Aktywacja limfocytów

 0    31 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakie receptory biorą udział w kostymulacji na limfocycie T?
start learning
CD28, ICOS1, CD2
Jakie receptory biorą udział w kostymulacji na DC w aktywacji limf. T?
start learning
CD80(B7.1), CD86(B7.2), ICOS-L, LFA-3(CD58) oraz CD48
Czym się różni aktywacja komórek dziewczych T od komórek pamięci?
start learning
Do aktywacji komórki pamięci potrzebują tylko pierwszego sygnału
Ligand dla CD2
start learning
LFA-3
Co umożliwia aktywacje limfocyty Tw przypadku bardzo małej ilości antygenu?
start learning
powstanie mikroskupisk aktywacyjnych TCR-MC powstałe przez blisko sąsiedztwo konglomeratów receptorów, cząsteczek kostymulujących oraz białek adhezyjnych
Składniki mikroskupiska aktywacyjnego TCR-MC
start learning
1. kompleks TCR wraz z CD3, 2. białko adaptorowe LAT oraz SLP-76, 3. kinaza ZAP-70, 4. "substraty receptora" - GRB2, GADS, 5. enzymy takie jak ITK, PLC-gamma, PI-3K, 6. białka odpowiedzialne za reanżaracje cytoszkieletu
Co zawiera synapsa immunologiczna
start learning
wielkocząsteczkowe agregaty molekuł
CO znajduje się w centrum synapsy immunologicznej
start learning
TCR-antygen, CD3, CD4 lub CD8, czynniki kostymulujące i ich ligandy, cytoplazmatyczne białka przekaźnikowe - PKC-0, IKK, jest to więc miejsce endocytozy i degradacji TCR, miejsce wydzielania cytokin
Co znajduje się w obwodowej, peryferyjnej części synapsy immunologicznej pSMACs
start learning
białka adhezyjne LFA1, VLA-4 i odpowiednie do nich ligandy ICAM-1, VCAM-1 oraz białka ADAP, talina, receptor dla transferyny
Co znajduje się w dystalnej części synapsy immunologicznej dSMACs
start learning
fosfatazy oraz cząsteczki CD43 które przez swój duży rozmiar hamują interakcję białek przekaźnikowych ze sobą
Jakie kinazy biorą udział w przekazywaniu sygnału z TCR
start learning
niereceptorowe kinazy tyrozynowe - kinazy z rodziny SYK-podobnych czyli SYK i ZAP, z rodziny SRC-podobnych czyli LCK i FYN oraz z rodziny TEC-podobnych czyli TEC oraz z rodziny CSK-podobnych czyli CSK
Jak zachodzi incijacja przekazywania sygnału do wnętrza komórki z TCR/CD3
start learning
Ten kompleks aktywuje kinazy SRC-podobne, które fosforylują sekwencje ITAM w kompleksie CD3 co umożliwia przyłączenie ZAP-70
Co powoduje mutacja w genie ZAP-70
start learning
brak obwodowych T CD8+ oraz zaburzenia aktywacji T CD4+
CO przekazuje sygnał z ufosforylowanych kinaz tyorzynowych
start learning
Białka adaptorowe
Jak dzielą się Białka adaptorowe
start learning
Na cytoplazmatyczne i śródbłonowe
Przekaźniki drugiego rzędu powstające przez katabolizm fosfolipidó błony przez PLC-gamma
start learning
1. 1,4,5-trisfosforan inozytolu IP3 2. diacyloglicerol DAG
Jaka jest rola IP3
start learning
uwalnia ona jony Ca z magazynów co powoduje aktywacje kalcyneuryny (fosfatazy serynowej) z udziałem kalmoduliny
Co jest inhibitorem kalcyneuryny?
start learning
kompleks takrolimusu lub cyklosporyny A (CsA)z immunofliliną - endogennym białkiem będącym nośnikiem komórkowym dla leków
Transkrypcję jakich genów indukuje NF-AT?
start learning
IL-2, IL-4, IFN-gamma, GM-CSF, IL-3, IL-13, TNF-alfa oraz cząsteczek powierzchniowych CD25, CD69, CD154, FASL
CO powoduje DAG
start learning
aktywacje kinaz serynowo-treoninowych pod wspólną nazwą kinazy białkowej C
Jak rozpoczyna się szlak sygnalizacyjny z udziałem kaskady kinaz MAP
start learning
Poprzez białka wiążące i defosforylujące GTP - są to białko RAS oraz białka z rodziny RHO (RAC-1 oraz CDC42)
Co powoduje kostymulacja przez CD28?
start learning
To samo co przez szlak aktywacyjny przez kalcyneurynę + ekspresje CXCL8(IL-8), IL-5
Funkcja PD-1
start learning
Hamowanie proliferacji limf. T oraz Wytwarzanie IFN-gamma, IL-12 oraz IL-10
Co jest ligandem dla CTLA-4 (CD152)
start learning
CD80/86
Co stosuje się w leczeniu czerniaka?
start learning
ipilimimab czyli przeciwciało anty-CTLA-4
Kiedy zachodzi ekspresja CTLA-4 oraz ICOS?
start learning
dopiero na aktywowanych limfocytach po 24-48 godzinach
Co się dzieje z komórką w stanie anergii?
start learning
ZMniejsza się wytwarzanie 20-50 krotnie IL-2, 10-krotnie IL-3 oraz GM-CSF oraz IFN-gamma 2 krotnie
W wyniku czego może dojść do anergii?
start learning
W przypadku braku kostymulacji za pierwszym razem lub w przypadku zmienionych ligandów peptydowych - patogeneza chorób zakaźnych
Różnice pomiędzy aktywacją limfocytu B, a limfocytu T
start learning
1. do sekwencji ITAM BCR przyłącza się kinaza SYK, a nie ZAP-70, 2. jony wapnia pochodzą także z przestrzeni zewnątrzkomórkowej za pomocą kanałów CRAC, 3. aktywacja PLC-gamma odbywa się za pomocą białka adaptorowego BLNK a nie LAT
Najważniejsze cząsteczki biorące udział w kostymulacji w limf. B?
start learning
CD40, kompleks CD19+CD21+CD81 wzmacniający sygnał oraz cząsteczki CD22 i FCgammaRIIB osłabiające sygnał
Co powoduje aktywacja limfocytów B przez CD40
start learning
Zmiane klasy syntetyzowanych przeciwciał oraz zwiększoną ekspresję FAS

You must sign in to write a comment