Biologia - komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza

5  1    122 flashcards    okurde
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakie organelle mają ludzie komórki?
start learning
błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma, mitochondria, rybosomy, jądro komórkowe
Opisz błonę komórkową
start learning
oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego, jej składnikami są zawsze białka i lipidy (fosfolipidy). Jej budowę objaśnia model płynnej mozaiki
Co to jest model płynnej mozaiki?
start learning
Podstawę (zrąb) błony tworzy podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów, w zrębie zanurzone są białka.
Jaka jest zasadnicza cecha błony komórkowej?
start learning
wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, np. woda i drobnocząsteczkowe subtancje rozpuszczalne są przepuszczane, a substancje wielkocząsteczkowe słabo
Co wspomaga dyfuzję i jak?
start learning
odpowiednie białka transportowe wspomagają dyfuzję, aktywnie przemieszczają cząsteczki substancji wbrew gradientowi stężeń, dzięki czemu komórki mogą otrzymywać homeostazę.
Co tworzy system błon plazmatycznych?
start learning
siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, oraz lizosomy
Co tworzą błony siateczki śródplazmatycznej?
start learning
trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków
Jakie są rodzaje błon siateczki śródplazmatycznej?
start learning
szorstkie - pokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza białek, i gładkie, niepokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza lipidów.
Co to są aparaty Golgiego?
start learning
składają się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków, ich zadaniem jest modyfikacja, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji (głównie białek) poza komórkę oraz w jej obrębie
Gdzie występują aparaty Golgiego?
start learning
w komórkach wydzielniczych trzustki
Co to są lizosomy?
start learning
niewielkie, kuliste pęcherzyki, zawierają liczne białka enzymatyczne, zdolne rozłożyć wchłonięte substancje, a także produkty odpadowe, występują licznie w w komórkach żernych układu odpornościowego.
Co to jest cytoplazma?
start learning
inaczej cytozol, towrzy płynny, złożony koloid wodny, w którym zawieszone są bądź rozpuszczone m.in. białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy, oraz sole mineralne
Co jest ważnym składnikiem cytoplazmy?
start learning
skomplikowana, przestrzenna sieć białkowych włókienek i mikrorureczek, tworząca cytoszkielet
Za co jest odpowiedzialny cytoszkielet?
start learning
za możliwość zmiany kształtu niektórych komórek, i ich zdolność do poruszania się
Co zachodzi w cytoplaźmie?
start learning
liczne reakcje biochemiczne, np. biosynteza białek, beztlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe
Co to są mitochondria?
start learning
owalne lub cylindryczne organelle, ich liczba może wynosić nawet kilkaset (mięśnie poprzecznie prążkowane, kanaliki nerwowe), każde otoczone jest dwoma błonami białkowo-lipidowymi.
Jak wygląda błona wewnętrzna i zewnętrzna mitochondrium?
start learning
zewnętrzna jest gładka i pozbawiona wypukłości, wewnętrzna tworzy poprzeczne uwypuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi.
Co znajduje się w środku mitochonrium?
start learning
macierz mitochondrialna, w jej skład wchodzą enzymy przyśpieszające reakcje utlenienia substancji organicznych, zawieszone są w niej również niewielkie cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy.
Co to jest ATP?
start learning
są to wysokoenergetyczne wiązania, w których zmagazynowana jest energia chemiczna
Co jest źródłem ATP?
start learning
proces oddychania wewnątrzkomórkowego, polegający na utlenianiu związków organicznych w następującej kolejności: węglowodany, tłuszcze, białka (aminokwasy).
Gdzie zachodzą najwydatniejsze procesy oddychania (tlenowe)?
start learning
W mitochondriach.
Na jakie etapy można podzielić produkcję energii z cukru?
start learning
glikolizę, cykl Krebsa, oraz utlenianie końcowe.
Gdzie zachodzi glikoliza i na czym polega?
start learning
zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy.
Co to są rybosomy?
start learning
przypominają spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną, składają się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej
Z czego zbudowane są rybosomy?
start learning
Zbudowane są z białek oraz kilku rodzajów rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA)
Co zachodzi w rybosomach?
start learning
właściwa biosynteza białek, czyli translacja.
Z czego składa się jądro komórkowe?
start learning
z otoczki, kariolimfy, chromatyny, oraz jąderka
Co to jest kariolimfa?
start learning
wypełnia wnętrze jądra komórkowego, tworzy płynne środowisko, w którym zanurzona jest chromatyna, występują w niej enzymy odpowiedzialne za syntezę DNA oraz RNA.
Co to jest chromatyna?
start learning
składa się z długich i cienkich włókien, ich głównym składnikiem jest DNA znajdujące się na białkach - histonach
Na czym polega synteza RNA?
start learning
synteza, inaczej transkrypcja, polega na łączeniu kolejnych rybonukleotydów, z wykorzystaniem DNA jako matrycy. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA.
Co to są chromosomy?
start learning
jest to siedlisko genów
Ile jest chromosomów w komórce człowieka?
start learning
46, czyli 23 pary, a gametach zredukowana o połowę, czyli wynosi 23
Czym są 23 chromosomy w gametach?
start learning
jest to podstawowy komplet chromosomów, określany jako haploidalny
Jaką nazwę nosi układ 46 chromosomów?
start learning
diploidalny
Jak nazywają się połówki chromosomów?
start learning
chromatydy, każda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząstkę DNA
Co oznacza podział komórki macierzystej?
start learning
oznacza podział jądra komórkowego oraz podział cytoplazmy
Co to jest cykl komórkowy?
start learning
Składa się na niego interfaza oraz mitoza, trwa aż do zakończenia podziału komórki,
Co zachodzi w interfazie?
start learning
Replikacja DNA oraz synteza białek
Jak dzieli się mitoza?
start learning
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę
Jak nazywają się dwie chromatydy?
start learning
chromosomy potomne
Jaki proces zachodzi w mejozie?
start learning
podział redukcyjny, zmniejsza ilość chromosomów w jądrach do połowy
Co powstaje podczas mejozy?
start learning
Gamety
Jak dzieli się mejoza?
start learning
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz na profazę 2, metafazę 2, anafazę 2 i telofazę 2
Co tworzy biwalenty?
start learning
dwa podobne chromosomy zwane homologicznymi
Jak nazywają się organizmy, które potrzebują odżywiania?
start learning
heterotroficzne
Rola wapnia
start learning
