Wakacyjne czytanie 2

 0    455 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pod wpływem czynników zewnętrznych
start learning
under the infuence of some sort of external factors
huśtawki i zjeżdżalnie
start learning
swings and slides
wydaje dźwięk
start learning
make a sound
mrugnięcie powieki
start learning
to bat an eyelid
kępy trawy
start learning
clumps of grass
zapomnieć co w połowie zdania
start learning
to forget in mid-sentence what you wanted to say
przez całe życie wykonywał jeden zawód
start learning
he practised a single profession all his life
ciężko jest wymyślić coś nowego z dnia na dzień
start learning
it's hard to come up with anything new overnight
głęboki związek
start learning
profound relationship
pałaszować, wcinać
start learning
scoff down
kruczoczarne włosy
start learning
raven black hair
w tonie żalu
start learning
in a tone of regret
ostatni kraj, który nie jest prowadzony na sznurku przez USA
start learning
the last country that isnt led on a string by the USA
są na smyczy Ameryki
start learning
they are on America's lash
trzcina cukrowa, tytoń
start learning
sugarcane, tabacco
na krawędzi zniszczenia
start learning
on the brink of destruction
puchnie z dumy
start learning
he swells with pride
przelatuj, przelatuj obok
start learning
flash by, flash past
hodować kurczaki
start learning
raer chickens
przemawiać na temat znaczenia
start learning
give a talk on the significance of
dokuczliwie, psotnie
start learning
mischievously
miłość jest trudna, ale warta poświęcenia
start learning
love is tough but worth sacrifice
w zamian za podwózkę
start learning
in exchange for a lift
oklaskiwać, klaskać
start learning
applaud, clap
żyj pełnią życia pomimo nieśmiałości i strachu
start learning
live life to the fullest despite the shyness and fear
żeby zamieniać mieszkanie na coś większego
start learning
to affort to swap the apartment for sth bigger
przebita opona
start learning
punctured tire
wywierać duży nacisk na kogoś
start learning
exert a lot of pressure on sb
etos jest im obcy
start learning
ethos is alien to them
sklep z twardą walutą
start learning
hard currency shop
stacja przejęta przez ludzi, do których nie ma dokąd pójść
start learning
the station taken over by people with nowhere to go
bezdomni, bezrobotni, żebracy, włóczęgi, porzuceni
start learning
the homeless, the jobless, beggars, vagrants, derelicts
dostaje klapsa w usta
start learning
gets a smack in the mouth
ślinić się nad kimś
start learning
drool over somebody
gęba
start learning
gob
spadaj!
start learning
get lost!
siła, aby cie znieść
start learning
the strenght to put up with you
zabiją mnie
start learning
they will do me in
rozerwana przez bombę terrorystyczną
start learning
ripped apart by a terrorist bomb
strzyżenie, wycinek z gazety
start learning
clipping
jak tu trafiłeś
start learning
how did you end up here
listwy były zepsute
start learning
the laths were rotten
krokwie
start learning
rafters
miesięczny zasiłek
start learning
a monthly allowance
menele piją spirytus metylowany
start learning
bums drink methylated spirit
okropnie śmierdzieć
start learning
make a dreadful stink
męty społeczne / ludzkości
start learning
the dregs of society/humanity
etykieta, maniery
start learning
etiquette, manners
co masz na myśli?
start learning
meaning what you ask?
