Zielony notatnik

 0    475 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w celu zwiększenia wydajności produktów rynkowych
start learning
to increase rhe yield of marketable products
papiery wartościowe
start learning
marketable securities
chodliwy (np. produkt)
start learning
marketable
wydajność
start learning
yield
zapoznać się z jego użyciem
start learning
to become familiar with its use
rozwinąć wystarczającą wiedzę
start learning
to develop sufficient knowledge
to work independently
start learning
pracowac niezaleznie
w celu uzyskania informacji
start learning
to obtain information from
uzyskać fałszywy
start learning
to obtain spurious
identyczne (adj)
start learning
identical to (adj)
Wyniki są następujące:...
start learning
the results are as follow:...
wyniki podsumowane w
start learning
the results summarised in
główne cechy wyróżniające
start learning
major distingishing characteristics
grzyby mogą mieć korzystny lub szkodliwy wpływ na ludzi
start learning
fungi can have beneficial or detrimental effect on humans
kilka gatunków ma znaczenie medyczne
start learning
a few species are of medical significance
można podzielić na dwie grupy
start learning
can be divided into two groups
formy do ciast
start learning
molds for cakes
uzyskać przyczepność
start learning
to get traction
gardzić
start learning
despise
archetype
start learning
archetyp
kończy się na / w czymś
start learning
end up with / culminate in sth
podatne na sth
start learning
susceptible to sth
pozbyć się zasad / pozbyć się
start learning
to do away with the rules/ get rid of
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of extinction
aby zaznaczyć je wszystkie z mojej listy
start learning
to tick them all of my list
to go missing. / My luggage went missing.
start learning
zaginąć. / Mój bagaż zaginął.
wkroczyc do
start learning
to step in
wdrożyć, wdrożyć
start learning
to deploy, implement
krzepki, mocny, silny
start learning
robust
zrzucic coś na coś, czego nie mogę wyjaśnić
start learning
to put sth down to sth/cant explain by
spójrz na to w słowniku
start learning
look it up in a dictionary
zakończyć dyskusję
start learning
wrap up the discussion
do likwidacji długów
start learning
to liquidate debts
chciwość bogactwa
start learning
greed for wealth
zagorzały
start learning
staunch
pod naszą kontrolą
start learning
within our control
lekkomyślny, nierozwazny
start learning
reckless
chwyt reklamowy
start learning
stunt
popiera sb
start learning
supportive of sb
bez kapryśnej publiczności, bez krytyków, bez zgadywania
start learning
no fickle audiencess, no critics, no second-guessing
przez szczęście
start learning
by stroke of luck
uderzyło mnie to jako doskonały pomysł
start learning
it struck me as an excellent idea
utkwiło mi to w pamięci
start learning
it stuck my mind
z ukluciem dumy
start learning
with a pang of pride
była gorsza od
start learning
she was inferior to
pancerze i czulki
start learning
carapaces and feelers
otrząsnął
start learning
shook off
wpaść na wizytę
start learning
drop in for a visit
osadzone w nich urządzenia słuchowe
start learning
listening devices embedded in them
rozkładana sofa
start learning
foldout sofa bed
w desperackiej próbie upiększenia go
start learning
in a desperate attempt to beautify it
patrzyliśmy bez tchu
start learning
we watched breathlessly
hymn narodowy
start learning
the national anthem
byliśmy pogrążeni
start learning
we were plunged behind the iron curtain
serial omijał ten fakt
start learning
the series skirted around the fact
niewiele zostało z najstarszych
start learning
there wasn't much left of the oldest
utrzymuj przepływ pieniędzy
start learning
keep his money flowing
sabotować, grozić
start learning
to sabotage, threaten
radosny, ekscytujący
start learning
exhilarating
autoryzacja
start learning
say-so
nieuczciwy, szemrany (interes)
start learning
crooked
wstawać na całe życie
start learning
get sb up for life
wdrapać się
start learning
clamber
odkrywczy (story)
start learning
revealing
podrzucić kogoś
start learning
drop off someone
nic nie może tego cofnąć.
start learning
nothing can undo this.