istotny składnik kości i zębów
Rola potasu i sodu
start learning
pobudzenie komórek nerwowych
Rola fosforu
start learning
składnik DNA, RNA, ATP
Roli siarki
start learning
składnik aminokwasów
Rola magnezu
start learning
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego
Rola chloru
start learning
równowaga wodno-mineralna
Rola żelaza
start learning
składnik hemoglobiny
Rola jodu
start learning
składnik hormonów tarczycy
Rola fluoru
start learning
składnik zębów i kości
Na jakie dwie grupy dzielimy witaminy?
start learning
Na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.
Jakie jest skutek niedoboru witamin?
start learning
Awitamizona
Jaki jest skutek nadmiaru witamin?
start learning
hiperwitaminoza
Rola i skutki niedoboru witaminy A
start learning
Współtworzy rodopsynę, skutek niedoboru: ślepota zmierzchowa
Rola i skutki niedoboru witaminy D
start learning
wpływa na gospodarkę wapniową, w wyniku niedoboru występuje osteoporoza, krzywica
Rola i skutki niedoboru witaminy E
start learning
hamowanie utleniania lipidów, niedobór: osłabienie mięśni
Rola i skutki niedoboru witaminy K
start learning
ważna w krzepnięciu krwi, w wyniku niedoboru podatność na krwotoki
Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
start learning
A, D, E, K
Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie
start learning
B1, PP, B2, B6, B11, B12, C
Rola i skutki niedoboru witaminy B1
start learning
enzymy utleniające węglowodany, niedobór: choroba beri beri
Rola i skutki niedoboru witaminy PP
start learning
reakcja utleniania w komórkach, niedobór: zmęczenie, depresja
Rola i skutki niedoboru witaminy B2
start learning
utlenia związki organiczne w komórkach, niedobór: zapalenie skóry
Rola i skutki niedoboru witaminy B6
start learning
enzymy przetwarzające aminokwasy, niedobór: nadmierna pobudliwość
Rola i skutki niedoboru witaminy B11
start learning
współtworzy niebiałkowy składnik enzymów w DNA, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy B12
start learning
niebiałkowy składnik enzymów przetwarzających zasady azotowe, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy C
start learning
synteza kolagenu, wchłanianie żelaza, niedobór: szkorbut
Co tworzy suchą masę pokarmu?
start learning
Cukrowce, lipidy, białka i kwasy nukleinowe
Jak dzielą się cukry?
start learning
Na proste i złożone
Co to są lipidy właściwe?
start learning
Lipidy, połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych
Co to są lipidy złożone?
start learning
Lipidy z dodatkiem podstawników
Co to są aminokwasy?
start learning
Podstawowa jednostka budulcowa białek, zawiera grupę aminową i grupę karboksylową.
Jak łączą się ze sobą aminokwasy?
start learning
Wiązaniami peptydowymi.
Co to są białka proste?
start learning
Białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.
Co to są białka złożone?
start learning
Białko zbudowane z aminokwasu i niebiałkowej części
Co to są enzymy?
start learning
Białka pełniące funkcje biokatalizatorów.
Co ma każdy enzym?
start learning
centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden substrat
Co tworzy substrat z enzymem?
start learning
kompleks enzym-substrat
Podaj reakcję chemiczną enzymu
start learning
Substrat + enzym <-> kompleks enzym-substrat <-> enzym + produkt
Jak można podzielić układ pokarmowy człowieka?
start learning
Na przewód pokarmowy oraz gruczoły dodatkowe.
Wymień elementy przewodu pokarmowego
start learning
Otwór ustny, jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, otwór odbytowy
Wymień gruczoły dodatkowe.
start learning
ślinianki, trzustka, wątroba
Ile jest zębów mlecznych?
start learning
20
Ile jest zębów stałych i jak się dzielą?
start learning
siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe
Narysuj model zęba
start learning
 in Polish
Opisz budowę języka
start learning
Posiada liczne brodawki smakowe, w których znajdują się kubki smakowe.
Jak produkowana jest ślina?
start learning
Prze trzy pary dużych gruczołów ślinowych - ślinianek.
Czym wyścielane jest światło przewodu pokarmowego?
start learning
Błoną śluzową
Co posiada śluzówka jelita cienkiego?
start learning
Liczne kosmki jelitowe
Co to jest błona podśluzowa?
start learning
Łącznotkankowa warstwa ściany przewodu pokarmowego
Co otacza podśluzówkę?
start learning
Błona mięśniowa, tworzona przez dwie warstwy mięśni gładkich
Co przesuwa pokarm w przewodzie pokarmowym?
start learning
skurcze perystaltyczne
Jak nazywa się warstwa ochronna rury przewodu pokarmowego?
start learning
Błona zewnętrzna
Jak dzielimy jelito cienkie?
start learning
Na dwunastnice, jelito czcze, oraz jelito kręte
Jak dzielimy jelito grube?
start learning
Na kątnice, okrężnice, i odbytnicę.
Co to są amylazy?
start learning
enzymy glikolityczne, rozkładające wiązania chemiczne w cukrach złożonych
Jakie wyróżniamy amylazy?
start learning
Ślinową i trzustkową
Jak działają amylazy?
start learning
Od cząsteczki skrobi lub glikogenu oddzielane są pojedyncze cząsteczki maltozy
Jak nazywa się enzym ściany jelita cienkiego?
start learning
maltaza
Przy czyim udziale trawione są białka?
start learning
Przy udziale proteaz.
Jak odbywa się trawienie?
start learning
Pepsynogen, czyli enzym uwalniany do żołądka aktywuje pepsynę.
Jakie enzymy działają w jelicie cienkim?
start learning
trypsyna, chymotrypsyna
Co to są peptydazy?
start learning
Rozkładają tripeptydy i dipeptydy na aminokwasy.
Co robi wątroba z aminokwasami?
start learning
Usuwa nadmiar reszty aminowej, produkując amoniak i ketokwasy
W co przetwarzany jest amoniak?
start learning
W mocznik
Co rozkłada lipidy?
start learning
Lipaza trzustkowa
Emulgacja, co to jest?
start learning
Rozbijanie cząsteczek tłuszczu
Co to są micele?
start learning
Mieszanki tłuszczów obojętnych i glicerolu
Co to są chylomikrony?
start learning
Skupiska glicerydu, cholesterolu i białek
Jaki proces następuje w jelicie grubym?
start learning
Wchłanianie wody.
Co to jest gastryna?
start learning
Pobudza trawienie, odpowiada za uczucie sytości.
Co wydziela wątroba, i gdzie się to gromadzi?
start learning
Żółć, gromadzącą się w pęcherzyku żółciowym.
Jak powstaje próchnica?
start learning
Rozwój bakterii przekształcającej cukry z resztek pożywania w kwasy organiczne.
Co to jest parodontoza?
start learning
Wywołana niedoborem witamin, powstaje krwawienie dziąseł, chwianie zębów.
Co to jest LDL?
start learning
Odkłada cholesterol w tętnicach
Co to jest HDL?
start learning
Transportuje cholesterol do wątroby.
Co to są aminokwasy egzogenne?
start learning
Aminokwasy otrzymywane wraz z pożywieniem.
Co to są aminokwasy endogenne?
start learning
Aminokwasy wytwarzane przez organizm
Co to są białka pełnowartościowe?
start learning
Białka zawierające wszystkie aminokwasy

