Ważne daty historyczne Polski

 0    131 flashcards    bieleckimateusz3
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
966 r.
Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000 r.
Podział Polski na dzielnice
start learning
1138 r.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
start learning
1226 r.
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
start learning
1241 r.
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327 r.
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331 r.
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
start learning
1335 r.
Zawarcie pokoju w Kaliszu
start learning
1343 r.
Unia polsko - litewska
start learning
1385 r.
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410 r.
Pokój w Toruniu
start learning
1411 r.
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
start learning
1431-35
Bitwa po Warną
start learning
1444 r.
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
start learning
1454 r.
II pokój w Toruniu
start learning
1466 r.
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
start learning
1519-21
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525 r.
Unia lubelska z Litwą
start learning
1569 r.
hołd Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
start learning
1570 r.
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
start learning
1573 r.
Unia brzeska
start learning
1596 r.
Początek wojny ze Szwedami
start learning
1600 r.
Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605 r.
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-48 r.
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
start learning
1622 r.
Bitwa morska pod Oliwą- wygrana Polaków z flotą szwedzką.
start learning
1627 r.
Pokój w Altmarku
start learning
1629 r.
Wojny polsko-rosyjskie
start learning
1609-19
Wojny polsko-tureckie
start learning
1620-99
Klęska pod Cecorą (z Turcją)
start learning
1620 r.
Bitwa pod Chocimiem-. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkieg
start learning
1621 r.
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
start learning
1673 r.
Odsiecz wiedeńska. Rozgromienie armii tureckiej oblegającej Wiedeń przez wojska
start learning
1683 r.
Konfederacja barska, ustanowienie praw kardynalnych
start learning
1768-72 r.
Sejm Niemy Rzeczpospolitej z Augustem II zawarta za pośrednictwem cara Piotra I
start learning
1717 r.
Pokój w Karłowicach. Koniec wojen polsko-tureckich.
start learning
1699 r.
Sejm Wielki Czteroletni
start learning
1788-92
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791 r.
Konfederacja Targowicka przeciw konstytucji 3 Maja
start learning
1792 r.
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1793 r.
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797 r.
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807 r.
Wojna z Austrią
start learning
1809 r.
Utworzenie Królestwa Polskiego (kongresowego) na Kongresie Wiedeńskim
start learning
1816 r.
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
start learning
1830 r.
Wybuch powstania krakowskiego
start learning
1846 r.
Wybuch powstania styczniowego
start learning
1863 r.
I wojna światowa
start learning
1914-18
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
start learning
1914 r.
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)
start learning
1918 r.
Uchwalenie Małej Konstytucji
start learning
1919 r.
Wojna polsko-bolszewicka
start learning
1919-21
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
start learning
1921 r.
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
start learning
1921 r.
Konstytucja marcowa Demokracja Parlamentarna
start learning
1926 r.
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
start learning
1926 r.
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
start learning
1939 r.
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
start learning
1940-45
Powstanie w getcie warszawskim
start learning
1943 r.
Wybuch Powstania Warszawskiego
start learning
1944 r.
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
start learning
1945 r.
Polska w okresie stalinizmu
start learning
1947-56
Powstanie NSZZ „Solidarność”
start learning
1980 r.
Powstanie stanu wojennego w Polsce
start learning
1981 r.
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
start learning
1989 r.
Bitwa pod Cedynią
start learning
972 r.
wstąpienie polski do NATO
start learning
12 marca 1999 r.
wstąpienie polski do unii europejskiej
start learning
1 maja 2004 r.
Powstanie republiki rzymskiej
start learning
509 r. p.n.e.
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476 r.
Upadek cesarstwa bizantyjskiego
start learning
1453 r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
start learning
800 r.
Podział państwa Karolingów
start learning
843 r.
Otton I Wielki
start learning
936-973
Koronacja Wilhelma Zdobywcy
start learning
1066 r.
Przyjęcie chrztu przez Ruś (Bizancjum)
start learning
988 r.
Misja Cyryla i Metodego wśród Słowian
start learning
863 r.
Wyprawa Brzetysława na Polskę (utrata Śląska)
start learning
1038 r.
