Słownik tematyczny 30-61

 0    851 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wychowania nie uczy się na lekcjach.
start learning
Manners are not taught in lessons.
Po zdaniu matury Agnes wyjechała do Paryża.
start learning
After she left the lycée Agnes moved to Paris.
Szkolna gwiazda baseballu.
start learning
The school baseball star.
Wszystkie przedmioty szkolne sprawiają mi radość.
start learning
I enjoy all my school subjects.
Gustaw pojechał z kolegami na wycieczkę szkolną.
start learning
Gustav went with his friends on a school outing.
Pippi wybiegła pędem na podwórko szkolne.
start learning
Pippi rushed out into the schoolyard.
Twój nowy mundurek szkolny.
start learning
Your new school uniform.
Budynek szkolny był rzęsiście oświetlony.
start learning
The schoolhouse was brilliantly lighted.
Na biurku przybył szkolny globus.
start learning
A school globe had newly appeared on the desk.
Zupełnie, jakbym była w szkole.
start learning
I might just as well be at school at once.
Obiecuję, że codziennie będę chodził do szkoły.
start learning
I promise to go to school every day.
Grzeczni chłopcy chętnie chodzą do szkoły.
start learning
Good boys go gladly to school.
Żydzi muszą chodzić do żydowskich szkół.
start learning
Jews were required to attend Jewish schools.
Od naszej szkoły to kawał drogi.
start learning
It's a long way from our school.
Miał w nosie szkołę i nauczycieli.
start learning
He couldn't have cared less about either school or teachers.
Reguły życia towarzyskiego w szkole.
start learning
The rules for social interaction in school.
Od jutra zaczynam chodzić do szkoły.
start learning
Tomorrow I'm beginning school.
Porozmawialiśmy o szkole.
start learning
We talked of the school.
Pan/Pani też musi być nauczycielką.
start learning
You must be a teacher too.
A co powie nauczyciel?
start learning
And what will the teacher say?
The teacher warned him each day. The teacher warned him every day.
start learning
The teacher warned him each day. Nauczyciel ostrzegał go codziennie.
Ulubienica większości nauczycieli.
start learning
The favorite of most of teachers.
Potajemnie szkicował karykaturę nauczyciela.
start learning
He secretly drew a caricature of the teacher.
Zaczęła pracować jako nauczycielka.
start learning
She started working as a teacher.
Nauczycielka stała na schodach szkoły.
start learning
The teacher was standing on the steps of the schoolhouse.
Cisza! - krzyknęło naraz kilka nauczycielek.
start learning
"Silence!" several of the women teachers chorused.
Czego was jeszcze uczyli?
start learning
What else had you to learn?
Zapamiętaj, że nigdy nie jest za późno na naukę.
start learning
Remember it is never too late to learn.
Do września sama sobie robię wakacje.
start learning
I've given myself a vacation until September.
Bardzo pilnie uczy się języka francuskiego.
start learning
He's been working hard at learning French.
Uczę się, jak to robić.
start learning
I 'm learning how to do it.
Uczyłem się tego w szkole.
start learning
I learned it at school.
Nas tego nie uczono.
start learning
We aren't taught that way.
Mundurki różnią się w zależności od szkoły. (--)
start learning
Uniforms differ from school to school.
Ich szkoła i nasza to szkoły partnerskie. (--)
start learning
Their school and ours are sister schools.
Nie chcę iść do szkoły. (CK)
start learning
I don't want to go to school.
Spóźniłem się do szkoły. (CK)
start learning
I was late to school.
Czas byś poszedł do szkoły.
start learning
It is time you went to school.
Ile szkół jest w twoim mieście?
start learning
How many schools are there in your city?
Ilu jest uczniów w twojej szkole? (Swift)
start learning
How many pupils are there in your school?
Czego uczycie się w szkole?
start learning
What do you learn at school?
Ten budynek na wzgórzu to nasza szkoła. (NekoKanjya)
start learning
The building on the hill is our school.
Żaden ze studentów się nie spóźnił. (NekoKanjya)
start learning
None of the students were late for school.
Ukończyłem szkołę. (NekoKanjya)
start learning
I graduated from the school.
To droga na skróty do szkoły. (NekoKanjya)
start learning
It's a shortcut to the school.
Zajęcia zaczynają się o ósmej trzydzieści. (CK-mod.)
start learning
School begins at eight-thirty.
Miałem średnie oceny. (CK-mod.)
start learning
My school grades were average.
Jakich przedmiotów uczysz się w szkole?
start learning
What subjects do you study at school?
Po zajęciach wróciliśmy do domu.
start learning
School being over, we went home.
Nasza szkoła przyjęła jego metody dydaktyczne. (CK)
start learning
Our school adopted his teaching methods.
Nasza szkoła została założona w 1990 roku. (CK)
start learning
Our school was founded in 1990.
Ruriko chodzi do liceum. (CK)
start learning
Ruriko is a high school student.
Dlaczego nie było cię wczoraj w szkole? (CK)
start learning
Why were you absent from school yesterday?
Ojciec Boba uczy w szkole dla dziewcząt. (CK)
start learning
Bob's father teaches at a girls' school.
Nauczanie wymaga cierpliwości.
start learning
Teaching asks for a lot of patience.
Pani Thomas uczy nas historii. (CK)
start learning
Miss Thomas teaches us history.
Gdy dorosnę, chcę uczyć historii. (CK)
start learning
I want to teach history when I grow up.
To jeden z uczniów mojego ojca. (--)
start learning
That is a student whom my father teaches.
Nie mam kwalifikacji, by ich uczyć. (CK)
start learning
I am quite unqualified to teach them.
Porównaj odpowiedzi twoje i nauczyciela. (CK)
start learning
Compare your answers with the teacher's.
Byłem nauczycielem przez piętnaście lat. (CK)
start learning
I have been a teacher for fifteen years.
Class does not begin until eight-thirty. Classes start only at half past eight. (CK)
start learning
Class doesn't begin until eight-thirty. Zajęcia zaczynają się dopiero o wpół do dziewiątej. (CK)
Mike nie nadążał za klasą. (CK)
start learning
Mike could not keep up with his class.
Dlaczego nie byłeś na zebraniu klasowym? (CK)
start learning
Why didn't you attend the class meeting?
Tom to najpilniejszy uczeń w klasie. (CM)
start learning
Tom is the most diligent student in class.
Klasę podzielono na cztery grupy. (CK)
start learning
The class was divided into four groups.
W tej klasie jest czterdzieścioro uczniów (--)
start learning
This class consists of forty pupils.
W tej klasie jest więcej dziewcząt niż chłopców. (CK)
start learning
There are more girls than boys in this class.
Postaram się nie przeszkadzać ci w nauce. (djinni74)
start learning
I'll do my best not to disturb your studying.
Musisz pilnie się uczyć. (CK-mod.)
start learning
You must study hard.
Paul ostatnio bardzo pilnie się uczy. (CK)
start learning
Paul studies very hard these days.
Sprzątanie w klasach to obowiązek uczniów. (Nero)
start learning
It is the students' duty to clean their classrooms.
Miałam przerwę wiosenną w zajęciach na uczelni.
start learning
I was on spring break from university.
Kilka lat temu wyrzucono go z uczelni.
start learning
A few years ago he was expelled from the university.
Popadłem w konflikt z władzami uczelni.
start learning
I came into conflict with the university administration.
Wylali go z uniwersytetu.
start learning
He got kicked out of university.
Jest coraz więcej uniwersytetów.
start learning
We have more and more universities.
Studiował łacinę, hiszpański i teologię.
start learning
He had studied Latin, Spanish, and theology.
Co studiujesz?
start learning
What are you studying?
Studiowała na pierwszym roku na uniwersytecie.
start learning
She was in her first year at the university.
Zajęcia zaczęły się na początku lutego.
start learning
Classes started up at the beginning of February.
Nie chcemy opuścić tego wykładu.
start learning
We don't want to miss that lecture.
Przyjechała na wykład.
start learning
She came up for the lecture.
Niektórzy wykładowcy spóźniają się na zajęcia. (NKanjya)
start learning
Some college teachers come to class late.
W Kioto znajdują się liczne uczelnie. (CK)
start learning
Kyoto has many universities.
Uniwersytet Harwardzki został założony w roku 1636. (CK)
start learning
Harvard University was founded in 1636.
Ten uniwersytet to był mój pierwszy wybór. (CK)
start learning
That university was my first choice.
Studiuję na uniwersytecie Hyōgo. (Swift)
start learning
I am a student at Hyogo University.
Uniwersytet był wspaniałym doświadczeniem. (--)
start learning
University was a wonderful experience.
Edukacja uniwersytecka ma poszerzać wiedzę. (--)
start learning
University education is designed to expand your knowledge.
Ukończyła uniwersytet mając zaledwie osiemnaście lat.
start learning
She was only 18 when she graduated from university.
Troje chińskich uczniów zostało przyjętych na studia. (CM)
start learning
Three Chinese students were admitted to the college.
Studiowałem na kierunku literatura amerykańska. (CK)
start learning
I majored in American literature at college.
Chcę iść na studia. (CK)
start learning
I want to go to college.