jestem przeklęty
start learning
i'm cursed
wspinać się na ruszty
start learning
climb up the griders
gołymi rękami (phr)
start learning
with your bare hands (phr)
zostaniesz zabity
start learning
you ara gonna get yourself killed
osusz, rozgrzej się
start learning
dry off, get warm
niechciane obrazy, niesprzedane książki
start learning
unwanted paintings, unsold books
Kamienna głowa
start learning
stone head
wszyscy zostają zapomniani
start learning
everybody gets forgotten
ćma
start learning
moth
jesteśmy bezradni wobec czasu
start learning
we are helpless in the face of time
kieł
start learning
canine
przeczesali cały teren
start learning
they combed through the entire area
moim ulubionym lekarstwem, upijaniem się
start learning
my favourite remedy, getting blackout drunk
korzysc, pozytek
start learning
avil
próba samobójcza
start learning
suicide attempt
samobójstwo stanowiło oczywisty następny krok
start learning
suicide presented itself as the obvious next step
doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak groteskowy może być ten pomysł
start learning
im perfectly aware of how grotesque that idea might seem
brudny biznes, podly
start learning
sordid business
kierowało mną poczucie
start learning
i was driven by a sense of
dlaczego nie pospiesz się trochę?
start learning
why not hurry things along a little?
bełkotać, ochlapywac
start learning
splatter
widząc mnie rozpryskującego się na przedniej szybie
start learning
seeing me splattered up against the windscreen
goleń
start learning
shin
ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu
start learning
to my utter surprise
nasz ojciec nigdy nie przestawał przygotowywać nas na surowość życia
start learning
our father never stopped preparing us for the harshness of life
nic nigdy nie byłoby sprawiedliwe ani wolne, bezbolesne ani utracone na zawsze
start learning
nothing would ever be fair or free, painless or lost forever
doskonała ilustracja tego
start learning
a perfect illustration of this
wpoil w nas w ten pomysł
start learning
he drilled us into the idea
ironia była taka, ze
start learning
the irony was that
możliwość wzniosłego życia
start learning
the possibility of exalted life
musiał umrzeć, abym mógł żyć
start learning
he had to die in order for me to live
chaos we mnie stopniowo rozproszył się
start learning
the chaos inside of me gradually dissipated
samotność, spokój, spokój
start learning
solitude, calm, restfullness
kaprys dnia
start learning
whim of the day
świat nucił zgodnie jak dobrze wyreżyserowana orkiestra
start learning
the world hummed in unison like a well-directed orchestra
podążać za aktualnymi trendami, przepływem świata
start learning
to follow the current trends, the flow of the world
jak zapach powietrza zmienia się subtelnie tuż przed burzą
start learning
how the smell of the air changes subtly right before a storm
bezpodstawnie sceptyczny
start learning
unherently sceptical
rzeczy miały tylko znaczenie, które im nadaliśmy
start learning
things only had the meanings that we gave them
kontynuować, kontynuować
start learning
proceed, carry on
smuga, pasemko
start learning
streak
chaotyczny, nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny
start learning
erratic, unpredictable, irresponsible
efemeryczny taniec
start learning
the ephemeral dance
zacznij, zacznij
start learning
set about, start
współudział w zbrodni
start learning
complicity in the crime
podzielić się moją sympatią do izolacji
start learning
to share my fondness for isolation
jest ich trzydzieści, o różnej głębokości
start learning
there are thirty of them, of varying depth
blizna
start learning
gash
gotowałam się z wrzącym gniewem
start learning
i was boiling with a seething anger
była nieśmiała, ale kokietujaca
start learning
she was shy but teasing
coś, co sprawiło, że stała się dla mnie nieodparta
start learning
sth that made her irresistable to me
jak dziecko ze smakolykiem
start learning
like a child with treat
kolory mieszają się ze sobą
start learning
the colors blend into one another
kolory przybrały bursztynowe głębiny w żółtym świetle
start learning
the colors took on amber depths in the yellow light
monitowany przez / spowodował przez
start learning
prompted by / caused b
