Zielony notatnik II

 0    472 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kierownictwo reklamowe
start learning
adverising executive
kobieciarz
start learning
philanderer, womanizer
filantrop
start learning
philanthropist
impulsywny, szalony
start learning
impulsive, crazy
zrażać kogoś
start learning
antagonize sb
zraża ludzi swoimi głośnymi uwagami
start learning
he antagonizes people by his outspoken remarks
wpadać w szaleństwo
start learning
to get/become frantic
płaczliwy, płaczliwy
start learning
weepy, tearful
przepraszający, skruszony (gest, uśmiech)
start learning
apologetic (gesture, smile)
spieprzyć to
start learning
screw it up
okantować nas
start learning
screw us over
niepokonany, niepokonany
start learning
undefeated, invincible
powiedziała to od niechcenia (niechcący)
start learning
she said that casually
odbierano jej system podtrzymujący życie
start learning
she was being taken off life support
przemożny wpływ
start learning
profound impact
głębokie uczucie, wiedza
start learning
profound feeling, knowledge
krzycz na nich, przekonaj ich
start learning
yell at them, reason with them
po prostu się zaangażuj
start learning
just engage
przesłuchanie do roli
start learning
audition for a role
głupkowaty uśmiech
start learning
goofy smile
szczerze agresywna determinacja
start learning
frankly aggressive determination
niezwykła otwartość
start learning
extraordinary openness
używać go do wygrywania
start learning
to use it on winning
banał, truizm, banał
start learning
platitude, truism, cliché
nieoczekiwane, nieprzewidywalne
start learning
unexpected, unpredictable
oddałem ci wszystko
start learning
i committed everything to you
postanowiłem...
start learning
i've made my mind up to...
mam rację, wyraziłem opinię
start learning
i've made my point
oczywiście nie jestem we właściwym stanie umysłu
start learning
i'm obviously not in a right state of mind
może nikt z nas nie jest
start learning
maybe none of us are
poświęciłeś całe swoje życie
start learning
you dedicated your entire life
twoja rodzina będzie pod opieką
start learning
your family will be cared for
jutro nie jest obiecane
start learning
tomorrow is not promised
złapany w wyścigu szczurów
start learning
get caught up in the rat race
wydaje się, że czas wreszcie mnie dopadł
start learning
it seems time finally caught up with me
jest na kartach jak 2 razy 2
start learning
its on the cards
Nie rozważyłbym jeszcze bitwy z czasem
start learning
i wouldnt consider the battle with time over just yet
jeszcze nie teraz
start learning
over just yet
bez oklasków
start learning
no applause
kochać szczerze
start learning
to love dearly
trzymała w ryzach
start learning
she was disciplinarian
idylliczne dzieciństwo
start learning
idyllic childhood
urocza dziewczyna
start learning
adorable girl
zło, niegodziwy, zły (przym.)
start learning
evil, wicked, angry (adj.)
odgrywali idealną rodzinę
start learning
they played up the perfect family
to musiało być druzgocące
start learning
it must have been devastating
umierała w środku
start learning
she was dying inside
czuwać nad nią, chronić
start learning
to watch over her, to protect
niewierność, niewierność, zdrada
start learning
infidelity, unfaithfulness, betrayal
widowisko
start learning
spectacle
w głębi duszy była cierpiącą dziewczyną
start learning
deep inside she was a girl in pain
jako dziecko doświadczyła molestowania seksualnego
start learning
she experienced sexual abuse as a child
zrzucić ciężar
start learning
to leave the burden off you
długoterminowym skutkiem nadużycia było...
start learning
long-term effect of the abuse was...
