Paremie 66-100

 0    35 flashcards    kamilberych
print play test yourself
 
Question Answer
ustawa nie działa wstecz
start learning
lex retro non agit
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
start learning
lex specialis derogat legi generali
ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu
start learning
lex superior derogat legi inferiori
wolność jest rzeczą bezcenną
start learning
libertas inaestimabilis res est
nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
start learning
male nostro iure uti non debemus
to co oczywiste nie wymaga dowodu
start learning
manifestum non eget probatione
matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, kogo wskazuje małżeństwo
start learning
mater semper certa est: pater est, quem nuptiae demonstrat
zwłoka pociaga za sobą ryzyko
start learning
mora trahit percium
dziecko poczęte uważa sie za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
start learning
nasciturus pro iam nato habetur, quoentis de commodis eius agitur
zaniedbanie jest winą
start learning
neglegentia culpa est
nikt nie moze być sędzia we własnej sprawie
start learning
nemo est iudex in propria causa
nikt nie moze być zmuszona do pozostania we współwłasności
start learning
nemo invitus compellitur ad communionem
nikt nie może przenieśc na drugiego więcej prawa niż ma
start learning
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
nikt nie moze sobie sam zmienić podstawy posiadania
start learning
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
nikogo nie bedziemy więzili, chyba, ze skazanego prawomocnym wyrokiem
start learning
neminem captivabimus nisi iure dictum
nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
start learning
non omne quod licet honestum est
okoliczności powszechnie znane nie wymagaja dowodu
start learning
notoria non eget probatione
nie ma kary bez winy
start learning
nulla poena sine culpa
kara za czyn musi być określona w ustawie
start learning
nulla poena sine lege
nie można mieć słuzebnosci na własnej rzeczy
start learning
nulli res sua servit
nie ma przestępstwa bez ustawy
start learning
nullum crimen sine lege
nie ma przestępstwa bez kary
start learning
nullum crimen sine poena
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do swiadczenia pewnej rzeczy według praw naszego państwa
start learning
obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicius solvendae rei secundun nostrae civitatis iura
wszelka definicja w prawie cywilnym jest nibezpieczna, ponieważ rzadko sie zdarza, by nie można było jej podważyć
start learning
omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest
umów należy dotrzymywać
start learning
pacta sunt servanda
ryzyko ponosi nabywaca
start learning
periculum est emptoris
posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar utrzymania jej dla siebie
start learning
possessionem adquirimus et animo et corpore
cena powinna być wyrażona w pieniadzach,
start learning
pretium in numerata pecunia consistere debet
pierwszy w czasie lepszy prawem
start learning
prior tempore potior iure
prawem publicznym jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego: prywatnym, które ma na względzie dobro jednostek
start learning
publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectact: pricatum quod ad singulorum utilitatem
kto sam podlega kurateli nie moze jej sprawować nad inna osobą
start learning
qui currat, non curatur
kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
start learning
qui iure suo utatur, neminem laedit
kto w testamencie jest dziedzicem nie moze w tym samym testamencie występowac jako świadek
start learning
qui testamento heres institur, in eodem testamento testis esse non potest
ile urodzeń tyle stopni
start learning
quot generationes tot gradus
jeżeli grunt słuzy drugiemu gruntowi, po sprzedaży gruntu słuzebność podąża za nim
start learning
quum fundus fundo servit, venditio quoque fundo, servitutes sequuntur

You must sign in to write a comment