wiatr szeleścił przez platany
start learning
the wind rustling through the sycamores
ciemności, które mnie pochłonęły
start learning
the darknees that had engulfed me
wykonać rutynową weryfikację
start learning
to do the routine verification
przefiltrowaliśmy
start learning
we filtered through
zawęziliśmy to do
start learning
we narrowed it down to
łatwo myli sie mnie z kimś innym
start learning
im easily mistaken for sb else
trochę się przełamać, otrzep się
start learning
to get over a little bit, dust yourself off
zarządzać, radzić sobie, radzić sobie, radzić sobie
start learning
manage, deal with, cope with, handle
podsumuj, podsumuj, podsumuj
start learning
recap, sum up, sumarize
natychmiastowe, natychmiastowe, natychmiastowe
start learning
instantanous, immediate, at once, accute
szybki
start learning
swift
przełamać odrzucenie
start learning
to get over a rejection
obwodnica
start learning
roundway, roundroad
wyjść gdzieś
start learning
to venture out somewhere
co masz na myśli przez lepsze
start learning
what you mean by better
mamy nawyk picia
start learning
we got into a habit of drinking
zadać sobie trud; pamiętać
start learning
to take the trouble; to mind
brzydzić się czegoś
start learning
to abhor sth
oslabiac, podkopywac
start learning
to sap
brzydzę się tym sezonem
start learning
i abhor this season
wszechobecność bólu
start learning
the omnipresence of pain
Spałem ogromną ilość czasu
start learning
i slept an anormous amount if time yet i never felt rested
zachować nadzieję na coś
start learning
to hold out hope of sth
światło lata leczy rany
start learning
the light of summer heals the wounds
co ty kombinujesz?
start learning
what are you up to?
niepewny
start learning
precarious
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
jeśli zostanie ponownie aresztowany, bardziej niż prawdopodobne wydaje się, że trafi do więzienia
start learning
if he got arrested again it seemed more than likely that he would end up in prison
zakłócając spokój lub krzyk snu lub hałas
start learning
disturbing the peace or sleep screaming or noise
napaść na tle seksualnym
start learning
sexual assault
widziane przez pryzmat dochodzenia, postępowania sądowego, zapisywane na papierze pod oficjalnym nagłówkiem
start learning
seen through the lens of investigation, of court proceedings, put down on paper under an official heading
wykroczenie, przestępstwo
start learning
offence, a crime
obfitosc
start learning
exuberance
prawdopodobnie
start learning
in all likelihood
ogarnął mnie głęboki smutek
start learning
a deep sadness welled up inside me
Puszcza
start learning
primeval forest
pierwotny instynkt
start learning
primeval instinct
euforia / uniesienie
start learning
euphoria / elation
Nie zrozum mnie źle
start learning
dont get me wrong
musisz uważać na swój krok wokół niej (nie zdenerwowac)
start learning
you have to watch your step around her
wzburzylo mnie od środka
start learning
it churned me up inside
pomysł na poddanie się tej pasji
start learning
the idea of giving in to this passion
najwyraźniej nie byłem ani młody, ani normalny
start learning
i was clearly neither young nor normal
wsciec sie
start learning
fly into a rage/ fly of the handle
bezwstydny / bezczelny kłamca
start learning
shameless / insolent liar
najcięższe wykłady o uczciwości
start learning
the sternest lectures of honesty
ci, którzy są najmniej przystosowani do miłości, są tymi, którzy kochają najbardziej
start learning
those who are the least suited to love are the ones who love the most intensly
pomyśleć o mniej ryzykownym sposobie
start learning
to think of a less risky way of
warunkowe zwolnienie z więzienia
start learning
parole
żadnych złudzeń co do tego, że nie mieliśmy przyszłości w tradycyjnym znaczeniu tego świata
start learning
no illusions about the fact that we had no future in the traditional sense of the world
prędzej czy później będziemy musieli zmierzyć się z tymi realiami
start learning
sooner or later we are going to have to face these realities
nieokreślony
start learning
indefinable
to kontrastowało
start learning
it contrasted with
subtelny, kojący rytm
start learning
subtle, soothing rythm
konkurencyjną cenę
start learning
unbeatable price
niezrównany widok
start learning