obowiązkowo zbiera swoje kawałki
start learning
dutiully gathers up her bits
ile żalu mi dali
start learning
how much grief they have given me
ile łez wylałem
start learning
how much tears i've shed
brutalnie traktować
start learning
manhandle
spadać
start learning
tumble over
kaleka
start learning
cripple
niezdolny, niezdolny do
start learning
incapable of, unable to
wyłaniać się
start learning
emerge
przeziębić się
start learning
catch a chill/catch a cold
wiele metrów kwadratowych ziemi
start learning
a good many square feet of land
podprzeć nogę na stołku
start learning
prop a leg on a stool
zjeżdżać/schodzić w dół/pogarszać się
start learning
go downhill
mieć zakłusy na jej ziemię i dom
start learning
to have designs on her land and her cottage
powiedziała, robiąc się emocjonalna
start learning
she said, getting emotional
jest siedzibą sprawiedliwości
start learning
it is the seat of justice
pojechałem do Strasburga
start learning
i went off to strasburg
pozwać o ten kawałek ziemi
start learning
sue for that piece of land
maszyna dziewiarska
start learning
machine knitter
nigdy w ogóle nie wychodziłem z mojej wioski
start learning
i never went outside my village at all
zacząłem otrzymywać zasiłek
start learning
i started getting an allowance
zapomniane miejsce
start learning
godforsaken place
po prostu czuje się głupio mówiąc
start learning
she plainly feels stupid saying it
nie ma mowy o tym, by pozwolić jej spać w drzwiach
start learning
there is no question of letting her sleep in the doorway
umrzeć z głodu / głodu
start learning
die of starvation/hunger
odpędzić, przegonić
start learning
chase away, shoo sb out of
przekazanie darowizny jest dobrowolne
start learning
to make a donation is voluntary
policja nęka mnie
start learning
the police harass me
podszedłem do mężczyzny
start learning
i went up to the man
spotkało ich jakieś nieszczęście
start learning
some misfortune had befallen them
zdarzać się, spotkać kogoś (o nieszczęściu)
start learning
befall - befell - befallen
marzycielsko
start learning
dreamily
wpaść na pomysł
start learning
get ideas about
my umówiliśmy się na spotkanie
start learning
we, ve arranged to meet
podskocz do
start learning
nip over to
dama nie ma prawie żadnych zębów
start learning
the lady has hardly any teeth
być w bezruchu
start learning
be at a standstill
wcale się nie ruszyła
start learning
she hasn't budged at all
jest świetna w zamrażaniu na miejscu
start learning
she's brilliant at freezing on the spot
kiedy już mają Europę, chcą całego świata
start learning
once they've got europe, they want the entire globe
z dużym wyprzedzeniem
start learning
a long way in advance
moje serce bije
start learning
my heart is pounding
mam serce w gardle
start learning
my heart is in my mouth
nic nie zagłusza przemytników
start learning
nothing bleeps for the smugglers
samogon, nie do końca legalnie
start learning
hooch, not entirely legally
wykorzystuje fakt, że
start learning
he exploits the fact that
coraz bliżej
start learning
getting nearer and nearer
odciąć Półwysep Krymski od Ukrainy
start learning
cut off the Crimean Peninsula from Ukraine
być razem z
start learning
be along with
ich wejście do UE nie nastąpi
start learning
their entry to the EU isnt going to be along
ścieżka usiana różami
start learning
a path strewn with roses
zasypać, pokrywać
start learning
straw-strew-strewn
oddaj nas na zachód
start learning
hand us over to the west
fakt ich już nie interesuje
start learning
the fact doesn't interest them any more
płaczą za ZSRR
start learning
they are weeping for USSR
został uwikłany we freud
start learning
he's been embroiled in in a freud
kiedy pomarańczowy motłoch doszedł do władzy
start learning
when the orange rabble came to power
Patriarchat Kijowski, który stoi na czele rejestratorów wraz z Patriarchatem Moskiewskim
start learning
the Kiev Patriarchate which is at logger heads with tne Moscow Patriarchate
zwykły laik
start learning
an ordinary layman
odprawić nabożeństwo w kościele
start learning
take the service in the church
