Dokumenty w spółkach

 0    151 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

a principal; a grantor

pełnomocnik
start learning
an attorney; a proxy

a commercial power of attorney

a holder of a commercial power of attorney; a commercial proxy

udzielić pełnomocnictwa
start learning
to grant a power of attorney

odwołać pełnomocnictwo
start learning
to revoke a power of attorney

podejmować czynności sądowe
start learning
to act in court

podejmować czynności pozasądowe
start learning
to act out of court

prokura samodzielna (samoistna)
start learning
an individual commercial power of attorney

prokura łączna
start learning
a joint commercial power of attorney

strony stosunku prawnego
start learning
the parties to a legal relation

osoby trzecie
start learning
third parties

nabyć nieruchomość
start learning
to purchase real estate

zbyć nieruchomość
start learning
to dispose of real estate

sprawozdanie z działalności jednostki
start learning
a report on the entity’s activity

istotne informacje o sytuacji finansowej
start learning
material information on the financial position

wskazanie czynników ryzyka
start learning
an indication of risk factors

przewidywany rozwój jednostki
start learning
expected development of the entity

osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
start learning
accomplishments in the area of research and development

nabycie udziałów własnych, ze wskazaniem celu ich nabycia
start learning
acquisition of the entity’s own shares, with indication of the purpose of their acquisition

ryzyko na jakie narażona jest jednostka
start learning
risk to which the entity is exposed

cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym
start learning
financial risk management objectives and methods

stosowanie zasad ładu korporacyjnego
start learning
application of corporate governance principles

Zgodnie z regulaminem zarządu spółki, posiedzenia zarządu zwołuje jego prezes.
start learning
Pursuant to the management board’s rules of procedure, meetings of the management board are convened by its president.

Zawiadomienie o posiedzeniu zarządu określa porządek obrad posiedzenia.
start learning
The notification of the management board indicates the agenda of the meeting.

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.
start learning
The resolutions of the management board may be adopted if all members have been duly notified of the meeting.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
start learning
The resolutions are adopted by an absolute majority of votes.

Protokół zawiera listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.
start learning
The minutes contain the attendance list, the agenda, the wording of the resolutions adopted at the meeting, and voting results.

Protokolanta wyznacza prezes Zarządu.
start learning
The president of the management board appoints the recorder of the minutes.

ustanowić dla spółki prokurenta
start learning
to appoint as a holder of commercial proxy for a partnership

upoważnić do wykonywania samodzielnie w imieniu spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych
start learning
to authorise him/her act individually, in and out of court on behalf of a partnership

chyba że umowa stanowi inaczej
start learning
unless the context otherwise requires

na potrzeby niniejszej umowy
start learning
for the purposes of this Agreement

zawrzeć spółkę
start learning
to form a partnership

X hereby covenants with Y that X will pay...
start learning
X i Y ustalają, że X zapłaci...

Strony postanawiają(postanowiły), co następuje:
start learning
The parties agree as follows: The parties hereby agree as follows: The parties hereto agree among themselves as follows:
Therefore, it is agreed as follows: Now, therefore, it is mutually agreed as follows: Now therefore the parties hereto hereby agree as follows: In consideration of the mutual covenants herein contained, the parties hetero hereby agree as follows:

Strony jednomyślnie oświadczają, że niniejszym powołują spółkę jawną.
start learning
The parties unanimously declare that they hereby form a registered partnership.

Umowa spółki jawnej zawarta w dniu... pomiędzy...
start learning
Registered partnership agreement made on... by and between...

Spółka działać będzie pod firmą “XYZ Kowalski Nowak spółka jawna”.
start learning
The partnership operates under the business name “XYZ Kowalski Nowak spółka jawna”.

Spółka może w obrocie posługiwać się nazwą skróconą “XYZ Kowalski Nowak sp. j.”
start learning
The partnership may use the abbreviation “XYZ Kowalski Nowak sp. j.” in business dealings.

Siedzibą spółki jest Warszawa.
start learning
The registered place office of the partnership is Warsaw.

Przedmiot działalności spółki jest następujący:
PKD 85.59. A Nauka języków obcych; 90.03. Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
start learning
The object of the partnership are as follows:
PKD (Polish Classification of Activities) 85.59. A Foreign language teaching; 90.03. Z Artistic and literary creative activity.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.
start learning
The duration of the partnership is unlimited.