szukała siebie
start learning
she was looking for herself
chciała się sprawdzić biorąc ślub
start learning
she wanted proof herself by getting married
jeśli nie wiesz, kim naprawdę jesteś, nic cię nie ochroni
start learning
if you dont know who you really are nothing is gonna safe you
była towarzyszką uzależnienia od alkoholu i narkotyków
start learning
she was a companion of alcoholic and drug-addict
syreny zawodzące
start learning
sirens wailing
znaleziono ją nieprzytomną na wannie
start learning
she was found unconscious at the bathtube
najlepiej sprzedający się singiel, jaki kiedykolwiek wydano
start learning
the best-selling singel ever released
nie możesz uciec od siebie, nie ma gdzie się ukryć
start learning
you cant run from yourself, there is nowhere to hide
nędzne, ale chwalebne życie
start learning
miserable but glorious life
sielankowy styl życia
start learning
idyllic way of life
ma swoją cenę
start learning
it comes at a price
jeden poślizg może być śmiertelny
start learning
one slip could be fatal
cała wioska zaczyna działać
start learning
th whole village springs into action
wyścig z czasem
start learning
a race against time
źle przygotowany do bitwy
start learning
ill-prepared for the battle
wspinać się w bezpieczne miejsce
start learning
scramble to safety
to jest moja ostania deska ratunku
start learning
this is my lifeline
wyrył się w każdym środowisku na ziemi
start learning
carved itself in every habitat on earth
to stworzenie to my
start learning
that creature is us
pomysłowość, zaradność
start learning
ingenuity, resourcefulness
twarzą w twarz z surową naturą
start learning
face to face with raw nature
dobrze się rozwijać, prosperować
start learning
thrive - throve - thriven
być przystosowanym do, przyzwyczajonym
start learning
be evolved to, accustomed to
stawić czoła wyzwaniom
start learning
to confront challenges
morze jest siłą, z którą należy się liczyć
start learning
the sea is the force to be reckoned with
Uważany za najlepszy
start learning
reckoned to be the best
zamiennie
start learning
interchageably
hazard się opłacił
start learning
a gamble paid off
obfitość jedzenia
start learning
abundance of food
kusić, kusić, uwodzić
start learning
tempt, entice, seduce
gdy wyruszamy dalej od brzegu, niebezpieczeństwo rośnie
start learning
as we venture farther from the shore, the danger escalates
eksploatować ocean
start learning
exploit the ocean
wykorzystywania pracowników
start learning
exploit employees
woda jest taka mętna
start learning
the water is so murky
Rzucić siatkę
start learning
to cast the net
ujawniono korzyści płynące z pracy zespołowej
start learning
the benefits of team-work are revealed
owoce morza są niezbędne dla przetrwania człowieka
start learning
seafood is vital to human survival
składnik naszej kultury
start learning
component of our culture
szlachetny persuit
start learning
noble persuit
sprawdzian umiejętności i wytrzymałości
start learning
test of skill and stamina
słynie z poskramiania fal
start learning
hes famed for taming waves
największy na jakim jeżdżono kiedykolwiek
start learning
the biggest ever ridden
nieustanne picie
start learning
relentless drinking
wytrwałość
start learning
relentlessness
adrenalina i chwała uzależniają
start learning
the adrenaline and the glory is addictive
opanowanie morza - nigdy nie oswajaj jego pełnej furii
start learning
the mastery of sea - well never tame its full fury
uprzedzać kogoś do kogoś
start learning
to bias sb against sb/sth
nastawić kogoś na moją korzyść
start learning
to bias sb in favour of me
notorycznie płochliwy
start learning
notoriously skittish
gra w kotka i myszkę
start learning
a game of cat and mouse
jeden fałszywy ruch i gra się skończyła
start learning
one false move and game is over
nie może powstrzymać atakującego rekina
start learning
he cant keep hold of trashing shark
jego drewniany pływak zapobiega nurkowaniu
start learning
his wooden float prevents it diving
jakby pod zaklęciem
start learning
as if under a spell
utrzymać kulturę przy życiu
start learning
to keep the culture alive
liczba rekinów poważnie spada
start learning
the number of sharks is in serious decline
zapuszczają się do granic możliwości przetrwania człowieka
start learning
they venture to the very limits of human survive
jest świadomy ryzyka
start learning
he's aware of the risks
trudna rzeczywistość - aby związać koniec z końcem
start learning
harsh reality- to make ends meet
nasza zdolność przetrwania zostanie przesunięta do granic możliwości
