Paremie łacińskie Grupa I

 0    59 flashcards    karolinam8
print play test yourself
 
Question Answer
To co jest od początku nieważne jest zawsze nieważne
start learning
Ab initio nullum semper nullum.
Przyrost przypada rzeczy głównej.
start learning
Accessio cedit principali
Powód idzie za pozwanym.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.
start learning
Actori incumbit probatio.
Czynność pozorna jest nieważna.
start learning
Actus simulatus nullius est momenti.
Przysposobienie naśladuje naturę.
start learning
Adoptio naturam imitatur.
Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych przed sądem.
start learning
Agere non valenti non currit praescriptio.
Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego śmierci
start learning
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem.
Apelacja znosi wyrok.
start learning
Appellatione extinguitur iudicatum.
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Nie wolno procesować się 2 razy w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet.
Nikt nie ponosi kary za myślenie.
start learning
Cogitationis poenam nemo patitur.
Przyznanie się do winy jest królową dowodów.
start learning
Confessio est regina probationum.
O zawarciu małżeństwa decydują zgodne oświadczenia woli.
start learning
Consensus facit nuptias.
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale jego wykonanie przymusowe
start learning
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis.
Przestępstwa wygasają wskutek śmierci sprawcy
start learning
Crimina morte extinguuntur.
Daj mi okoliczności faktyczne, a ja ci wskażę prawo.
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius.
Podlega się prawu miejsca dokonania przestępstwa.
start learning
Debet quis iuri subiacere, ubi deliquit.
Termin wzywa za człowieka.
start learning
Dies interpellat pro homine.
Surowe prawo, ale prawo.
start learning
Dura lex, sed lex.
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi a nie na tym, kto zaprzecza
start learning
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.
Powstrzymanie się od działania jest także działaniem.
start learning
Et non facere, facere est.
Czynność przedstawiciela jest czynnością strony.
start learning
Factum executoris factum partis.
Chory umysłowo nie ma woli.
start learning
Furiosi voluntas nulla est.
Uważa się, że gatunek nie ginie.
start learning
Genus perire non censetur.
Spadek jest wejściem w ogół praw zmarłego.
start learning
Hereditas nihil aliud est, quam successio in univerusm ius, quod defunctus habuerit.
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet.
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie istnieje.
start learning
Impossibilium nulla obligatio est.
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa.
start learning
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt.
W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
start learning
In dubio pro reo.
Kary spadkobierca nie dziedziczy.
start learning
In poenam heres non succedit.
Sąd zna prawo.
start learning
Iura novit curia.
Nakazy prawa są następujące: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu co mu się należy.
start learning
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne.
start learning
Ius est ars boni et aequi.
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
start learning
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy.
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa.
start learning
Male nostro iure uti non debemus.
To co oczywiste nie wymaga dowodu.
start learning
Manifestum non eget probatione.
Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten kogo wskazuje małżeństwo.
start learning
Mater semper certa est: pater est, quem nuptiae demonstrant.
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko.
start learning
Mora trahit periculum.
Dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści.
start learning
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
start learning
Nemo iudex in sua causa.
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż ma.
start learning
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe.
start learning
Non omne, quod licet, honestum est.
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko zdarza się, by nie można było jej podważyć.
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest.
Umów należy dotrzymywać.
start learning
Pacta sunt servanda.
Posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar zatrzymania jej dla siebie.
start learning
Possessionem adquirimus et animo et corpore.
Pierwszy w czasie lepszy prawem.
start learning
Prior tempore potior iure.
Ile urodzeń tyle stopni.
start learning
Quot generationes tot gradus.
Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
start learning
Qui iure suo utitur, neminem laedit.
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść zasądzonego.
start learning
Reformationis in peis iudici appellato non licet.
Wyrok tworzy prawo pomiędzy stronami.
start learning
Sententia facit ius inter partes.
Powinno się oddzielać posiadanie od własności.
start learning
Separata esse debet possessio a proprietate.
Rzecz indywidualnie oznaczona ginie na szkodę wierzyciela.
start learning
Species perit ei cui debetur.
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem.
start learning
Summus ius, summa iniuria.
To co znajduje się na gruncie, przypada gruntowi.
start learning
Superficies solo decit.
Jeden świadek, żaden świadek.
start learning
Testis unus, testis nullus.
Siłę wolno odeprzeć siłą.
start learning
Vim vi repellere licet.
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
start learning
Volenti non fit iniuria.

You must sign in to write a comment