Company law

 0    141 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

przyczyny przewidziane w umowie spółki
start learning
reasons specified in the partnership agreement

jednomyślna uchwała wszystkich współników
start learning
unanimous resolution of all partners

ogłoszenie upadłości spółki
start learning
declaration of bankruptcy of the partnership

śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
start learning
te death of the partner or a declaration of a partner's bankruptcy

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
start learning
termination of the partnership agreement by a partner or by a partner's creditor

prawomocne orzeczenie sądu
start learning
a final judgement of a court

likwidacja spółki
start learning
liquidation (winding-up) of the partnership

zakończenie likwidacji
start learning
conclusion of the liquidation (winding-up)

rozwiązanie spółki
start learning
dissolution of the partnership

wykreślenie spółki z rejestru
start learning
deletion the partnership from the register; striking a partnership off the register

określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki
start learning
designation of the profession pursued by the partners within the partnership

przedmiot działalności spółki
start learning
objects of the partnership

nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzialnym w art. 95 par. 2
start learning
first names and surnames of partners who bear unlimited liability for the partnership's obligations, in the case specified in the Article 95 par. 2

w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów
start learning
if only selected partners may represent the partnership, the first names and surnames of those partners

firmę i siedzibę spółki
start learning
the business name and registered office of the partnership

czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
start learning
duration of the company, if specified

określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość
start learning
designation of the contributions made by each partner and vaue of the contributions

odpowiedzialny za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce
start learning
liable for the obligations of the partnership arising out of the pursuit by other partners of a profession in the partnership

zobowiązanie spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub inngo stosunku prawnego
start learning
liability of the partnership which arise as a consequence of actions or omissions of persons employed by the partnership under an employment contract or another legal relationship

osoby, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki
start learning
persons who were supervised by another partner in rendering services connected with the objects of the partnership

umowa spólki może stanowić
start learning
the partnership agreement may stipulate

ponosić odpowiedzialność za/ być odpowiedzialnym za
start learning
to bear liability for; to be liable for

utworzyć w celu wykonywania wolnego zawodu
start learning
to form in order to work towards building a career in a profession; to pursue a profession

pozostawać pod czyims kierownictwem
start learning
to be supervised by sb/ to act under sb's critical decisions

powstać w związku ze zdarzeniem
start learning
to arise out of an action/ to be a consequence of an action

świadczenie usług
start learning
provide services/ rending services

pracować na podstawie umowy o pracę
start learning
to work on the basis of an employment contract/ to work under an employement contract

spółka partnerska
start learning
Professional partnership

spółka jawna
start learning
Registered (general) partnership

spółka komandytowa
start learning
Limited partnership

spółka komandytowo-akcyjna
start learning
Limited joint stock partnership

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
Limited liability company

spółka akcyjna
start learning
Joint stock company

komplementariusz
start learning
general partner

komandytariusz
start learning
limited partner

dodatkowe oznaczenie
start learning
additional designation

in business dealings

suma komandytowa
start learning
commandite sum; commendam sum; the amount unpaid on the contribution of the limited partner; the fixed amount of liability of the limited partner

akcjonariusz
start learning
shareholder

komandytariusz odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz
start learning
the liability of the limited partner towards third persons is the same as that of a general partnert

utworzyć spółkę
start learning
to incorporate a company

każdy cel zgodny z prawem
start learning
any lawful purpose

wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o. o.
start learning
solely by another single-shareholder limited liability company

Akcjonariusze są wyłącznie zobowiązani do dostarczenia wyników określonych w umowie spółki.
start learning
Shareholders are solely obliged to provide the performances specified in the company's articles of association.

wartość nominalna
start learning
face value/ par value

udział uprzywilejowany
start learning
preference share
share to which special rights are attached

umowa spółki
start learning
articles of association

uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności
start learning
the preference may pertain in particular to

sposób uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki
start learning
the manner of participation in the division of assets in the event of liquidation of the company

"umowa spólki może..."
start learning
under the articles of association...

ułamkowa część udziału
start learning
fraction of a share

wspólnik sp. z o. o.
start learning
a shareholder of a limited liability company

umowa sp. z o. o.
start learning
articles of associacion of a limited liability company

zawrzeć umowę sp. z o. o.
start learning
to subscribe to the articles of associacion of a limited liability company

kapitał zakładowy spółki
start learning
share capital of the company

a share

udział niepodzielny
start learning
an indivisible share

udziały o równej/nierównej wartości nominalnej
start learning
shares of equal / unequal nominal value

objąć udziały
start learning
to take up shares

wkład w celu pokrycia udziału
start learning
a contribution to cover the share

wkład pieniężny
start learning
a cash contribution

wkład niepieniężny (aport)
start learning
an in-kind contribution

a branch

przedstawicielstwo
start learning
a representative office

spółka w organizacji
start learning
a company under organization

umorzyć udział
start learning
to cancel a share; redeem shares

umorzenie udziałów
start learning
cancellation of shares; redemption of shares

dzień dywidendy
start learning
record date

dzień wypłaty dywidendy
start learning
dividend payment day

cel prawnie dopuszczalny
start learning
a lawful purpose

świadczenie określone w umowie spółki
start learning
a performance specified in the company’s articles of association

kapitał zakładowy spółki
start learning
the company’s share capital

wartość nominalna udziałów
start learning
the nominal/par/face value of shares

spółka w organizacji
start learning
a company under organization

udziały o szczególnych uprawnieniach
start learning
shares with special rights are attached (preference shares)

dopłaty w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału
start learning
additional contributions up to a specified amount in proportion to the share

zbycie ułamkowej części udziału
start learning
the transfer of a fraction of a share

uchwała zgromadzenia wspólników
start learning
a resolution of a meeting of shareholders

zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
start learning
an interim dividend

umorzenie przymusowe
start learning
forced cancellation

organy spółki
start learning
the governing bodies of the company

the management board

rada nadzorcza
start learning
the supervisory board

komisja rewizyjna
start learning
the audit committee

zgromadzenie wspólników
start learning
the shareholders’ meeting

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
start learning
The management board manages the affairs of the company and represents the company.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
start learning
A member of the management board is appointed and dismissed by a shareholders resolution, unless the articles of association provide otherwise.

