne) występujące w postaci dwóch odmian przestrzennych będących swoimi odbiciali lustrzanymi; są to izomery
związki chiralne
start learning
związki, których "odbicia lustrzane" nie są identyczne, a jedynie symetryczne
distereoizomery
start learning
izomery, optycznie czynne, nie będące względem siebie odbiciami lustrzanymi
mieszanina racemiczna
start learning
równomolowa mieszanina enancjomerów danego związku, która nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego
cukry
start learning
związki wielofunkcyjne - zawierają dwie grupy funkcyjne - aldehydową lub ketonową oraz grupy hydroksylowe
podział cukrów
start learning
cukry proste, cukry złożone (dwucukry, polisacharydy)
cukry proste
start learning
cukry składające się z jednej kilkuwęglowej cząsteczki np. glukoza, fruktoza
disacharydy
start learning
cukry złożone z dwóch cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniem glikozydowym np. maltoza, laktoza, celobioza, sacharoza
polisacharydy
start learning
cukry złożone z setek cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniami glikozydowymi np. skrobia, celuloza, chityna, glikogen
aldozy
start learning
cząsteczki cukrów prostych posiadające grupę aldehydową, cząsteczki łańcuchowe
ketozy
start learning
cząsteczki cukrów prostych posiadające w swojej budowie grupę karbonylową
trioza
start learning
cząsteczki cukrów prostych złożone z trzech atomów węgla
pentoza
start learning
cząsteczki cukrów prostych złożone z pięciu atomów węgla, np. ryboza lub deoksyryboza
heksoza
start learning
cząsteczki cukrów prostych złożone z sześciu atomów węgla, np. glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza
glukoza
start learning
cukier prosty, najbardziej rozpowszechniony na świecie, powstaje w procesie fotosyntezy, składnik dwucukrów i cukrów złożonych, aldoza
fruktoza
start learning
cukier prosty, ketoza, jeden z najsłodszych cukrów, występuje w miodzie i słodkich owocach, wchodzi w skład sacharozy
wiązanie glikozydowe
start learning
wiązania występujące między cząsteczkami cukrów prostych w dwucukrach i wielocukrach; w wiązaniach tych biorą udział anomeryczne grupy -OH jednej cząsteczki oraz dowolna grupa -OH innej cząsteczki cukru prostego
skrobia
start learning
wielocukier, materiał zapasowy roślin, zbudowany z amylopektyny i amylozy
glikogen
start learning
wielocukier podobny do skrobii, z większą ilością rozgałęzień, materiał zapasowy zwierząt występujący w wątrobie lub mięśniach
chityna
start learning
wielcukier budujący pancerzyki owadów, skorupiaków itp.
celuloza
start learning
wielocukier występujący w ścianach komórkowych komórek roślin; zbudowany z setek reszt glukozowych; błonnik
aminokwasy
start learning
związki, które w swojej cząsteczce zawierają grupę karboksylową i aminową.
aminokwasy egzogenne
start learning
aminokwasy, które nie powstają w organizmach żywych, tylko muszą być dostarczane do organizmu z pokarmem
aminokwasy endogenne
start learning
aminokwasy, które powstają w organizmach żywych
białka
start learning
związki wielkocząsteczkowe zbudowane z aminokwasów
denaturacja
start learning
trwałe zniszczenie struktury białka pod wpływem temperatury lub stężonych kwasów, zasad i soli itp.
wysalanie białek
start learning
nietrwałe odkształcenie struktury białkowej po dodaniu do roztworu białka soli amonowych; następuje odciągnięcie wody od cząsteczek białkowych; po dodaniu wody do roztworu, struktura zostaje odbudowana
jon obojnaczy
start learning
twór powstający na skutek oddysocjowania kationu wodoru od grupy karboksylowej i przyłączenia jej do grupy aminowej tego samego aminokwasu; powstaje w tzw. punkcie izoelektrycznym aminokwasu
próba ksantoproteinowa
start learning
metoda wykrywania białka za pomocą kwasu azotowego(V), białko przyjmuje żółte zabarwienie (metoda wykrywa aminokwasy aromatyczne)
próba biuretowa
start learning
to działanie na białko roztworem siarczanu(VI) miedzi w obecności zasady sodowej, białko barwi się na kolor ciemnoniebieski (metoda wykrywa wiązania peptydowe)

You must sign in to write a comment