Jakie kierunek zamierzasz studiować? (CK)
start learning
What do you plan to major in in college?
Pracuję, żeby zaoszczędzić na czesne.
start learning
I am working to save for my college tuition.
W tym semestrze prawie się nie uczyłem. (CK)
start learning
I have hardly studied this term.
To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia.
start learning
It is silly of you to neglect your studies.
Ucz się z pilnie, inaczej oblejesz egzamin.
start learning
Study hard, or you'll fail the exam.
Dobrzy studenci dużo się uczą. (CK)
start learning
Good students study hard.
Jim pilnie się uczy do egzaminów końcowych.
start learning
Jim is studying hard for his finals.
Czujcie się, jak u siebie w domu.
start learning
Make yourselves at home.
Artur znów uśmiechnął się słabo do reszty gości.
start learning
Arthur gave the rest of the pub another wan smile.
Niedługo przybędzie nasz gość.
start learning
Our guest is arriving shortly.
Glick rzucił swemu gościowi zaintrygowane spojrzenie.
start learning
Glick gave his guest a riveted look.
Ma pan gościa.
start learning
You have a visitor.
Pański gość to ktoś bardzo ważny.
start learning
Your guest is an very important man.
Jak wiesz, mam gości i jestem zajęty.
start learning
As you know, I am busy with my guests.
Nie mogę zabrać pańskich gości.
start learning
I cannot take your guests.
A gdzie (są) goście?
start learning
Where are the guests?
Po schodach wchodzili dwaj ostatni goście.
start learning
The last two guests mounted the staircase.
Wybraliśmy się do ciebie w odwiedziny we troje.
start learning
Decided to pay you a visit, all three of us.
Te odwiedziny trwały bardzo krótko.
start learning
This was a very short visit.
Wśród przyjaciół jej męża było wielu interesujących ludzi.
start learning
Her husband had plenty of interesting friends.
Pepper miał niewielu przyjaciół.
start learning
Pepper had few friends.
Nie zyskał sobie przyjaciół.
start learning
He made no friends.
Na pewno ma pan bardzo wpływowych przyjaciół.
start learning
You obviously have powerful friends.
Powiedział pan, że dziadek i pan byliście przyjaciółmi.
start learning
You said you and my grandfather were friends.
Czy to twój naprawdę dobry przyjaciel?
start learning
Is this man a good enough friend?
Zostali przyjaciółmi.
start learning
They had become friends.
Chłopiec nie spuszczał z oczu swego nowego przyjaciela.
start learning
The boy never took his eye off his new friend.
Mogliby stać się przyjaciółmi.
start learning
They might even have become friends.
Położyliśmy podwaliny pod naszą przyjaźń.
start learning
We've now laid the basis for our friendship.
Nasza przyjaźń może zamienić się w miłość.
start learning
Our friendship might turn into love.
Nie miał za złe kolegom, że o nim zapomnieli.
start learning
He was not angry with his colleagues for having forgotten him.
Więc jesteśmy kolegami?
start learning
So we're colleagues?
To jakby nasz kolega.
start learning
He's like a colleague.
Koleżanki nieraz mu dokuczały.
start learning
His female colleagues often ribbed him.
Dziś po południu odwiedził mnie bardzo interesujący gość.
start learning
I had a very interesting visitor this afternoon.
Agnes pojechała go odwiedzić.
start learning
Agnes went to see him.
Może odwiedzę cię latem.
start learning
In the summertime maybe I can come and see you.
Nigdy nie odwiedziłeś nikogo z nas.
start learning
You've never been to see any of us.
Zaczęły rozchodzić się plotki.
start learning
The rumors got started.
Wszystkie plotki koncentrowały się wokół pieniędzy.
start learning
All rumors eventually got back to the money.
Plotkom nie było końca.
start learning
The gossip got recycled.
Przy piwie omówili najświeższe plotki.
start learning
They caught up on the gossip over beer.
Plotki w szpitalach rozchodzą się szybciej niż w biurach.
start learning
Rumors in hospitals flew faster than in offices.
Trudy stanowiła temat licznych plotek.
start learning
Trudy was easy to talk about.
Nadstawiają ucha plotkom.
start learning
They hear a good rumor.
Plotki stopniowo przycichają.
start learning
The gossip has died down.
Jedna z wielu nieprawdziwych plotek.
start learning
One of many unfounded rumors.
Ikky zwykł roznosić źle dosłyszane plotki.
start learning
Ikki is full of stories half heard.
Słyszałam tylko plotki.
start learning
I just picked up the gossip.
Dość już tych plotek o przeszłości.
start learning
Let us not gossip about the past.
Rozeszła się plotka.
start learning
A rumour went round.
Plotki nie ucichły nawet po dziewięciu dniach.
start learning
The talk did not die down in nine.
Rozmowa za ich plecami nagle przycichła.
start learning
The conversation behind them went quiet suddenly.
Alicję niemile dotknęła ta uwaga i ton rozmowy.
start learning
Alice did not at all like the tone of this remark.
Coś za szybko przebiega nasza rozmowa.
start learning
This conversation is going on a little too fast.
W tej chwili nie miał ochoty na żadną rozmowę.
start learning
He didn’t want any conversation at this point.
Mieliśmy wczoraj z tatą długą rozmowę.
start learning
Father and I had a long talk yesterday.
Wolałabym o tym nie rozmawiać.
start learning
I'd rather not talk about it.
Powiedział, że będzie rozmawiał tylko z panem.
start learning
He said he'll talk only to you.
Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi.
start learning
Never talk to strangers.
Nie było już o czym rozmawiać.
start learning
There was no more to be discussed.
Zaczęliśmy rozmawiać.
start learning
We began to talk.
Rozmawialiśmy do za piętnaście pierwsza.
start learning
We talked until quarter to one.
Rozmawiamy na wszystkie możliwe tematy.
start learning
We talk about every imaginable subject.
Rozmawiali przez godzinę.
start learning
They talked for an hour.
Przed chwilą rozmawiałem z pańską żoną.
start learning
I was speaking with your wife a little while ago.
Rozmawialiśmy spokojnie.
start learning
We were having a peaceful chat.
Teraz nie powiem już nic więcej na ten temat.
start learning
I will speak of it no further in this present time.
Minęło dużo czasu, zanim ktokolwiek się odezwał.
start learning
It was a long time before anyone spoke.
Kobieta mówiła szybko i ze złością.
start learning
The woman was speaking fast and furiously.
Muszę porozmawiać bezpośrednio z nim.
start learning
I need to speak to him directly.
Rozmawiali przyciszonym głosem.
start learning
They spoke in hushed tones.
Pozwól, że opowiem ci całą historię.
start learning
Let me tell you the whole story.
Może porozmawiamy o tym w cieplejszym miejscu.
start learning
Perhaps we should discuss this in a warmer place?
Dokładnie tak, jak rozmawiali.
start learning
Just as they discussed.
Mamy tyle spraw do omówienia.
start learning
There's a lot we need to discuss.
Omówmy to sami.
start learning
You and I should discuss this alone.
Spotkali się, napili herbaty i porozmawiali.
start learning
They'd meet and have tea and discuss.
Był wyśmienitym gawędziarzem.
start learning
He was a wonderful storyteller.
obgadywanie
start learning
backbiting
oparty na pogłoskach
start learning
based on hearsay
zaprzeczyć pogłoskom
start learning
to deny the rumour
wymieniać się plotkami
start learning
to exchange gossip
plotka
start learning
gossip
plotkować
start learning
to gossip
plotkarz (m.); plotkara (f.)
start learning
gossiper
plotkarz (m.); plotkara (f.)
start learning
gossipmonger
plotkarski
start learning
gossipy
1. pogłoska 2. poczta pantoflowa
start learning
grapevine
pogłoska
start learning
hearsay
burzliwa wymiana zdań
start learning
heated exchange
ożywiona dyskusja
start learning
heated talk
złośliwa plotka
start learning
malicious rumour
plotka; pogłoska
start learning
rumour
plotka głosi...
start learning
rumour has it
gadać; gawędzić
start learning
to schmooze
rozsiewać plotki; rozpowiadać plotki
start learning
to spread rumours
plotki; pogaduszki
start learning
tittle-tattle
niepotwierdzona plotka
start learning
unconfirmed rumour
przekaz ustny
start learning
word of mouth
zajadła debata
start learning
acrimonious debate
gaduła; pierdoła
start learning
babbler
mówić ogólnikowo
start learning
to be vague about sth
powiedzieć bez zastanowienia
start learning
to blurt out
przechwalać się
start learning
to brag
wyraźna aluzja
start learning
broad hint
paplać; trajkotać
start learning
to chatter
gaduła
start learning
chatterbox
gaduła
start learning
chatterer
konwersacja; rozmowa
start learning
conversation
temat do rozmów
start learning
conversation piece
dialog
start learning
dialogue
paplać; trajkotać
start learning
to gabble
gaduła
start learning
gabbler
odbywać rozmowę; rozmawiać
start learning
to have a conversation
aluzja
start learning
hint
robić aluzję do czegoś
start learning
to hint at sth
seplenić
start learning
to lisp
gadatliwy
start learning
loquacious
monolog
start learning
monologue
paplać; gawędzić
start learning
to prattle
poruszane sprawy
start learning
raised issues
błyskotliwa wymiana zdań
start learning
repartee
sarkazm
start learning
sarcasm
milczenie jest złotem
start learning
silence is golden
monolog
start learning
soliloquy
jąkać się; zacinać się
start learning
to stammer
jąkała (osoba jąkająca się)
start learning
stammerer
subtelna aluzja
start learning
subtle hint
mówić bez ogródek
start learning
to talk frankly
gadanina; paplanina
start learning
twaddle
osiągnąć sukces
start learning
to achieve success
osiągnięcie
start learning
achievement
człowiek sukcesu
start learning
achiever
trudna sytuacja
start learning
adversity
być w czepku urodzonym
start learning
be born under a lucky star
znaleźć się między młotem a kowadłem
start learning
to be in a cleft stick
przyzwyczajać się do...