na rzecz przystąpienia Ukrainy do UE
start learning
in support of Ukraine joining EU
trochę polityka
start learning
a bit of a politician
to jest zbyt widoczne wśród was, Polaków
start learning
it's all too apparent among you Poles
jest zbyt zajęty kombinowaniem o swoje bogactwo
start learning
he's too busy wheeling and dealing to increase his wealth
sutanna
start learning
cassock, soutane
co mnie najbardziej martwi
start learning
what worries me most
w Piśmie Świętym
start learning
in the Holy Scriptures
zwiastuje Apokalipsę
start learning
it heralds the Apocalypse
aby chronić zboczeńców
start learning
to protect perverts
w powolnym, niemrawym tempie
start learning
at a sluggish rate
nie chodziło o dochód, ale o zasady
start learning
it wasnt about income but principles
ich kąt piekła
start learning
their corner of hell
przynieść 2000 dolarów tylko na początek
start learning
to bring in 2000 dollars just for starters
dać swój udział, zysk
start learning
to give your cut
przyczynić się do sth
start learning
contribute to sth
wnosić wkład
start learning
contribute
złapać ich na gorącym uczynku
start learning
catch them in the act
solidna gotówka
start learning
a solid cash
cała masa papierosów
start learning
a whole tuckload of cigarettes
wszystkie papiery są w porządku
start learning
all the papers are in order
mówi z oburzeniem
start learning
he says indignantly
w pełni rozwinięty kraj europejski
start learning
fully fledged European country
dzieje się na własne oczy
start learning
happening with my own eyes
narzucić jakąkolwiek starą rzecz
start learning
toss on any old thing
leży ugorem (ziemia)
start learning
it lies fallow (land)
Europejski spichlerz
start learning
Europe's granary
spełniają standardy / wymagania
start learning
meet the standards / requirements
jakąkolwiek gotówkę wysłałem, wypije to
start learning
whatever cash i sent he drinks it away
nie ma na to ochoty
start learning
he doesnt feel like it
walnąć kijem w drzewo
start learning
whack a stick against the tree
orajcie tę ziemię za nas
start learning
plough that land for us
wystawiony w muzeum
start learning
put on show in a museum
wypluwając
start learning
spitting out
doładuj swój telefon
start learning
top up your phone
dorobić do emerytury
start learning
top up the pension
small fry (rzeczownik)
start learning
small fry (noun)
krzywiąc
start learning
scowling
jowialnie zwraca się do odważnego faceta
start learning
jovially adresses the bold guy
mrugając do mnie
start learning
winking at me
droższa lub niższa jakość niż w polsce
start learning
pricier or lower quality than in poland
wisieć w oddali
start learning
looming in the distance
podejdź do tego
start learning
get right up to it
w dobrych stosunkach ze strażą graniczną i celnikami
start learning
on good terms with border guards and customs officials
daj mu piątkę
start learning
give him a high five
najbardziej chciwy ze wszystkich
start learning
the williest of all
winien jest facet z niższego rankingu
start learning
the lower ranking guy is to blame
odpisać sth / sb
start learning
write off sth / sb
Mam przede mną 50 mil. muszę pędzić
start learning
ive got 50 mile ahead of me. i must dash
redukuje się do kary pieniężnej
start learning
reduces to penury
wyruszyć z powrotem do polski
start learning
set off back to poland
przyszedł po nas
start learning
he has come to fetch us
wyciąć plasterek na granicy
start learning
carve a slice at the border
bez mrugnięcia okiem
start learning
without batting an eyelid
na małym bazarze
start learning
at a small bazaar
przez przejście graniczne w medyce
start learning
by the border crossing in medyka
uzbrojonych złodziei
start learning
wielding thieves
pełnowartościowy kłos pszenicy
start learning
wholesome-looking ear of wheat
dobre oko dla ludzi
start learning
a good eye for people
kilka na raz
start learning
several at a time
sam bóg wie
start learning
god alone knows
dzień w dzień, w śniegu i deszczu
start learning
day in, day out, in snow and rain
pod czujnym okiem
start learning
under the vigilant eye of