start learning
our ability survive will be pushed to the very limit
żyć bliżej oceanu niż jakakolwiek inna kultura na ziemi
start learning
live more intimately with the ocean than any other culture on earth
ocean ma ogromny wpływ na każdy aspekt ich istnienia
start learning
the ocean has a profound impact on every aspect of their existance
nawet mierzą upływ czasu na podstawie rytmu pływów, a nie minut i godzin
start learning
they even measure the passage of the time by the rythm of tides rather than minutes and hours
rzadko stawia stopę na lądzie
start learning
she rarely sets foot ashore
jej rodzina nie ma obywatelstwa, nie ma stałego miejsca zamieszkania i prawie nie ma pieniędzy
start learning
her family has no nationality, no fixed abode and almost no money
oszałamiająca różnorodność owoców morza
start learning
bewildering variety of seafood
jego umiejętności zapierają dech w piersiach
start learning
his abilities will take your breath away
skupić się na pracy
start learning
keep one's mind on the job
może pozostać w pozycji do pięciu minut
start learning
he can stay down for up to five minutes
ma to, po co przyszedł
start learning
he has got what he came for
idea człowieka istniejącego jako ssak oceaniczny nie jest jednak tak daleko idąca
start learning
the idea of humans existing as ocean mammal is not so far-fetched after all
niesamowita zdolność adaptacji i wysiłek
start learning
amazing adaptability and eneavour
przesunęliśmy nasze granice przetrwania do oceanu
start learning
we pushed our limits of survival into the ocean
jak dostosujemy się w przyszłości, dopiero się okaże
start learning
how we'll adapt in the future remains to be seen
budować związek, sojusz
start learning
to forge a relationship, an alliance
są całkowicie zależne od kompresora, aby zapewnić im oddychanie
start learning
they are totally reliant to the compressor to keep them breathing
Pilnował mnie
start learning
He was keeping a good eye on me
możemy przetrwać dwa miesiące bez jedzenia, ale tylko kilka dni bez wody
start learning
we can survive two months without food, yet only a few days without water
narodziny wypychają nas z tego luksusowego wodnego świata
start learning
birth pushes us out of this luxurious water world
niezwykły, znaczący
start learning
remarkable, significant
wysuszony region
start learning
arid region
uwolnić (stracić kontrolę), rozpętać
start learning
unleash (lose control)
najpotężniejszy
start learning
the mightiest
dzikie wiatry porywają miliardy ziaren piasku
start learning
ferocious winds whip up billions of sand grains
chaos ustępuje
start learning
chaos subsides
pozbawiony cech, prosty
start learning
featureless, plain
upalne temperatury
start learning
scorching temperatures
niepewny
start learning
unreliable, insecure
podejmują tę niebezpieczną podróż po jedzenie
start learning
they undertake this perilous journey for food
dla niewprawnego oka / ucha wydma jest tylko wydmą
start learning
to the untrained eye/ear, dune is just a dune
spoglądają na słońce i linię grzbietu, aby ustalić, w którą stronę pójść
start learning
they look to the sun and the ringeline to work out which direction to go
nieobliczalny, nieprzewidywalny
start learning
erratic, unpredictable
utrzymujcie to uczciwie, z pasją i odwagą
start learning
persue it with integrity, passion and courage
nalegać, szukać
start learning
persue, seek for
natychmiast dojść do sedna
start learning
get to the point immediately
sporo, sporo
start learning
quite a bit, quite a lot
ustalenie terminu
start learning
fix a date
rozcinać
start learning
slit - slit - slit
całkowicie, całkowicie, całkowicie
start learning
utterly, totally, altogether
zaangażowanie, poświęcenie
start learning
commitment, dedication
wątpliwy, niejasny
start learning
dubious, obscure
wątpliwy, niepewny
start learning
doubtful, uncertain
natarczywe spojrzenie
start learning
pressing look
na dobre i na złe
start learning
for better and for worse
dać w żyłę
start learning
gat a fix
odgarnęła, strzepnęła
start learning
flicked
To samo
start learning
much the same thing
w podobny sposób jak
start learning
in much the same way as
ulegają znacznemu rozwojowi
start learning
undergo substantial development
dogmat, którego zdecydowana większość
start learning
a dogma that the vast majority of
jaką wymówkę może dać nastolatkom, którzy nie odrabiają swojej pracy domowej na czas?
start learning
what excuse can she give for teenagers who dont gat their homework done in time?