start learning
to become accustomed to...
gorzki koniec
start learning
bitter end
gorzkie doświadczenie
start learning
bitter experience
brzemię; ciężar
start learning
burden
cierpliwie znosić swój los
start learning
to dree one's weird
wysiłek; staranie
start learning
effort
promyk nadziei
start learning
gleam of hope
robić dobrą minę do złej gry
start learning
to grin and bear it
trudy życiowe; ciężkie doświadczenie życiowe
start learning
hardship
przechodzić trudny okres
start learning
to have a tough time of it
bardzo udany
start learning
highly sucessful
impas
start learning
impasse
trzymać się razem
start learning
to keep together
sprowadzać kogoś na złą drogę
start learning
to lead sb astray
dostać nauczkę
start learning
to learn one's lesson
zostawić kogoś na lodzie
start learning
leave somebody in the lurch
szczęście
start learning
luck
niepotrzebnie
start learning
needlessly
zdusić problem w zarodku
start learning
nip the problem in the bud
w opałach
start learning
out on a limb
częściowy sukces
start learning
partial success
błaganie o pomoc
start learning
plea for help
niedola
start learning
plight
krawędź; przepaść; niebezpieczna sytuacja
start learning
precipice
trudne chwile
start learning
rocky Times
dobra passa
start learning
roll
tajemnica sukcesu
start learning
secret of success
rozwiązać problemy
start learning
to solve problems
zwiastować kłopoty
start learning
to spell trouble
impas
start learning
standoff
zacząć od zera
start learning
to start from scratch
1. odnoszący sukcesy 2. udany
start learning
successfull
cierpienie; udręka
start learning
tribulation
wzloty i upadki
start learning
ups and downs
błędne koło
start learning
vicious cycle
kiedy się nawarzyło piwa; trzeba je wypić
start learning
you reap what you sow
Jest oczywiście wiele problemów związanych z życiem.
start learning
There are of course many problems connected with life.
Na czym polega problem?
start learning
What is the problem?
Nie ma żadnego problemu.
start learning
There is no problem.
Był jeszcze inny problem.
start learning
There was another problem as well.
Wspominali może, na czym polega ten problem?
start learning
Did they mention what the problem is?
Problemy pojawiają się, kiedy...
start learning
The problems arise, when...
I had my own problems. I had my own problems.
start learning
I had my own problems. Miałem własne problemy.
Niewątpliwie będą mieli kłopoty.
start learning
No doubt they would have troubles.
Żeby chociaż moja niedola była nauczką dla chłopców.
start learning
If only my misfortune might serve as a lesson to boys.
Przez trzy tygodnie znosił mężnie tę niedolę.
start learning
He bravely bore his miseries three weeks.
W wieku dorosłym odnosił sukcesy.
start learning
As an adult he was a successful.
Od zera do bohatera.
start learning
From zero to hero.
Sophie ostrożnie wyciągnęła łańcuszek z szuflady.
start learning
Sophie carefully pulled the chain from the drawer.
Laura zdjęła okulary.
start learning
Laura took off her glasses.
Ford zapalił następną zapałkę.
start learning
Ford struck another match.
Czy ktoś ma zapałki?
start learning
Has anyone got any matches?
Zapałka zgasła.
start learning
The match flickered out.
Zapałka dopaliła się.
start learning
The match burned down.
Wytarł usta białą chusteczką.
start learning
He wiped his mouth on a white handkerchief.
Zaczekasz i pomachasz mi chusteczką.
start learning
You’ll wait and wave your handkerchief.
Różowa marszczona wstążka dopełnia całości.
start learning
A pink corded ribbon completes the ensemble.
Przecięli swoje życie, jakby było kawałkiem wstążki.
start learning
They cutting their life in two like a ribbon.
Wyjęła kolczyki z brwi i nosa.
start learning
She took the rings out of her eyebrows and nostril.
Prosty, złoty łańcuszek na szyi.
start learning
A simple gold chain around her neck.
Myślałam, że jest to naszyjnik na moje urodziny.
start learning
I thought it was a necklace for my birthday.
To coś wyglądało jak zegarek kieszonkowy na łańcuszku.
start learning
It looked like a pocket watch chain.
Wsunął swój złoty pierścień do koperty.
start learning
Into the envelope he slipped his golden ring.
Na jej opalonej szyi złoty łańcuszek dosłownie świecił.
start learning
The little gold chain glistened against her tanned neck.
Poprawił okulary na nosie.
start learning
He pushed his glasses up his nose.
Uśmiechnęła się i poprawiła okulary.
start learning
She smiled and adjusted her glasses.
Przetarł okulary.
start learning
He wiped his glasses.
Muszę odzyskać swoje okulary.
start learning
I got to get my glasses back.
Przywiązała klucz do nadgarstka.
start learning
She tied the key to her wrist.
budzić
start learning
to awake
przebudzenie
start learning
awakening
ułożyć się do snu; położyć się do łóżka
start learning
to bed down
drzemać
start learning
to doze
zdrzemnąć się
start learning
to doze off
zasnąć
start learning
to drift to sleep
drzemać
start learning
to drowse
senność
start learning
drowsiness
senny; śpiący
start learning
drowsy
zatyczki do uszu
start learning
earplugs
zasypiać
start learning
to fall asleep
krótka drzemka
start learning
forty winks
zasnąć
start learning
to get to sleep
położyć się do łóżka; ułożyć się do snu
start learning
to go to sleep
zdrzemnąć się chwilę
start learning
to grab some sleep
ucinać sobie drzemkę; uciąć sobie drzemkę
start learning
to have a nap
bezsenność
start learning
insomnia
pora spać
start learning
it's bedtime
brak snu
start learning
lack of sleep
ukołysać kogoś do snu
start learning
to lull sb to sleep
słać łóżko; posłać łóżko
start learning
to make the bed
drzemka
start learning
nap
zasnąć
start learning
to nod to sleep
nie zmrużyć oka
start learning
to not sleep a wink
zarwać noc
start learning
to pull an all-nighter
zbędny; niepotrzebny
start learning
redundant
ukołysać kogoś do snu
start learning
to rock sb to sleep
sen
start learning
sleep
spać
start learning
to sleep
zaspać
start learning
to sleep in
mieć lekki sen
start learning
to sleep lightly
sennie
start learning
sleepily
senność
start learning
sleepiness
bezsenny
start learning
sleepless
bezsenność
start learning
sleeplessness
lunatyk/lunatyczka
start learning
sleepwalker
śpiący; senny
start learning
sleepy
śpioch
start learning
sleepyhead
sen; drzemka
start learning
slumber
spać; drzemać; zdrzemnąć się
start learning
to slumber
przespać się trochę
start learning
to snatch some sleep
drzemka
start learning
snooze
drzemać
start learning
to snooze
chrapanie
start learning
snore
chrapać
start learning
to snore
śpiący; senny
start learning
somnolent
stłumić ziewnięcie
start learning
to suppress a yawn
1. bezsenność 2. czuwanie 3. czujność
start learning
wakefulness
ziewać
start learning
to yawn
ziewnięcie
start learning
yawn
Nie spał całą noc.
start learning
He had been awake all night.
Przyjrzał się kobiecie śpiącej u jego boku.
start learning
He studied the sleeping woman beside him.
Powinna już spać.
start learning
She should be asleep by now.
Położył się spać.
start learning
He lay down to sleep.
Nie chciało jej się spać.
start learning
She had no wish to sleep.
Obudził się z wysiłkiem.
start learning
He woke up blearily.
Zamknij oczy i śpij.
start learning
Close your eyes and sleep.
Połóż się na podłodze i śpij.
start learning
Lie down on the floor and go to sleep.
Tata i ja śpimy w jednym pokoju.
start learning
Daddy and I sleep in one room.
Całą ósemką poszliśmy spać.
start learning
All eight of us went to bed.
Położyła się spać o północy.
start learning
She went to bed at midnight.
Chyba krótko spałeś tej nocy, prawda?
start learning
You didn't sleep much last night, did you?
Zniknęła z jego snów.
start learning
She had been absent from his dreams.
We śnie mówiłeś po francusku.
start learning
You speak French in your sleep.
To musi być sen.
start learning
This must be a dream.
