Napoleon Bonaparte

4  1    73 flashcards    sylwinka94
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy dokonano zamachu stanu?
start learning
9 listopad 1799 r. (18 brumaire wg kalendarza rewolucyjnego)
Jaka była przyczyna wybuchu stanu?
start learning
Pogłębiony kryzys, walki wewnętrzne ze zwolennikami monarchi i radykałami, wojna z koalicją antyfrancuską.
Skutki zamachu stanu?
start learning
Zlikwidowano Radę Pięciuset- Dyrektoriat zastąpiło trzech konsulów- Wprowadzono Konstytucję Roku 1799
Jakie były reformy Konstytucji Roku 1799?
start learning
-Pierwszym Konsulem został Bonaparte, który miał przewagę nad pozostałymi- Napoleon miał wyłączność iniciatywy ustawodawczej- nastąpiła centralizacja państwa-
Kiedy Napoleon otrzymał dożywotnio tytuł konsula Francji?
start learning
w 1802r. w wyniku plebiscytu
Kiedy Francja stała się cesarstwem?
start learning
w 1804 odbyła się koronacja Napoleona na cesarza Francuzów.
Reformy wewnętrzne cesarstwa?
start learning
- powstanie Narodowego Banku Francji (powstrzymanie inflacji)-podpisano konkordat z papiestwem- wprowadzono Kodeks Napoleona- państwo stało się silne i scentralizowane
Na czym polegał konkordat z papiestwem?
start learning
Podpisany w 1801r. Przywrócono swobodę wyznaniową, Napoleon mianował dostojników kościelnych, ktorzy otrzymywali pensję i składali przysięgę wierności państwu
Czym był Kodeks Napoeona?
start learning
kodeks cywilny, który wprowadzał równość obywateli wobec prawa, wolność sumienia, świeckość państwa, nienaruszalnosć własności prywatnej
Wymień przeciwników Francji?
start learning
Wielka Brytania, Rosja, Prusy, Hiszpania, Austria
przyczyny kampani napoleońskiej?
start learning
- niechęc krajów europejskich wobec skutków rewolucji- próby przywrócenia monarchii francuskiej- starania o zlikwidowanie blokady kontynentalnej- dążenia mocarstwowe Napoleona
Czym byla blokada kontynentalna?
start learning
wprowadzona przez Napoleona. Jej celem było pokonanie Wielkiej Brytanii. Odcięcie jej od portow europejskich i uniemżliwienie wymiany handlowej
Lata przypadające na I koalicję antyfrancuską?
start learning
1792- 1797
Uczestnicy I koalicji?
start learning
Ausrólestwo Neapolu, Portugalia Austria, Hiszpania, Holandai, Królestwo Neapolu, Prusy, Rosja, Królestwo Sardynii, Wielka Bytania
Co było przyczyną zawiązania I koalicji?
start learning
Wieść o zgilotyzowaniu Ludwika XVI
Jaki był cel I koalicji?
start learning
niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się idei rewolucyjnych w innych krajach europejskich
Najważniejsze bitwy I koalicji?
start learning
1796- Lodi, 1797 Arcole
Traktaty pokojowe I koalicji?
start learning
1795- Bazylea, 1797 Campo Formio
Postanowinia traktatu W Bazylei?
start learning
- Prusy i Hiszpania występują z koalicji -Prusy rezygnują z ziem na lewym brzegu Renu w zamian za te na prawym brzegu - Hiszpania przekazjue Francji swoją część wyspy San Domingo
Postanowienia traktatu w Campo Formio?
start learning
- cesarz rezygnuje z częsci Niderlandów i Lombardii - uznaje prawa Francji do ziem na lewym brzegu Renu - uznanie utworzeniaprzez Bonapartego Republiki Cisalipńskiej i Liguryjskiej -otrzymanie posiadłości Wenecji
Wyprawa do Egiptu?