unbeatable view
nacieszyc oczy
start learning
to get an eyeful of
pozerac wzrokiem
start learning
to ogle
nie obchodzi go to
start learning
he doesnt give a damn
trzymac sie z daleka
start learning
to keep ones nose clean, keep myself to myself
przynajmniej
start learning
at the very least
zmielić
start learning
grind up
pozwalam zapadać nocy, zaskakując mnie
start learning
i let night fall take me by surprise
rozproszony czystą przyjemnością
start learning
distracted by the sheer pleasure
przerwa
start learning
interlude
wyrwę ci wnętrzności
start learning
i'll rip your guts out
błagałem o wybuch aby przyszedł
start learning
i begged for the blast to come
uspokajający plusk
start learning
the reassuring burble
świeża woda chlupocząca o skały
start learning
fresh water lapping up against the rocks
światło przeszywajace liściasty baldachim
start learning
the light piercing through the leafy conopy
przyroda tryskała kolorami, formami i światłem
start learning
nature was bursting with colors, forms and light
Kuchnia wystawna
start learning
sumptuous cuisine
znaczący, nieistotny
start learning
meaningful, maeningless
chcę, żeby przejrzał to, przez co przeszedłem
start learning
i want him to go through what i went hrough
biadolić
start learning
whimper
wycie
start learning
howl
słabo znajomo
start learning
vaguely familiar
niejasna pamięć
start learning
vague memory
zjechać z drogi
start learning
pull off on the side of the road
Pamiętając o wstrząsach, przez które przeszedł, zostawiłem ją samą
start learning
Mindful of the shocks he'd gone through i left her alone
wykonać mój makabryczny obowiązek
start learning
to perform my grisly duty
całą noc musiałem karmić ogniem
start learning
i had to keep feeding the fire all night
o świcie
start learning
by dawn
jego ciało było mniej więcej zwęglone
start learning
his body was more or less carbonized
Rozrzuciłem popiół
start learning
i scattered the ashes
to było groteskowe
start learning
it was grotesque
nigdzie, gdzie mniej by bolało
start learning
nowhere where it would hurt less
godzinami siedzieć w ciszy i wpatrywać się w kosmos
start learning
to sit for hours silently staring into space
nieznośny upał
start learning
unbearable heat
wywrócić do góry nogami
start learning
capsize upside down
tak solidny jak kwarta
start learning
as solid as quarte
brak sprawiedliwości i moralności
start learning
no justice and morality
stoicki, niezniszczalny
start learning
stoic, indestructable
więźniarka
start learning
patrol wagon
przejrzeć, przemyśleć
start learning
go over
archiwalne nagrania
start learning
archival footage
dokładne, szczegółowe
start learning
thorough, detailed
aby zachować nienaruszony związek, który nawiązaliśmy
start learning
to keep intact the relationship that we established
wbrew oczekiwaniom
start learning
contrary to what we expected
tak trzymać
start learning
to keep it up
automat do sprzedaży
start learning
vending machine
pod względem prawnym
start learning
in legal terms
pozwany, pozwany w sprawie rozwodowej
start learning
defendent, respondent in divorce case
prokurator stanął w obszarze przed ławą, aby przedstawić argument
start learning
the prosecutor stood in the area in front of the bench to give his argument
jest niewinny wobec postawionych mu zarzutów
start learning
he is innocent of the charges against him
w stanie zaawansowanego rozkładu
start learning
in a state of advance decomposition
sekcja zwłok ujawniła
start learning
the autopsy revealed taht
rozbity na śmierć kamieniem
start learning
smashed to death with a rock
szkic policji
start learning
a police sketch
w końcu jest niezwykle przydatny
start learning
end up being incredibly useful
jego udział w morderstwie
start learning
his involvement in the murder
nie było dowodów kryminalistycznych wiążących go z tym
start learning
there was no forensic evidence tying him to it
czy świadomie, czy nie, dał nam trop
start learning
whether consciously or not he gave us a lead
zbieg okoliczności był niepokojący
start learning
the coincidence was troubling
sprawa stała się wyższym priorytetem
start learning
the case became a higher priority
rozdarcie brzucha
start learning
abdominal laceration
ciężka dawka środków przeciwpsychotycznych
start learning