z przodu, tuż za czołem
start learning
at the front, just behind the forehead
zaangażowany w cały zakres zadań poznawczych na bardzo wysokim poziomie
start learning
involved i th ewhole range of very high level cognitive tasks
pod względem oczekiwań
start learning
in terms of expectations
zadania poznawcze, czynności umysłowe, o których świadomie musimy myśleć
start learning
cognitive tasks, mental activities that we consciously have to think about
dogmat, silne przekonania
start learning
dogma, strongly held beliefs
oczarowany dźwiękami, które słyszałem
start learning
enchanted by the sounds i heard
łączenie muzyki ze sztukami wizualnymi
start learning
combining music with visual arts
uważam coś za bliskie mojemu sercu
start learning
i consider sth close to my heart
zaniedbane miejsca zamieniono w piękne
start learning
the neglected places were turned into a beautiful
obszary ogarnięte konfliktami zbrojnymi
start learning
areas engulfed in armed conflicts
nie chciałbym być oskarżony o stronniczość
start learning
i wouldnt like to be accused of being biased
musisz o tym pamiętać
start learning
you need to keep in mind
mało popularne lub wspierane
start learning
hardly popular or supported
różnorodność i bogactwo sprawiają, że jesteśmy stale atrakcyjni dla naszych odbiorców
start learning
the diversity and the richness make us continuously attractive to our audiences
zaskakiwać, intrygować, przyciągać
start learning
to surprise, intrigue, attract
wymówka, by zostawić za sobą zgiełk świata
start learning
excuse to leave the hustle and bustle of the world behind
apetyt na życie jeszcze raz
start learning
the appetite for life once again
dla upamiętnienia tego wydarzenia
start learning
to commemorate this event
w programie pojawi się
start learning
the programme will feature
przywoływać / wspominać
start learning
to recall/recollect
kompozycja idealnie wpasowuje się w nastrój panujący wśród członków solidarności
start learning
the composition perfectly fit the mood prevailing among the members of solidarity
po przerwie
start learning
after the intermission
jedna z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy, często porównywana do ... ze względu na oryginalność jej sztuki
start learning
one of the most prominent, contemporary sculptors, often compared to ... due to the originality of her art
punktem odniesienia
start learning
point of reference
trwają prace nad
start learning
work is in progress on
nie mamy żadnych oczekiwań względem siebie
start learning
we dont have any expectations of each other
z wyjątkiem jednej rzeczy, aby móc wznieść się, latać, wznieść się wyżej
start learning
except one thing, to be able to rise, to fly, to soar above
nie ma łatwych tematów i łatwych odpowiedzi. Nigdy ją nie interesowały
start learning
she doesnt go with easy topics and easy answers. They have never been of interest to her
każdy zakątek naszej duszy i ciała
start learning
every nook and cranny of our soul and body
tych, o których poskromieniu marzymy wszyscy
start learning
those we all dream of taming
być w stanie zrobić coś
start learning
to be in a position to do sth.
żyć w luksusie
start learning
live in luxury
Obawiam się, że tak / nie.
start learning
I'm afraid so/not.
Mam nadzieję, że tak / nie
start learning
ii hope so/not
tak myślę / nie sądzę
start learning
i think so/i dont think so
przyjść i zobaczyć się z kimś
start learning
to come and see somebody
ani trochę, ani trochę
start learning
not in the least, not a bit
nalegam na zapłacenie za siebie. dla zasady
start learning
i insist on paying for myself. on principle
zawdzięcza to wszystko sobie
start learning
he ows it all to himself
czy jesteś krótkowzroczny
start learning
are you shortsighted
nie jestem w stanie rozpoznać rzeczy z dystansu
start learning
i'm not capable of recognizing things from a distance
jestem w stanie / nie mogę
start learning
im able/unable to
nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem
start learning
it's no use crying over spilt milk
rozważmy inną możliwość
start learning
lets consider another possibility
jestem trochę poza praktyką
start learning
im a little out of practice
mieć rację / mylić się
start learning
to be right/wrong
poczucie humoru / smak / wzrok
start learning
sense of humour/taste/sight
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
rada dotycząca czegoś
start learning
an advice on sth
trochę rady / informacji / mebli / aktualności
start learning
a piece of advice/information/furniture/news
to mi odpowiada
start learning
it all right with me/ fine by me/it suits me fine
chyba że stanie się coś nieprzewidzianego
start learning
unless sth unforseen happens
wspaniały, wspaniały, wspaniały
start learning
splendid, wonderful, gorgeous
po moim trupie!
start learning
over my dead body!
miał wykładać ten termin
start learning
he was due to lecture this term
wykładać / dawać wykład
start learning
to lecture on/give a lecture on
wystarczy filiżanka herbaty
start learning
a cup of tea will do
zdecydować/rozmyślić
start learning
make up my mind about/change my mind
wyjechać na weekend
start learning
go away for the weekend
być z dala od biznesu
start learning
to be away on business
aby poznać przyczyny ich wyniku
start learning
to find out the reasons behind their score
muszę to znieść
start learning
i have to put up with it
jeśli nie masz nic przeciwko / nie masz nic przeciwko robieniu tego?
start learning
if you dont mind/do you mind doing it?