Przespane kamiennym snem dni wybiły go z rytmu.
start learning
The days of sleep had left him disoriented.
Poszliśmy do łóżek, ale sen nie u wszystkich nadchodził.
start learning
We went to bed, though not to sleep.
Musiał mieć koszmarne sny.
start learning
He must have had a nightmare.
Znów zapadł w ciężki sen.
start learning
He had gone back into heavy sleep.
Te sny były straszliwe.
start learning
They were such very bad dreams.
Nie mogła przestać myśleć o tym śnie.
start learning
She could not get that dream out of her mind.
Próbował ponownie zasnąć.
start learning
He tried to fall back asleep.
Zasnąłem przy włączonym świetle.
start learning
I fell asleep with the lights on.
Umiała zasnąć o dowolnej porze.
start learning
She can go to sleep at any hour.
Przewrócił się na bok i znów zasnął.
start learning
He rolled over and fell asleep again.
Mam nadzieję, że cię nie obudziłem?
start learning
I hope I have not awoken you?
Kiedy się obudził, pociąg był w ruchu.
start learning
When he awoke the train was moving.
Obudzę cię rano.
start learning
I will wake you in the morning.
Może on sam też na wpół drzemie - pomyślał.
start learning
He may be half asleep himself, he thought.
Czas iść spać.
start learning
It's time for bed.
Jego przyjaciel drzemał na ziemi obok.
start learning
His friend was napping on the ground nearby.
Kropla sherry pomaga mu spać w nocy.
start learning
A drop of sherry helps him to sleep at night.
Lucy nie mogła spać tej nocy.
start learning
Lucy couldn't sleep that night.
Lucy wciąż spała.
start learning
Lucy was still asleep.
Przespała większą część dnia.
start learning
She had slept for most of the day.
Wkrótce zapadła w głęboki sen.
start learning
She soon feel into a deep sleep.
Kilka godzin później obudziła się.
start learning
Some hours later she woke up.
Nie możemy spać z powodu hałasu. (CK)
start learning
We can't sleep because of the noise.
Myślę, że pójdę spać. (CM)
start learning
I think I'm gonna go to sleep.
That's why she's not snoring. Ona udaje, że śpi. Dlatego nie chrapie. (Swift)
start learning
She's faking sleep.
(On) Śpi jak niemowlę. (CK)
start learning
He's sleeping like a baby.
Ilu godzin snu potrzebujesz? (jakov)
start learning
How many hours of sleep do you need?
Zimą śpię pod dwoma kocami. (Zifre-mod.)
start learning
During winter I sleep with two blankets.
Robin wygląda uroczo gdy śpi. (CN)
start learning
Robin looks very cute when he's sleeping.
Spójrz na to urocze dziecko śpiące w kołysce. (CM)
start learning
Look at the cute little baby sleeping in the cradle.
Chciałbym jeszcze pospać. (CK)
start learning
I want to sleep a little more.
Dziecko usnęło, zmęczone płaczem. (CK)
start learning
The baby cried itself to sleep.
Ten krzyk wyrwał mnie ze snu. (--)
start learning
The cry roused me from my sleep.
W końcu zmorzył nas sen. (--)
start learning
Sleep stole over us.
Dobrze spałeś w nocy? (--)
start learning
Did you have a good sleep last night?
Zmęczona czytaniem, zdrzemnęła się. (CM)
start learning
Tired of reading, she took a nap.
Często miewam koszmary.
start learning
I often have nightmares.
Byłem bardzo zmęczony, więc wkrótce zasnąłem. (--)
start learning
Being very tired, I fell asleep soon.
Zasnąłem zanim ojciec wrócił do domu. (CK)
start learning
I fell asleep before my father came home.
Ciężko się wstaje w zimne poranki.
start learning
It is difficult to wake up on cold mornings.
Otworzył album i zaczął przyglądać się zdjęciom.
start learning
He opened the album and examined the photos.
To zdjęcie zrobiono mniej niż godzinę temu.
start learning
This photo was taken less than an hour ago.
To zdjęcie było zupełnie inne.
start learning
This photo was entirely different.
Widziałem zdjęcie.
start learning
I saw the photo.
Rzuciła okiem na zdjęcia.
start learning
She took one look at the photos.
Była bardzo poruszona tymi zdjęciami.
start learning
She was understandably upset by the photos.
Porównywali nowe fotografie ze starymi.
start learning
They compared the new photos to the old ones.
Wręczyła mu album z fotografiami.
start learning
She handed him a book of photographs.
Spojrzał na wąską smugę na fotografii.
start learning
He gazed at the tiny streak in the photograph.
Wskazał na fotografkę.
start learning
He motioned to the photograph.
Nie wyszliśmy dobrze na tym zdjęciu.
start learning
We did not come out well in that photograph.
Zatrzymała się przy macie z fotografiami.
start learning
At the mat where the photographs were she stopped.
Siedzi pochylony nad stosem podartych zdjęć.
start learning
He is sitting hunched over a pile of torn photographs.
Ludzie zachowywali się tak, jakby ich fotografowano.
start learning
People behaved as if they were being photographed.
Dirch powiedział, że chce pan obejrzeć stare zdjęcia.
start learning
Dirch said that you wanted to look at old photographs.
I wtedy zobaczył zdjęcie.
start learning
Then he saw the photograph.
W gabinecie trzymał ukryty aparat fotograficzny.
start learning
He kept a hidden camera in his office.
Wszędzie, gdzie są sławni ludzie, są też paparazzi.
start learning
Wherever there are famous people, there are "paparazzi".
Luis nie był wprawnym fotografem.
start learning
Luis wasn't much of a photographer.
W każdej chwili fotograf mógł zrobić zdjęcie.
start learning
The picture might be taken any moment.
Fotograf ukryty za krzakiem.
start learning
A photographer hidden in the shrubbery.
Fotograf przebrany za kulawego żebraka.
start learning
A photographer disguised as a lame beggar.
Fotograf był profesjonalistą.
start learning
The photographer was a professional.
Fotograf stał na kościelnym wzniesieniu.
start learning
The photographer stood on the church hill.
Greger był kiepskim fotografem.
start learning
Greger was a wretched photographer.
Młoda para pozuje do fotografii ślubnych.
start learning
A young couple poses for their wedding pictures.
Te zdjęcia uratowały mi życie.
start learning
These pictures saved my life.
Zmusili nas do skasowania wszystkich zdjęć.
start learning
They forced us to delete all the photos.
Zrobili kilka zdjęć i poszli.
start learning
They took a few pictures and left.
Proszę nie robić tutaj zdjęć.
start learning
Please do not take photos here.
Nie zrobił ani jednego zdjęcia na festynie. (CK)
start learning
He took no photos of the festival.
To zdjęcie zrobiono w Narze. e showed me a lot of beautiful photos.
start learning
This photo was taken in Nara.
Pokazał mi dużo pięknych zdjęć. (CK)
Lubię robić zdjęcia. (lavenir)
start learning
I like to take photos.
Dałem zrobić sobie zdjęcie. (CK)
start learning
I had my photograph taken.
Zróbmy sobie zdjęcie. (CK)
start learning
Let's get our photograph taken.
(On) Dobrze wychodzi na zdjęciach. (--)
start learning
He comes out well in photographs.
Ja sam nie jestem zbyt dobrym wędkarzem.
start learning
I am not a good fisherman myself.
Nie wziąłem ze sobą wędki.
start learning
I forgot to bring my rod.
Zarzucili (swoje) wędki.
start learning
They threw in their fishing lines.
Przywiązał haczyki do (mojej) wędki.
start learning
He knitted hooks on to my fishing line.
Starzec nauczył chłopca łowić ryby.
start learning
The old man had taught the boy to fish.
Niektórzy wędkarze przyjeżdżają tutaj i łowią cały dzień.
start learning
Some fishermen come here and fish for a day.
Wyciągnął sieć z morza.
start learning
He pulled the net out of the sea.
Wolę zostać w domu niż iść na ryby. (NekoKanjya)
start learning
I prefer staying home to going fishing.
Moje hobby to wędkowanie i oglądanie telewizji. (CK)
start learning
My hobbies are fishing and watching television.
Jeśli jutro jedziesz na ryby, jadę z tobą. (CK)
start learning
If you go fishing tomorrow, I will, too.
Wczoraj złowiłem trzy ryby. (CK)
start learning
I caught three fish yesterday.
Mój brat jeździ na ryby co weekend. (CK)
start learning
My brother goes fishing every weekend.
Myśliwy stał się zwierzyną łowną.
start learning
The hunter had become the hunted.
Jeden z mniejszych myśliwych rozpłakał się.
start learning
One of the smaller hunters began to wail.
Wezmę ze sobą kilku myśliwych.
start learning
I shall take a few hunters with me.
Znała wielu myśliwych, którzy tędy przejeżdżali.
start learning
She knew many of the hunters who passed through.
Ma dwie pasje: polowania i swoją fajkę.
start learning
He had two passions: hunting and his pipe.
Poluję z sokołem.
start learning
I’m hunting with my falcon.