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
start learning
Each partner may terminate the partnership agreement six months prior to the end of the financial year.

Obszarem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
start learning
The partnership operates in the Republic of Poland and abroad.

Łączny wkład wspólników do spółki wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych).
start learning
The total contributions to the partnership amount to PLN 9 000 (nine thousand).

X wnosi w gotówce 3.000 zł.
start learning
X contributes PLN 3 000 in cash.

Udziały wspólników w majątku spółki jak również udziały w jej zyskach i stratach są równe i proporcjonalne do wniesionych wkładów.
start learning
The partners’ shares in the assets of the partnership, and in its profits and losses, are equal and proportional to the contributions made.

Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki.
start learning
Each partner have a right to represent the partnership.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie.
start learning
Each partner is authorised individually to make declarations of intent and sign documents on behalf of the partnership.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, ale odwołać prokurę może każdy ze wspólników samodzielnie.
start learning
Appointing a holder of the commercial proxy requires the consent of all partners, but the commercial proxy may be revoked by any of the partners acting alone.

Wszyscy wspólnicy łącznie zatrudniają pracowników w spółce, jak i ustalają dla nich warunki pracy i płacy.
start learning
All partners jointly employ employees in the partnership and determine the conditions of work and pay of the employees.

Natomiast każdy ze wspólników jednoosobowo może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy.
start learning
However, each partner may terminate the conditions of work and pay of an employee alone.

Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
start learning
The partnership’s financial year is the calendar year.

Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnikowi lub członkowi jej władz.
start learning
The partner may not be engaged in business ventures that are in competition with the partnership, and they may not participate in a partnership or a company that is in the competition with the partnership.

W razie złamania tego zakazu pod rygorem wydania pozostałym wspólnikom na rzecz spółki korzyści z działalności konkurencyjnej i odszkodowania.
start learning
If the partner fails to observe this restriction, the partner relinquishes to the remaining partners, for the benefit of the partnership, the profits gained from his/her acting in competition to the partnership, and pays compensation in the same manner.

Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wspólnicy regulują zgodnie z podjętymi jednomyślnie uchwałami.
start learning
The internal and external affairs are governed by the partners’ unanimous resolutions.

W razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu.
start learning
In the case of death of the partner, the partnership is not dissolved.

Na miejsce zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy.
start learning
The heirs of the deceased enter into the partnership in substitution of that partner.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy KSH o spółce jawnej.
start learning
Matters not regulated by this agreement are governed by the provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies on the registered partnership.

na zasadach określonych w art. 86 ksh i następnych
start learning
in accordance to the principles set forth in Article 89 and seq. of the CCPC

spółka zawiązana zostaje w celu wykonywania wolnego zawodu adwokata i radcy prawnego
start learning
the partnership is formed for the purpose of pursuing the professions of attorney and legal advisor

świadczyć pomoc prawną w rozumieniu ustawy o adwokaturze i radcach prawnych
start learning
to rend legal assistance as defined in the Act on Attorneys and Act on Legal Advisors

W przypadku utraty przez partnera prawa do wykonywania wolnego zawodu, wystąpi on ze spółki z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu.
start learning
If a partner losses the right (qualification) to pursue a profession, the partner leaves the partnership at the end of the financial year in which the partner lost the right (qualification) to pursue a profession.

Zbycie przez partnera udziału lub też praw wynikających z umowy spółki bez zgody pozostałych partnerów jest wobec spółki bezskuteczne.
start learning
Disposal of share or rights hereunder by any partner without the consent of the other partners is ineffective towards the partnership.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
Articles of association of a limited liability company

Stawający, zwani dalej Wspólnikami zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
start learning
The persons present, hereinafter referred to as “Shareholders” form a limited liability company, hereinafter referred to as “Company”.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z PKD:...
start learning
The Company’s objects, pursuant to the Polish Classification of Business Activities, are:...

Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółk będzie prowadzić dopiero po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
mentioned activities require a permit or a license, the Company will obtain the relevant permit or license prior to commencing such activity.
start learning
Should any of the above

Spółka może z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa otwierać i prowadzić z kraju i za granicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne,
nabywać udziały lub akcje w innych podmiotach, jak również nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa lub ich części, przystępować do organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.
start learning
The Company may establish branches, representative offices, and other organized units in the RP and abroad,
acquire shares in other entities, acquire from other entities their their organized enterprises or parts thereof, as well as accede to economic organizations in the RP and abroad, pursuant to the provisions of law.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.
start learning
The share capital of the Company is PLN 100 000 and is divided into 100 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 1 000 each.

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
start learning
Each Shareholder may hold more than on share.

Udziały w spółce zostają objęte w następujący sposób:
start learning
The shares in the share capital are taken up as follows:

X obejmuje 70 udziałów o łącznej wartości 70 000 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym.
start learning
X subscribes to 70 shares with a total value 70 000 zł and covers the shares in cash.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 zł dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w terminie do 31 grudnia 2018 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
start learning
Increasing the Company’s share capital up to the amount of PLN 500 000 by way of resolution of the Shareholders’ Meeting no later than 31 December 2018 does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association.

nie stanowi zmiany umowy spółki
start learning
does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat przeznaczonych na działalność spółki do wysokości równej 100
The Shareholders may be obliged to make additional contributions of value not exceeding 100 times the value of the shares held by them for the purpose of financing the Company’s activities.
start learning
krotnej wartości wniesionych wkładów.

Zastawienie lub zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
start learning
Pledge or disposal of a share requires the consent of the Shareholders Meeting.

Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów.
start learning
The remaining Shareholders have the pre emptive right to purchase any shares offered for sale.

zbywane udziały
start learning
the shares offered for sale

Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziałów, Spółka ma prawo przedstawić osób, która nabędzie udziały za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zaciągnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.
start learning
If a share is to be disposed of means of enforcement, the Company has the right to designate the person who will acquire the share at a price set by the registry court, after consulting an expert, if necessary.

Organami Spółki są:
start learning
The Company’s governing bodies are:

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
start learning
The Management Board’s term of office is three years.

term of office

prowadzić sprawy spółki
start learning
manage the company’s affairs

Uchwały Wspólników w szczególności wymagają:
start learning
The following matters in particular require a resolution of the Shareholders’ Meeting:

zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
start learning
approval of the Management Board’s annual report on the Company’s activity and the financial report for the previous year

udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
start learning
to issue a statement of fulfillment by the members of the Management Board of their duties

podział zysków i pokrycie strat
start learning
distribution of profits and coverage of losses

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
start learning
disposal or leasing of the Company’s enterprise or its organized part thereof, and encumbering them with a limited property right

nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości
start learning
purchase or disposal of a real property or a share in a jointly owned real property

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
start learning
appointing or dismissing members of the Management Board

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
start learning
increasing or decreasing the Company’s share capital

umorzenie udziału, a także nabycie udziałów własnych Spółki
start learning
cancelling a share, and acquisition of the Company’s own shares

rozwiązanie i likwidacja Spółki
start learning
dissolution and liquidation of the Company

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
Articles of association of a limited liability company

Stawający, zwani dalej Wspólnikami zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
start learning
The persons present, hereinafter referred to as “Shareholders” form a limited liability company, hereinafter referred to as “Company”.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z PKD:...
start learning
The Company’s objects, pursuant to the Polish Classification of Business Activities, are:...

Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółk będzie prowadzić dopiero po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
mentioned activities require a permit or a license, the Company will obtain the relevant permit or license prior to commencing such activity.
start learning
Should any of the above

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.
start learning
The share capital of the Company is PLN 100 000 and is divided into 100 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 1 000 each.

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
start learning
Each Shareholder may hold more than on share.

Udziały w spółce zostają objęte w następujący sposób:
start learning
The shares in the share capital are taken up as follows:

X obejmuje 70 udziałów o łącznej wartości 70 000 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym.
start learning
X subscribes to 70 shares with a total value 70 000 zł and covers the shares in cash.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 zł dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w terminie do 31 grudnia 2018 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
start learning
Increasing the Company’s share capital up to the amount of PLN 500 000 by way of resolution of the Shareholders’ Meeting no later than 31 December 2018 does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association.

nie stanowi zmiany umowy spółki
start learning
does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat przeznaczonych na działalność spółki do wysokości równej 100
The Shareholders may be obliged to make additional contributions of value not exceeding 100 times the value of the shares held by them for the purpose of financing the Company’s activities.
start learning
krotnej wartości wniesionych wkładów.