równie dobrze mogę wykopać sobie grób
start learning
i might just as well dig myself a grave
podpal je
start learning
set them alight
muchomor
start learning
toadstool
boom budowlany, który zawyżał cenę stali
start learning
a construction boom that has inflated the price of steel
prymitywna bomba, która powoduje wysadzenie bunkra
start learning
a primitive bomb that makes the bunker blow up
dostać się do stali wewnątrz
start learning
to get to the steel inside
zatrzymany przez
start learning
halted by
w zależności od potrzeb
start learning
to suit the needs
pranie brudnych pieniędzy
start learning
laundering its dirty money
Albańczycy nie zwracają na to uwagi
start learning
the albanians take no notice of that
spocząć na laurach
start learning
to rest on your laurels
ma dobre i złe strony
start learning
it has a mixed blessing
granie w ciuciubabkę
start learning
playing blindman's buff
moje zdrowie nie jest takie, jakie było
start learning
my health is not what it was
wychodzi mniej więcej tak samo
start learning
it comes out about the same
wyburzenie starego budynku
start learning
demolish an old building
rzut kamieniem od
start learning
a stone's throw from
aż do
start learning
all the way from, right down to
przymknąć oko na coś
start learning
turn a blind eye to something
nie jest zniechęcony
start learning
he's not put off
pozwala mi spojrzeć przez strzelnicę
start learning
he lets me look through a firing slit
skierowane w kierunku
start learning
aimed at, in the direction of
położyć na tym palec
start learning
lay a finger on it
wyjątkowy w skali globalnej
start learning
unique on a global scale
ściśle tajne / poufne / tajne
start learning
top secret/confidential/classified
do zgarnięcia
start learning
up for grabs
pełnoprawną
start learning
fully fledged
przez wszystkich kont, według wszystkich kont
start learning
by all accounts, according to all accounts
kilkadziesiąt z nich
start learning
several dozen of them
opracował trasę
start learning
he has worked out a route
osobowość paranoiczna
start learning
paranoid personality
trzymał się Jugosławii (był w dobrych stosunkach)
start learning
he kept in with yugoslavia
zawarł sojusz z Chinami
start learning
he made an alliance with China
uzbrój kraj do zębów
start learning
arm the country to teeth
nieodłączna część
start learning
inherent part of
najechane i okupowane przez
start learning
invaded and occupied by
wrażliwe miejsce dla
start learning
a sensitive spot for
przestraszyć i zaszczepić dyscyplinę
start learning
to frighten and instill discipline
bezbłędny (nie przed rzeczownikiem)
start learning
spot on
jej imitacja była bezbłedna
start learning
her imitation was spot on
dążyć z wysiłkiem
start learning
work the way
jest całkowicie odcięty od informacji
start learning
he is completely cut off from information
większość wolała nie ryzykować
start learning
the majority preferred not to take the risk
nakablował na niego
start learning
he informed on him
staraj się nie nadstawiac karku
start learning
try not to stick your neck out
oddychał mi po szyi
start learning
he was breathing down my neck
najczęściej ich używamy
start learning
we most often use them to
zamarzł do szpiku kostnego
start learning
he got frozen to the marrow
w końcu mieszkał na ulicy
start learning
he ended up living in the street
nadepnąć na g...o
start learning
step on a turd
podpalić to
start learning
set it on fire
wysadzenie bunkrów jest początkiem naszego mentalnego uwolnienia od komunizmu
start learning
blowing up the bunkers is the start of our mental release from communism
duch hoksy będzie tu nadal panował
start learning
the spirit of hoxa will continue to prevail here
mówi gorzko
start learning
says bitterly
prowizoryczna metoda
start learning
a makeshift method
wiertarki pneumatyczne
start learning
pneumatic drills
prawie gwizdając z podziwu
start learning
almost whistling with admiration
zastanawia się
start learning
he muses
na wpół zanurzony
start learning
half submerged
anonimowo
start learning
annonymously
jest oschly?
start learning
he feels cold to me
Cześć!