Myśliwy wycelował strzelbę w kierunku stada ptaków. (CK)
start learning
The hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
Myśliwy strzelił do ptaka. (CK)
start learning
The hunter shot at the bird.
Myśliwy strzelił do jelenia. (CK)
start learning
The hunter shot at a deer.
Król wybrał się rano na polowanie (CK)
start learning
The king went hunting this morning.
Tu są same światowe sławy.
start learning
They are all world famous.
Sukces i sława to dwie różne rzeczy.
start learning
The success and fame are two quite different things.
Sława nie jest własnością tylko sławnych ludzi.
start learning
The fame does not belong only to the famous.
Każdy przeżywa choć raz swoją małą sławę.
start learning
Everyone lives for a moment of brief fame.
Choroba zwana sławą.
start learning
A disease called fame.
Niektórzy ludzie zrobią wszystko, aby zdobyć sławę.
start learning
Some people will do anything to become famous.
Sława jest niewątpliwie największym marzeniem.
start learning
Stardom is surely the greatest dream.
Zadebiutowała jako modelka w wieku 15 lat.
start learning
She made his modelling debut aged 15.
Trzeba powyrywać chwasty w ogrodzie.
start learning
The garden needs to be weeded.
A teraz do ogrodu!
start learning
And now for the garden!
U wejścia do ogrodu stało spore drzewko różane.
start learning
A large rose-tree stood near the entrance of the garden.
Teresa poszła do ogrodu.
start learning
Tereza went out into the garden.
Tomasz wszedł z ogrodu w ubłoconych butach.
start learning
Tomas came in from the garden in his muddy boots.
W ogrodzie był zmierzch.
start learning
It was twilight in the garden.
Ogród przy starym, parterowym domu.
start learning
The garden of the old one-story dwelling.
Wstałem i szybko przeszedłem przez ogród.
start learning
I stood up and hurried across the garden.
Pędził na przełaj przez ogród.
start learning
He rushed through the garden.
Peter zniknął w ogrodzie.
start learning
Peter disappeared into the garden.
U Beumerów w ogrodzie nie było nikogo.
start learning
There was no one in the Beumers' garden.
W ogrodzie za domem.
start learning
In the garden behind the house.
Stary płot w głębi ogrodu.
start learning
An old fence at the back of the garden.
Sandra zapytała ogrodnika.
start learning
Sandra asked the gardener.
Pański ogrodnik to kawał łobuza.
start learning
Your gardener is a butcher.
Ruszył wzdłuż żywopłotu.
start learning
He went off along the hedge.
Gdybyśmy tylko mieli ogród! (--)
start learning
If only we had a garden!
Przed domem jest ogród. (CK)
start learning
There is a garden in front of the house.
Za domem był duży ogród. (NekoKanjya)
start learning
There was a large garden behind the house.
Cóż za piękny ogród. (CK)
start learning
What a beautiful garden!
Ogród otoczono drewnianym płotem. (CK)
start learning
The garden was surrounded by a wooden fence.
Nasz ogród był pełen chwastów. (CK)
start learning
Our garden was full of weeds.
W naszym ogrodzie jest sadzawka. (CK)
start learning
There is a small pond in our garden.
Codziennie podlewam kwiaty w ogrodzie. (CK)
start learning
I water the flowers in the garden every day.
W ogrodzie nikogo nie było. (CK)
start learning
There was nobody in the garden.
Wszystkie kwiaty w ogrodzie zwiędły. (CK)
start learning
All the flowers in the garden withered.
Ten ogród potrzebuje odchwaszczenia. (CK)
start learning
The garden needs to be weeded.
(On) lubi zajmować się ogrodem. (CK)
start learning
He likes taking care of the garden.
Dobry płot – dobry sąsiad. (CK)
start learning
Good fences make good neighbors.
Co byś zrobił gdybyś zobaczył ducha? (CK)
start learning
What would you do if you saw a ghost?
Naprawdę wierzysz w duchy? (CK)
start learning
Do you really believe in ghosts?
Duch nagle zniknął. (CK)
start learning
The ghost vanished suddenly.
Miał taką minę, jakby zobaczył ducha. (Nero)
start learning
He looked as if he had seen a ghost.
Niektórzy ludzie wierzą w duchy. (CK)
start learning
Some people believe in ghosts.
Mówią że w tym starym domu straszy. (CK)
start learning
They say this old house is haunted.
Czary zmieniły księcia w żabę. (NekoKanjya)
start learning
The prince was turned by magic into a frog.
Ten chłopak zna wiele magicznych sztuczek. (CK)
start learning
The boy knows many magic tricks.
Magik przyciągnął uwagę dzieci. (CK)
start learning
The magician had the children's attention.
Rozpoczęło się polowanie na czarownice. (U2FS)
start learning
The witch hunt has begun.
Jest wiedźmą, zupełnie tak jak jej matka. (Hybrid)
start learning
She's a witch, just like her mother.
Po Bałkanach krążą legendy o wampirach. (papabear)
start learning
Legends of vampires flourish in the Balkans.
Madame Malkin była uśmiechniętą czarownicą.
start learning
Madam Malkin was a smiling witch.
Woland - profesor czarnej magii.
start learning
Woland, professor of black magic.
Uciszcie tę starą czarownicę.
start learning
Silence the old witch.
Są dumni, że mają w rodzinie czarownicę.
start learning
They were proud of having a witch in the family.
Nie jesteś czarownicą.
start learning
You're not a witch.
Najpierw wampiry, teraz czarownice.
start learning
First vampires, now witches.
Mogłabym być czarownicą.
start learning
I could be a witch.
Czarodziej się nigdy nie spóźnia.
start learning
A wizard is never late.
Zaczarowałem to jedzenie tak, abyś odzyskała siły.
start learning
I put a spell on it to give you back your strength.
Zna inne sztuczki.
start learning
He has other tricks.
Jego przepowiednia spełniła się
start learning
His prediction come true.
Pies, który dużo szczeka, nie gryzie. (CK)
start learning
Barking dogs seldom bite.
Czy pies Mike'a wabi się "Pochi"? (CM)
start learning
Does Mike call his dog Pochi?
Mike nazwał swojego psa Spike. (CK)
start learning
Mike named his dog Spike.
Nancy boi się psów. (CK)
start learning
Nancy is afraid of dogs.
Pies uciekł. (CK)
start learning
The dog went away.
Pies szedł tuż za nim. (CM)
start learning
The dog was walking at his heels.
Pies szczeka na obcych. (CK)
start learning
The dog barks at a stranger.
Pies uratował dziewczynie życie. (CK)
start learning
The dog saved the girl's life.
Pies znał swojego pana. (CM)
start learning
The dog knew its master.
Pies chodzi za mną wszędzie. (CK)
start learning
The dog follows me wherever I go.
Pies spostrzegł zagrożenie. (--)
start learning
The dog awoke to the danger.
Tamten pies jest kochany przez całą rodzinę. (--)
start learning
That dog is loved by the whole family.
Pies merdał ogonem. (CK)
start learning
The dog was wagging his tail.
Ten pies nie zrobi Ci krzywdy. (CM)
start learning
The dog will not harm you.
George przywiązał psa łańcuchem. (CK)
start learning
George put a chain on the dog.
Nasz pies siedzi w budzie. (CK)
start learning
Our dog is in the kennel.
Mamy trzy psy - białego i dwa czarne. (Eldad)
start learning
We have three dogs, one white and two black.
Pies biegał wokół drzewa. (CM)
start learning
The dog ran around and around the tree.
Musisz pozbyć się tego psa. (--)
start learning
You should do away with that dog.
Koty widzą w ciemności. (CK)
start learning
Cats can see in the dark.
Kot wsłuchiwał się w swoje kroki. (--)
start learning
The cat listened to its steps.
Kot wyszedł spod samochodu. (CM)
start learning
A cat got out from under the car.
Kot powoli zbliżał się do myszy. (CK)
start learning
The cat slowly approached the mouse.
Ta rasa kotów nie ma ogona. (--)
start learning
Tails are absent in this type of cat.
Ten biedny kot był ledwo żywy z głodu. (CM)
start learning
The poor cat was on the verge of starvation.
Ten kot ma piękną sierść. (CK)
start learning
That cat has beautiful fur.
Zamiast psa, wolałbym trzymać kota. (CK)
start learning
I want to keep a cat instead of a dog.
Pies ścigał kota aż na czubek drzewa. (CK)
start learning
The dog chased the cat up a tree.
Znaleźliśmy małego, biednego kota w ogrodzie. (CK)
start learning
We found a poor little cat in the yard.
Goniliśmy kota. (CK)
start learning
We ran after the cat.
Sierść naszego kota straciła połysk. (CK)
start learning
Our cat's fur has lost its luster.
Kot przeciągnął się.
start learning
The cat stretched itself.
Kot zatopił pazury w mojej ręce. (CK)
start learning
The cat dug its claws into my hand.
Słyszę, jak kot drapie w okno. (CK)
start learning
I can hear a cat scratching at the window.
Koty są bardzo czystymi zwierzętami. (CK)
start learning
Cats are very clean animals.
Kot gonił szczura. (CK)
start learning
The cat ran after the rat.
Kot wyprężył grzbiet. (CK)
start learning
The cat arched its back.
