Łacina lista A UAM/ prawo nst

 0    39 flashcards    maciejso
 
Question
Answer

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne(sprawiedliwe)
start learning
Ius est ars boni et aequi

prawo (ustawa) nie działa wstecz
start learning
Lex retro non agit

Rzecz osądzona
start learning
Res iudicata

Umów należy dotrzymywać
start learning
Pacta sunt servanda

Ciężar dowodu
start learning
Onus probandi

Potrącenie
start learning
Compensatio

Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
start learning
Nasciturus

Wychodząc z przeciwnego założenia
start learning
A contrario

Wyjątek "potwierdza" regułę.
start learning
Exceptio probat regulam

przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
start learning
Essentialia negotii

Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną.
start learning
Lex specialis derogat legi generali

Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
start learning
Lex posterior derogat legi priori.

Sąd zna prawo
start learning
Iura novit curia

Daj mi fakty, a dam ci prawo (=sąd zna prawo)
start learning
Da mihi factum dabo tibi ius

Niech będzie wysłuchana i druga strona
start learning
Audiatur et altera pars

Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
start learning
Actor incumbit onus probandi

Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
start learning
Reus in excipiendo fit actor

Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
start learning
Res iudicata est, ne bis in idem

Powód podąża za sądem pozwanego
start learning
Actor sequitur forum rei

Norma bezwzględnie wiążąca
start learning
Ius cogens

Norma względnie wiążąca
start learning
Ius dispositivum

Pod rygorem nieważności
start learning
Ad solemnitatem

Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
start learning
Impossibilitum nulla obligatio est

Od (samego) początku
start learning
Ex tunc

Od danego momentu
start learning
Ex nunc

Rzekomy pełnomocnik
start learning
Falsus procurator

Dosłownie: "tak jak się rzeczy mają" / umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków
start learning
(Klauzula) rebus sic stantibus

Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
start learning
Laesio enormis

Damnum

Szkoda (strata) rzeczywista
start learning
Damnum emergens

Utracone korzyści
start learning
Lucrum cessans

Warunek konieczny
start learning
sine qua non

z deliktu (odpowiedzialność deliktowa)
start learning
ex delicto

z kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa)
start learning
ex contractu

jakby z deliktu (odpowiedzialność quasi deliktowa)
start learning
quasi ex delicto

jakby z kontraktu (odpowiedzialność quasi kontraktowa)
start learning
quasi ex contractu

culpa

odpowiedzialność przedkontraktowa (=wina w kontraktowaniu)
start learning
culpa in contrahendo

wina w nadzorze
start learning
culpa in eligendo


You must sign in to write a comment