Tacy mądrzy będziemy

 0    94 flashcards    magdalenamarczyk
print play test yourself
 
Question Answer
civil law
start learning
Prawo kontynentalne
common law
start learning
prawo precedensowe
vacatio legis
start learning
Okres od publikacji ustawy do jej wejścia w życie. Ustawowo wynosi 14 dni, ale można je w trybie specjalnym skrócić i wydłużyć.
Quorum
start learning
minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.
fontes iuris cognoscendi
start learning
źródła wiedzy / oficjalne państwowe organy publikacyjne. Przykładem może być: Monitor Polski, Dziennik Ustaw. Do tego mogą być jeszcze tzw. nieformalne źródła poznania prawa np. nabyte w księgarniach kodeksy, czy bazy internetowe <lex <3>
fontes iuris oriundi
start learning
źródła powstawania prawa / Wśród fontes iuris oriundi największą rolę odegrały dwa źródła: zwyczaj i akt normatywny. Zwyczaj czyli uznana, uświęcona tradycją forma zachowania się przyjęta w danej zbiorowości społecznej był źródłem prawa w czasach najdawni
UMOWA
start learning
w sensie publiczno prawnym jest to AKT DWUSTRONNY!!! Będący formą działalnosci prawotwórczej
opinio iuris ac necesitatis
start learning
Dotyczy prawa zwyczajowego i jest jego elementem wewnętrznym. Stanowi przekonanie o prawnym charakterze wzoru postępowania.
opinio iuris ac necesitatis
start learning
przekonanie o prawnym charakterze wzoru postępowania. Jest to element wewnętrzny prawa zwyczajowego.
stare decisis
start learning
Jest to zasada stałości decyzji w precedensie. W systemie common law.
ratio decidendi
start learning
Tutaj też mamy odwołanie do common law. Inaczej to zasada rozstrzygnięcie w tym systemie. Jest to zasada, na której opiera się sędzia wydając roozstrzygnięcie.
lex superior derogati legi inferiori
start learning
Norma kolizyjna hierarchicza, dotyczy reguł kolizyjnych. jedyne organy uprawnione do badania zależności norm – sądy, TK, inne organy – mogą podjąć decyzję o takiej sprzeczności. zasadę supremacji prawa UE – nie prowadzi do uchylanie normy niższej.
lex posteriori derogat legi priori
start learning
Przyk. Normy kolizyjnej chronologicznej. Norma późniejsza, w razie kolizji, uchyla moc wiążącą normy wcześniejszej.
lex specialis derogat legi generali
start learning
Prawo specjalne odstępstwo od ogólnego prawa. zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym.
LEX POSTERIOR GENERALI NON DEROGAT LEGI PRIORI SPECIALI
start learning
zasada znajdująca zastosowanie w przypadku kolizji samych reguł kolizyjnych, a konkretnie zasady Lex posterior derogat legi priori z zasadą Lex specialis derogat legi generali. Mówi ona, że ustawa ogólna późniejsza nie uchyla ustawy szczególnej wcześniejs
nullum crimen sine lege penali
start learning
nie ma przestępstwa bez ustawy karnej
Derogacja
start learning
uchylenie norm prawnych
Derogacja wyraźna
start learning
derogacja przeprowadzona za pomocą przepisów uchylających lub wskutek orzeczenia TK
Derogacja milcząca
start learning
to inaczej stosowanie reguł kolizyjnych
Pojęcie desuetudo
start learning
wygaśnięcie mocy obowiązującej normy na skutek jej długotrwałego niestosowania
Retroakcja prawa
start learning
Polega na tym, że prawo nie działa wstecz
lex severior retro non agit
start learning
Zasada nieretroakcji zabroniona jest bezwzględnie, jeśli miałaby prowadzić do nałożenia na obywateli sankcji lub obowiązków. Prawo surowsze nie działa wstecze (odnosi się do przestępstw!!!).
lex mitior retro agit
start learning
Zasada retroakcji jest dopuszczona/uchylona w przypadku, gdy prawo działa na korzyść obywatela np. ulga podatkowa. ZASADĄ JEST POZYTYWNY SKUTEK - NA KORZYŚĆ OBYWATELA.
lex specialis derogat legi generali
start learning
Reguła kolizyjna merytoryczna
iuris cogentis
start learning
Normy bezwzględnie wiążące!!! Normy prawne bezwzględnie obowiązujące znamionuje to, że ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone – w przeciwieństwie do norm względnie obowiązujących (ius dispositivum).