a haevy doze of anti-psychotic
zatrzymanie ich wywołałoby poważne skutki uboczne
start learning
stopping them would provoke serious side effects
dziesiątki ludzi
start learning
dozens of people
dziesiątki razy
start learning
dozens of times
użyliśmy każdego narzędzia, jakie mamy do dyspozycji
start learning
we used every tool at our disposal
uciekinier
start learning
the fugitive
wyprzedzić kogoś, wyprzedzić kogoś
start learning
to outrun somebody, to outpace somebody
nie było w nim nic niezdarnego, pomimo tego, w co jego ciało może doprowadzić do uwierzenia
start learning
there was nothing clumsy about him, despite what his body might might lead you to believe
opanował rynek
start learning
cornered the market
zapędzony w kozi róg
start learning
cornered
nie wydawałem się spokrewniony
start learning
i didnt seem related
przypuszczać / przypuszczać / zgadywać
start learning
surmise/suppose/guess
seryjny gwałciciel
start learning
serial rapist
centralnie (w jakimś miejscu)
start learning
smack-bang
małomówny | cichy
start learning
taciturn | silent
niechętny do współpracy
start learning
uncooperative
uprzejmy, uprzejmy, uprzejmy
start learning
affable, polite, civil
miał całkowitą kontrolę nad sobą wbrew temu, co powiedział nam o swoich kompulsjach
start learning
he was in total control of himself contrary to what he told us about his compulsions
przymus jedzenia
start learning
compulsion to eat
wiele dowodów dowód
start learning
a great deal of proof
zamilcz (zanim oboje będziemy w tarapatach)
start learning
clam up (before we both end up in hot water)
z biegiem czasu
start learning
over the course of time
dostarczył nam ogromną liczbę
start learning
he provided us with a huge number of
w żadnym momencie nie wspomniał o samej zbrodni
start learning
at no moment did he mention the crime itself
potwierdza swoją obecność na miejscu zdarzenia
start learning
he confirm his presence at the scene
bezcenne doświadczenie
start learning
invaluable experience
drobiazg, ornament
start learning
knick-knack, ornament
opisał to miejsce szczegółami, których ty lub ja nigdy nie zauważylibyście
start learning
he described the place with details that you or i never would have noticed
winowajca
start learning
culprit
najbardziej makabryczna / grizly część
start learning
the most gruesome/grizly part
opis, który podał planu podróży, to:
start learning
the description, that he gave of itinerary, was
wymijająca odpowiedź
start learning
evasive answer
całe kawałki mięsa zostały oderwane
start learning
entire chunks of flesh were torn off
był objęty procesem całkowitego zaprzeczenia
start learning
he was in the grips of a process of total denial
manipulacyjny psychopata, w pełni kontrolujący swoje działania
start learning
manipulative psychopath, in full control of his actions
z pewnością niezrównoważony, ale przede wszystkim inteligentny
start learning
certainly unbalanced but above all intelligent
niespójności w zastrzeżeniach
start learning
inconsistencies in the claims
opisywał w żywych szczegółach
start learning
he desribed in vivid details
dochodzenie / zapytanie
start learning
investigation / inquiry
wszystkie jego działania miały zrytualizowane znaczenie
start learning
all of his actions had a ritualized meaning
przyznanie się do winy
start learning
an admission of guilt
więzienie nie było opcją
start learning
prison was not an option
gwałtownie zrywa z ludzkim społeczeństwem
start learning
sharply breaks with human society
porzućcie całą moralność i oddajcie się każdemu impulsowi
start learning
abandon all the morality and indulge in every impulse
nie mogę w to uwierzyć
start learning
i have trouble believing that
pogodzić się z życiem w celi
start learning
resign himself to living in a cell
prawie na pewno nie przyniosłoby dużo światła
start learning
it would almost certainly not have brought much light
nigdy by nie współpracował
start learning
he would never have cooperated
mógł łatwo otrzymać wyrok niewinności z powodu szaleństwa
start learning
he could easily have received a verdict of not guilty by reason of insanity
żyć według własnych praw
start learning
to live by his own laws
opowieść o niezrównoważeniu umysłowym, dzikiej, epickiej podróży i głęboko niepokojącym thrillerze