Zastawienie lub zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
start learning
Pledge or disposal of a share requires the consent of the Shareholders Meeting.

Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów.
start learning
The remaining Shareholders have the pre emptive right to purchase any shares offered for sale.

zbywane udziały
start learning
the shares offered for sale

Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziałów, Spółka ma prawo przedstawić osób, która nabędzie udziały za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zaciągnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.
start learning
If a share is to be disposed of means of enforcement, the Company has the right to designate the person who will acquire the share at a price set by the registry court, after consulting an expert, if necessary.

Organami Spółki są:
start learning
The Company’s governing bodies are:

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
start learning
The Management Board’s term of office is three years.

term of office

prowadzić sprawy spółki
start learning
manage the company’s affairs

Uchwały Wspólników w szczególności wymagają:
start learning
The following matters in particular require a resolution of the Shareholders’ Meeting:

zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
start learning
approval of the Management Board’s annual report on the Company’s activity and the financial report for the previous year

udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
start learning
to issue a statement of fulfillment by the members of the Management Board of their duties

podział zysków i pokrycie strat
start learning
distribution of profits and coverage of losses

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
start learning
disposal or leasing of the Company’s enterprise or its organized part thereof, and encumbering them with a limited property right

nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości
start learning
purchase or disposal of a real property or a share in a jointly owned real property

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
start learning
appointing or dismissing members of the Management Board

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
start learning
increasing or decreasing the Company’s share capital

umorzenie udziału, a także nabycie udziałów własnych Spółki
start learning
cancelling a share, and acquisition of the Company’s own shares

rozwiązanie i likwidacja Spółki
start learning
dissolution and liquidation of the Company

informacje ogólne o spółce
start learning
general information of the Company

zarząd spółki w okresie sprawozdawczym
start learning
composition of the Management Board in the reporting period

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
start learning
mutual insurance company

rachunkowość zabezpieczeń
start learning
hedge accounting

ocena sytuacji jednostki
start learning
assessment of the entity

informacje ogólne o spółce
start learning
general information of the Company

zarząd spółki w okresie sprawozdawczym
start learning
composition of the Management Board in the reporting period

zarząd działał w składzie dwuosobowym
start learning
the Management Board was composed of two persons

uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
start learning
resolution on election of the Chair of the Ordinary General Meeting of Shareholders

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
start learning
the resolution on discharge and acknowledgement of the fulfillment of duties

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
start learning
the resolution on approving the financial statement of the Company

uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
start learning
the resolution on selection of the certified auditor to autit the Company’s financial statement for the year 2017

ZZW postanawia niniejszym wybrać panią X na Przewodniczącą dzisiejszego WZ
start learning
The GMS hereby decides to appoint Ms X as the Chair of the today’s GMS

sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
start learning
the financial statement of the Company for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017

rachunek zysków i strat na dzień...
start learning
balance sheet as of...

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
start learning
the resolution is effective when adopted

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie...
start learning
The General Meeting is convened by way of publishing an announcement...

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
start learning
to submit drafts of resolutions concerning the matters on the agenda

akcjonariusz uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników
start learning
shareholders may participate in the GMS in person or through their attorneys

pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i do głosowania dołącza się do protokołu WZ
start learning
a power of attorney to attend and vote at the GMS is attached to the Minutes of the GMS

uchwałą nie została podjęta z powodu braku kworum
start learning
the resolutions has not beed adopted by reason of the lack of the quorum

uchwały WZ zapadają bezwzględną większością głosów
start learning
the resolutions are adopted by an absolute majority of votes

sprawa zostaje umieszczona w porządku obrad
start learning
an issue is placed in the agenda

sprawa zostaje zdjęta z porządku obrad
start learning
an issue is removed from the agenda

z zastrzeżeniem postanowień KSH
start learning
subject to the provisions of the CCPC

tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności
start learning
only if the law provides for a nullity clause

w razie niezachowania zastrzeżonej formy
start learning
if the stipulated form is not observed


You must sign in to write a comment