Łacina lista A UAM/ prawo nst

 0    39 flashcards    maciejso
print play test yourself
 
Question Answer
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne(sprawiedliwe)
start learning
Ius est ars boni et aequi
prawo (ustawa) nie działa wstecz
start learning
Lex retro non agit
Rzecz osądzona
start learning
Res iudicata
Umów należy dotrzymywać
start learning
Pacta sunt servanda
Ciężar dowodu
start learning
Onus probandi
Potrącenie
start learning
Compensatio
Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
start learning
Nasciturus
Wychodząc z przeciwnego założenia
start learning
A contrario
Wyjątek "potwierdza" regułę.
start learning
Exceptio probat regulam
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
start learning
Essentialia negotii
Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną.
start learning
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
start learning
Lex posterior derogat legi priori.
Sąd zna prawo
start learning
Iura novit curia
Daj mi fakty, a dam ci prawo (=sąd zna prawo)
start learning
Da mihi factum dabo tibi ius
Niech będzie wysłuchana i druga strona
start learning
Audiatur et altera pars
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
start learning
Actor incumbit onus probandi
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
start learning
Reus in excipiendo fit actor
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
start learning
Res iudicata est, ne bis in idem
Powód podąża za sądem pozwanego
start learning
Actor sequitur forum rei
Norma bezwzględnie wiążąca
start learning
Ius cogens
Norma względnie wiążąca
start learning
Ius dispositivum
Pod rygorem nieważności
start learning
Ad solemnitatem
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
start learning
Impossibilitum nulla obligatio est
Od (samego) początku
start learning
Ex tunc
Od danego momentu
start learning
Ex nunc
Rzekomy pełnomocnik
start learning
Falsus procurator
Dosłownie: "tak jak się rzeczy mają" / umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków
start learning
(Klauzula) rebus sic stantibus
Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
start learning
Laesio enormis
Szkoda
start learning
Damnum
Szkoda (strata) rzeczywista
start learning
Damnum emergens
Utracone korzyści
start learning
Lucrum cessans
Warunek konieczny
start learning
sine qua non
z deliktu (odpowiedzialność deliktowa)
start learning
ex delicto
z kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa)
start learning
ex contractu
jakby z deliktu (odpowiedzialność quasi deliktowa)
start learning
quasi ex delicto
jakby z kontraktu (odpowiedzialność quasi kontraktowa)
start learning
quasi ex contractu
wina
start learning
culpa
odpowiedzialność przedkontraktowa (=wina w kontraktowaniu)
start learning
culpa in contrahendo
wina w nadzorze
start learning
culpa in eligendo

You must sign in to write a comment