Power of attorney/ commercial power of attorney/ commercial proxy

 0    63 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

... działający jako osoby upoważnione do reprezentowania spółki...
start learning
... acting as the persons authorized to represent the company...

Ja, niżej podpisany...
start learning
I, the undersigned...

... legitymujący się paszportem...
start learning
... proving his identity with passport...

... upoważniamy do podejmowania wszelkich działań i składania wszelkich oświadczeń woli...
start learning
... we authorise to undertake all activities and submit all declarations of intent...

na warunkach według uznania
start learning
according to the conditions decided by...

... co obejmuje między innymi...
start learning
... including but not limited to...

podpisanie aktu założycielskiego (umowa)
start learning
signing the founding deed (articles of association)

objęcie udziałów w spółce
start learning
taking over shares in the company

osoba udzielająca pełnomocnictwa
start learning
a person granting a power of attorney

commercial power of attorney; commercial proxy

przedsiębiorca
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
start learning
entrepreneur
An entrepreneur is a natural, a legal or an organizational unit referred in article 33(1) § 1 conducting business or professional activity on its own behalf.

konsument
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
start learning
consumer
A consumer is any natural person performing with an entrepreneur a legal act which is not related to his business or professional activity.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców,
które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
start learning
A commercial proxy is a power of attorney granted by an entrepreneur that is subject to the obligation to be entered in the commercial register;
such power of attorney includes the authorization to act in and out of court in respect of running an enterprise.

Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
start learning
A commercial proxy cannot be limited with effect towards third parties unless a specific regulation provides otherwise.

obowiązkowa forma pisemna
start learning
obligatory written form

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się.
start learning
A commercial proxy should be granted in writing; otherwise it will be invalid. The provision of Article 99 § 1 does not apply.

Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
start learning
A holder of a commercial proxy may be individual with full capacity for legal acts.

Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności
start learning
special power of attorney

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.
start learning
To disposal of an enterprise, the performance of a legal act under which an enterprise is handed over for temporary use, and the disposal and encumbrance of real estate require a power of attorney for a particular act.

prokura łączna
start learning
joint commercial proxy

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
start learning
A commercial proxy may be granted to several persons jointly (a joint commercial proxy) or individually

Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
start learning
Just do it!

Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.
start learning
Declarations or letters to an entrepreneur may be made and delivered to one of the persons who have been granted a joint commercial proxy.

prokura oddziałowa
start learning
branch commercial proxy

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).
start learning
A commercial proxy may be limited to matters entered in the register of the enterprise’s branch (branch commercial proxy)

zakaz przeniesienia
start learning
no transfer

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.
in
start learning
A commercial proxy cannot be transferred. The holder of a commercial proxy may appoint an attorney
fact for a particular act or a certain type of acts.

odwołanie, wygaśnięcie prokury
start learning
revocation, expiry of commercial proxy

Prokura może być w każdym czasie odwołana.
start learning
A commercial proxy may be revoked at any time.

Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.
start learning
A commercial proxy expires if the entrepreneur is deleted from the register and also if the bankruptcy is announced, liquidation is opened or the entrepreneur is transformed.

Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.
start learning
A commercial proxy expired upon the death of its holder.

Prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. W okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.
start learning
Just do it!

Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.
start learning
Neither the death of the entrepreneur nor the loss by him or her capacity for legal acts extinguishes the commercial proxy.

obowiązek zgłoszenia do rejestru
start learning
obligation to notify register

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.
start learning
An entrepreneur should notify the commercial register of the granting and expiry of a commercial proxy.

Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 1094 § 11, także sposób jej wykonywania.
start learning
The notification of granting a commercial proxy should specify its type, and in the case of a joint commercial proxy, also the manner of in which it is exercised.

(uchylony)
start learning
(repealed)

ustalić tożsamość stawiających się na podstawie dowodów osobistych
start learning
to verify the identity of the appearing persons on the basis of ID cards

osobiście

to grant a power of attorney
start learning
udzielić pełnomocnictwa

authorisation, authority
start learning
tu: umocowanie

direct consequences for...
start learning
bezpośrednie skutki dla...

properly authorised
start learning
właściwie umocowany

unauthorised
start learning
nieuprawniony

to exceed authority
start learning
przekroczyć umocowanie

to act in another person’s name
start learning
dokonywać czynności w imieniu innej osoby

declaration
start learning
oświadczenie

ustawa

scope of authorisation
start learning
zakres umocowania

odwołać

irrevocable
start learning
nieodwołalny

to waive a right
start learning
zrzec się prawa

legally justified
start learning
prawnie uzasadniony

within the original authority limits
start learning
w granicach pierwotnego umocowania

wygasnąć

expiration
start learning
wygaśnięcie

to appoint a substitute
start learning
udzielić substytucji

in the absence of any provisions to the contrary
start learning
w braku przeciwnych postanowień

unless otherwise stated
start learning
chyba że co innego postanowiono

to conclude (make) a contract
start learning
zawrzeć umowę

to violate interests
start learning
naruszyć interesy

to release from contractual obligations
start learning
zwolnić od zobowiązań umownych

to claim damages
start learning
dochodzić naprawienia szkody


You must sign in to write a comment