start learning
a tale of mental unbalance, a savage, epic journey, and a profoundly disturbing thriller
jak ich życie krzyżuje się i rozchodzi
start learning
how their lives cross and diverge
jak kochają, jak nienawidzą, w co wierzą, o czym marzą
start learning
how they love, how they hate, what they believe in, what they dream of
ujawnia całą złożoność
start learning
reveals all the complexity
Wysoka jakość - gorszej jakości
start learning
superior quality - inferior quality
cukier biały
start learning
refined sugar
wyrafinowany
start learning
refined
stawiać komuś/czemuś czoła
start learning
stand up to somebody/something
zaszczepić wartości
start learning
instill values in
złożyć wniosek o coś, uznać coś za swoje
start learning
stake your claim for sth
Zostałem zawieszony za spanie w pracy
start learning
i got suspended for sleeping at work
w skrócie / w skrócie / w skrócie
start learning
in a nutshell / in brief/in short
otrzep się i idź do przodu
start learning
dust off and go forward
Ślubuję
start learning
i vow
ogólnie / ogólnie / ogólnie
start learning
by and large/ generally/on the whole
iść zgodnie z czymś, zgadzać się
start learning
go along with sth
chcemy to skończyć
start learning
we want to get it over with
nieuważny, nieostrożny, nieostrożny
start learning
inobservant, careless, incautious
beztroski
start learning
happy go lucky
projekt, przewidywanie, zgadywanie
start learning
project, predict, second-guess
wyglądasz na wyraźnie zmęczonego
start learning
you look noticeably tired
oczywiste
start learning
apparent, obvious
sobowtór
start learning
fetch
chodź, chodź, wpadnij, wpadnij, zadzwoń
start learning
come by, come round, drop in, drop by, call on
głupkowaty
start learning
nitwitted
kontrakty na czas nieokreślony / umowa na czas nieokreślony
start learning
contarct for an unspecified time/permanent contract
chwycić, złapać
start learning
seize, grab
domniemanie niewinności
start learning
the presumption of innocence
uczynny (gotowy do pomocy)
start learning
obliging (ready to help)
Jeśli pomyśleć o tym...
start learning
come to think of it...
czy możesz sformułować wniosek
start learning
can you frame a conclusion
główne media
start learning
mainstream media
zacznij, zacznij, rozpocznij, ruszaj
start learning
begin, start, kick off, set off
oszukiwać, oszukiwać, wprowadzać w błąd, oszukiwać
start learning
deceive, cheat, mislead, delude
pomijać, lekceważyć, wzruszyć ramionami
start learning
to discount, disregard, shrug sth off
ignoruj, zaniedbuj
start learning
ignore, neglect
podejść do testu wstępnego
start learning
take admission test
przyjąć ofertę
start learning
take off an offer
odmieniec, dziwoląg
start learning
misfit, freak
poddać się waszym pragnieniom
start learning
to give in to your cravings
uchwycić wyobraźnię
start learning
to capture sb's imagination
nic nie zostawiam przypadkowi
start learning
i leave nothing to chance
pożar był wynikiem zaniedbania
start learning
the fire resulted from negligence
zaryzykować
start learning
venture to/dare to
podarować komuś pomoc
start learning
give/lend sb a helping hand
skrzywiłem się, próbując rozjaśnić ton
start learning
i grimmed, trying to lighten the tone
rozważna osoba
start learning
thoughtful person
przemyślany decyzja
start learning
thoughtful decision
niechęć do zrobienia czegoś
start learning
disinclination to do sth
niechęć, niechęć
start learning
reluctance, unwillingness
uraza, uraza do kogoś
start learning
resentment, grudge towards somebody
antypatia
start learning
dislike
nieskończona ilość czasu
start learning
infinite amount of time
wysuszone owoce
start learning
desiccated fruit
zobowiązanie warunkowe
start learning
conditional obligation
werdykt w sprawie czegoś, opinia o czymś
start learning
to verdict on sth, opinion about sth
bronić, walczyć o
start learning
assert, fight for
niepokojące myśli
start learning
disturbing thoughts
wzajemność / wzajemność
start learning
reciprocal / mutual
nieodwzajemnione
start learning
unreciprocated
nabrać wprawy / poprawić się w czymś
start learning
get the feel of sth/ get better at sth
zwariować na coś
start learning
go nuts for sth
zgodność z naszymi zasadami
start learning
compliance with our rules
i tak nie mogę nic z tym zrobić.