iuris dispositivum
start learning
Norma względnie obowiązująca/wiążąca. Normy prawne względnie obowiązujące znamionuje to, że ich zastosowanie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone, w przeciwieństwie do norm bezwzględnie obowiązujących (ius cogens).
dewolutywność
start learning
To środek zaskarżenia. Celem jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia kwesti. Dewolutywność to możliwość przeniesienia sprawy do wyższje instancji.
suspensywność
start learning
To rodzaj środka zaskarżenia. Daje możliwość wstrzymania wykonania orzeczenia.
clara non sunt interpretanda
start learning
j jasne przepisy prawa nie wymagają interpretacji. Stosowane w procesie wykłądni prawa. Sugeruje, że dokonujemy wykładni dopiero w momencie gdy prawo jest niejasne.
omnia sunt interpretanda
start learning
Wszystko podlega interpretacji.
case law
start learning
To inaczej nowa reguła, którą jest wynikiem ratio decidendi, czyli rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd w systemie precedensu. Dosłownie oznacza prawo konkretnej sprawy.
Jaki jest efekt precedensu?
start learning
case law + orbiter dicta
orbiter dicta
start learning
To kontekst, który występuje wraz z case law.
Communis opinio doctorum
start learning
Ogólna opinia uczonych prawników. Występuje przy UZNANIU ZWYCZAJU
W jaki sposób może być realizowany RESPONSYWNY model prawa?
start learning
Poprzez konsultacje społeczne oraz zasadę pomocniczości.
Jakie są trzy etapy rozwoju prawa?
start learning
represywny, autonomiczny, responsywny
Co jest efektem stanowienia prawa i umowy?
start learning
Akt normatywny o charakterze generalno abstrakcjnym
Promoulgacja to:
start learning
ogłoszenie ustawy zarządzone przez GŁOWĘ PAŃSTWA, połączone z jego kompetencją do potwierdzenia, że ustawa została uchwalona zgodnie z prawem.
Z czego składa się część nieartykułowana aktu normatywnego?
start learning
z tytułu, preambuły, wskazania na podstawę prawną, podpisu
Czy preambuła w części nieartykułowanej aktu normatywnego jest konieczna?
start learning
Nie!!! Zamieszczanie jej nie jest obowiązkowe. Preambuła to uroczysty wstęp, często pomagający zrozumieć tekst z części artykułowanej. NIe ma charak. normatywnego.
nullum crimen sine legem poenali anteriori
start learning
Nie jest przestępstwem czyn, który nie był zabroniony w momencie jego popełniania.
Gdzie się umieszcza załączniki w akcie normatywnym?
start learning
Umieszcza się je w przepisach merytorycznych ustawy!!!
Przepisy o wejściu ustawy w życie
start learning
Nie są obligatoryjne. Mogą być określane przez przepisy innej ustawy. Nie znajdziemy ich w kodekie. Nie mogą być uzależnione od zdarzeń niepewnych w przyszłości, stosujący wrażenie "jeśli"!!!
Co nazywa się sunshine legislation?
start learning
Przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy.
Samoistne źródłą prawa to:
start learning
Umowa międzynarodowa, konstytucja, ustawa. NIe są one aktem wykonawczym innego aktu. Są samodzielną podstawą orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
W precedensach obowiązują dwie zasady, jakie?
start learning
Stare decidendis (zasada stałości decyzji - jaki case zostałstanowiony, tak obowiązuje on w innych, podobnych przyadkach), oraz ratio decidendis (zasada wg oparł się sędzia rozstrzygając w taki sposób.
Jakie są pierwotne źródła UE?
start learning
Są to: traktaty założycielskie (tu w szczególności Traktat o funkcjonowaniu UE oraz o UE), ttraktaty akcesyjne, ogólne zasady prawa wspólnotowego oraz podstawowe prawa i wolności ->Karta Praw Podstawowych.
Elementy prawa wtórnego UE to:
start learning
rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.
Prawo wtórne UE dzielimy na:
start learning
A) jednostronne: dyrektywy, decyzje, zalecenia, B) umowne - czylu umowy zawierane przez UE a krajami lub organizacjami. Mogą być też zawierane miedzy państwami UE.
