łacińska terminologia prawnicza, UAM, prof. Dajczak

 0    40 flashcards    temporales
print play test yourself
 
Question Answer
każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, bo można upaść i się nie podnieść
start learning
omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim ut non subveri posset.
reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.
start learning
regula est quae rem, quae est breviter enarrat; non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est regula fiat; per regulam igitur brevis rerum narratio traditur.
prawo i podstępn nigdy nie mogą razem współistnieć
start learning
ius et fraus nomquam cohabitant.
nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa
start learning
male iure nostro uti non debemus
sprawiedliwość jest niezmienną wolą oddania każdemu tego, co mu się należy
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
zasady prawa są takie: żyć godziwie, drugiemu nie szkodzić, oddać każdemu, co jego.
start learning
ius praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere.
nie wszystko, co jest dozwolone, jest godziwe
start learning
non omne quod licet, honestum est
prawo cywilne pisane jest dla uważnych; nie ma w zwyczaju przychodzić głupim z pomocą.
start learning
ius civile vigilantibus scriptum est; nec stultis solere succurri.
prawem publicznym jest prawo odnoszące się do interesu państwa; prawem prywatnym jest prawo, które odnosi się do prywatnych korzyści poszczególnych jednostek.
start learning
publicum ius est quod statum rei romanae spectat; ius privatum est quod ad singulorum utilitatem.
wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
start learning
hominum causa omne ius constitutam sit.
dziecko poczęte uważa się za już narodzone, o ile chodzi o jego korzyść.
start learning
nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
nieważne postanowienia umowy nie szkodzą postaniowieniom ważnym.
start learning
utile per inutile non vitiatur.
to, co od początku jest wadliwe, nie może przez upływ czasu naprawić się.
start learning
quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
początkowa wadliwość umowy - póżniejsze zatwierdzenie ją uzdrowi (np. 18rż).
start learning
ratiohabitio mandato comparatur.
z czynu niedozwolonego nie powstaje umowa.
start learning
ex maleficio non oritur contractus.
źle czyni ten, kto żąda tego, co jest do zwrotu.
start learning
dolo facit qui petit quod redditurus est.
to, co jest jasne, nie powinno być interpretowane.
start learning
quod patet, non est accipienda. clara non sunt interpretanda.
w przypadku wątpliwości przeciwko wierzycielowi stypulacyjnemu (kt. proponował treść umowy).
start learning
im ambiguitas contra stipulatorem = in dubio contra proferentem
postanowienia niezwyczajne prowokują podejrzliwość
start learning
clausulae insolitae inducunt suspicionem
w umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.
start learning
contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis.
służebność nie może polegać na działaniu
start learning
servitus in faciendo consistere nequit.
służebność wykonuje się w sposób najmniej uciążliwy.
start learning
servitutibus civiliter utendum est.
nie może być służebności na służebności
start learning
servitus servitutis esse non potest.
takie czynności, które zorientowane są na wywołanie skutków prawnych za życia działających
start learning
inter vivos
czynności dokonywane na wypadek śmierci (po smierci).
start learning
mortis causa
najnowsza wola jest decydująca dla losów majątku
start learning
novissima voluntas servatur
przychylność testamentu
start learning
favor testamenti
w testamentach zmierzamy do poznania pełnej woli testatora
start learning
in testamentis plenius voluntates testantium interpretamur
więcej powiedziano, mniej napisano
start learning
plus, nuncupatum, minus scriptum
skarga o charakterze ściśle osobistym wygasa z chwilą śmierci tej osoby / czyny niedozwolone rodziców nie szkodzą dzieciom.
start learning
actio personalis moritur cum persona / delicta perentium liberis non nocet
skarga, która raz wygasła, nie może już odżyć
start learning
actio semel extincta non reviviscit
rzecz osądzona - nie jest mozliwe prowadzenie drugi raz procesu w tej samej sprawie.
start learning
res iudicata est, ne bis in idem
rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
start learning
res iudicata pro veritate accipitur
powód podąża za sądem pozwanego
start learning
actor sequitur forum rei (forum est ubi domicilim est)
powód nie może być zasądzony
start learning
actor non condemnatur
od nikogo nie można wymagać, żeby sam się oskarżył
start learning
nemo tenetur seipsum accusare
ciężar dowodu spoczywa na powodzie
start learning
actor incumbit onus probandi
ciężar dowodu spoczywa na tym, kto mói, nie na tym, kto przeczy
start learning
ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
start learning
reus exceptiendo fit actor = reus in exceptione actor est
nie powinno byc zezwolone powodowi to, na co nie zgadzamy się względem pozwanego
start learning
non debet actori licere, quod reo non permittur

You must sign in to write a comment