Pierwsza wyprawa krzyżowa (krucjata)
start learning
1096 r.
Założenie akademii krakowskiej
start learning
1364 r.
Akt inkorporacji pomorza i Prus do Polski
start learning
1454 r.
Złożenie przez księcia Prus Albrechta Hohenzollerna hołdu królowi Polski
start learning
1525 r.
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
start learning
1492 r.
Vasco da Gama, wyprawa do Indii wokół Afryki
start learning
1498 r.
Wyprawa Magellana
start learning
1519 r.
Podbój państwa Inków
start learning
1531-1533
Tezy Marcina Lutra- kolejny rozłam w kościele, początek kościołów protestancki
start learning
1517 r.
Założenie przez Jana Kalwina gminy wyznaniowej w Genewie
start learning
1541 r.
Powstanie kościoła anglikańskiego (Henryk VIII)
start learning
1543 r.
Pokój religijny w Augsburgu, wprowadzenie w Niemczech zasady "Czyj kraj, tego re
start learning
1555 r.
Edykt Nantejski gwarantujący hugenotom wolność wyznania
start learning
1598 r.
Pokój w Dywilnie kończący "dimitriady"
start learning
1619 r.
Powstanie chmielnickego
start learning
1648 r.
Pokój w Oliwie (koniec wojny ze Szewcją); granica na Dźwinie, zwrot Portów, utra
start learning
1660 r.
Pokój z Turcją w Karłowicach
start learning
1699 r.
Założenie szkoły rycerskiej przez Stanisława Augusta
start learning
1765 r.
Powstanie Komisji Edukacji Narodowej
start learning
1773 r.
Pokój z Turcją w Buczaczu, oddanie Podola T. (konflikt Wiśniowieckiego z Sobiesk
start learning
1672 r.
Deklaracja Niepodleglosci USA
start learning
4 VII 1776 r.
Początek Wielkiej rewolucji francuskiej
start learning
14 VII 1789 r.
Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela
start learning
1789 r.
Pierwszy rozbiór Polski
start learning
1772 r.
Trzeci rozbiór Polski
start learning
1795 r.
Kościuszko ogłasza akt powstania
start learning
1794 r.
Klęska pod Maciejowicami
start learning
1794 r.
Czas "restauracji"
start learning
1815-48
Pojawienie się armi USA w europie
start learning
1917 r.
Pierwsza Olimpiada
start learning
776 p.n.e
wiosna Ludów
start learning
1848 r.
wynalezienie pisma
start learning
4000 r.p.n.e
powstanie alfabetu fenickiego
start learning
1100 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem (dowodził Miltiades, Grecja wygrała)
start learning
490 r.p.n.e
Bitwa pod Termopile i Salaminą
start learning
480 r.p.n.e
Powstanie Spartakusa
start learning
73 r.p.n.e
Zabójstwo Juliusza Cezara
start learning
44 r.p.n.e
Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Grecji
start learning
393 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, początek ery muzułmańskiej
start learning
622 r.
Traktat w Verdun, podział państwa Franków, początki monarchii narodowych
start learning
843 r.
Pokój w Budziszynie; Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce
start learning
1018 r.
Schizma wschodnia wyniku konfliktu papieża grzegorza szóstego i cesarza henryka
start learning
1054 r.
Obrona Głogowa
start learning
1109 r.
bitwa pod Płowcami - wygrana Łokietka z Krzyżakami
start learning
1331 r.
przywilej koszycki nadany szlachcie prze Ludwika Andegaweńskiego
start learning
1374 r.
Zdobycie Konstantynopola przez Turków, upadek cesarstwa Wschodniorzymskiego
start learning
1453 r.
Nihil Novi
start learning
1505 r.
konfederacja Warszawska/ I wolna elekcja
start learning
1573 r.
Ostatnia Wolna elekcja
start learning
1764 r.
Wyprawa Napoleona na Rosję
start learning
1812 r.
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
start learning
1815 r.
Konstytucja Kwietniowa,Śmierć Piłsudzkiego
start learning
1935 r.

You must sign in to write a comment