start learning
i cant do a thing about it, anyway so.
różnica / różnica
start learning
disparity/difference
dawać sobie jakoś radę
start learning
muddle through
żałoba
start learning
bereavement
nabierać tempa
start learning
to gather pace
zmuszać, zmuszać, zmuszać
start learning
to coerce, to force, to compel
ulepszyć, podrasować
start learning
tweak
uznanie dla mnie
start learning
kudos to me
napędzany chęcią zdobywania upodobań i udostępniania
start learning
driven by a desire to get likes and shares
rozświetl swoją twarz z radością
start learning
light up your face with gladness
ukryj każdy ślad smutku
start learning
hide every trace of sadness
niespokojny, niecierpliwy
start learning
restless, impatient
źle pojęty sposób działania
start learning
ill-conceived course of action
złożyć ślubowanie
start learning
make a vow
krótki czas
start learning
short spell of time
plama zeszła
start learning
the stain came off
pośredni, iluzoryczny
start learning
indirect, ilusive
bez dwóch zdań
start learning
no two ways about it
nieostrożny, niedbały, lekkomyślny, nieostrożny
start learning
careless, negligent, reckless, unwary
spojrzeć wstecz
start learning
lookig off in retrospect
poddajcie się, poddajcie się - przestańcie coś robić
start learning
surrender, give up - stop doing something
pełnomocnik (osoba)
start learning
proxy (person)
śmiertelny, śmiertelny, bardzo niebezpieczny
start learning
lethal, deadly, very dangerous
w niebezpieczeństwie
start learning
in danger, at stake
bodziec, zachęta
start learning
prod, incentive, stimulus, trigger
ze względu na wygląd
start learning
for the sake of appearance
nie jest do tego przystosowana
start learning
she is not cut out for
dźwigać ciężar czegoś
start learning
to bear the brunt of sth
o czym gadasz
start learning
what you are on about
zgodny z konwencją genewską
start learning
consistent with the geneva convention
podziel się wartościami
start learning
share the values
albo cię niszczy, albo czyni cię silniejszym
start learning
it either destroys you or it makes you stronger
wojujący, niechętny do współpracy
start learning
belligerent, uncooperative
nigdy nie przyznali się do błędu
start learning
they never admitted to them being wrong
są z pakistańskiego pochodzenia
start learning
they are of pakistani ancestory
przedstawia trio muzułmanów przetrzymywanych w więzieniu
start learning
it features on the trio of muslims who were held in prison
portrety działań
start learning
portrayals of actions
materiał historyczny
start learning
historical footage
zobaczyć z pierwszej ręki
start learning
to see first hand
schwytanie i uwięzienie
start learning
capture and imprisonment
włócząc się bez celu po Kabulu
start learning
lingering aimlessly around Kabul
przez połączenie pecha i narastającego chaosu...
start learning
through a combination of bad luck and an increasing chaos...
konwój pojazdów
start learning
the convoy of vehicles
uderzony przez nalot
start learning
hit by an airstrike
jakikolwiek dowód na poparcie ich historii
start learning
any kind of proof to support their stories
w izolatce
start learning
in solitary confinement
bez oskarżenia lub pełnomocnictwa prawnego
start learning
without charge or legal representation
techniki tortur
start learning
torture techniques
wyciągać wymuszone zeznania
start learning
to extract forced confessions
narzucić wolę siłą
start learning
impose will by force
zestaw wartości i preferencji
start learning
set of values and preferences
wrodzeni technologicznie, bardzo poinformowani konsumenci
start learning
tech-innate, hyper-informed consumers
zaspokoić kogoś, zaspokoić potrzeby kogoś
start learning
cater for sb, cater for sb's needs
kompetentny, bystry
start learning
knowledgeable, savvy
łyk ciastek
start learning
a mouthful of biscuits
płaca minimalna
start learning
minimal wage
jak to się stało?
start learning
how come?