start learning
hi there
sprawdził to na Wiki
start learning
he looked up it on Wiki
płatki musli
start learning
muesli cereals
parne popołudnie
start learning
a muggy afternoon
pomnik symbolizujący zwycięstwo nad faszyzmem
start learning
a memorial that symbolizes the victory over fascism
wziął to za uderzenie w twarz
start learning
he took it as a slap in the face
przelać krew, łzy, liście
start learning
shed blood, tears, leaves
zniszczył moje życie
start learning
wrecked my life
ograbił sklepy
start learning
looted the stores
walesac sie
start learning
to wonder, loiter
pokaż swoje umiejętności
start learning
show off your skills
popisywać się
start learning
show off
żywa troska o wszystko
start learning
a lively concern for everything that
pilnować nas, żebyśmy się nie zbuntowali
start learning
to keep an eye on us so we wouldnt rebel
powinni wysłać ich wszystkich do Moskwy
start learning
they should send them all off to moscow
co szósty nawet nie ma obywatelstwa estońskiego
start learning
one in six doesnt even have the estonians citizenship
oni dobrze sie maja
start learning
they are doing well
estonia jest gospodarczym tygrysem wśród byłych republik radzieckich
start learning
estonia is an economic tiger among the former soviet republics
pobożny
start learning
pious
pestka
start learning
pip
zerwać związek
start learning
break off the relationship
estończycy, z którymi się zaprzyjaźniła (okazala zyczliwosc)
start learning
estonians she had befriended
podobne narody umarły niezauważone
start learning
similar nations have died unnoticed
mam tam widok horroru
start learning
i got a ringside view of so much horror there that
kandydowałem w wyborach do rady miasta
start learning
i stood as a candidate in the elections for the city council
zamieszki
start learning
unrest
zaostrzyć politykę wobec najeźdźców
start learning
to tighten up the policy towards invaders
jest nam znacznie lepiej
start learning
we are much better off here
wszyscy odradzali nam podróż do
start learning
everyone adviced us against making a trip to
nie mogę wypowiedzieć ani jednego słowa
start learning
i cant speak a single word
nie możesz przesadzić
start learning
you cant overdo it
nie możemy zaoferować żadnej przeciwwagi
start learning
we cant offer any counterbalance
z naszej perspektywy nie można było im tego wyjaśnić
start learning
there was no way to explain it to them from our perspective
wydaje mandat i ostrzeżenie
start learning
it issues a fine and a warning
wyraźnie estońskie cechy
start learning
distinctly estonian features
chce, żeby ziemia się otworzyła i pochłonęła ją
start learning
she wishes the ground open and swallow her up
zlitował się i dał jej pracę
start learning
he took pity and gave her a job
patrzyła bezmyślnie przez okno
start learning
she stared mindlessly out of window
kiedy już się zebrał
start learning
once he had pulled himself together
Rosjanie kojarzą się tylko z głośną muzyką, futrami i wesołymi makijażami
start learning
russians are associated with nothing but loud music, fur coats, and cheerful makeups
ponad połowa Estończyków nie pochwala zachowania Rosjan
start learning
well over half the estonians dont approve of the way russians behave
wśród moich najbliższych przyjaciół
start learning
among my closest friends
spektakl dobiega końca
start learning
the performance runs its course
albo nie zdali egzaminu, ani do niego nie poszedli
start learning
they either havent passed the exam or they havent taken it
jak sobie radzą?
start learning
how do they get by?
niektóre badania dotyczące ich stanu tożsamości
start learning
some research on their state of identity
stracili prestiż, pracę i obywatelstwo
start learning
they lost their prestige, jobs and citizenship
za dużo w ciągu zaledwie kilku miesięcy
start learning
too much in just a few moths
bezrobocie osiągnęło swój szczyt
start learning
uneployment reached its peak
spawacz
start learning
welder
cukiernik, cukiernik
start learning
pastry chef, pastry cook
ulubiony przychód elity społecznej
start learning
a favourite revenue for the social elite
żyrandole zwisające z sufitu, lustra z ciętego szkła
start learning
chandeliers hanging from the ceiling, cut-glass mirrors
dużo blasku i energii (żywotności)
start learning
lots of glitter and pizzazz
Pobudzić sb do sth (podżegać)
start learning
incite sb to do sth
podżeganie
start learning
incitement
wsparcie dochodu
start learning
income-support
nie ma ani jednego Rosjanina w swoim kręgu przyjaciół
start learning
he hasnt a single russian in his circle of friens
wybuchnąć, aby zakazać
start learning
to blast to ban
bezbronny przedstawiciel przeszłości
start learning
defenseless representative of the past
z okazji rocznicy
start learning