Konwencja Barneńska
start learning
to umowa międzynarodowa do IP, dot. ochrony dzieł literackich i artystycznych
Konwencja rzymska
start learning
to konwencja o ochronie wykonawców, producentów, fonogramów i organizacji nadawczych
TRIPS
start learning
porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnych.
Konwencja paryska
start learning
dotyczy ochrony własności przemysłowej
Ratyfikacja to:
start learning
Szczegołne i uroczyste zatwierdzenie związane z umową międzynarodową, będące formą wyrażenia zgody na nią. Zwykle wyrażana przez głowę państwa.
Jaki jest zakres przedmiotowy ustaw?
start learning
NIeodraniczony (można powiedzieć katalog otwarty), ale jest jeden wyjąteczek:) Jest nim Regulami Sejmu i Senatu.
W jakich sprawach można stanowić wyłącznie w formie ustawy?
start learning
O statusie jednoski w panstwie oraz w kwestii budżetu
Rozporządznie z mocą ustawy
start learning
Z Rozporządznie moca ustawyWydawane tylko przez prezydenta tylko w czasie stanu wojennego i tylko na wniosek RM. Musi być potwierdzone przez Sejm na najbliższym jego posiedzeniu.
Istota rozporządzeń:
start learning
Jest aktem wykonawczym, niesamoistnym, wydanym tylko iwyłącznie na podstawie PRZEPISU UPOWAŻNIAJĄCEGO!!!
Przez kogo są formułowane zasady ogóne prawa UE?
start learning
Przez Trybunał Sprawiedliwości UE.
Jakie akty prawne UE nie posiadają wiążącej mocy?
start learning
Są to wyłącznie zalecenia i opinie.
Co jest ważne w dyrektywie wydawanej przez instytucje UE?
start learning
Przede wszystkim instytucje UE wiążą adresata koniecznością osiągnięcia CELU, to cel się liczy. Adresat dostaje swobodnę w stosunku do drogi, jaką cel ten osiągnie.
Cztery zasady odnoszące się do relacji prawo UE a prawo krajowe państwa członkowskiego:
start learning
zasada supremacji (prawa UE), bezpośredniego skutku, prowadzenia wykłądni porwspólnotowej, efektywności.
Co może zrobić państwo gdy dojdzie do sytuacji kolizyjnej normy prawa wspólnotowego z krajowym?
start learning
Ustawodawca (PL) może podjąć dezycję o zmiane konst. i upodobnieniu jej norm do europejskich, może spowodować zmiany w regulacji wspólnotowej lub wystąpić z UE (jasne).
Jakie są warunki obowiązywania kryterium tetycznego?
start learning
Ustanowienie normy przez kompetenty ogran, brak uchylenia tej normy (nie ma niezgodności stwierdzonej przez TK), włąsciwa procedura, ogłoszenie,.
Do jakiej paremi nawiązuje formuła Radbrucha i co oznacza?
start learning
Napiązuje do paremi: lex iniusta non est lex - " Ustawa niesprawiedliwa nie jest prawem".
lex iniusta non est lex
start learning
prawo niesprawiedliwe nie jest prawem
Teza Radbrucha:
start learning
Co jest rażąco niesprawiedliwe, nie może zostać powołane do życia jako prawo
Jakie kryterium obowiązywania prawa jest przyjęte obecnie?
start learning
Obecnie przyjmuje się koncepcję mieszaną z przewagą koncepcji tetycznej, przy dosiosłej i wzrastającej na znaczeniu argumentacji aksjologicznej.
Mamy trzy aspekty obowiązywania norm prawnych w PL:
start learning
1) czasowy- w PL normy obowiązują od momentu ich ogłoszenia, 2) terytorialny- na terenie danego państwa 3) personalny - obowiązuje wszystkie osoby bez względu na narodowość przebywające na terenie państwa <wyjątki dyplomatyczne i immunitety>.
Od kiedy obowiązuje w systemie nowa norma prawna?
start learning
Przyjmuje się, iż ma to miejsce od momentu ogłoszenia normy prawnej. Należy pamiętcać, że jej wejście w życie ma ZWYKLE charak. późniejszy <po vacatio legis>. Celem tego jest stworzenie możlwiośći dostosowania się adresata do zmian.
Lex specialis derogat legi generali
start learning
ustawa szczególna uchyla ogólną
W przypadku iuris cogentis i dispositivum
start learning
nie chodzi o obowiązywnie, bo każdy akt prawny w PL obowiązuje bezwzględnie. Tu chodzi o MOC WIĄŻĄCĄ, w tym przypadku wiąźę wzglęnie lub bezwzględnie.
