Zwroty łacińskie negotium/lex/ius

 0    93 flashcards    natalia.zag
print play test yourself
 
Question Answer
ius civile
start learning
prawo obywatelskie
ius naturale
start learning
prawo naturalne, prawo właściwe nie tylko ludziom, ale też wszystkim stworzeniom
ius gentium
start learning
prawo narodów
ius publicum
start learning
Prawo publiczne
ius privatum
start learning
Prawo prywatne
Ius humanum
start learning
Prawo ludzkie, tworzone przez ludzi
Ius divinum
start learning
prawo boskie, pochodzące od boga
ius commune
start learning
prawo wspólne
ius particulare
start learning
prawo partykularne, jednostki
ius generale
start learning
Prawo generalne
ius singulare
start learning
prawo szczegółowe
ius scriptum
start learning
Prawo spisane
ius non scriptum
start learning
Prawo niespisane, zwyczajowe
ius subiectivum
start learning
prawo podmiotowe
ius obiectivum
start learning
Prawo przedmiotowe
ius cogens
start learning
Prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
start learning
prawo względnie obowiązujące
iudex a quo
start learning
sędzia od którego pochodzi zaskarżone orzeczenie
iudex ad quem
start learning
Sędzia do którego jest kierowany środek odwoławczy
iudex suspectus
start learning
Sędzia podejrzany (wyłączany od orzekania na wniosek swój lub stron. Podejrzewany o stronniczość, relacje osobiste)
iudex inhabilis
start learning
sędzia niezdolny (wyłączany od orzekania ex lege, będący stroną w postępowaniu lub spokrewniony ze stronami- relacja prawna)
vacatio legis
start learning
spoczywanie ustawy- czas pomiędzy ogłoszeniem ustawy, a jej wejściem w życie.
relaxatio legis
start learning
zawieszenie mocy obowiązującej przepisu
contra legem
start learning
wbrew ustawie
praeter legem
start learning
obok ustawy
in fraudem legis
start learning
w celu obejścia ustawy
iuxta legem
start learning
Zgodnie z ustawą
de lege ferenda
start learning
co do postulowanej zmiany, co do ustawy, która ma być uchwalona
de lege lata
start learning
z punktu widzenia ustawy obowiązującej
lex fori
start learning
w przypadku norm kolizyjnych określa prawo właściwe dla danej sprawy ze względu na miejsce urzędowania sądu
lex domicilli
start learning
w przypadku norm kolizyjnych określa prawo własciwe dla danej sprawy ze względu na miejsce zamieszkania strony
lex rei sitae
start learning
prawo położenia rzeczy
lex loci contractus
start learning
prawo miejsca zawarcia umowy
pactum de contrahendo
start learning
umowa przedwstępna (do zawarcia zobowiązania w przyszłości)
pactum de non alienando
start learning
umowa co do niezbywania rzeczy, umowne wykluczanie wyzbycia się rzeczy
pactum de non cedendo
start learning
umowa co do niezbywania prawa, umowne wykluczenie przelewu wierzytelności na osobę trzecią
pactum de non petendo
start learning
umowa co do niedochodzenia roszczeń umowne wykluczenie pozwu w przyszłości
pactum in favorem tertii
start learning
umowa na rzecz osoby trzeciej
essentialia negotii
start learning
istotne elementy czynności prawnej
naturalia negotii
start learning
naturalne elementy czynności prawnej
accidentalia negotii
start learning
uboczne elementy czynności prawnej (dies, condicio, modus)
dies a quo
start learning
dzień od którego, termin od którego zaczynaja się skutki czynności prawnej
dies ad quem
start learning
dzień DO KTÓREGO, dzień ustania skutków czynności prawnej
dies cedens
start learning
termin zawarcia czynności prawnej
dies veniens
start learning
termin wymagalności spełnienia zobowiązania
condicio positiva
start learning
warunek pozytywny, który polega na działaniu
condicio negativa
start learning
warunek negatywny, polega na zaniechaniu
condicio sine qua non
start learning
warunek konieczny do spełnienia
modus procedendi
start learning
sposób obradowania (dot. organów kolegialnych)
simulatio totalis
start learning
całkowita symulacja czynności prawnej
negotium validum
start learning
ważna czynność prawna
negotium simulatum
start learning
czynność prawna pozorna, zawarta dla ukrycia innej czynności prawnej
negotium dissimulatum
start learning
czynność prawna ukryta
negotium invalidum/nullum
start learning
nieważna czynność prawna
negotium claudicans
start learning
czynność prawna kulejąca, dokonywana przez niedojrzałego bez współdziałania opiekuna
negotium bilaterale
start learning
czynność prawna dwustronna
negotium unilaterale
start learning
czynność prawna jednostronna
negotium inter vivos
start learning
czynność prawna pomiędzy żyjącymi
negotium mortis causa
start learning
czynność prawna na wypadek śmierci, której skuteczność jest zależna od śmierci osoby dokonującej czynności
negotium inter praesentes
start learning
czynność prawna pomiędzy obecnymi
negotium inter absentes
start learning
czynność prawna pomiędzy nieobecnymi
negotium non existens
start learning
czynność prawna niestniejąca (gdy nie doszło do zawarcia czynności prawnej)
praesumptio iuris
start learning
domniemanie prawne
reformatio in peius
start learning
zmiana na gorsze
abrogatio
start learning
uchylenie ustawy w całości
obrogatio
start learning
pośrednie uchylenie ustawy wskutek zgłoszonej nowelizacji
derogatio
start learning
częściowe uchylenie ustawy
promulgatio legis
start learning
publiczne ogłoszenie aktu normatywnego
mens legislatoris
start learning
intencja ustawodawcza
legis interpretatio
start learning
WYKŁADNIA
sententia legis
start learning
wyrok sądowy
verba legis
start learning
brzmienie ustawy
analogia legis/iuris
start learning
wnioskowanie z podobieństwa
legislator
start learning
Prawodawca
lex superior
start learning
ustawa wyższej rangi
lex inferior
start learning
ustawa niższej rangi
lex specialis
start learning
ustawa specjalna, szczegółowa
lex generalis
start learning
ustawa ogólna
lex posterior
start learning
ustawa późniejsza
lex prior
start learning
prawo poprzednie
lex anterrior
start learning
ustawa wcześniejsza
lex, legis
start learning
ustawa, norma prawna, przepis prawny
regula, regulae
start learning
reguła prawa
vacatio, vacationis
start learning
wakowanie, zwolnienie od czegoś, ferie, wakacje
mens, mentis
start learning
umysł, zamysł, intencja
verbum, verbi IIn
start learning
słowo, wyraz
relaxatio
start learning
zwolnienie, złagodzenie, rozluźnienie
fraus, fraudis
start learning
pokrzywdzenie, oszustwo
negotium negotii nII
start learning
czynność prawna
pactum
start learning
porozumienie
contractus IVm
start learning
umowa
validitas
start learning
ważność
simulatio
start learning
symulacja udawanie pozór

You must sign in to write a comment