Vocabulary 6

 0    50 flashcards    funfell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
performance
I was afraid I would be late for the perfomrance.
start learning
przedstawienie
Obawiałem się, że spóźnię się na przedstawienie.
minute
Just a minute...
start learning
minuta
Chwileczkę...
raise
Should the government raise the taxes?
start learning
podnosić
Czy rząd powienien podnieść podatki?
suffer
She suffered from rheumatism.
start learning
cierpieć
Cierpiała na reumatyzm.
shortage
a shortage of food and drinking water
start learning
niedobór
niedobór żywności i wody pitnej
drought
There was a drought last year.
start learning
susza
W zeszłym roku była susza.
airport
Let`s meet directly at the airport.
start learning
lotnisko
Spotkajmy się bezpośrednio na lotnisku.
access
access to the Internet
start learning
dostęp
dostęp do Internetu
excess
You will have to pay for excess luggage.
start learning
nadmiar, nadwyżka
Będzie Pan musiał zapłacić za nadwyżkowy bagaż.
additional
We needed additional information about this project.
start learning
dodatkowy
Potrzebowaliśmy dodatkowych informacji o tym projekcie.
additive
There are no additives in our bread.
start learning
dodatek do żywności
W naszym chlebie nie ma dodatków.
deer
We saw a deer in the forest!
start learning
jeleń, łania
Widzieliśmy jelenia w lesie!
provide
Wild animals should not be provided with food.
start learning
zaopatrywać
Dzikie zwierzęta nie powinny być zaopatrywane w jedzienie.
amount
a large amount of money
start learning
suma, kwota
duża suma pieniędzy
quantity
We sell our product in large quantities.
start learning
ilość
Sprzedajemy nasz product w dużych ilościcach.
quality
the high quality of our products
start learning
jakość
wysoka jakość naszych produktów
advice
My mother gave me a piece of good advice.
start learning
rada, porada
Mama dała mi dobrą radę.
conversation
I had a conversation with my parents about my future plans.
start learning
dialog
Odbyłem rozmowę z rodzicami na temat mojej przyszłości.
overhear
I am sorry but I overheard you conversation.
start learning
podsłuchać, przypadkiem usłyszeć
Przepraszam, ale przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę.
inspire
Picasso inspired many contemporary painters.
start learning
inspirować
Picasso inspirował wielu współczesnych malarzy.
circumstances
You can`t park here udner any circumstances.
start learning
okoliczności
W żadnym przypadki nie wolno tu parkować.
zone
This is a neutral zone.
start learning
strefa
To jest strefa neutralna.
approach
A strager approached us.
start learning
zbliżać się, podchodzić
Jakiś obcy podszedł do nas.
crossroads
Two cars crashed on the crossroads.
start learning
skrzyżowanie dróg
Dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu.
neighbour
my neighbour from upstairs
start learning
sąsiad
mój sąsiad z górnego piętra
brake
He hit the brake to stop the car before the red light.
start learning
hamulec
contribution
a contribution to the debate about environmental protection
start learning
wkład, przyczynek
przyczynek do debaty o ochronie środowiska
subscribe
I subscribe to a magazine about photography.
start learning
prenumerować, subskrybować
Prenumeruję magazyn o fotografii.
subscription
How can I quit the subscription?
start learning
prenumerata, subskrypcja
Jak mogę przerwać subskrypcję?
obstacle
bureaucratic obstacles
start learning
przeszkoda
przeszkody biurokratyczne
continually
Your son continually comes late to school.
start learning
ciągle, nieustannie
Pana syn ciągle spóźnia się do szkoły.
continuously
She talked to me continuously.
start learning
ciągle, bez przerwy
Mówiła do mnie bez przerwy.
misunderstand
I misunderstood what you wrote in your letter.
start learning
źle zrozumieć, nie rozumieć
Nie zrozumiałem, co napisałeś w swoim liście.
mishear
You must have misheard: this was not an offer but a question.
start learning
źle usłyszeć, przesłyszeć się
Musiałeś się przesłyszeć: to nie była propozycja tylko pytanie.
mistrust
Do you mistrust what I say?
start learning
nie ufać, nie dowierzać
Nie dowierzasz temu co mówię?
insure
Insure your car before you go abroad.
start learning
ubezpieczać
Ubezpiecz samochód zanim wyjedziesz za granicę.
assure
I want to assure you that my intentions are clear.
start learning
zapewnić
Chcę cię zapewnić, że moje intencje są czyste.
require
The shoes require mending.
start learning
wymagać, potrzebować
Te buty wymagają naprawy.
demand
The workers demanded higher wages.
start learning
wymagać, żądać
Robotnicy żądali wyższych płac.
impress
His intelligence impressed me.
start learning
wywierać wrażenie, imponować
Jego inteligencja zaimponowała mi.
possibility
Is there any possibility that you can come later?
start learning
możliwość
Czy jest możliwość, żebyś przyszedł później
concentration
I was impressed by his powers of concentration.
start learning
koncentracja, stężenie, skupienie
Byłem pod wrażeniem jego zdolności koncentracji.
capability
It`s beyond his capabilities.
start learning
zdolność, potencjał
To przerasta jego możliwości.
ability
His ability to see was disturbed by the disease.
start learning
zdolność, umiejętność
Jego zdolność widzenia została zakłócona przez chorobę.
dead end (street)
We were stuck in a dead end.
start learning
ślepa uliczka
Utknęliśmy w ślepej uliczce.
roll
We need a roll of cloth for the curtains.
start learning
rolka
Potrzebujemy rolkę materiału na zasłony.
wallpaper
The wallpaper costs about 1$ a roll.
start learning
tapeta
Tapeta kosztuje 1 dolara za rolkę.
unlucky
13 is an unlucky number.
start learning
nieszczęśliwy, pechowy
13 jest pechowa liczbą.
atrocious
The weather was atrocious.
start learning
okropny
Pogoda była okropna.
advise
Sam advised me not to take this job.
start learning
radzić, doradzać
Sam mi poradził, żebym nie brał tej pracy.

You must sign in to write a comment