start learning
W latach 1798- 1801- celem bylo odcięcie Wielkiej Brytanii od kolonii na terenia Afryki i Azji
Lata przypadające na II koalicję antyfrancuską?
start learning
1798-1802
Uczestnicy II koalicji?
start learning
Austria, Królestwo Neapolu, Rosja, Królestwo Sardynii, Turcja, Wielka Brytania
Najważniejsze bitwy II koalicji?
start learning
1800- Morengo, 1800- Hohenliden (pokonanie Austrii)
Traktaty pokojowe II koalcji?
start learning
1801-Lunéville (Austria) 1802- Amiens (Wlk. Brytania)
Postanowienia traktatu w Lunéville?
start learning
- uznanie warunków z Campo Formio przez Austrię - książęta niemieccy otrzymują odszkodowanie z posiadlości Kościoła (za utracone ziemie na lewym brzegu Renu)
Postanowienia traktatu w Amiens?
start learning
Anglia zobowiązuje się: -zwrócić kolonie francuskie, holenderskie i hiszpańskie - zwrócić Maltę -ewakuować wojska z Elby Francja zobowiązuj się wycofać wojska z Neapolu, Państwa Kościelnego i Egiptu
Lata trwania III koalicji?
start learning
1805
Uczestnicy III koalicji?
start learning
Austria, Królestwo Neapolu, Rosja, Królestwo Sardynii, Turcja, Wielka Brytania
Najważniejsze bitwy III koalicji?
start learning
1805- Ulm 1805- Trafalgar 1805- Austerlitz (Sławkowo na Morawach)
Bitwa po Trafalgarem?
start learning
Bitwa morska z Wielką Brytanią pod dowództwem admirała Horatio Nelsona.
Bitwa pod Austrelitz?
start learning
tzw bitwa trzech cesarzy. rozgromienie wojsk austriacki- rosyjskich
Traktat pokojowy III koalicji?
start learning
1805 Preszburg (Bratysława)
Postanowinia traktatu w Preszburgu?
start learning
- Austria traci Wenecję -Francja uzyskuje od Austrii część Istrii i Dalmacji - cesarz Austrii przekazuje częśc swych posiadłości w Niemczech królom Bawarii i Wirtembergii (powstanie Związku Reńskiego utworzonego przez książeta niemieckie)
Lata przypadające na IV koalicję?
start learning
1806-1807
Uczestnicy IV koalicji?
start learning
Prusy, Rosja, Wielka Brytania
Najważniejsze bitwy IV koalicji?
start learning
1806- Jena 1806- Auerstedt 1807- Pruska Iłława 1807- Frydland
Czym była "sprawa polska" w czasie IV koalicji?
start learning
Napoleon, stanął po stronie Polaków, zamierzając uregulować sytuację Eupropy Środkowej w korzystny dla siebie sposób, tworząc państwo polskie na ziemiach odebranych Prusom
Traktat pokojowy IV kolicji?
start learning
1807 Tylża
postanowienia trakatatu w Tylży?
start learning
- utworzenie księstwa Westfalii - utworzenie Księstwa Warszawskiego - Rosja uzyskuje obwód białostocki - ograniczenie liczebności armii pruskiej - Rosja przystępuje do blokady kontynentalnej
Lata przypadające na V koalicję?
start learning
1809
Najważniejsze bitwy V koalicji?
start learning
1809- Essling 1809- Wagram
Uczestnicy V koalicji?
start learning
Austria, Wielka Brytania, guerilla hiszpańska
Traktat pokojowy V koalicji?
start learning
-1809- Schönbrunn (Wiedeń)
Postanowienia V koalicji?
start learning
- Austria traci Salzburg, Triest i część Istrii (na rzecz Francji), terytorium III rozbioru austriackiego (na rzecz Księstwa Warszawskiego), okręg tarnopolski
Kiedy odbyła się kampania rosyjska?
start learning
1812
Lata przypadające na VI koalicję?
start learning
1812-1814
Uczetnicy VI koalicji?
