Daty do XII w.

 0    125 flashcards    alexis36200
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
ok. 4 mln r. p.n.e.
start learning
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka.
ok. 250 tys. r. p.n.e.
start learning
Najstarsze ślady homo sapiens.
ok. 120 tys. r. p.n.e.
start learning
Ślady osadnictwa neandertalczyków w Jaskini Ciemnej koło Ojcowa.
ok. 40 tys. r. p.n.e.
start learning
Pozostałości paleolitycznej osady założonej przez homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej
ok. 20 tys. r. p.n.e.
start learning
Powstanie malowideł naskalnych w jaskini Lascaux
ok. 10 tys. r. p.n.e.
start learning
Koniec epoki neolitu
ok. 4000 r. p.n.e.
start learning
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma
ok. 3000 r. p.n.e.
start learning
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu
ok. 25000 r. p.n.e.
start learning
Powstanie piramid w Gizie
ok. 2000 r. p.n.e.
start learning
Powstanie miasta Babilon
XVIII w. p.n.e.
start learning
Panowanie Hammurabiego w Babilonii, powstanie Kodeksu Hammurabiego
ok. 1375 r. p.n.e.
start learning
Zniszczenie pałacu w Knossos na Krecie
XIII w. p.n.e.
start learning
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza
ok. 1200 r. p.n.e.
start learning
Upadek kultury mykeńskiej w Grecji
ok. 1100 r. p.n.e.
start learning
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego
ok. 1000 r. p.n.e.
start learning
Początek epoki żelaza
X w. p.n.e
start learning
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona
IX w. p.n.e.
start learning
Opracowanie alfabetu greckiego
VIII w. p.n.e.
start learning
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
776 r. p.n.e.
start learning
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
753 r. p.n.e.
start learning
Legendarna data założenia Rzymu
738 r. p.n.e.
start learning
Powstanie osady w Biskupinie
VII w. p.n.e.
start learning
Początek spisywania Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej
VI w. p.n.e.
start learning
Objęcie rządów w Babilonii przez Nabuchodonozora II
586 r. p.n.e.
start learning
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków - początek niewoli babilońskiej
539 r. p.n.e.
start learning
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
534 r. p.n.e.
start learning
Początki teatru greckiego
509 r. p.n.e.
start learning
Obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki
508 r. p.n.e.
start learning
Wprowadzenie demokracji w Atenach
499-494 r. p.n.e.
start learning
Powstanie Greków w Jonii zakończone zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów
490 r. p.n.e.
start learning
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem Greków
480 r. p.n.e.
start learning
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą
479 r. p.n.e.
start learning
Bitwa pod Platejami i wyparcie Persów z Grecji
449 r. p.n.e.
start learning
Ogłoszenie w Rzymie Prawa XII tablic
431-404 r. p.n.e.
start learning
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami i Spartą
387 r. p.n.e.
start learning
Założenie Akademii Platońskiej
338 r. p.n.e.
start learning
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
336 r. p.n.e.
start learning
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
334 r. p.n.e.
start learning
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
333 r. p.n.e.
start learning
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
331 r. p.n.e.
start learning
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
326-325 r. p.n.e.
start learning
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
323 r. p.n.e.
start learning
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
264-241 r. p.n.e.
start learning
I wojna punicka
218-201 r. p.n.e.
start learning
II wojna punicka
218 r. p.n.e.
start learning
Początek wyprawy Hannibala do Italii
216 r. p.n.e.
start learning
Zwycięstwo Hannibala w bitwie pod Kannami
202 r. p.n.e.
start learning
Klęska Hannibala pod Zamą
149-146 r. p.n.e.
start learning
III wojna punicka
146 r. p.n.e.
start learning
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
73-70 r. p.n.e.
start learning
Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa
52 r. p.n.e.
start learning
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
49 r. p.n.e.
start learning
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
44 r. p.n.e.
start learning
Zamordowanie Cezara
31 r. p.n.e.
start learning
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum
30 r. p.n.e.
start learning
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec epoki hellenistycznej
28 r. p.n.e.
start learning
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu princepsa.
ok. 7-4 r. p.n.e.
start learning
Narodziny Jezusa
14 r. n.e.
start learning
Śmierć Oktawiana Augusta
30 r. n.e.
start learning
Śmierć Jezusa
64 r. n.e.
start learning
Pożar Rzymu i prześladowania chrześcijan przez Nerona
70 r. n.e.
start learning
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
79 r. n.e.
start learning
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
82 r. n.e.
start learning
Ukończenie budowy Koloseum
122 r. n.e.
start learning
Wzniesienie Wału Hadriana w Brytanii
125 r. n.e.
start learning
Powstanie rzymskiego Panteonu
303-304 r. n.e.