Kot skoczył na ptaka. (CM)
start learning
The cat sprang at the bird.
Przez cały dzień szukał zaginionego kota. (CK)
start learning
He hunted for his missing cat all day.
Diana załamała się kiedy zdechł jej kot. (CK)
start learning
When her cat died, Diana went to pieces.
Rad był z tej podróży.
start learning
This was one trip he had been happy to make.
Odbył tę całą długą podróż na próżno.
start learning
He had made the long journey for nothing.
Była to wesoła podróż.
start learning
That was a jolly trip.
W ten weekend jej mąż był w podróży.
start learning
Her husband was away that weekend.
Podczas podróży złość ją powoli opuszczała.
start learning
Her rage had slowly dissolved during the ride.
Ruszamy teraz w długą, szczęśliwą podróż.
start learning
We are now setting out on a long happy journey.
Ruszył w swoją bezkresną podróż.
start learning
He set out on his endless journeys.
Odbyłem długą podróż.
start learning
I have come on a long journey.
Nie podróżuj nocami!
start learning
Do not travel by night!
Ongiś podróżowałem po tych okolicach.
start learning
In those lands I journeyed once.
Jesteśmy tylko podróżnikami.
start learning
We’re just travelers.
Zwiedzający wylewali się z muzeum.
start learning
The visitors were trickling out of the museum.
Często jeżdżą na wycieczki w Alpy.
start learning
They took frequent excursions to the Alps.
Zgubili się podczas pieszej wycieczki.
start learning
They had lost their way on a hike.
Spacerowali wąskimi uliczkami Tangeru.
start learning
They walked through the narrow streets of Tangier.
Szacuje się, że trzy miliony podróżników odwiedzi Birmę.
start learning
An estimated three million travellers will visit Myanmar.
W końcu dotarli do dworca autobusowego.
start learning
Finally they reached a bus station.
Zaczął się pakować.
start learning
He began to pack.
Była to długa i wyczerpująca podróż.
start learning
It was long and exhausting journey.
Po raz pierwszy pojechała do Paragwaju.
start learning
She made her first trip to Paraguay.
Planowali złapać autobus do granicy.
start learning
The plan was to take a bus to the border.
Podróżnicy wysiedli z autobusu.
start learning
The travelers got off the bus.
Wydali ostrzeżenie przed podróżami do Gwinei.
start learning
They issued travel warning for Guinea.
Szli wzdłuż torów kolejowych.
start learning
They followed railroad tracks.
Turystyka to podstawa gospodarki regionu.
start learning
Tourism is the mainstay of the region's economy.
Podróże kształcą.
start learning
Travel broadens the mind.
Nie jestem wielkim podróżnikiem. (bmorsello)
start learning
I am not much of a traveller.
Zeszłego lata pojechałem do Włoch. (CK)
start learning
Last summer I traveled to Italy.
Podróżowanie za granicę ma wiele zalet.
start learning
There are lots of benefits from travelling abroad.
Czy często podróżujesz? (CK)
start learning
Do you travel a lot?
Jesteś za młody, aby podróżować samodzielnie. (CK)
start learning
You are too young to travel alone.
Podróżowałem wzdłuż i wszerz Ameryki. (--)
start learning
I traveled far and wide in America.
(On) Kocha podróżować. (--)
start learning
He has a great fancy for travelling.
Podróże kształcą. (CM)
start learning
Travel is one of the better forms of education.
Podróże poszerzają horyzonty. (CM)
start learning
Travel broadens one's horizons.
Kioto jest zależne od turystyki.
start learning
Kyoto depends on the tourist industry.
Przyjechała kolejna grupa turystów.
start learning
Another lot of tourists arrived.
Dokądkolwiek pojedziesz, znajdziesz japońskich turystów.
start learning
Wherever you go, you'll find Japanese tourists.
W Wenecji jest zawsze wielu turystów. (CM)
start learning
In Venice, there are always lots of tourists.
Turyści robili mnóstwo zdjęć.
start learning
The tourists took lots of pictures.
Porównujemy życie do podróży.
start learning
We compare life to a journey.
W czasie podróży korzystałem z map. (Nero)
start learning
I made use of the maps during my journey.
Zaproszono mnie na wycieczkę zagraniczną
start learning
I've been invited on a trip abroad.
Podróż potrwa co najmniej 5 dni.
start learning
The trip will take at least five days.
Ta wycieczka będzie miłym wspomnieniem. (--)
start learning
This trip will become a pleasant memory.
Miasteczko w Brazylii, przy granicy z Paragwajem.
start learning
A little town in Brazil, on the border of Paraguay.
Tomasz dojechał do granic Szwajcarii.
start learning
Tomas approached the Swiss border.
Ruszyli przez Tajlandię ku granicy Kambodży.
start learning
They rode through Thailand to the Cambodian border.
Granicę tworzyła mała rzeczka.
start learning
The border was formed by a small river.
W nocy ktoś przeszedł granicę.
start learning
Somebody crossed the border last night.
Na granicy trzeba mieć oczy otwarte.
start learning
You have to keep your eyes open on the border.
Za dnia przekroczyć granicę znów nie tak łatwo.
start learning
In broad daylight it's not so easy to skip the border.
Uzyskał pan wizę w paszporcie?
start learning
Is your passport visaed?
Gwinea zamyka swoje granice z Liberią i Sierra Leone.
start learning
Guinea shuts its borders with Liberia and Sierra Leone.
Mogę podróżować do Kenii i Tanzanii bez wizy.
start learning
I can travel to Kenya and Tanzania without a visa.
Zamknięcie granicy zostało uzgodnione z rządem.
start learning
The border closure was agreed with the government.
Po drugiej stronie granicy.
start learning
On the other side of the border.
Przejście graniczne pomiędzy Tajlandią a Kambodżą.
start learning
A border crossing between Thailand and Cambodia.
Długie kolejki do kontroli paszportowej.
start learning
Long queues for passport control checks.
Egipt otworzył granicę ze Strefą Gazy.
start learning
Egypt has opened its border with Gaza.
Przejście będzie otwarte przez osiem godzin dziennie.
start learning
The crossing will open for eight hours a day.
They wanted to cross the border into Canada. They wanted to cross the border to Canada.
start learning
They wanted to cross the border into Canada. Chcieli przedostać się przez granicę do Kanady.
Zamożni cudzoziemcy mogą uzyskać zieloną kartę.
start learning
Wealthy foreigners can get a green card.
Nie zabrałem paszportu.
start learning
I didn't bring my passport.
Po raz pierwszy skorzystała z nowego paszportu.
start learning
For the first time she used her new passport.
Wylegitymował się paszportem Grahamowi Dunlapowi.
start learning
He presented the passport to Graham Dunlap.
Popatrzyła na leżący na stole paszport.
start learning
She looked at the passport lying on the table.
Celnik dwukrotnie sprawdził jej paszport.
start learning
The customs officer double-checked her passport.
Kiedy się obudził, pociąg był w ruchu.
start learning
When he awoke the train was moving.
Pociąg odjeżdża za siedem minut.
start learning
The train left in seven minutes.
Pociąg właśnie odjechał.
start learning
The train just left.
Nie mają tylu pociągów do dyspozycji.
start learning
They have n't got enough trains.
W Europie dworce kolejowe nigdy nie zasypiają.
start learning
European train stations never slept.
Wsiedli do pociągu do Limy.
start learning
They boarded the train for Lima.
Pies znał swojego pana. (CM)
start learning
The dog knew its master.
Pies chodzi za mną wszędzie. (CK)
start learning
The dog follows me wherever I go.
Pies spostrzegł zagrożenie. (--)
start learning
The dog awoke to the danger.
Tamten pies jest kochany przez całą rodzinę. (--)
start learning
That dog is loved by the whole family.
Pies merdał ogonem. (CK)
start learning
The dog was wagging his tail.
Ten pies nie zrobi Ci krzywdy. (CM)
start learning
The dog will not harm you.
George przywiązał psa łańcuchem. (CK)
start learning
George put a chain on the dog.
Nasz pies siedzi w budzie. (CK)
start learning
Our dog is in the kennel.
Mamy trzy psy - białego i dwa czarne. (Eldad)
start learning
We have three dogs, one white and two black.
Pies biegał wokół drzewa. (CM)
start learning
The dog ran around and around the tree.
Musisz pozbyć się tego psa. (--)
start learning
You should do away with that dog.
Koty widzą w ciemności. (CK)
start learning
Cats can see in the dark.
Kot wsłuchiwał się w swoje kroki. (--)
start learning
The cat listened to its steps.
Kot wyszedł spod samochodu. (CM)
start learning
A cat got out from under the car.
Kot powoli zbliżał się do myszy. (CK)
start learning
The cat slowly approached the mouse.
Ta rasa kotów nie ma ogona. (--)
start learning
Tails are absent in this type of cat.
Ten biedny kot był ledwo żywy z głodu. (CM)
start learning
The poor cat was on the verge of starvation.
Ten kot ma piękną sierść. (CK)
start learning
That cat has beautiful fur.
Zamiast psa, wolałbym trzymać kota. (CK)
start learning
I want to keep a cat instead of a dog.