start learning
Hiszpania, Portugalia, Rosja, Wielka Brytania, Austria, Prusy
Najważniejsze bitwy VI koalicji?
start learning
1812- Borodino (wygrana Francji) 1812- Możajsk 1813- Lipsk
Traktat pokojowy VI koalicji?
start learning
1814 Paryż
Postanowienia traktatu w Paryżu?
start learning
-Francja wraca do granic z 1792 r. - Holandia uzyskuje suwerenność
Skutki bitwy w Borodino?
start learning
-odwrót Wielkiej Armii, nieprzygotiwanej na surową zimę, przeprawa przez rzekę Berezynę - straty liczebne Wielkiej Armii
Bitwa Narodów pod Lipskiem?
start learning
16-19 październik 1813- decydująca klęska Napoleona i bohaterska postawa Polaków (heroiczna śmierś księcia Józefa Poniatowskiego
Abdykacja Napoleona?
start learning
12 kwiecień 1814- zesłanie Napoleonana Elbę
Kongres wiedeński?
start learning
1815 celem bylo przywrócenie stanu sprzed rewolucji francuskiej
VII koalicja antyfrancuska?
start learning
1815
Najważniejsza bitwa VII koalicji?
start learning
1815- Waterloo (ostateczna przegrana Napoleona
Uczestnicy VII koalicji?
start learning
Austria, Hiszpania, Portugalia, Prusy, Rosja, Wielka Brytania
Traktat pokojowy VII koalicji?
start learning
1815 Paryż
Postanowienia traktatu w Paryżu? (1815)
start learning
- Francja wróciła do ganic z 1790 r. - zobowiązała się do wypłacenia kontrybucji oraz zgadza się utrzymywać na swym terytorium wojka okupacyjne do czasu zapłacenia kontrybucji
Koniec panowania Napoleona?
start learning
zesłanie Bonaparte jako bytjskiego więźnia na Wyspę Świętej Heleny
Co doprowadziło do ucieczki Napoleona z Elby?
start learning
Narastający chaos, powszechne oburzenie, odrodzenie siękultu Napoleona. Wieści z kraju spowodowały ucieczkę z Napoleona z Elby i jego triumfalny powrót. (100 dni Napoleona)
Jaki był cel zzwłonia kongresu wiedeńskiego?
start learning
przywrócenie stanu sprzed rewolucji francuskiej
Kiedy pwstały Legiony Polskie?
start learning
9 styczeń 1797
W wyniku czego powstały Legiony Polskie?
start learning
porozumienia między rządem Republiki Lombardzkiej a Henrykiem Dąbrowskim.
Jaką pełniły rolę Legiony Polskie?
start learning
Żołnieże mieli polskie mundury, komendy i stopnie wojskowe, podlegali jednak dowództwu fracuskiemu. Brali udział w walkach z Austriakami i Rosjaniami
W jakich latach trwalo Księstwo Warszawskie?
start learning
1807- 1813
Jak powstalo Księstwo Warszawskie?
start learning
Na mocy pokoju w Tylży (7 lipiec 1807), podpisanego przez Napoleona i Aleksandra I
Jakie ziemie obejmowalo Księstwo Warszawskie?
start learning
II i III zabór pruski a Gdański stał się wolnym miastem
Jak wyglądala władz po nadaniu przez Napoleonakonstytucji w Dreźnie?
start learning
- władza wykonawcza- król + Rada Ministrów - władza ustawodawcza- Rada Stanu + Sejm (izba poselska + Senat)
Kiedy w Polsce wprowadzona Kodeks Napoleona?
start learning
1808 r.
Kiedy przłączono do Księstwa Warszawskiego obszar Nowej Galicji?
start learning
1809 r, po podpisaniu pokoju w Schönnbrun.
Kiedy Księstwo Warszawskie przestalo istnieć?
start learning
w 1815 na mocy kongresu wiedeńskiego. W wyniku klęski Napoleona w wojnie z Rosją w 1812 r.

You must sign in to write a comment