trzymam cię w napięciu
start learning
i'll keep you in suspense
do czterech zakątków globu
start learning
to the four corners of the globe
przeczucie
start learning
hunch
pokonując okrążenie
start learning
walking a lap of
czarujący
start learning
glamorous
wypadać na rowerze
start learning
get out on my bike
dreszczyk emocji
start learning
frisson of (excitement), thrill
na wyciągnięcie ręki
start learning
on your doorstep
na równiku
start learning
at the equator
lubi, aby jego wakacje były planowane bez zaskoczenia
start learning
he likes his holidays to be planned out with no surprise
przedzieram się przez śnieg
start learning
trudging through the snow
w porządku
start learning
fair enough, ok
jego pozorna odwaga jest tylko kłamstwem
start learning
his apparent courage is just a lie
pilnuj swój bagaż
start learning
take notice of your luggage
gruntowny
start learning
thorough
wyszło/wypadło mi to z głowy
start learning
it went/slipped out of my mind
epidemia zebrała spore żniwo na narodzie
start learning
the epidemic took a heavy toll on the nation
dokładnie, dokładnie, trafnie
start learning
accurately, precisely, aptly
bezpośredni (o osobie)
start learning
explicit
potężna burza
start learning
forcible storm
oszustwa, oszustwa
start learning
deception, trickery
pełnoprawny właściciel
start learning
outright owner
mieć z kimś wspólny język
start learning
be in sync with
marne, bardzo złej jakości
start learning
crummy, of very bad quality
przyjaźniła się z twoją żoną
start learning
she was friends with your wife
skreślić je, jeśli wykonasz każdy krok
start learning
cross them off if you accomplish each step
powiadomić policję
start learning
to notify the police
wydali cichy alarm
start learning
they issued a silent alert
mnóstwo rzeczy
start learning
a bunch of stuff
skazany przestępca traci prawo głosu
start learning
convicted felon loses the right to vote
haniebnie zwolniony z wojska
start learning
dishonorably discharged from the army
przetrwanie wojny
start learning
the war survival
powinny być przekazywane do procesów publicznych
start learning
should be given to public trials
głośno / głośno
start learning
out loud / aloud
schwytać dziesiątki byłych nazistów
start learning
capture dozens of former Nazis
Bóg uśmiechnął się do mnie
start learning
god smiled upon me
koszty manipulacyjne
start learning
handling costs
opłaty manipulacyjnej
start learning
handling charges
stary
start learning
senial
niekwestionowany
start learning
undisputable
brak szacunku, lekceważenie
start learning
disrespect, disregard
nie mydlij mi oczu
start learning
dont pull wool over my eyes
ręczyć za kogoś / czegoś
start learning
vouch for sb / sth
rozwalać
start learning
bust-bust-bust
jest już zjechany
start learning
hes getting strung out
fryzjer męski
start learning
barber
donieść na kogoś
start learning
snitch on somebody
Mówisz poważnie?
start learning
do you mean it?
błazen
start learning
mutt
będzie w trzech najważniejszych umiejętnościach
start learning
it will be in the top three most important skills
ma to szczególne znaczenie dla młodych ludzi
start learning
this is partucularly relevant for young people
przywrócenia równowagi naturalnej
start learning
redress the natural balance
to skupia się wyłącznie na zdobywaniu umiejętności, a znacznie więcej na ich wykorzystaniu
start learning
that puts the focus purely on gaining skills an far far more on using them
legalnie, uczciwie, rozsądnie
start learning
legitimately, fairly, reasonably
siła napędowa
start learning
life blood
zachować fason
start learning
keep a stiff upper lip
otworzyć się na sb
start learning
open up to sb
zejdź z torów, zjedź z torów
start learning
go off the rails, run off the rails
zrzędliwy
start learning
grouchy, grupmy
buntownicza osoba
start learning
defiant person
wyzywający wygląd
start learning
defiant look
abstrakcje
start learning
abstractions
pożądać czegoś
start learning
to covet sth
wszystko, czego się boimy że nie mamy
start learning
everything that we fear not having
pragnąć czegoś
start learning
long for sth
odkryć znaczenie
start learning
uncover meaning of
skamieniały / przerażony strachem
start learning
petrified/terriefied with fear
połóż to prosto na moim ramieniu
start learning
put it squarely on my shoulder

You must sign in to write a comment