spędzać nad tym dużo czasu
start learning
to spend a great deal of time on it
dobrze rozumieć się z kolegami z pracy
start learning
to get on well with one's colleagues
zrobić coś w sprawie
start learning
to do sth about sth
dawno temu poszliśmy osobno/rozeszły się drogi
start learning
we went separate ways long ago
za bardzo się rozeszliśmy
start learning
we've drifted too much apart
tak to ująć
start learning
to put it like that
wpaść do kogoś
start learning
to look sb up
nie mam przeciwko niemu szansy
start learning
i hav no chance against him
nic dziwnego, że woli go ode mnie
start learning
no wonder she prefers him to me
w żaden sposób/w żadnym razie
start learning
by no means/
z całą pewnością /na pewno
start learning
by all means, certainly
z mieszanymi uczuciami
start learning
with mixed feelings
znudzony moralizatorskim tonem, który przyjmuje w niektórych miejscach
start learning
bored with the moralizing tone thayt he adopts in places
byłbym skłonny się z tobą zgodzić
start learning
i'd be inclined to agree with you
dziewczyna, którą ci przedstawiłem
start learning
the girl i introduced you to
książka, za którą zapłacił
start learning
the book he paid for
z winy / winny
start learning
at fault/ to blame
wszystko, co musisz zrobić, to iść i zapytać
start learning
all you have to do is go and ask
to dlatego
start learning
tht's why/the reason why
najwyraźniej to się sprawdza
start learning
apparently its doing very well
przy jakich okazjach?
start learning
on what occasions?
chcę, żeby był właściwie wychowany
start learning
i want him to be brought up properly
aby odwiedzić sb
start learning
to pay a visit to sb
ocenić liczbę ofiar śmiertelnych
start learning
to assess the death-toll
wykorzystują nas w znacznie bardziej intymny sposób
start learning
they exploit us in much more intimate ways
płonące słońce
start learning
blazing sunshine
najbardziej ponury krajobraz na ziemi
start learning
the bleakest lanscape on earth
gdy w głowie rozbrzmiewają jej słowa przewodnie matki, idzie do przodu
start learning
with her mother's guiding words echoing in her head, she strides forward
kroczyć
start learning
stride - strode - stridden
na terenach łowieckich
start learning
in the hunting grounds
żarłocznego drapieżnika pustynnego
start learning
of the vorocious desert predator
ich zmysł węchu pomaga im śledzić stada na odległość
start learning
their keen sense of smell helps them shadow the herds at a distance
ku jego wielkiej uldze
start learning
to his great relief
co najwyżej
start learning
at the very most
francuskie słownictwo zalewało angielski
start learning
french vocabulary was pouring over english
angielski był stopniowo kolonizowany w całym społeczeństwie
start learning
english was being progressively colonized throughout society
równowaga sił miała się zmienić
start learning
the balance of power was about to shift
chłopi karczujący ziemię
start learning
peasants grubbing the land
handel wzrastał, w szczególności handel murami
start learning
the trade was on the increase, the wall trade in particular
młotek, dłuto, malwersant, kupiec
start learning
mallet, chisel, embezlle, merchant
francuski przeniknął do angielskiego społeczeństwa
start learning
french penetrated into english society
zostać odciętym od kulturowych i językowych korzeni
start learning
to become cut off from cultural and linguistic roots
francuski zaczął tracić kontrolę nad angielskim
start learning
french began to lose its grip on english
przez cały czas można stać na straży
start learning
one can stand guards at all times
przerzedza się i rozpada
start learning
it's thinning and breaking apart
mogą dryfować po topniejącym kawałku lodu
start learning
they can find themselves adrift on a melting piece of ice
wiedzą, że nie panikują
start learning
they know not to panic
bardzo płochliwe, więc ostrożnie wchodzą do wody
start learning
extremely skittish so they enter the water with care
szukają tylko jednego wieloryba
start learning
they are after just one whale
spóźnialski, łazęga
start learning
straggler (noun)
ta potyczka się nie skończyła
start learning
this skirmish isnt over
wróć pod osłoną ciemności
start learning
come back under the cover of darkness
niefrasobliwy, nonszalancki
start learning
cavalier
szybki, zwinny
start learning
fast, agile
liczba porwań pozostaje stała
start learning
the number of kidnappings have remained steady
liczba inwazyjnych niedźwiedzi zmniejszyła się o połowę
start learning
the number of invading bears has halved
spada / maleje / maleje
start learning
in decline/ decreasing/getting smaller
wędrują daleko w poszukiwaniu jedzenia
start learning
roam far and wide in search of food
gdy nadchodzą ciemne dni
start learning
as the dark days drag on
wszyscy pragną powrotu słońca
start learning
everybody yearns for the sun to come back
urodzeni, którzy przeżyli
start learning
born survivors
zdradliwy (ścieżka, zachowanie)
start learning
treacherous (path, behaviour)
wyścig z czasem
start learning
a race against time
w pełni obciążony
start learning
fully loaden
gekony, patyczaki, świerszcze
start learning
geckos, stick insects, crickets
z odrobiną przypraw
start learning
with a little seasoning
doskonale się przyjmować
start learning
to go down a traet
wykorzystać każdą okazję
start learning
to embrace every opportunity
więzi z naturą
start learning
bonds with nature
przesadzając (przeceniając) ze swoimi podbojami
start learning
overstating his conquests
afiszować własnego bogactwa/ chwalić
start learning
flaunt one's wealth/show off
cenne pióra
start learning
precious plums
pokazać kondycję i piękno
start learning
to display fitness and beauty
potrzebuje czasu, by rozkoszować się swoim sukcesem
start learning
he takes time to savour his success
aby utrzymać żonę w dobrym nastroju
start learning
to keep his wife sweet
zdobyć szacunek od swojego plemienia
start learning
to earn respect from his tribe
proste rzeczy mogą mieć niezwykłą wartość
start learning
simple things can hold an extraordinary value
wyrąb drzew
start learning
logging of trees
efekty są znacznie mniej niszczące
start learning
effects are far less destructive
polega na wykorzystaniu surowej mocy najpotężniejszego stworzenia słonia dżungli.
