Organizacje międzynarodowe i organizacje regionalne

 0    72 flashcards    akorilan
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Miesiąc i Rok powstania Rady Europy
start learning
05.1949
Państwa założycielskie Rady Europy
start learning
Belgia Holandia Luksemburg Wielka Brytania Irlandia Norwegia Szwecja Dania Francja Włochy
Liczba państw w Radzie Europy
start learning
46
Podstawową dziedziną działalności tej organizacji jest dążenie do utrzymania demokracji, zwłaszcza w krajach postkomunistycznych. Państwo aby zostać jej członkiem musi mieć ustabilizowaną demokrację, podpisać Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych
start learning
Rada Europy
Organami tej organizacji są: Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych, Europejski Trybunał Praw Człowieka
start learning
Rada Europy
Siedziba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (RE)
start learning
Sztrasburg
Wstąpienie Polski do Rady Europy
start learning
1991
Polak, który był sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (RE)
start learning
Jerzy Makarczyk
Celem powstania tej organizacji było załagodzenie niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej (kryzys berliński, kryzys kubański) i stworzenie forum współpracy państw socjalistycznych i demokratycznych. Podstawę działania stanowią tzw. trzy koszyki spraw.
start learning
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Rok powstania OBWE (KBWE)
start learning
1975
Państwa założycielskie OBWE (KBWE)
start learning
wszystkie państwa europejskie (oprócz Albanii), USA, Kanada
Siedziba OBWE
start learning
Wiedeń
Kraj, który zainicjował powstanie OBWE
start learning
Finlandia
Który to koszyk spraw? Suwerenność i równość państw, powstrzymywanie się od użycia siły zbrojnej, nienaruszalność granic, pokojowe załatwianie sporów, nieingerencja w sprawy wew., poszanowanie praw człowieka, współpraca między państwami
start learning
koszyk I
Który to koszyk spraw? Zasady współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki, handlu, kooperacji przemysłowej, ochrony środowiska, transportu, turystyki
start learning
koszyk II
Który to koszyk spraw? Ochrona praw człowieka, współpraca w dziedzinie humanitarnej, kontaktów międzyludzkich, łączenia rodzin, swobody przepływu informacji, wymiany kulturalnej, swobody poruszania. Tzw. duch helsinek
start learning
koszyk III
Organizacja ta symbolicznie zamknęła okres zimnej wojny podczas konferencji w Paryżu w 1990
start learning
OBWE
Organami tej organizacji są: Konferencja Przeglądowa, Rada Ministerialna, Wysoka Rada, Stała Rada, Forum Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa, Biuro instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych
start learning
OBWE
W 1998 pełnił w OBWE funkcję przewodniczącego
start learning
Bronisław Geremek
Miesiąc i Rok powstania NATO
start learning
04.1949
Prawna podstawa działania NATO
start learning
traktat północnoatlantycki
Miejsce podpisania traktatu północnoatlantyckiego.
start learning
Waszyngton
Państwa założycielskie NATO
start learning
Francja Wielka Brytania Belgia Holandia, Luksemburg Dania Islandia Norwegia Włochy Portugalia Kanada USA
Kwatera główna NATO
start learning
Bruksela
Zasady działania tej organizacji to: zasada solidarności wobec napaści, zasada użycia siły zbrojnej w obronie napadniętego, zasada zgodności reakcji
start learning
NATO
Najważniejsze forum decyzyjne NATO
start learning
Rada Północnoatlantycka
Najwyższa władza wojskowa NATO
start learning
Komitet Wojskowy
Jest głównym rzecznikiem NATO, przewodniczy Radzie Północnoatlantyckiej, jego kadencja trwa 4 lata
start learning
Sekretarz Generalny
Wstąpienie Polski do NATO
start learning
1999
Ilość państw należących do NATO
start learning
28
Organizacja o charakterze konsultacyjnym, jej celem było przyspieszenie integracji państw członkowskich z NATO i Wspólnotami Europejskimi
start learning
Grupa Wyszehradzka
Rok powstania Grupy Wyszehradzkiej
start learning
1991
Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej
start learning
Polska Węgry Czechy Słowacja
Ilość państw należących do Grupy Wyszehradzkiej
start learning
4
Porozumienie o współpracy gospodarczej, jej celem było popieranie rozwoju stosunków między członkami, rozszerzenie wymiany handlowej, znoszenie barier w handlu. Nie dotyczyło to jedynie towarów rolnych.