start learning
Prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
313 r. n.e.
start learning
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
330 r. n.e.
start learning
Założenie Konstantynopola
ok. 375 r. n.e.
start learning
Początek wędrówki ludów w Europie
380 r. n.e.
start learning
Wydanie przez Teodozjusza Wielskiego edyktu nakazującego chrześcijanom przyjęcie wyznania katolickiego
392 r. n.e.
start learning
Ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci bogom
395 r. n.e.
start learning
Podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią przez Teodozjusza Wielkiego
451 r. n.e.
start learning
Pokonanie Hunów w bitwie na Polach Katalaunijskich
455 r. n.e.
start learning
Zdobycie i zniszczenie Rzymu przez Wandalów
476 r. n.e.
start learning
Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Umowny koniec epoki starożytnej.
496 r.
start learning
Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga z rodu Merowingów
534 r.
start learning
Spisanie Kodeksu Justyniana
537 r.
start learning
Zakończenie budowy Hagia Sophia
ok. 600 r.
start learning
Początek ekspansji Słowian na zachód i południe Europy
622 r.
start learning
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
632 r.
start learning
Śmierć Mahometa i początek ekspansji arabskiej
711 r.
start learning
Atak Arabów na Półwysep Iberyjski
732 r.
start learning
Powstrzymanie ekspansji Arabów w Europie przez Franków w bitwie pod Poitiers
751 r.
start learning
Przejęcie przez Karolingów władzy w państwie Franków
771 r.
start learning
Początek samodzielnych rządów Karola w państwie Franków
789 r.
start learning
Zarządzenie Karola Wielkiego o zakładaniu szkół kościelnych
800 r.
start learning
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
814 r.
start learning
Śmierć Karola Wielkiego w Akwizgranie
ok. 830 r.
start learning
Powstanie Państwa Wielkomorawskiego
843 r.
start learning
Zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego
863 r.
start learning
Misja Cyryla i Metodego wśród Słowian
ok. 895 r.
start learning
Przybycie Węgrów do Europy
910 r.
start learning
Założenie opactwa w Cluny
955 r.
start learning
Zwycięstwo Ottona I nad Węgrami na Lechowym Polu
962 r.
start learning
Koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej. Powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
ok. 960 r.
start learning
Objęcie władzy przez Mieszka I w państwie Polan
966 r.
start learning
Chrzest Polski
968 r.
start learning
Powstanie w Poznaniu pierwszego w Polsce biskupstwa
972 r.
start learning
Zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią
988 r.
start learning
Chrzest Rusi
991 r.
start learning
Powstanie dokumentu Dagome iudex
992 r.
start learning
Śmierć Mieszka I i początek panowania Bolesława Chrobrego
997 r.
start learning
Śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach
1000 r.
start learning
Pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego. / Zjazd gnieźnieński
1001 r.
start learning
Koronacja władcy Węgier Stefana Wielkiego
1002 r.
start learning
Najazd Bolesława Chrobrego na Miśnię, Milsko i Łużyce
1003 r.
start learning
Zajęcie Czech przez Bolesława Chrobrego. Wybuch wojen polsko-niemieckich
1018 r.
start learning
Pokój w Budziszynie
1025 r.
start learning
Koronacja królewska Bolesława Chrobrego. Śmierć Bolesława Chrobrego. Koronacja Mieszka II na króla Polski.
1031 r.
start learning
Najazd niemiecko-ruski na Polskę. Ucieczka Mieszka II z kraju
1038 r.
start learning
Najazd czeskiego księcia Brzetysława na Polskę
1039 r.
start learning
Początek odbudowy kraju przez Kazimierza Odnowiciela
1054 r.
start learning
Wielka schizma wschodnia
1075 r.
start learning
Dyktat papieski Grzegorza VII - początek sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem
1076 r.
start learning
Koronacja Bolesława Śmiałego
1077 r.
start learning
Pokuta cesarza Henryka IV w Cannosie
1079 r.
start learning
Bunt możnych przeciwko Bolesławowi. Śmierć św. Stanisława ze Szczepanowa
1097 r.
start learning
Podział kraju przez Władysława Hermana pomiędzy synów Bolesława i Zbigniewa
1109 r.
start learning
Wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę - oblężenie Głogowa
1112-1116 r.
start learning
Spisanie kroniki przez Galla Anonima
1116 r.
start learning
Włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski przez Bolesława Krzywoustego
1122 r.
start learning
Podpisanie konkordatu wormackiego kończącego spór pomiędzy cesarzem a papieżem
1124 r.
start learning
Uznanie zwierzchnictwa polskiego przez władców Pomorza Zachodniego
1138 r.
start learning
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski.

You must sign in to write a comment