start learning
it involves harnessing the raw powerof the mightiest creature of the jungle-elephant.
niewiarygodnie silny, zaskakująco zwinny
start learning
unbelievably strong, suprisingly nimble
znacznie przewyższają maszyny do pozyskiwania drewna w tym splątanym terenie
start learning
they are far superior to logging machines in this tangled terrain
co najważniejsze / Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej rodzinie.
start learning
most importantly/Above all, I'd like to thank my family.
w przeciwieństwie do maszyny należy go traktować z szacunkiem
start learning
unlike a machine he must be treated with respect
dobra równowaga sztuki dowodzenia i współczucia
start learning
a fine balancing art of command and compassion
czas na zasłużone mycie
start learning
time for well-earned wash
obraz nie jest tak harmonijny
start learning
the picture is not so harmonious
wiele gatunków wymarło często przed ich odkryciem
start learning
many species extinct often before they've ever been discovered
tracimy z oczu główny punkt
start learning
we are losing sight of the main point
tracimy kultury ludzkie, o których nic nie wiemy
start learning
we are losing human cultures that we know nothing about
chronić rdzennych mieszkańców
start learning
protect indigenous people
aby spotkać jedno z tych nietkniętych plemion
start learning
to encounter one of these uncontacted tribes
pierwsze zdjęcia lotnicze bezkontaktowej społeczności
start learning
very first aerial footage of an uncontacted community
bardzo mało wiadomo o ich życiu
start learning
very little is known about their life
aby chronić przed światem zewnętrznym
start learning
to protect from the outside world
minimalizowanie zakłóceń
start learning
minimising disturbance
tak wrażliwe w tych zmieniających się czasach
start learning
so vulnerable in these changing times
strażnicy bogactwa wiedzy
start learning
the guardians of the wealth of knowledge
aby umożliwić ludziom wykuwanie życia
start learning
to enable humans to forge a life
grab amerykański
start learning
an ironwood
pokaz ich sprawności w dżungli
start learning
a display of their jungle prowess
ochrona przed atakiem wroga
start learning
protection from enemy attack
balansując na krawędzi, balansuj, chodź po linie
start learning
teetering on the edge, balance, walk a tightrope
zbliża się pora deszczowa
start learning
the rainy season is fast approaching
dach wyłożony jest liśćmi palmowymi sago
start learning
the roof is tiled with sago palm leaves
skromność dyktuje surową politykę wejścia
start learning
modesty dictates a strict entrance policy
kobieta zawsze wchodzi na drugim miejscu
start learning
the woman always enter second
pierwszy ogień zostaje uroczyście zapalony, aby pobłogosławić drewniany domek na drzewie
start learning
the first fire is ceremonially lit to bless a wooden tree house
opanowali swoje otoczenie
start learning
they have mastered their envoirenment
żyją w zgodzie ze swoim otoczeniem
start learning
they live in tune with their surroundings
moje serce będzie w gardle
start learning
my heart would be in my throat
po prostu wygląda tak swobodnie
start learning
he just looks so at ease
uratować sytuację
start learning
to save the day
od samego początku / od samego początku / od zera
start learning
right from the start/from the very first/from scratch
zacząć budować w zadziwiającym tempie
start learning
to begin building at an astonishing rate
przestój
start learning
work at a standstill
zaproszony na wizytę towarzyską
start learning
invited for a social visit
wkrótce; wkrótce
start learning
before long; soon
podzielić się z nami żartami, pozwolić im się z nas śmiać i zobaczyć trochę swojego życia
start learning
to share some jokes with us, to let them laught at us, and see a bit of their life
kończą się zapasy żywności
start learning
food supplies are running low
podawać lokalny przysmak
start learning
serve up a local delicacy
werdykt w tej sprawie
start learning
the verdict on it
grzyb jadalny
start learning
edible mushroom
o wiele bardziej swobodny w życiu
start learning
much freer in life
wolałbym żyć życiem, które tutaj prowadzą
start learning
i'd much rather live the life they do out here
im wyżej się wspinasz, tym trudniej jest (klimat)
start learning