to celebrate anniversary
uważał ich tradycje za folklor
start learning
he regarded their traditions as a folklore
prawicowy awanturnik
start learning
right-wing troublemaker
policja ich złapała
start learning
the police nabbed them
nic wielkiego
start learning
no big deal
wiadomość, która wyszła w mediach
start learning
the message that went out in the media
moja pamięć o ZSRR jest bardzo słaba, tylko parady Dnia Maja
start learning
my memory of USSR are very faint, just The May Day parades
smutny i szary, jasny i kolorowy
start learning
sad and gray, bright and colourful
łańcuch baltin
start learning
the baltin chain
perspektywa promocji
start learning
prospect for promotion
skąd mam wiedzieć, czy na to zasłużyłeś
start learning
how can i know if you deserve it
bratać się i klaskać po plecach
start learning
to fratenize and clap each other on the back
zadziwiające (niezrozumiale zaskakujące)
start learning
mind-boggling (incomprehensively surprising)
nie jest to częścią naszego sposobu myślenia
start learning
it isnt part of our mind-set
wyidealizowany żołnierz, a nie najeźdźca
start learning
idealised soldier, not an invader
pierwsi przyszli po to
start learning
upstarts came after it
poniżej mojej godności
start learning
beneath my dignity
górnicy dumnie dzierżą ciężkie kilofy
start learning
miners proudly wielding heavy pickaxes
z roku na rok
start learning
from one year to the next
według badań
start learning
according to research
utożsamiam się z niezależną estonią
start learning
ti identify with independent estonia
czy nosisz to w wiadrze czy łyżce
start learning
whether you carry it in a bucket or a spoon
strasznie nas nie lubią
start learning
they are not terribly fond of us
zazdroszczą nam naszego estońskiego dobrobytu
start learning
they envy us our estonian prosperity
jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo poważnym wykroczeniem
start learning
drunk driving is very serious offense
zapisała się na kolejny kurs języka angielskiego
start learning
she signed up for yet another enlish course
poważnie zastanawia się nad uruchomieniem kanału angielskiego
start learning
he is giving serious thought to starting up an english channel
odzież po okazyjnych cenach
start learning
clothing at bargain prices
wybuch emocji zrobił wszystkim coś dobrego
start learning
the outburst of emotion did everyone some good
zastanów się, przemyśl to
start learning
consider, think over through
wymyślić, uzupełnić
start learning
think up, make up
robią za mało, aby Rosjanie czuli się jak w domu w Estonii
start learning
they do too little to make the Russians feel at home in estonia
są nienaruszone
start learning
they are intact
robić postępy na drodze do wolności
start learning
to make progress on the road to freedom
uczą się przygotowywać na trudniejsze czasy
start learning
they are learned to prepare for tougher times
poznałem go osobiście
start learning
i met him in person
lider społeczności lokalnej
start learning
local community leader
sam gandalf dostarcza nam mapy. ruszyliśmy w stronę lasu
start learning
gandalf himself supplies us with maps. we set off for the woods
rozpoczęcie było trudne
start learning
getting started was tough
dlaczego miałbym się wstydzić chęci zarabiania na życie
start learning
why should i feel ashamed of wanting to earn a living
to załatwia sprawę
start learning
it does the trick
zbadanie sb
start learning
examine sb
Za dużo przeszedłem w życiu. nie będę się pchał
start learning
ive been through too much in life. i'm not going to be pushed around
w końcu to działa
start learning
there it works at last
wysłał go tu komisja leśna
start learning
he was sent here by the forestry commission
myślałem, że będziemy żyć w raju
start learning
i thought we were coming to live in paradise
zimny, szary i ponury
start learning
cold, gray and dismal
z miotły pozostały tylko kikuty
start learning
there was nothing left of the broom but stumps
wziąłem nogi za pas
start learning
i took to my heels
natychmiast przyszło mi do głowy
start learning
sprang to mind immediately
promować wioski tematyczne
start learning
promote themed villages
mieli inne sprawy na głowie
start learning
they had other things on their minds
jak znaleźć odniesienia kulturowe
start learning
how to find cultural references
wierzba
start learning
willow tree
chcemy szybko zarobić
start learning
we want to make a fast buck
mieć pomoc
start learning
to have assistance
wiele fundacji charytatywnych
start learning
lots of charitable foundations
warsztaty plastyczne
start learning
arts workshops
wstań i stuknij się w czoło
start learning
stand up and tap himself on the forehead
bagno
start learning
bog
jak się w to zaangażowałem?
start learning
how did i get involved in it?
