Zapalenia Patomorfa

 0    150 flashcards    Pspman
print play test yourself
 
Question Answer
zakażenie
start learning
Infectio
z. wstępujące
start learning
Infectio ascendens
z. zstępujące
start learning
Infectio descendens
z. krwiopochodne
start learning
Infectio haematogenes
zapalenie
start learning
Inflammatio
z. ogniskowe
start learning
Inflammatio focalis
z. rozległe
start learning
Inflammatio diffusa
z. toczące się na powierzchni
start learning
Inflammatio superficialis
z. głębokie
start learning
Inflammatio profunda
uszkodzenie
start learning
Alteratio
wysiękanie
start learning
Exsudatio
wysięk
start learning
Exsudatum
przesięk
start learning
Transsudatum
rozplem
start learning
Proliferatio
obecność bakterii we krwi
start learning
Bacteriaemia
posocznica
start learning
Sepsis, septicaemia
p. o nieznanym punkcie wyjścia
start learning
Sepsis cryptogenes
obecność toksyn bakteryjnych we krwi
start learning
Toxaemia
obecność we krwi toksyn bakterii saprofitycznych
start learning
Sapraemia
zaczerwienienie
start learning
Rubor
podwyższona temperatura
start learning
Calor
guz (obrzmienie)
start learning
Tumor
ból
start learning
Dolor
upośledzenie czynności
start learning
Functio laesa
zapalenie nieswoiste/swoiste
start learning
Inflammatio non specifica/specifica
zapalenie ostre
start learning
Inflammatio acuta
Inflammatio subacuta
start learning
zapalenie podostre
Inflammatio chronica
start learning
zapalenie przewlekłe
Inflammatio chronica exacerbata
start learning
zapalenie przewlekłe zaostrzone
Inflammatio exsudativa
start learning
zapalenie wysiękowe
Inflammatio alterativa
start learning
zapalenie uszkadzające
Inflammatio productiva (proliferativa)
start learning
zapalenie wytwórcze
Inflammatio gangraenosa (ichorosa)
start learning
zapalenie zgorzelinowe (posokowate)
Gangraena
start learning
zgorzel
Ichor
start learning
posoka
Inflammatio haemorrhagica
start learning
zapalenie krwotoczne
Inflammatio serosa
start learning
zapalenie surowicze
Inflammatio catarrhalis
start learning
zapalenie nieżytowe
Catarrhus
start learning
nieżyt
Inflammatio fibrinosa
start learning
zapalenie włóknikowe
Inflammatio pseudomembranosa
start learning
zapalenie rzekomobłoniaste
(diphteroides) (błonicowate)
start learning
(Diphteroides) (błonicowate)
Inflammatio escharotica
start learning
zapalenie zestrupiające
Inflammatio purulenta
start learning
zapalenie ropne
Pus
start learning
ropa
Suppuratio
start learning
ropienie
Abscessus
start learning
ropień
Abscessus immaturus
start learning
ropień niedojrzały (wczesny)
Abscessus maturus
start learning
ropień dojrzały
Abscessus metastaticus
start learning
ropień przerzutowy
Empyema
start learning
ropniak
Empyema pleurae (pyothorax)
start learning
ropniak opłucnej
Empyema appendicis vermiformis
start learning
ropniak wyrostka robaczkowego
Pyoarthrosis (empyema articulationis)
start learning
ropniak stawu
Pyometra (empyema cavi uteri)
start learning
ropniak jamy macicy
Pyosalpinx
start learning
ropniak jajowodu
Pyonephrosis
start learning
roponercze
Empyema vesicae felleae
start learning
ropniak pęcherzyka żółciowego
Pyocephalus internus
start learning
obecność ropy w układzie komorowym mózgu
Pyorrhoea
start learning
ropotok
Phlegmone
start learning
ropowica
Pyaemia
start learning
ropnica
Furunculus
start learning
czyrak
Carbunculus
start learning
czyrak mnogi
Hordeolum
start learning
jęczmień
Panaritium
start learning
zastrzał
Paronychia
start learning
zanokcica
Fistula
start learning
przetoka
Lymphangitis
start learning
zapalenie naczyń chłonnych
Lymphadenitis (lymphonodulitis)
start learning
zapalenie węzłów chłonnych
Encephalitis
start learning
zapalenie mózgu
Encephalomyelitis
start learning
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
Leptomeningitis
start learning
zapalenie opon miękkich
Endocarditis
start learning
zapalenie wsierdzia
Myocarditis
start learning
zap. mięśnia sercowego
Myocarditis diphterica
start learning
zapalenie błonicze mięśnia sercowego
Pericarditis
start learning
zapalenie osierdzia
Pericarditis constrictiva
start learning
zaciskające zap. osierdzia
Cor villosum (cor hirsutum)
start learning
