extreme sports

 0    87 flashcards    asiawojtowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wystawiać się na próbę, przekraczać granicę
start learning
push yourself beyond the limits
wyskoczyć z samolotu
start learning
jump out of airplane
nigdy nie czuje się usatysfakcjonowany ostatnim podbojem
start learning
never feeling satisfied with their last conquest
osiągnąć cel
start learning
achieve a goal
mieć skłonność do rywalizacji
start learning
be competitive
wyczerpujący triathlon
start learning
grueling triathlon
przekroczyć metę
start learning
cross the finish line
osiągnąć szczyt góry
start learning
reach peak of the mountain
mięć odwagę śnić
start learning
dare to dream
przynosić zdrową dawkę czegoś
start learning
bring a healthy dose of something
zdobyć czyjś szacunek
start learning
earn sb respect
czynnik adrenaliny odgrywa rolę w wyjaśnianiu
start learning
the adrenaline factor plays a role in explaining sth
przypływ adrenaliny
Przed meczem zawsze doświadczam przypływu adrenaliny, która sprawia, że jestem gotowy walczyć o zwycięstwo.
start learning
adrenaline rush
Before the match I always experience an adrenaline rush that makes me feel ready to fight for victory.
uwalniać wiele hormonów
start learning
releases a number of hormones
zwiększać tętno
start learning
increases the heart rate
poczucie, że się żyje
start learning
sense of feeling alive
im bardziej ryzykowny, tym lepiszy
start learning
the riskier, the better
pokonać naturalne bariery
start learning
overcome the natural barriers
kłaść swoje życie na szali
start learning
put your life on the line
Dreszcz podejmowania ryzyka
start learning
Thrill of Risk-Taking
uderzenie adrenaliny
start learning
pump of adrenaline
siedzenie w kolejce górskiej
start learning
seat in a roller coaster
żywić się konkurencją, rywalizacją
start learning
feed on the competition
dążyć do osiągnięcia swojego celu
start learning
strive to accomplish your goal
fani mocnych wrażeń
start learning
adrenaline junkies
uczestniczyć w sportach ekstremalnych
start learning
participate in extreme sports
doprowadzić do śmierci
start learning
lead to death
wysoko wyszkolone osoby
start learning
highly trained individuals
głęboka znajomość
start learning
a deep knowledge of
przekazać swoje doświadczenia w słowa
start learning
put your experiences into words
wzbogacić swoje życie
start learning
enrich your life
zmienić chemiczny skład mózgu
start learning
change the chemical makeup of your mind
stać się bardziej zdolnym do zachowania spokoju
start learning
become more capable of staying calm
utrzymywać mięśnie w dobrej kondycji
start learning
keep your muscles in good shape
przekształcić swój strach w pozytywne doświadczenie
start learning
turn your fear into a positive experience
mechanizmy radzenia sobie
start learning
coping mechanisms
pogodzić się z faktem że
start learning
embrace the fact that
odkryć silny związek pomiędzy
start learning
find a strong link between
Studies have found a strong link between extreme sports and a higher level of self-confidence
zwiększyć swoją pewność siebie
start learning
boost your self-confidence
wykonywać zadanie
start learning
accomplish a task
pozytywny wpływ na każdy aspekt Twojego życia
start learning
positive impact on every aspect of your life
spalić trochę kalorii
start learning
burn off some calories
istoty społeczne z natury
start learning
social creatures by nature
pewien poziom socjalizacji
start learning
some level of socialization
dobrze dostosowany emocjonalnie
start learning
well-adjusted emotionally
duża możliwość odniesienia obrażeń
start learning
high possibility of injury
niebezpieczeństwo związane ze sportami ekstremalnymi
start learning
the danger associated with extreme sports
poszukiwacze mocnych wrażeń
start learning
thrill-seekers
miejsca pracy są z natury niebezpieczne
start learning
jobs inherently dangerous
bać się wysokości
start learning
be afraid of heights
heights mnoga
używać sprzętu ochronnego
start learning
use your protection gear
najbardziej sztywne i dokładne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
start learning
the most rigid and thorough safety guidelines
obszerne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
start learning
extensive safety training
nieodłączny poziom ryzyka związanego z pracą
start learning
an inherent level of risk associated with the work
zminimalizować ryzyko
start learning
minimize risk
przestrzegać protokołów bezpieczeństwa
start learning
follows safety protocols
obrażenia w pracy
start learning
injury on the job
dlaczego ludzie wybierają te gałęzie pracy
start learning
why individuals choose these lines of work
wskaźniki obrażeń i ofiar śmiertelnych
start learning
the injury and fatality rates
z większym zestawem umiejętności zawodowych
start learning
with a more blue-collar skill set
z powodu dziedzictwa rodzinnego
start learning
because of a family legacy
poczucie obowiązku obywatelskiego
start learning
feeling of civic duty
fakt pozostaje taki że we wszystkich branżach
start learning
the fact remains that across all industries
być stworzonym do niebezpiecznej pracy
start learning
cut out for dangerous jobs
nie być stworzonym do czegoś/dla czegoś/na coś
start learning
not to be cut out for a job
I'm not cut out for an office job.
pierwszy, który zgłosi się na ochotnika do zadań, których inni unikają
start learning
the first to volunteer for tasks that others shy away from
pracować pod presją bez rozpraszania uwagi
start learning
work under pressure without distraction
być w niebezpieczeństwie
start learning
be at risk
najlepiej płatne miejsca pracy znajdują się w niebezpiecznych branżach
start learning
the highest-paying jobs are in dangerous industries
siedzieć przy biurku
start learning
sit at a desk
być w formie
start learning
stay in shape
ogromną rolę w zachęcaniu ludźmi do podejmowania niebezpiecznych zadań
start learning
a huge role in driving people to take on dangerous jobs
rule in sth, take on jobs
Ubóstwo to główny powód, dla którego...
start learning
Poverty is a key reason to why
nie zastanawiać się, kiedy ma się szansę na pracę
start learning
do not have a second thought when a chance for a job
najbardziej niebezpieczne zawody
start learning
most hazardous occupations
Obietnica szansy na ucieczkę od biedy
start learning
The promise of a chance to escape poverty
niektóre stanowiska stanowią zagrożenie i niebezpieczeństwo dla
start learning
some jobs pose risks and danger to
pozbawić kogoś dachu nad głową
start learning
render sb homeless
odebrać komuś mowę
start learning
render sb speechless
świadczyć usługi
start learning
render
I render the cleaning services
sprawić, uczynić
start learning
render
the rains rendered his escape impossible
Dostęp dla wózków inwalidzkich
start learning
wheelchair access
mieć / zyskać / uzyskać dostęp do
start learning
have/gain/access to
zrobić przerwę
start learning
make the break
the
wziąć / mieć / potrzebować przerwy
start learning
take/have/need a break
zrób coś miłego, zrobić sobie miły odpoczynek
start learning
make a welcome break from something
Make
Caracas also has several urban parks, botanic gardens and zoos, which make a welcome break from the city's traffic and crowds.
przerwa na obiad / kawę / herbatę
start learning
lunch/tea/coffee break

You must sign in to write a comment