pod moim prawdziwym imieniem
start learning
under my real name
to znaczy, kiedyś pracowałem
start learning
thats to say, i used to work
co musi być to będzie
start learning
what must be will be
konkurs szopek
start learning
nativity play contest
Istnieje wiele miast, w których dzieje się mniej niż w naszej szkole
start learning
threre are plenty of cities where there is less going on than at our school
straciliśmy jednym głosem
start learning
we lost by one vote
dama na ścieżce wojennej z / przeciw
start learning
the lady in on the warpath with/against
nikt nie jest całkowicie pewien
start learning
noone is entirely sure
miejscowy prezydent kupił jej strusia
start learning
the local major bought her an ostrich
sprawy potoczyły się inaczej
start learning
things took a different turn
obijać się
start learning
hang around
zdążyć na czas
start learning
get in time
uciec i ukryć się
start learning
to run off and hide
papierosy bez filtra
start learning
filterless cigarettes
demokracja się rozpada
start learning
democracy is falling apart
entuzjasta kolarstwa
start learning
cycling enthusiast
nie kłócili się o pierścień
start learning
it was not a ring that they quarreled over
swieta prawda
start learning
the gospel truth
na wpół palony papieros i przerywana historia
start learning
half-smoked cigarette and interrupted story
strumień zalał i ziemniaki zgniły
start learning
the stream flooded and the potatoes went to rot
możesz mi zalatwic prace
start learning
you could fix me up with a job
żyć całkowicie z ziemi
start learning
to live entirely off the land
teraz prawie jej nie uprawiamy
start learning
now we hardly cultivate it at all
dostarczać ludziom informacji
start learning
to supply people with information
do dostarczania ryb klientom dbającym o jakość
start learning
to supply fish to quality-conscious customers
żyjesz tylko raz i nie ma sensu się martwić
start learning
you only live once and there is no point worrying
mój dom spłonął
start learning
my home burned down
jest festyn
start learning
there is a fete
wariant
start learning
variant
ustąpić miejsca nadjeżdżającym rowerzystom
start learning
to give way to oncoming cyclists
dostosować prędkość do panujących warunków
start learning
to adjust he speed to the prevailing conditions
zachowaj pełną kontrolę nad rowerem
start learning
keep full control over the bike
ominąć przeszkodę
start learning
to bypass the obstacle
poruszać się zgodnie z aktualnym kierunkiem jazdy
start learning
to move in accordance with current driving direction
należy zachować szczególną ostrożność
start learning
extreme caution should be taken
miejsca o ograniczonej widoczności
start learning
places of limited visibility
ci, którzy zjeżdżają z góry mają pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się do góry
start learning
those who ride downhill have priority over those approaching upwards
manewr przelotu powinien zostać zasygnalizowany
start learning
the passing manoeuvre should be allerted
wykonać, wykonać manewr przelotowy
start learning
to carry out, perform a passing manoeuvre
swobodnie przechodzić
start learning
to pass freely
zachowaj porządek i przestrzegaj przepisów
start learning
keep order and comply with the regulations
okresowy zakaz wjazdu
start learning
periodic prohibtion of entry
wysokie ryzyko pożaru
start learning
high fire risk
garb
start learning
a hummock
poślizg i usuwanie drewna
start learning
skidding and timber removal
nie przejmuj się. to tylko niefortunny incydent
start learning
dont be concerned. this is just unfortunate incident
na pieszej wycieczce śladami Radovana, który ukrył się tutaj jako przebrany ekspert medycyny alternatywnej
start learning
on a walking tour in the footsteps of Radovan who hid here while disguised as an expert in alternative medicine
gdy oblegał oblężenie, ledwie sięgała kolan
start learning
when he was laying siege she was barely knee high
to samo stare słońce płonie jak piekło
start learning
the same old sun is blazind away like hell
te same stare pelargonie kwitną w doniczce
start learning
the same old geraniuus are blooming in the flowerpot
bez kryjówki, bez strzelanin
start learning
no hideout, no shoot-out
nic w tej sprawie nie jest całkowicie pewne
start learning
nothing about this whole business is entirely certain
do sidetrack = odwracać uwagę
start learning
to sidetrack =distract attention
