Negotiable instruments

 0    83 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

papier wartościowy zawierający bezwarunkowe polecenie lub przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej, (zwykle) zbywalny przez indos, o ile nie pozbawiony tego przymiotu przez wystawcę lub indosanta
start learning
negotiable instrument

zbywalność, przenoszalność, zdatność do obiegu
start learning
negotiability

świadectwo depozytowe
start learning
certificate of deposit

stała stopa odsetkowa
start learning
fixed rate of interest

obligacja; skrypt dłużny
start learning
debenture

cheque (US: check)

na żądanie
start learning
on demand

depozyt bankowy, wpłata, wkład, lokata, zadatek, kaucja, wadium
start learning
deposit

weksel własny
start learning
promissory note (note)

weksel trasowany
start learning
bill of exchange (draft)

okaziciel (także: dzierżyciel, posiadacz)
start learning
bearer

trasant, wystawca weksla trasowanego
start learning
drawer

trasat, płatnik weksla trasowanego
start learning
drawee

indos na okaziciela = indos translacyjny otwarty
start learning
endorsement in blank

indosant (osoba przenosząca swoje prawa z weksla przez indos)
start learning
endorser

indosatariusz (osoba, na którą następuje przeniesienie praw z weksla przez indos)
start learning
endorsee

nabywca weksla w dobrej wierze = tytuł zabezpieczający przed zarzutami osób zobowiązanych z weksla
start learning
holder in due course (US)

wystawca weksla własnego, czeku lub innego instrumentu dłużnego
start learning
maker (also: issuer)

payee

'pay to the order of': 'pay order': 'pay on order' (remitter)
start learning
‘pay to the order of’ [wekslowe polecenie zapłaty]: ‘zapłać na zlecenie’ (remitenta)

Promissory note
start learning
Promissory note

[wekslowa klauzula waluty]: „wartość [w towarze/gotówce] otrzymałem”
start learning
for value received

>> don’t use archaic expressions! after this (or delete it) = dalej, w dalszej części tego
start learning
hereinafter (legalese!)

>> archaic! of this = tego
start learning
hereof (legalese!)

>> archaic! in accordance with, pursuant to = na podstawie tego
start learning
hereunder (legalese!)

1) należność główna, 2) najważniejszy, 3) zwierzchnik, 4) lider, 5) mocodawca
start learning
principal

interest-only payments
start learning
spłata wyłącznie odsetek (bez należności głównej)

narosłe odsetki
start learning
interest accrued

[= to start, to begin] rozpoczynać
start learning
to commence

naruszenie
start learning
breach, default

podmiot stowarzyszony, partner biznesowy
start learning
affiliate

>> redundancy >> warunki
start learning
‘terms, conditions or covenants’ legalese

>> redundancy >> = wymagalny
start learning
‘due and payable’ legalese

instalment

zaległy, (także: wybitny)
start learning
outstanding

1) dojrzałość, 2) termin płatności / wymagalności
start learning
maturity

usury

weksel własny indosowany na mnie
start learning
a note endorsed to me

wartość nominalna
start learning
face value

porządny gość
start learning
decent guy

inheritance

egzekwowalny (prawnie)
start learning
enforceable

konkretna kwota, oznaczona suma (pieniężna)
start learning
sum certain

spełnić warunki
start learning
to meet requirements

natknąć się na (coś lub kogoś)
start learning
to encounter (sth/sb)

pod ręką, tuż obok, w pobliżu; sprawa bieżąca, będąca przedmiotem zainteresowania
start learning
at hand; the matter at hand

należność główna, kapitał; przełożony; dyrektor; zarządca; szef, pryncypał; mocodawca;
przymiotnik: główny; najważniejszy; nominalny (o kwocie)
start learning
principal

down payment

obciążenie, obowiązek, powinność, odpowiedzialność, opieka; finanse: należność; koszt, opłata, obciążenie; ciężar; prawo: oskarżenie, zarzut fizyka: ładunek; wojskowość: atak militarny, szarża, uderzenie
start learning
charge

uchylanie się od płacenia podatków (przestępstwo)
start learning
tax evasion

unikanie podatków w sposób formalnie zgodny z prawem; optymalizacja zobowiązań podatkowych
start learning
tax avoidance

nowelizacje Jednolitego Kodeksu Handlowego (the Uniform Commercial Code)
start learning
revisions to the UCC

to sign

podpisać jako pełnomocnik
start learning
to sign as an agent

podpisać w czyimś imieniu
start learning
to sign on behalf of (sb)

podpisać na czyjąś rzecz
start learning
to sign for (sb)

akredytywa
start learning
letter of credit (L/C)

zleceniodawca akredytywy, czyli kupujący lub importer
start learning
applicant of the L/C

bank zleceniodawcy, który otwiera akredytywę
start learning
issuing bank

beneficjent akredytywy, czyli sprzedający lub eksporter
start learning
beneficiary of the L/C

bank beneficjenta, który informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy
start learning
advising bank

przedkładać
start learning
to tender

skupiać się
start learning
to focus

intently

niezwłocznie; natychmiast; punktualnie
start learning
promptly

spełniać wymogi
start learning
to conform

stąd; w związku z tym, dlatego też
start learning
hence

zadawać sobie wiele trudu, dokładać wszelkich starań (in order to do sth aby coś osiągnąć/zrobić); nie cofnąć się przed niczym, posuwać się do ostateczności, wyciągać daleko idące konsekwencje
start learning
to go to great/any lenghts

plik (np. papierów)
start learning
bundle

ciężkie, surowe, srogie
start learning
harsh

negocjować coś
start learning
to bargain for

wystawca, trasant
start learning
drawer

wystawca weksla własnego (= płatnik)
start learning
issuer, maker (= payer)

płatnik, trasat
start learning
drawee

payee

endorser

indosatariusz
start learning
endorsee

domicyliat = osoba trzecia, u której weksel jest płatny
start learning
domiciliate

documents against acceptance = inkaso akceptacyjne
start learning
D/A

tenor bill = weksel z odroczonym terminem płatności
start learning
time draft

termin płatności weksla
start learning
tenor

moment wymagalności płatności z weksla
start learning
maturity

przekazać (np. płatność); odsyłać, umorzyć
start learning
to remit


You must sign in to write a comment