the higher you climb the tougher it gets (climate)
tlen jest usuwany
start learning
oxygen is stripped away
góry Ałtaju w Mongolii
start learning
the altai mountains in mongolia
dostrzec zdobycz
start learning
to spot prey
udowodnił, że jest
start learning
he's prooved himself to be
odstraszać, odgonić
start learning
scare away, chase away
ludzie szukali schronienia przed konfliktami
start learning
people have sought refuge from conflicts
ich ziarno jest atakowane przez żarłocznego wroga
start learning
their grain is under attack of of ravenous enemy
rodzą się, gdy zderzają się płyty kontynentalne
start learning
they ara born when continental plates colide
nigdzie więcej niż tutaj
start learning
nowhere more than here
z czasem niszczy ich płuca
start learning
over time it destroys their lungs
ani razu /przenigdy
start learning
never once
roją się od życia
start learning
they brim with life
wysiłek będzie opłacalny
start learning
the effort will be worthwile
godziny mijają
start learning
the hours roll on
siły natury nie mogą zostać oswojone
start learning
the forces of nature cant be tamed
żyć na wysokościach, które stanowią zagrożenie dla
start learning
to live at altitudes that pose a threat for
płacą za to wysoką cenę
start learning
they pay a heavy price for living there
płacz nie ma sensu
start learning
there is no point/use crying
jest zdeterminowana, aby nie pozwolić, aby ślepota wpływała na nią
start learning
tshe is determined not to let blindness influence with
miejmy nadzieję, że jej wzrok zostanie przywrócony
start learning
hopefully with her sight restored
twoje opcje są ograniczone
start learning
your options are limited
nie chowają zwłok
start learning
they dont bury the corps
odprawiać rytuał pogrzebu nieba
start learning
to conduct the sky burial ritual
sępy - najskuteczniejsze padlinożercy
start learning
vultures -the most efficient scavengers
szybko konsumują zwłoki, zanim rozprzestrzeni chorobę
start learning
they swiftly consume a corpse before it can spread disease
dusza już wyemigrowała do innej krainy
start learning
the soul has already migrated to another ralm
zależą od siebie
start learning
depend on one another
całkowicie rozległy
start learning
utterly vast
znaleźć igłę w stogu siana
start learning
to find a needle in the haystock
weteran łowca przejmuje prowadzenie
start learning
veteran hunter takes the lead
zmierzą się
start learning
face off
zmylić
start learning
bluff, fox, outwit
aby utrzymać tę cenną wiedzę przy życiu
start learning
to keep this precious knowledge alive
rozpalenie ognia
start learning
kindling fire
łowcy ryzykują, że zostaną ścigani
start learning
the hunters risk becoming the hunted
lampart szczęki ma moc miażdżenia ludzkiej czaszki
start learning
leopard's jaw has the power to crush human skull
udało im się pozostać niewykrytym
start learning
they've managed to remain undetected
sześć dni w skórze
start learning
six days in the hide
zostanie oddany do użytku
start learning
it will be put to use
przy pierwszych kroplach deszczu regeneruje się
start learning
with the first drops of rain it regenerates
czai się niebezpieczeństwa
start learning
lurking dangers
jadowity wąż, trujący grzyb
start learning
venomous snake, poisonous mushroom
gra w rosyjską ruletkę
start learning
a game of russian roulette
węże przechodzą z rąk do rąk w kilku tygodni
start learning
snakes change hands in a matter of weeks
nie czyni go mniej bolesnym
start learning
it doesnt make it anty less painful
plaster miodu
start learning
honeycomb
zabójcy zbóż występują w proporcjach dżumy
start learning
cereal killers come in plague proportions
bezpośrednie zagrożenie
start learning
imminent danger
Rój os
start learning
swarm of wasps
szarańcza
start learning
locust
są spragnieni zboża
start learning
they are ravenous for grain
stado
start learning
the flock
zdzierać plony w godzinę
start learning
strip the crop in an hour
nie chodzi o wygraną bitwę, ale o ograniczenie strat
start learning
not about winning the battle, but limiting the losses
dojrzewanie pszenicy
start learning
ripening wheat
gdy zapada zmierzch
start learning
as dusk falls
Zmierzch/swit
start learning
dusk/dawn
ujarzmij inne gatunki
start learning
subjugate the other species
ujarzmić, ujarzmić, uprząż