Pies ścigał kota aż na czubek drzewa. (CK)
start learning
The dog chased the cat up a tree.
Znaleźliśmy małego, biednego kota w ogrodzie. (CK)
start learning
We found a poor little cat in the yard.
Goniliśmy kota. (CK)
start learning
We ran after the cat.
Sierść naszego kota straciła połysk. (CK)
start learning
Our cat's fur has lost its luster.
Kot przeciągnął się.
start learning
The cat stretched itself.
Kot zatopił pazury w mojej ręce. (CK)
start learning
The cat dug its claws into my hand.
Słyszę, jak kot drapie w okno. (CK)
start learning
I can hear a cat scratching at the window.
Koty są bardzo czystymi zwierzętami. (CK)
start learning
Cats are very clean animals.
Kot gonił szczura. (CK)
start learning
The cat ran after the rat.
Kot wyprężył grzbiet. (CK)
start learning
The cat arched its back.
Kot skoczył na ptaka. (CM)
start learning
The cat sprang at the bird.
Przez cały dzień szukał zaginionego kota. (CK)
start learning
He hunted for his missing cat all day.
Diana załamała się kiedy zdechł jej kot. (CK)
start learning
When her cat died, Diana went to pieces.
Rad był z tej podróży.
start learning
This was one trip he had been happy to make.
Odbył tę całą długą podróż na próżno.
start learning
He had made the long journey for nothing.
Była to wesoła podróż.
start learning
That was a jolly trip.
W ten weekend jej mąż był w podróży.
start learning
Her husband was away that weekend.
Podczas podróży złość ją powoli opuszczała.
start learning
Her rage had slowly dissolved during the ride.
Ruszamy teraz w długą, szczęśliwą podróż.
start learning
We are now setting out on a long happy journey.
Ruszył w swoją bezkresną podróż.
start learning
He set out on his endless journeys.
Odbyłem długą podróż.
start learning
I have come on a long journey.
Nie podróżuj nocami!
start learning
Do not travel by night!
Ongiś podróżowałem po tych okolicach.
start learning
In those lands I journeyed once.
Jesteśmy tylko podróżnikami.
start learning
We’re just travelers.
Zwiedzający wylewali się z muzeum.
start learning
The visitors were trickling out of the museum.
Często jeżdżą na wycieczki w Alpy.
start learning
They took frequent excursions to the Alps.
Zgubili się podczas pieszej wycieczki.
start learning
They had lost their way on a hike.
Spacerowali wąskimi uliczkami Tangeru.
start learning
They walked through the narrow streets of Tangier.
Szacuje się, że trzy miliony podróżników odwiedzi Birmę.
start learning
An estimated three million travellers will visit Myanmar.
W końcu dotarli do dworca autobusowego.
start learning
Finally they reached a bus station.
Zaczął się pakować.
start learning
He began to pack.
Była to długa i wyczerpująca podróż.
start learning
It was long and exhausting journey.
Po raz pierwszy pojechała do Paragwaju.
start learning
She made her first trip to Paraguay.
Planowali złapać autobus do granicy.
start learning
The plan was to take a bus to the border.
Podróżnicy wysiedli z autobusu.
start learning
The travelers got off the bus.
Wydali ostrzeżenie przed podróżami do Gwinei.
start learning
They issued travel warning for Guinea.
Szli wzdłuż torów kolejowych.
start learning
They followed railroad tracks.
Turystyka to podstawa gospodarki regionu.
start learning
Tourism is the mainstay of the region's economy.
Podróże kształcą.
start learning
Travel broadens the mind.
Nie jestem wielkim podróżnikiem. (bmorsello)
start learning
I am not much of a traveller.
Zeszłego lata pojechałem do Włoch. (CK)
start learning
Last summer I traveled to Italy.
Podróżowanie za granicę ma wiele zalet.
start learning
There are lots of benefits from travelling abroad.
Czy często podróżujesz? (CK)
start learning
Do you travel a lot?
Jesteś za młody, aby podróżować samodzielnie. (CK)
start learning
You are too young to travel alone.
Podróżowałem wzdłuż i wszerz Ameryki. (--)
start learning
I traveled far and wide in America.
(On) Kocha podróżować. (--)
start learning
He has a great fancy for travelling.
Podróże kształcą. (CM)
start learning
Travel is one of the better forms of education.
Podróże poszerzają horyzonty. (CM)
start learning
Travel broadens one's horizons.
Kioto jest zależne od turystyki.
start learning
Kyoto depends on the tourist industry.
Przyjechała kolejna grupa turystów.
start learning
Another lot of tourists arrived.
Dokądkolwiek pojedziesz, znajdziesz japońskich turystów.
start learning
Wherever you go, you'll find Japanese tourists.
W Wenecji jest zawsze wielu turystów. (CM)
start learning
In Venice, there are always lots of tourists.
Turyści robili mnóstwo zdjęć.
start learning
The tourists took lots of pictures.
Porównujemy życie do podróży.
start learning
We compare life to a journey.
W czasie podróży korzystałem z map. (Nero)
start learning
I made use of the maps during my journey.
Zaproszono mnie na wycieczkę zagraniczną
start learning
I've been invited on a trip abroad.
Podróż potrwa co najmniej 5 dni.
start learning
The trip will take at least five days.
Ta wycieczka będzie miłym wspomnieniem. (--)
start learning
This trip will become a pleasant memory.
Miasteczko w Brazylii, przy granicy z Paragwajem.
start learning
A little town in Brazil, on the border of Paraguay.
Tomasz dojechał do granic Szwajcarii.
start learning
Tomas approached the Swiss border.
Ruszyli przez Tajlandię ku granicy Kambodży.
start learning
They rode through Thailand to the Cambodian border.
Granicę tworzyła mała rzeczka.
start learning
The border was formed by a small river.
W nocy ktoś przeszedł granicę.
start learning
Somebody crossed the border last night.
Na granicy trzeba mieć oczy otwarte.
start learning
You have to keep your eyes open on the border.
Za dnia przekroczyć granicę znów nie tak łatwo.
start learning
In broad daylight it's not so easy to skip the border.
Uzyskał pan wizę w paszporcie?
start learning
Is your passport visaed?
Gwinea zamyka swoje granice z Liberią i Sierra Leone.
start learning
Guinea shuts its borders with Liberia and Sierra Leone.
Mogę podróżować do Kenii i Tanzanii bez wizy.
start learning
I can travel to Kenya and Tanzania without a visa.
Zamknięcie granicy zostało uzgodnione z rządem.
start learning
The border closure was agreed with the government.
Po drugiej stronie granicy.
start learning
On the other side of the border.
Przejście graniczne pomiędzy Tajlandią a Kambodżą.
start learning
A border crossing between Thailand and Cambodia.
Długie kolejki do kontroli paszportowej.
start learning
Long queues for passport control checks.
Egipt otworzył granicę ze Strefą Gazy.
start learning
Egypt has opened its border with Gaza.
Przejście będzie otwarte przez osiem godzin dziennie.
start learning
The crossing will open for eight hours a day.
They wanted to cross the border into Canada. They wanted to cross the border to Canada.
start learning
They wanted to cross the border into Canada. Chcieli przedostać się przez granicę do Kanady.
Zamożni cudzoziemcy mogą uzyskać zieloną kartę.
start learning
Wealthy foreigners can get a green card.
Nie zabrałem paszportu.
start learning
I didn't bring my passport.
Po raz pierwszy skorzystała z nowego paszportu.
start learning
For the first time she used her new passport.
Wylegitymował się paszportem Grahamowi Dunlapowi.
start learning
He presented the passport to Graham Dunlap.
Popatrzyła na leżący na stole paszport.
start learning
She looked at the passport lying on the table.
Celnik dwukrotnie sprawdził jej paszport.
start learning
The customs officer double-checked her passport.
Kiedy się obudził, pociąg był w ruchu.
start learning
When he awoke the train was moving.
Pociąg odjeżdża za siedem minut.
start learning
The train left in seven minutes.
Pociąg właśnie odjechał.
start learning
The train just left.
Nie mają tylu pociągów do dyspozycji.
start learning
They have n't got enough trains.
W Europie dworce kolejowe nigdy nie zasypiają.
start learning
European train stations never slept.
Wsiedli do pociągu do Limy.
start learning
They boarded the train for Lima.
Czarne audi skręciło w wiejską drogę.
start learning
A black Audi pulled off a rural road.
Tylko jedna droga prowadziła przez las.
start learning
There was only one road through the wood.
Drogi były ledwie przejezdne.
start learning
The roads were almost impassable.
Stanęła na środku pustej szosy.
start learning
She stood in the middle of an empty road.
Droga prowadziła serpentynami w górę.
start learning
The road started climbing in hairpin curves.
Widzę drogę, która wije się przez pola.
start learning
I see a road winding through the fields.
Na chodniku przybywało ludzi.
start learning
The pavement was becoming more and more crowded.
Jezdnia była zapchana samochodami.
start learning
The roadway was filled with cars.
Zobaczył ich, kiedy minął zakręt.
start learning
As he rounded the corner he saw them.