Biologia – budowa komórki

Lekcja: Biologia – komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza to podsumowanie podstawowych informacji związanych z biologią. W tej lekcji została zebrana cała wiedza na temat biologii komórkowej. 122 fiszki umożliwiają kompleksową powtórkę zagadnień takich jak organelle, błona komórkowa, czy funkcje organelli komórkowych. Poznasz także odpowiedź na takie pytania, jak: co to są rybosomy?, do czego służy aparat golgiego? i co to jest dyfuzja? Opanowanie materiału z powyższej lekcji jest świetnym sposobem na powtórkę do egzaminu semestralnego lub matury. Do egzaminu dojrzałości przydatna może być też lekcja: biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów.

Innowacyjny sposób nauki

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Nasze fiszki to znakomity sposób nauki nie tylko biologii, polecamy także nasze lekcje z innych dziedzin: bogowie rzymscy oraz cytaty po angielsku – kino amerykańskie.

Twórz swoje własne fiszki!

Jeżeli wybierasz się na studia biologiczne lub medyczne, to z pewnością wiesz, że czeka Cię dużo nauki, a nauka czym jest glikoza i atp to tylko wierzchołek góry lodowej. Jednak nie ma co się martwić, bo na Fiszkotece znajdziesz wiele kursów i lekcji. Gdybyś jednak nie znalazł odpowiedniego dla siebie materiału, zawsze możesz stworzyć swoje własne fiszki. Dołącz do nas i zobacz czy odpowiada Ci nasz sposób nauki!

You must sign in to write a comment