zwodza nas na mało istotnych kwestiach
start learning
they sidetrack us on nonessential questions about
wszystko w celu powstrzymania nas od pytania
start learning
all in effort to stop us from asking
pomoc humanitarna ma zostać rozdzielona
start learning
the humanitarian aid is due to be distributed
Sarajewo było oblężone przez wiele miesięcy
start learning
sarajevo was under siege for months on end
jak cynicznie
start learning
how cynical
przed trybunałem w Hadze stanalby w obliczu tysiąca lat w więzieniu
start learning
at the hague tribunal he faced up to a thousand years in jail
zarzut przeciwko niemu był ludobójstwem
start learning
a charge against him was genocide
dokonali masowego morderstwa muzułmanów
start learning
they carried out the mass murder of Muslim civilian population of a town
nie chcę umrzeć spragniony
start learning
i dont want to die thirsty
był jednym z niewielu, którzy przeżyli atak armii serbskiej
start learning
he was one of he few who survived the serbian army attack
został zmuszony przez swoich dowódców do egzekucji muzułmanów
start learning
he was forced by his commandors to execute the muslims
charyzmatyczny
start learning
a charismatic
charyzmatyczny ekspert w dziedzinie medycyny alternatywnej, który na dobre zniknie
start learning
a charismatic expert in alternative medicine to be gone for good
dowód osobisty
start learning
the identity card
jak potwierdzają zachodni dziennikarze
start learning
as the western journalists confirm
trudno go wyśledzić
start learning
its hard to track down
medycyna alternatywna jest wyśmiewana przez kilka lat jako czysty przesąd
start learning
alternative medicine has been ridiculed here for some years as pure superstition
leczył stany intymne, takie jak impotencja i bezpłodność
start learning
he treated intimate conditions such as impotence and infertility
smukły, szczupły, szczupły
start learning
slender, slim, lean
zadbany schludny
start learning
well-groomed neat
down-to-earth/practical
start learning
down-to-earth/practical
sprawiał wrażenie, że pieniądze nie mają dla niego żadnej wartości
start learning
he gave the impression that money had no value for him
nie miałem do niego większego zaufania
start learning
i didnt have much confidence in him
miejsce spotkań
start learning
hangout
żarliwy patriota
start learning
an ardent patriot
z lekkim zezem
start learning
with a slight squint
spojrzał na mnie
start learning
he took a look at me
zbierał dokumenty do swojej obrony
start learning
he wad gathering documents for his defence
nakarmił się bardzo kosztowną dietą
start learning
he fed himself a very costy diet
poczestujemy cie
start learning
we will treat you
mało wyrafinowani ludzie to piją
start learning
unsophisticated people drink it
stoły są czyszczone anly, gdy ktoś to pamięta.
start learning
the tables are wiped clean anly when sb remembers it.
uzdrowienie przez post i modlitwę
start learning
healing by fasting and prayer
odrzuciliśmy kościół instytucjonalny, jego blichtr, pompę i zaangażowanie w politykę
start learning
we rejected the institutional church, its tinsel, pomp and involvement in politics
powiedział przekonująco
start learning
he said convincingly
był wielkim mędrcem
start learning
he was a great sage
najbardziej gadają o polityce
start learning
they do the most gabbing about politics
ani razu nie powiedział, jakie są jego poglądy
start learning
never once did he say what his own views were
oddać go, wydac
start learning
to give him away
najbardziej poszukiwana osoba w mieście
start learning
the most sought after person in the city
zakochał się w niej po uszy
start learning
he was head over heels in love with her
nigdy nie odrywał od niej oczu
start learning
he never took his eyes off her
lepiej stary w ogóle żaden
start learning
better an old one tnan none at all
sama się pojawiła
start learning
she turned up of her own accord
głęboka mądrość i duchowość
start learning
deep wisdom and spirituality
niezmiernie obeznany z mistyką
start learning
immensly knowledgable about mysticism
kopalnia złota / krowa gotówkowa
start learning
a gold mine/cash cow
rodzaj nastawienia biznesowego
start learning
a sort of business mind-set
ich zdaniem komunizm jest nadal najważniejszy
start learning
communism is still uppermost in their minds
oferta pakietowa jest tańsza
start learning
a package deal works out cheaper

You must sign in to write a comment