Residential Housing

 0    53 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowincja
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
start learning
province
Alberta is the name of a Canadian province.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
start learning
flat
I can't afford to buy my own flat, but I'm thinking of taking out a loan.
mieszkaniowy
Nasze biuro znajduje się w okolicy mieszkaniowej.
start learning
residential
Our office is located in the residential area.
inwestor
start learning
investor
mieszkać
Zamieszkujemy w tej skromnej chatce.
start learning
dwell
We dwell in this humble cottage.
przedwojenna
start learning
pre-war
renowacja
start learning
renovation
wzrost / rozwój
start learning
growth
jednostka
start learning
individual
budowla
start learning
construction
preferencyjny
start learning
preferential
szacunkowa
start learning
estimated
rozwinięty
start learning
developed
wielki
start learning
large
urozmaicać
start learning
diversify
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
start learning
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
start learning
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
wzrost / przyrost
start learning
increase
Niewątpliwą
start learning
undoubted
aktualny
start learning
current
drugi
start learning
latter
umiejscowienie
start learning
location
asertywny
Eric jest bardzo asertywny. Jeśli będzie czegoś chciał, na pewno ci o tym powie.
start learning
assertive
Eric is really assertive. If he wants something he will definitely tell you.
wart
start learning
worthwhile
wdrożenia
start learning
implement
współpracownik
Nie wszyscy moi koledzy (współpracownicy) z centrum badawczego zostali zaproszeni na konferencję.
start learning
associate
Not all of my colleagues from the research centre have been invited to the conference.
taras
Każdy dzień zaczynaliśmy śniadaniem na tarasie.
start learning
terrace
We began each day with breakfast on the terrace.
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
start learning
citizen
He's a US citizen.
popularny
Stał się bardzo popularny.
start learning
popular
He's became very popular.
marszczyć
start learning
crease
budownictwo mieszkaniowe
start learning
residential housing
szacować
start learning
to estimate
zasoby mieszkaniowe
start learning
housing stock
tu: motor, motywator, czynnik pobudzający
start learning
driver
mieć wpływ na odpoczynek
start learning
to have an impact on rest
komfort życia
start learning
comfort of living
budownictwo spółdzielcze
start learning
cooperative housing
budownictwo zakładowe
start learning
company housing
wspólnota mieszkaniowa
start learning
condominium
ogólnie: mieszkanie, dom
start learning
dwelling
wzrost, przyrost
start learning
increase
spóldzielna mieszkaniowa
start learning
co-op [also housing cooperative]
województwo
start learning
province
spadek
start learning
decrease
zostawać w tyle, ustępować czemuś
start learning
to trail behind sth
zdywersyfikowany, zróżnicowany, urozmaicony
start learning
diversified
budynek zabezpieczony ogrodzeniem
start learning
fenced-off building
preferencyjne warunki
start learning
preferential terms
rabat
start learning
discount
taras
start learning
terrace
lokator, najemca
start learning
tenant
tu: atrakcyjność
start learning
appeal
war building
start learning
pre
budynek przedwojenny

You must sign in to write a comment