RO dowódca warty

 0    21 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dowódca warty wewnętrznej podlega
start learning
bezpośrednio oficerowi dyżurnemu jednostki.
W przypadku ochrony obiektów (kompleksów) rozmieszczonych poza macierzystą jednostką, dowódca warty wojskowej i OWC oraz dowódca ochrony SUFO wykonuje polecenia
start learning
oficera dyżurnego w zakresie wynikającym z planu ochrony jednostki (kompleksu, obiektu), instrukcji dowódcy warty lub instrukcji ochrony SUFO.
Dowódcy warty podlegają
start learning
wszyscy żołnierze wchodzący w skład jego warty
Dowódca warty odpowiada za
start learning
ochronę osób i obiektów powierzonych warcie, jej gotowość bojową i regulaminowe pełnienie przez nią służby oraz za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie broni i amunicji znajdującej się w wartowni.
Dowódca warty ma prawo i obowiązek wydawać
start learning
żołnierzom wchodzącym w skład warty rozkazy związane z peł- nieniem służby wartowniczej i użyciem broni
Dowódca warty ma prawo i obowiązek znać
start learning
instrukcję dowódcy warty i tabelę posterunków oraz inne dokumenty normujące tok pełnienia służby wartowniczej
Dowódca warty ma prawo i obowiązek przyjąć
start learning
od przekazującego dowódcy warty amunicję i dokumentację warty
Dowódca warty ma prawo i obowiązek nadzorować
start learning
prawidłowe przejęcie posterunków przez podległych mu wartowników oraz przechowywanie, ładowanie i rozładowanie broni przez żołnierzy warty
Dowódca warty ma prawo i obowiązek kontrolować
start learning
osobiście pełnienie służby wartowniczej (w tym co najmniej raz w nocy) w sposób ustalony w instrukcji dowódcy warty
Dowódca warty ma prawo i obowiązek zmienić
start learning
lub zdjąć wartownika z posterunku
Dowódca warty ma prawo i obowiązek natychmiast meldować
start learning
oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej (inspekcyjnemu garnizonu) o każdym przypadku użycia broni przez wartowników
Dowódca warty w razie nagłej niedyspozycji
start learning
melduje o tym oficerowi dyżurnemu jednostki (inspekcyjnemu garnizonu) i po uzyskaniu zgody przekazuje obowiązki pomocnikowi lub rozprowadzającemu
Każde zezwolenie na wejście do wartowni, wydane osobom nie należącym do składu warty, dowódca
start learning
odnotowuje w dzienniku warty
Jeżeli pod ochronę warty został oddany sztandar jednostki wojskowej, dowódca warty jest
start learning
odpowiedzialny za zorganizowanie jego ochrony, zgodnie z wytycznymi oficera dyżurnego jednostki.
Przyjęcie i wydanie sztandaru
start learning
odnotowuje się w dzienniku warty, za podpisem dowódcy warty i żołnierza zdającego (odbierającego).
Klucze do magazynów, bram, składów uzbrojenia (amunicji) i sprzętu wojskowego ochranianych przez wartę, przechowuje się w
start learning
pomieszczeniu dowódcy warty, a w określonych sytuacjach u oficera dyżurnego jednostki wojskowej
Klucze do magazynów, bram, składów uzbrojenia (amunicji) i sprzętu wojskowego ochranianych przez wartę znajdują się one w
start learning
zaplombowanych pojemnikach, zgodnie z wykazem osób upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych, zatwierdzonym przez dowódcę jednostki.
wydanie (przyjęcie) kluczy odnotowuje się w
start learning
„Książce ewidencji kluczy”
Sposób postępowania dowódcy warty podczas otwierania (zamykania) magazynów (składów), określony jest w
start learning
instrukcji dowódcy warty i tabeli posterunków
Każdorazowe pierwsze otwarcie i ostatnie zamknięcie ochranianego magazynu (składu) odbywa się zawsze w obecności
start learning
dowódcy warty, pomocnika dowódcy warty lub rozprowadzającego oraz wartownika ochraniającego dany magazyn i magazyniera, a fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku warty.
O wszystkich wydarzeniach lub zmianach w ochranianych obiektach i w wartowni, nie wynikających z niniejszego regulaminu, instrukcji dowódcy warty lub tabeli posterunków, dowódca warty
start learning
melduje niezwłocznie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej (inspekcyjnemu garnizonu) i postępuje zgodnie z jego wytycznymi, a w przypadku utraty z nim łączności – decyduje samodzielnie.

You must sign in to write a comment