Motocykle wjeżdżały na chodniki.
start learning
Motorcycles drove up on the pavement.
Łagodny wiatr wzbijał kurz z chodników.
start learning
A gentle wind raising dust from the pavement.
Myślę, że jesteśmy na autostradzie.
start learning
I think we're on the highway now.
Z daleka dobiegały dźwięki autostrady.
start learning
A highway could be heard in the distance.
Zjechali z autostrady.
start learning
They left the expressway.
Samochód pędził dalej.
start learning
The car raced on.
Wysiadł z samochodu.
start learning
He got out of the car.
Ruszył gwałtownie w ślad za samochodami.
start learning
He peeled out after the cars.
Jego samochód pędził przez nocne rzymskie ulice.
start learning
His car raced through the Roman night.
Utknął w normalnym, porannym korku ulicznym.
start learning
He sat in the usual morning traffic jam.
Ruch był niewielki.
start learning
Traffic was light.
Ciężarówka zwolniła.
start learning
The truck decelerated.
Sophie siedziała na siedzeniu pasażera.
start learning
Sophie sat in the passenger seat.
Ludzie często podróżują ciężarówkami.
start learning
People often travel by lorry.
Samochód zatrzymał się na czerwonym świetle.
start learning
The car stopped at a red light.
Czekali na przejściu dla pieszych.
start learning
They waited at a pedestrian crossing.
Ciężarówka otarła się o płot na wąskiej drodze.
start learning
The truck scraped along the wall in the narrow road.
Droga wiła się poprzez pola. (--)
start learning
The road wound through the fields.
Droga skręca łagodnie na zachód. (CK)
start learning
The road curves gently towards the west.
Na tej drodze jest duży ruch. (CK)
start learning
There is heavy traffic on this road.
Ciężarówka mknęła szosą. (CM)
start learning
A truck was careering along the road.
Podwieziesz mnie samochodem? (Zifre)
start learning
Give me a lift in your car?
Niemal zostałem przejechany przez samochód. (CK)
start learning
I was almost run over by a car.
Tom prowadził samochód. (CK)
start learning
Tom drove the car.
Samochód nie zatrzymał się.(CK)
start learning
The car didn't stop.
Kierowcy powinni mieć zapięte pasy. (CK)
start learning
Drivers should wear seat belts.
Nawet doświadczeni kierowcy popełniają błędy. (CK)
start learning
Even expert drivers can make mistakes.
On jeździ bardzo ostrożnie. (CK)
start learning
He is a very careful driver.
Całe śródmieście jest zakorkowane. (CK)
start learning
Traffic downtown is all backed up.
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
start learning
We should obey the traffic rules.
Utknęliśmy w korku na wiele godzin. (CK)
start learning
We were stuck for hours in a traffic jam.
Czerwone światło oznacza "stop". (--)
start learning
The red traffic light indicates "stop".
W czasie jazdy zmienialiśmy się. (CK)
start learning
We took turns with the driving.
Zawiezie mnie pan do domu? (CK)
start learning
Could you please drive me home?
Betty jeździ szybko. (CK)
start learning
Betty drives fast.
Jestem przyzwyczajony do prowadzenia ciężarówki. (CK)
start learning
I am used to driving a truck.
Chodzę na kurs prawa jazdy. (CK)
start learning
I go to a driving school.
Jedziesz za szybko. (CK)
start learning
You're driving too fast.
Warkot autobusu ruszającego z przystanku.
start learning
The grinding rattle of a bus pulling away from a stop.
Czy ze stacji jeżdżą jakieś autobusy?
start learning
Are buses running from the station?
Autobus miał przyjechać lada chwila.
start learning
The bus was due any minute.
Mogę pojechać autobusem.
start learning
I could go by bus.
Znów siedzę w autobusie i jadę do domu.
start learning
I am again sitting in the bus on my way home.
W milczeniu szli w stronę tramwaju.
start learning
They walked in silence towards the tram.
Chcę jechać tramwajem.
start learning
I want to go by tram.
Tramwaj był już całkiem blisko.
start learning
The tram was quite near now.
Tramwaj nie bywa zatłoczony.
start learning
The tram does not become crowded.
Pożegnały się na przystanku autobusowym.
start learning
They said goodbye at a bus stop.
Czekaliśmy bez końca na przystankach tramwajowych.
start learning
There were endless waits at the tram stops.
Siedziałem na tylnym siedzeniu taksówki.
start learning
I was in the back of a cab.
Autobus spóźnił się z powodu korków. (Eldad)
start learning
The bus was late because of the traffic.
Ostatni autobus właśnie odjechał. (CK-mod.)
start learning
The last bus had already left.
Autobus przejechał przystanek. (CK)
start learning
The bus went past the bus stop.
Pospiesz się, to zdążymy na autobus. (CK)
start learning
Hurry up, and you'll catch the bus.
Autobus zatrzymał się, aby zabrać pasażerów.
start learning
The bus stopped to take up passengers.
Autobus przyjechał spóźniony o dziesięć minut. (CK)
start learning
The bus arrived ten minutes behind time.
W autobusie mocno huśtało.
start learning
The bus rocked heavily up and down.
W autobusie był straszliwy tłok. (CK)
start learning
The bus was very crowded.
Ogromny neon mrugał na dachu hotelu.
start learning
An enormous neon sign blinked on the roof of a hotel.
Mógł pan wyjść z hotelu niezauważony.
start learning
You could have left your hotel room unseen.
Była w hotelu w Nowym Orleanie.
start learning
She was in a hotel in New Orleans.
W mieście było kilka hoteli.
start learning
The town had several hotels.
Zatrzymała się w hotelu.
start learning
She stayed at a hotel.
Autobus zatrzymał się przed hotelem.
start learning
The bus stopped in front of the hotel.
Rozstali się przed hotelem.
start learning
They parted outside the hotel.
Monica Sohles przeszła do hotelu Zimmertal.
start learning
Monica Sholes walked to the Zimmertal Hotel.
Ukłoniła się grzecznie recepcjoniście.
start learning
He nodded politely to the desk clerk.
Wynajmowali willę niedaleko hotelu.
start learning
They had rented a villa not far from hotel.
W hotelu wzięliśmy osobne pokoje.
start learning
At the hotel we had separate rooms.
Możesz zapytać w recepcji.
start learning
You can ask the hotel desk.
Poszedł do recepcji zamówić dwa pokoje.
start learning
He went off to the reception desk to book two rooms.
Leżałem więc na skrzypiącym hotelowym łóżku.
start learning
So I lay on the creaky hotel bed.
Zjadła śniadanie w hotelowym barze.
start learning
She had breakfast in the hotel bar.
Jedynie w największym namiocie ogień nie wygasał.
start learning
Only the lights in the great tent remained.
Usiedli przed namiotem.
start learning
They sat outside the tent.
W drzwiach namiotu ukazała się Fatima.
start learning
Fatima appeared at the entrance to the tent.
Trudy nie chciała śpiwora i namiotu.
start learning
Trudy didn't want the sleeping bag and the tent.
Pokazał mi swój maleńki namiot.
start learning
He showed me his little tent.
Chyba zdmuchnęło ten przeklęty namiot.
start learning
Bally tent's blown down, I think.
Jego rodzice byli zajęci rozbijaniem obozu.
start learning
His parents were busy pitching camp.
Ognisko dogasało.
start learning
The fire burned out.
Nie wolno ci było dopuścić, żeby ognisko zgasło.
start learning
You didn't ought to have let that fire out.
George nazbierał chrustu i rozpalił ognisko.
start learning
George gathered wood and made a fire.
Rozłożenie namiotu zajęło nam pół godziny. (CK)
start learning
It took us half an hour to set up the tent.
Spaliśmy w namiocie. (CK)
start learning
We slept in a tent.
Rozbili namiot na szczycie góry. (--)
start learning
They set up a tent on the mountaintop.
Rozstawmy namiot póki jest jeszcze jasno. (CK)
start learning
Let's pitch the tent while it's still light.
Rozbiliśmy obóz w pobliżu jeziora.
start learning
We made camp near the lake.
W sierpniu pojechaliśmy na obóz.
start learning
We went camping in August.
Kiedy było wolne, pojechaliśmy tam pod namiot. (CK)
start learning
We camped there over the holiday.
Co lato jeździmy pod namiot. (CK)
start learning
We go camping every summer.
Przez zmrokiem wróciliśmy do obozu. (CK)
start learning
We came back to camp before dark.
Ta część plaży leżała najbliżej góry.
start learning
This part of the beach was nearer the mountain.
Ralf wygramolił się z basenu.
start learning
Ralph climbed out of the bathing pool.
Usiadł w cieniu pod palmami.
start learning
He sat in the shade beneath the palms.
Niektórzy chłopcy chcieli wrócić na plażę.
start learning
Some of the boys wanted to go back to the beach.
Ralf przebiegł przez bielejącą w mroku plażę.
start learning
Ralph trotted down the pale beach.
Najadłszy się, poszedł na plażę.
start learning
When he had eaten he went toward the beach.
Przebrała się pospiesznie i poszła na plażę.
start learning
She quickly changed and went to the beach.

You must sign in to write a comment