start learning
subjugate, subdue, harness
z własną wolną wolą
start learning
with its own free will
znacznie wyższy poziom manipulacji
start learning
a far higher level of manipulation
zadziorny
start learning
feisty
musi się balansować w galopie
start learning
he must balance at a gallop
zdobyć przewagę
start learning
to get the upper hand
stado, stado, stado
start learning
herd, flock, pack
zwłoki zostały prawie rozerwane
start learning
the carcass was pretty much ripped apart
zachwycony
start learning
chuffed, delighted
fobia robactwa
start learning
creepy crawly phobia
co nam dadzą, mogą równie zabrać
start learning
what they give us they can equally take away
prowadzić codzienne życie
start learning
to lead day-to-day life
ślubować, obiecać, deklarować
start learning
to pledge, to promise, to declare
relatywnie
start learning
in relative terms
tak dobry czas jak każdy inny
start learning
as good a time as any
opłacalny, dobry stosunek jakości do ceny, którą zapłaciłeś
start learning
cost efficient, good value for money you paid
poddać się, poddać się
start learning
surrender, submit to
unikać głównego problemu
start learning
skate over the main issue/avoid
źle osądzony, wadliwy
start learning
misjudged, flawed
nijaki, nudny
start learning
luckluster, uninspiring
ustawić stopę / przejść do
start learning
to set foot /go to
przybysz z kosmosu
start learning
an alien visitor
korzyści przewyższają ryzyko
start learning
the benefits outweigh the risks
są pouczani, aby niczego nie zabierali i niczego nie pozostawili
start learning
they are instructed to take nothing away and leave nothing behind
zakazać wydatkowania zasobów
start learning
to ban the expoitation of resources
ocena, ocena, oszacowanie
start learning
assessment, evaluation, estimation
wychowywać, wychowywać dzieci
start learning
bring up, raise children
to jest w mojej głowie/mam to na myśli
start learning
it is on my mind
leniwiec
start learning
sloth
skorzystać z każdej dostępnej niszy
start learning
to take advantage of every available niche
walczyć o siebie
start learning
to fend for himself
kolebka na całe życie
start learning
cradle for life
mieć szczęście, mieć szczęście
start learning
be fortunate, lucky enough
życie nie mogło być podtrzymane
start learning
life couldnt be sustained
warstwa ozonowa - nasza tarcza
start learning
ozone layer - our shield
proces przebiega tuż pod naszymi nosami
start learning
the process goes on right under our noses
wspaniały / spektakularny widok
start learning
magnificent / spectacular view
spędziłem niezliczone godziny, starając się uchwycić prawdziwe uczucie tego ogromnego miejsca
start learning
i spent countless hours in effort to capture the true feeling of this vast place
na poparcie kogoś / czegoś
start learning
in support of sb/sth
zagorzały przeciwnik książek
start learning
die-hard opponent of books
zepsuć to
start learning
mess it up
uderzyło mnie to, jak czyste i nietknięte
start learning
i was struck by how pure and untouched it was
miejsca, w których człowiek nigdy nie postawił stopy
start learning
places where human has never set foot
życzę ci szczęścia w życiu
start learning
i wish you a lifetime of happiness
zakorzenione w nas
start learning
ingrained in us
pozwolić, by natura podążyła swoją drogą
start learning
to let nature take its course
co jest do bani
start learning
what sucks, is
trudne do dostosowania
start learning
hard to adjust to
słońce zachodzi nad horyzontem
start learning
the sun sets over the horizon
dni stają się krótkie, a noce długie
start learning
the days get short and the nights get long
to naprawdę zmienia twoje postrzeganie
start learning
it really does change your perception
mieć czegoś potąd
start learning
to have it up to here
wszyscy dość z twoim zachowaniem
start learning
we all have it up to here with your bahaviour
wziąć się w garść
start learning
to get a grip on yourself
całe niebo płonie
start learning
the entire sky is on the fire
pozbawiony energii
start learning
energy drawn
radość
start learning
glee
jak bardzo jesteśmy terytorialni
start learning
how territorial we are
cała rutyna została popsuta
start learning
the whole routine was messed up
dźgać kogoś widelcem
start learning
to stab sb with a fork

You must sign in to write a comment