start learning
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Rok powstania CEFTA
start learning
1992
Powstała z inicjatywy Włoch, jej głównym celem jest udział w tworzeniu bezpieczeństwa i stabilizacji na obszarze Europy Środkowej, popieranie rozwoju gospodarczego. Nie ma własnego budżetu.
start learning
Inicjatywa Środkowoeuropejska
Ilość państw należących do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
start learning
18
Program powstały w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Zaniechany w 2007.
start learning
PHARE
Luźna struktura współpracy państw bałtyckich. Utworzona w Kopenhadze. Zajmuje się popieraniem współpracy regionalnej i ochroną środowiska naturalnego Bałtyku
start learning
Rada Państw Morza Bałtyckiego
Rok powstania Rady Państw Morza Bałtyckiego
start learning
1992
Państwa należące do Rady Państw Morza Bałtyckiego
start learning
Dania Niemcy Norwegia Szwecja Finlandia Łotwa Litwa Estonia Polska Rosja
Liczba państw należących do Rady Państw Morza Bałtyckiego
start learning
10
Ma formę dialogu dyplomatycznego, charakter konsultacyjny, pomoc Polsce we wstąpieniu do UE
start learning
Trójkąt Weimarski
Rok powstania Trójkąta Weimarskiego
start learning
1991
Państwa należące do Trójkąta Weimarskiego
start learning
Francja Niemcy Polska
Dokument będący podstawą działalności ONZ
start learning
Karta Narodów Zjednoczonych
Konferencja założycielska ONZ (dz.mm. rrrr)
start learning
25.04.1945
Liczba państw założycielskich ONZ
start learning
50
Siedziba ONZ
start learning
Nowy Jork
Europejska siedziba ONZ
start learning
Genewa
Organ ONZ skupiający przedstawicieli wszystkich członków, uchwały mają jedynie charakter zaleceń, decyduje o przyjęciu nowych członków, wybiera sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
start learning
Zgromadzenie Ogólne
Organ ONZ składający się z 5 członków stałych (USA, Rosja, W. Brytania, Chiny, Francja) oraz 10 członków niestałych wybieranych przez ZO na 2 lata. Decyzje zapadają większością 9 głosów, a w sprawach ważnych stali członkowie muszą być jednomyślni. Jest głównym organem bezpieczeństwa międzynarodowego. Ma uprawnienia do podejmowania akcji w razie naruszania pokoju i aktów agresji.
start learning
Rada Bezpieczeństwa
Organ ONZ składający się z 54 członków wybieranych na 3 lata. Koordynuje działalność wyspecjalizowanych organów ONZ.
start learning
Rada Gospodarczo-Społeczna
Główny organ sądowy ONZ z siedzibą w Hadze. Składa się z 15 sędziów. Ich kadencja trwa 9 lat. Rozstrzyga spory między państwami, ale nie ma możliwości egzekwowania swoich orzeczeń.
start learning
Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka
ILO
start learning
Międzynarodowa Organizacja Pracy
FAO
start learning
Organizacja NZ do spraw wyżywienia i rolnictwa
WHO
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
UNESCO
start learning
Organizacja NZ do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
INF
start learning
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
IBRD
start learning
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
WTO
start learning
Światowa Organizacja Handlu
Kryptonim operacji ONZ w Zatoce Perskiej
start learning
Pustynna Burza
Wstąpienie Polski do ONZ
start learning
10.1945
NAFTA
start learning
Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu
ASEAN
start learning
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
APEC
start learning
Układ o Współpracy Gospodarczej Azji i regionu Pacyfiku
OPA
start learning
Organizacja Państw Amerykańskich
OJA
start learning
Organizacja Jedności Afrykańskiej
WNP
start learning
Wspólnota Niepodległych Państw
Europejska organizacja wojskowa (polityczno-obronna) stawiająca sobie za cel powstanie armii europejskiej. Powstała w 1948, działała do 2010 roku.
start learning
Unia Zachodnioeuropejska
GUAM (Gruzja, Ukrainę Azerbejdżan i Mołdawia)
start learning
Organizacja na Recz Demokracji i Rozwoju

You must sign in to write a comment