RO tok służby

 0    20 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Tok służby i życia w jednostce wojskowej ustala jej dowódca i ujmuje
start learning
w porządku dnia.
Kiedy jednak kilka jednostek kwateruje w jednym kompleksie koszarowym lub wspólnie wykonuje zadania, przełożeni wyższego szczebla mogą
start learning
w razie konieczności ujednolicać porządek dnia tych jednostek.
W jakich jednostkach można nie sporządzać porządku dnia?
start learning
w jednostkach wojskowych, w których w strukturach etatowych nie występują pododdziały
Dowódca jednostki, określając porządek dnia, kieruje się
start learning
zadaniami stojącymi przed jednostką, warunkami zakwaterowania, możliwościami bazy szkoleniowej, zasadami sprawnego działania, a także ustaleniami zawartymi w obowiązujących programach szkolenia
W porządku dnia uwzględnia się
start learning
8 godzin snu oraz czas służbowy i wolny.
Czas służbowy przeznacza się na
start learning
zasadniczą działalność jednostki wojskowej
czas wolny pozostawia się
start learning
do dyspozycji żołnierza.
Ograniczenie czasu wolnego żołnierza może nastąpić
start learning
tylko w wyjątkowych sytuacjach i z ważnych przyczyn służbowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Kto ma prawo do ograniczenia czasu wolnego?
start learning
dowódca (szef, komendant) jednostki wojskowej.
W dni wolne od zajęć służbowych nie prowadzi się
start learning
szkolenia programowego, jeżeli dowódca jednostki nie zarządzi inaczej.
Jakie różnice w porządku dnia są w dni świąteczne oraz wolne od zajęć?
start learning
nie ogłasza się pobudki. Żołnierze mają obowiązek wstać w czasie ustalonym przez dowódcę jednostki. Nie prowadzi się również porannego rozruchu fizycznego i apeli.
Jak często i o jakich porach flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej eksponuje się w oddziałach i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
start learning
codziennie, pół godziny po pobudce oraz opuszcza i zdejmuje pół godziny przed capstrzykiem
W jaki sposób flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej eksponuje się w oddziałach i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
start learning
przez podniesienie jej na maszt, w sposób i w okolicznościach zapewniających jej należną cześć i szacunek
flagę państwową podnosi na maszt
start learning
poczet flagowy wyznaczony ze składu służby dyżurnej jednostki wojskowej
Czy i w jakich sytuacjach dowódcy jednostek wojskowych mogą ustalić inne terminy podnoszenia oraz opuszczania i zdejmowania flagi państwowej?
start learning
tak, mając na względzie wykonywane przedsięwzięcia służbowe i specyfikę jednostek wojskowych;
w jednostkach wojskowych stacjonujących poza granicami państwa podnosi się flagę
start learning
państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej;
podczas podnoszenia i opuszczania flagi państwowej wykonuje się lub odtwarza
start learning
sygnał „Hasło Wojska Polskiego”.
Jeżeli żołnierze brali udział w ćwiczeniach lub szkoleniu, względnie wykonywali inne zadania od capstrzyku do pobudki, to jakie zmiany można wprowadzić w porządku dnia i kto o tym decyduje?
start learning
dowódca pododdziału lub jego przełożeni mogą zarządzić wcześniejsze udanie się na odpoczynek lub późniejsze ogłoszenie pobudki (z wyjątkiem wart i służb), rezygnując z niektórych czynności wynikających z porządku dnia.
Kogo powiadamia się o wprowadzonych doraźnych zmianach w porządku dnia?
start learning
oficera dyżurnego jednostki wojskowej.
Nadzór nad przestrzeganiem porządku dnia sprawują
start learning
dowódcy pododdziałów (lub upoważnione osoby), a w czasie wolnym – służby dyżurne.

You must sign in to write a comment