Łacina lista B UAM/ prawo nst

 0    27 flashcards    martynawewior
print play test yourself
 
Question Answer
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
start learning
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza.
Res iudicata pro veritate accipitur
start learning
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa.
Ius civile vigilantibus scriptum est
start learning
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
start learning
Dziecko poczęte traktuje się jako już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.
Error communis facit ius.
start learning
Powszechny błąd kreuje prawo (=powszechny błąd - w szczególnych przypadkach - może kreować prawo)
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
start learning
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat.
start learning
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis.
start learning
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.
Nemo iudex idoneus in propria causa
start learning
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Iudex inhabilis
start learning
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy (np. ze względu na pokrewieństwo)
Iudex suspectus
start learning
Sędzia wyłączany z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności.
Reformatio in peius iudici appellato non licet
start learning
Apelacja wniesiona jedynie przez skarżącego nie może mu szkodzić.
Forum rei sitae
start learning
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu.
Lex rei sitae
start learning
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy
Prorogatio fori
start learning
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron (tzw. umowa propogacyjna).
Lex fori
start learning
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego (sądu).
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
start learning
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności.
Ne eat iudex ultra petita partium
start learning
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
start learning
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
Utile per inutile non vitiatur.
start learning
= to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (w odniesieniu do prawa umów - częściowa wadliwość umowy nie pociąga za sobą wadliwości całej umowy).
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
start learning
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie.
In dubio contra proferentem.
start learning
W razie wątpliwości (interpretuj) przeciwko temu, kto przygotowywał umowę.
Ultra vires.
start learning
Poza zakresem (z prekroczeniem) kompetencji.
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
start learning
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.
Negotium claudicans
start learning
Tzw. czynność prawna "kulejąca" (czynność, której ważność pozostaje "w zawieszeniu")
In integrum restitutio
start learning
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotiorum gestio
start learning
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

You must sign in to write a comment