serce kosmate
Pancarditis
start learning
zapalenie osierdzia, mięśnia sercowego i wsierdzia
Pleuritis
start learning
zapalenie opłucnej
Bronchitis
start learning
zapalenie oskrzeli
Pneumonia
start learning
zapalenie płuc
Pneumonia lobaris (p. fibrinosa,
start learning
zap. płuc płatowe
p. crouposa, pleuropneumonia) (włóknikowe, krupowe)
start learning
zapalenie płuc i opłucnej
Bronchopneumonia (pneumonia
start learning
zap. płuc odoskrzelowe
lobularis, p. multifocalis) (płacikowe, wieloogniskowe)
start learning
lobularis, p multifocalis) (lobular, multifocal)
Pneumonia interstitialis
start learning
zap. śródmiąższowe płuc
Pneumonia hypostatica
start learning
zapalenie opadowe płuc
Pneumonia aspiratoria
start learning
zapalenie zachłystowe płuc
Fibrosis pulmonis post pneumoniam
start learning
zwłóknienie pozapalne
(carnificatio pulmonis)
start learning
(zmięsowacenie) płuca
Peritonitis
start learning
zapalenie otrzewnej
Hepatitis
start learning
zapalenie wątroby
Pancreatitis
start learning
zapalenie trzustki
Cholecystitis
start learning
zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholecystitis calculosa
start learning
kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholangitis
start learning
zapalenie dróg żółciowych
Gastritis
start learning
zapalenie żołądka
Enteritis
start learning
zapalenie jelita cienkiego
Dysenteria
start learning
czerwonka
Appendicitis
start learning
zapalenie wyrostka robaczkowego
Colitis
start learning
zapalenie jelita grubego
Proctitis
start learning
zapalenie odbytnicy
Stomatitis
start learning
zapalenie jamy ustnej
Gingivitis
start learning
zapalenie dziąseł
Tonsillitis
start learning
zapalenie migdałków
Pharyngitis
start learning
zapalenie gardła
Angina
start learning
zap. gardła i migdałków
Rhinitis
start learning
zap. błony śluzowej nosa
Sinusitis
start learning
zap. zatok przynosowych
Laryngitis
start learning
zapalenie krtani
Tracheitis
start learning
zapalenie tchawicy
Cystitis (urocystitis)
start learning
zap. pęcherza moczowego
Glomerulonephritis
start learning
kłębuszkowe zap. nerek
Pyelonephritis
start learning
odmiedniczkowe zap. nerek
Dermatitis
start learning
zapalenie skóry
Inflammatio ulcerosa
start learning
zapalenie wrzodziejące
Ulcus trophicum cruris
start learning
owrzodzenie troficzne podudzi
Inflammatio interstitialis
start learning
zapalenie śródmiąższowe
Inflammatio parenchymatosa
start learning
zapalenie miąższowe
Granulatio
start learning
ziarnina, ziarninowanie, tkanka ziarninowa
Granulatio non specifica
start learning
ziarnina nieswoista
Adhaesione (synechiae)
start learning
zrosty
Adhaesiones funiculares
start learning
zrosty powrózkowate
Adhaesiones planiformes
start learning
zrosty płaszczyznowe
Obliteratio cavi pleurae
start learning
zarośnięcie jamy opłucnej
Obliteratio cavi pericardii
start learning
zarośnięcie jamy osierdzia
Fibrosis
start learning
włóknienie
Cirrhosis
start learning
marskość
Granuloma
start learning
ziarniniak
Tuberculosis
start learning
gruźlica
Tuberculum
start learning
gruzełek
Focus tuberculosus primarius
start learning
gruźlicze ognisko pierwotne
Complexus tuberculosus primarius
start learning
gruźliczy zespół pierwotny
Caverna tuberculosa
start learning
jama gruźlicza
Tuberculosis miliaris
start learning
gruźlica prosowata
Tuberculosis cavernosa
start learning
gruźlica jamista
Tuberculosis fibrosa
start learning
gruźlica włóknista
Tuberculosis acinosa
start learning
gruźlica zrazikowa
Tuberculosis nodosa
start learning
gruźlica guzkowa
Tuberculosis caseosa
start learning
gruźlica serowata
Pneumonia gelatinosa
start learning
gruźlicze galaretowate zapalenie płuc
Pneumonia caseosa
start learning
gruźlicze serowate zapalenie płuc
Leptomeningitis tuberculosa
rdzeniowych
start learning
gruźlicze zapalenie opon mózgowo
Polyserositis tuberculosa
start learning
gruźlicze zapalenie wielosurowicze
Abscesus frigidus (hypostaticus)
start learning
ropień zimny (opadowy)
Gibbus tuberculosus
start learning
garb gruźliczy
Lupus tuberculosus (tuberculosis luposa)
start learning
gruźlica skóry toczniowa
Lues (syphilis)
start learning
kiła

You must sign in to write a comment