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
start learning
Management board resolutions may be adopted if all the members have been duly notified of the management board meeting.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
start learning
Management board resolutions are adopted with an absolute majority of votes.

bezwzględna większość głosów
start learning
an absolute majority of votes

zwykła większość głosów
start learning
an ordinary majority of votes

kwalifikowana większość głosów
start learning
a qualified majority of votes

decydujący głos
start learning
casting vote

prawidłowe wezwanie
start learning
duly notification (?)

Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
start learning
The articles of association may stipulate that in the event of an equal number of votes, the president of the management board has the casting vote.

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.
start learning
The articles of association may establish a supervisory board or an audit commitee or both of these bodies.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
start learning
The supervisory board exercise permanent supervision over all the aspects of the activities of the company.

Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
start learning
The supervisory board is not authorised to give binding orders to the management board with regard to managing the company.

Obowiązkiem komisji rewizyjnej jest ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki.
start learning
The audit committee has the duty to evaluate the management board’s report on the company’s activity and the financial statements of the company.

Komisja rewizyjna składa zgromadzeniu wspólników sprawozdania z wyników tej oceny.
start learning
The audit committee presents the results of this evaluation to the shareholders’ meeting.

Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.
start learning
Shareholders’ resolutions are adopted at the shareholders’ meeting.

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd.
start learning
The shareholders' meeting is convened by the management board.

A shareholders’ meeting is convened by the management board.
start learning
A shareholders' meeting is convened by the management board.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
start learning
An ordinary shareholders’ meeting should be held within six months of the lapse of each financial year.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
start learning
An extraordinary shareholders’ meeting is held in the cases specified in this Division or in the articles of association, and also when the governing bodies or persons authorised to convene a shareholders’ meeting decide it is advisable to do so.

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników,
jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
start learning
Resolutions may be adopted even if the shareholders’ meeting has not been formally convened,
if the entire share capital is represented, and none of those present have objected to holding a shareholders’ meeting or to placing specific items on the agenda.

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza
start learning
shareholders’ resolution on dissolution of the company or on the transfer of the company’s registered office abroad, confirmed minutes recorded by a notary

Sąd może wyrokiem orzec o rozwiązaniu spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki.
start learning
The court may rule on the dissolution of the company at the request of a shareholder or a member of the governing body of the company.

działania spółki naruszające prawo zagrażają interesowi publicznemu
start learning
the operations of the company in the contravention of the law are a risk to the public interest.

spółka akcyjna
start learning
Joint stock company

spółka publiczna
spółka publiczna to spółka, której akcje co najmniej jednej emisji znalazły się w subskrypcji publicznej
start learning
a public company

spółka giełdowa
spółka akcyjna nie musi być ani publiczna ani giełdowa; spółka giełdowa musi być publiczną spółką akcyjną
start learning
a listed company

zawiązać spółkę akcyjną
start learning
to forma a joint stock company

założyciel spółki akcyjnej
założycielami S.A. są osoby, które podpisały statut spółki
start learning
a promoter of a joint stock company

akcjonariusz
tak samo jak udziałowiec
start learning
shareholder

akcje
tak samo jak udziały
start learning
shares

akcja imienna
start learning
a registered share

akcja na okaziciela
start learning
a bearer’s share

księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych
księga akcyjna
start learning
a register of a registered shares and temporary certifications

akcja uprzywilejowana
start learning
a preference share

akcja niema
voting share
start learning
a non

subskrypcja akcji
start learning
a subscription for shares

prawo poboru
emption right; the pre
start learning
the pre
emptive right

walne zgromadzenie akcjonariuszy (coroczne)
start learning
a general meeting; an annual general meeting; AGM

National Court Register

wniosek o wpis do KRS
start learning
application for an entry in the National Court Register; application for registration in the National Court Register

wpis do KRS
start learning
National Court Register entry

wpisany do KRS
start learning
entered in the National Court Register; recorded in the National Court Register

pod numerem KRS...
start learning
under National Court Register number...

pełny odpis z KRS
start learning
full copy of the entry in the National Court Register

spółka wpisana do KRS pod numerem...
start learning
company entered into the National Court Register under the National Court Register number...

Informacje z KRS można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS.
start learning
Information stored in the National Court Register may be obtained form/ via the Central Information Office of the National Court Register.

Centralna Informacja KRS jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.
start learning
The Central Information Office of the National Court Register is an organizational unit of the Ministry of Justice.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu.
start learning
A full copy of the entry in the National Court Register lists the contents of all records in the register under a given National Court Register number, made from the first record onwards, with the exception of the records that are not to be revealed.

Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.
start learning
A current copy lists the current contents of all records in the register under a given National Court Register number.

Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
start learning
An extract lists the current contents of all records in the register under a given National Court Register number, limited to the sections of the Register indicated by the applicant.

Centralna Informacja wydaje także następujące zaświadczenia:
start learning
The Central Information Office of the National Court Register also issues the following certificates:

zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem
start learning
certificate of entry of given entity in the Register under a specified number

zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru
start learning
certificate of no entry in the Register of a given entity

zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru
start learning
certificate of deletion from the Register of a given entity

zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego
start learning
certificate confirming that given entity has the status of a public benefit organization


You must sign in to write a comment