W stosowaniu prawa zwykle:
start learning
posługujemy się normą generalno-abstrakcyjną by podjąć decyzję indywidualno-konkretną.
Ideologie stosowania prawa:
start learning
a) systemowa (związana z civil law, z sędzią jako usta ustawy), b) decyzji swobodnej (związanej z common law) tu systam prawa winien służyć wartosciom c) decyzji racjonalnej praworządnej tzw. trzecia droga Wróblewskiego.
Subsumpcja
start learning
przyporządkowanie (podciągnięcie) stanu faktycznego pod ogólną normę (regułę) prawną.
W postępowaniu karnym mamy strony:
start learning
czynną: oskarżyciela, bierną: oskarżonego
W postępowaniu cywilnym mamy dwie strony:
start learning
czynną: powoda i bierną: pozwanego
W postępowaniu administracyjnym mamy dwie strony:
start learning
czynną: skarżącego i bierną: organ administracyjny
Czynności procesowe to:
start learning
oświadczenia woli, polecenia, decyzje, zarządzenia, orzeczenia, wyroki, postanowienia.
Perkluzja to:
start learning
jest to termin procesowy, jest związany z czasem na dokonanie określonej czynności procesowej.
Środek zaskarżenia to:
start learning
jest to środek prawny przysługujący stronie mający na celu doprowadzenie do zmian rozstrzygniecia danej kwestii. Cel to zmiana rozstrzygniecia (tego, co sąd orzekł). Przykład to dewolutywność czy suspensyjność.
Zwyczaje środki odwoławcze mają na celu:
start learning
UCHYLENIE lub ZMIANĘ orzeczenia niepramowocnego.
Wykonalność to:
start learning
cecha orzeczenia polegająca na możliwości jej wyegzekwowania poprzez zastosowania przymusu. Nie dotyczy wszystkich orzeczeń, bo nie wszystkie nadają się do wykonania na drodze przymusu.
Dyskrecjonalność sędziowska
start learning
in. to swobodne uzanie, pewna doza swobodnego i nieskrępowanego sposobu podejmowania decyzji.
Uznanie administracyjne:
start learning
nie posada tej swobody, którą mają sędziowie. By wydać decyzję muszą ku temu zaistnieć przesłąnki "organ może". Trzeba udowodnić że sąd jest upoważniony do takiego, nie innego stwierdzenia.
interpretacja sensu largissimo
start learning
tzw. humanistyczna. Podlegają jej przedmioty przyrodnicze i kulturowe. Polega na przypisaniu przedmiotowi jakiegoś znaczenia, wartościjaką ma on dla człowieka, co następuje dzięki regułom interpretacji językowej.
Interpretacja sensu largo
start learning
Ujmowana jako rozuienie języka, jak rozumie się tekst.
Interpretacja sensu stricto
start learning
Polega na ustaleniu znaczenia budzącego wątpliwości tekstu prawnego. Jej podlegają teksty w przypadku niejsaności, gdy mamy co do telstu wątpliwości.
Lokucja
start learning
to zwykłe znaczenie komunikatu np "dziękuję"
Illokucja
start learning
To intencja, z jaką posługujemy się stosując lokucję dziękuję <np kończąc rozmowę, odmawiając czegoś mówiąc dziękuję)
Perlokucja
start learning
To sposób odbioru komunikatu przez adresata, może zostać odebrany w przeciwny sposób niż nadawca to sugerował np. dla nadawcy coś było żartem, ale przez odbiorcę zostało odebrane jako przykość. To rozpoznanie odbiorcy.
interpretatio cessat in claris
start learning
Wykładnia kończy się po uzyskaniu jasnego rezultatu. Paremia ta wskazuje jednocześnie na cel wykładni, którym jest doprowadzenie do wyinterpretowania niewadliwej, jasnej i precyzyjnej normy prawnej (przepisu).
izomorfia
start learning
związana jest z koncepcją klaryfikacyjną wykłądni prawa. Polega na bepośrednim rozumieniu przepisu, bez wątpliwośc interpretacyjnych.
Koncepcją klaryfikacyjną wykładni prawa rozumiemy paremie:
start learning
Clara non sunt interpretand - to co jasne nie podlega interpretacji

You must sign in to write a comment