RO organizacja żywienia

 0    23 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Żołnierze spożywają posiłki w
start learning
stołówkach wojskowych lub w innych miejscach do tego przeznaczonych.
w jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę żywnościową za organizację żywienia odpowiada
start learning
szef logistyki
w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu żywnościowym za organizację żywienia odpowiada
start learning
dowódca jednostki lub osoba przez niego wyznaczona w zakresie uprawnień i ilości żywionych
w uczelniach wojskowych za organizację żywienia odpowiada
start learning
kanclerz.
Żołnierzom pełniącym służbę wartowniczą dostarczanie posiłków organizuje
start learning
szef pododdziału wystawiającego wartę
Żołnierzom przebywającym w izbie chorych dostarczanie posiłków organizuje
start learning
dyżurny izby chorych
Żołnierzom osadzonym w izbie zatrzymań dostarczanie posiłków organizuje
start learning
obsługa izby zatrzymań.
Za organizację żywienia w warunkach poligonowych odpowiada
start learning
dowódca jednostki wojskowej biorącej udział w szkoleniu.
przerwy między posiłkami w ciągu dnia nie mogą wynosić więcej
start learning
niż 6 godzin
czas przetrzymywania gotowanego posiłku nie może przekraczać
start learning
4 godzin
Po upływie ilu godzin posiłek poddaje się po powtórnej obróbce termicznej?
start learning
po 4 godz.
żołnierzy niezawodowych na posiłki do stołówki przyprowadza (jak i kto?)
start learning
w szyku podoficer dyżurny pododdziału
nadzór nad wydawaniem i spożyciem obiadu przez żołnierzy niezawodowych sprawuje
start learning
szef pododdziału (inny wyznaczony żołnierz).
nadzór nad wydawaniem i spożyciem śniadania i kolacji przez żołnierzy niezawodowych sprawuje
start learning
podoficer dyżurny pododdziału;
przynoszenie posiłków do pododdziału jest
start learning
zabronione.
Do prac pomocniczych w kuchni i stołówce wojskowej dowódcy jednostek wojskowych mogą wyznaczyć
start learning
dodatkowe osoby dopuszczone do wykonywania czynności w procesie produkcji żywności i żywienia na podstawie odrębnych przepisów.
Co i jak często sprawdza szef służby żywnościowej jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową lub osoba wyznaczona przez dowódcę tej jednostki?
start learning
sprawdza co najmniej raz dziennie jeden z posiłków pod względem jakości i zgodności z jadłospisem, a także utrzymanie higieny w miejscu przygotowania i spożywania posiłku,
Jak często sprawdza jakość wydawanych posiłków dowódca jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową?
start learning
nie mniej niż jeden raz w kwartale w jednym z wybranych obiektów, a raz w roku w każdym
Jak często sprawdza jakość wydawanych posiłków szef logistyki lub inne osoby wyznaczone przez dowódcę jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową
start learning
raz w miesiącu w jednym z wybranych obiektów, a raz w roku w każdym,
Jak często sprawdza jakość wydawanych posiłków dowódca jednostki wojskowej pozostającej na zaopatrzeniu lub osoba przez niego wyznaczona
start learning
wg potrzeb
W przypadku żywienia żołnierzy niezawodowych lub żywienia wojsk w warunkach polowych, nadzór nad organizacją żywienia sprawują dodatkowo 1
start learning
na 15-20 minut przed każdym posiłkiem - oficer dyżurny jednostki sprawdza zgodność z jadłospisem i zezwala na jego wydanie.
Przeprowadzenie każdego rodzaju nadzoru należy odnotować w
start learning
„Książce pracy kierownika stołówki wojskowej”.
W przypadku żywienia żołnierzy niezawodowych lub żywienia wojsk w warunkach polowych, nadzór nad organizacją żywienia sprawują dodatkowo 1
start learning
codziennie - lekarz jednostki wojskowej lub upoważniony przez dowódcę tej jednostki uprawniony personel medyczny poprzez kontrolę jakości jednego z posiłków oraz stanu sanitarnohigienicznego stołówki wojskowej (polowego punktu żywienia)

You must sign in to write a comment