VASCULAR 2

 0    37 flashcards    lelum3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Stojący pacjent, u którego wypełnione są żylaki kończyn dolnych, ma zakładaną opaskę uciskową powyżej kolana. Następnie poleca się mu kilkakrotnie szybko wspiąć na palce. O drożności żył gł. i perforatorów świadczy zapadnięcie się żylaków. To próba:
start learning
Perthesa
Bolesność łydki po uciśnięciu mankietem sfigmomanometru w przebiegu zakrzepicy żył głębokich znana jest pod nazwą objawu:
start learning
Lowenberga-Maya
W zależności od tego, który z nich został usunięty,
start learning
objaw polegający na powstaniu wybroczyn na skórze ręki poniżej miejsca założenia opaski (skaza krwotoczna)
Bolesność podeszwy stopy przy uciśnięciu jej środkowej części w przebiegu zakrzepicy żył głębokich to objaw
start learning
Payra
Lekarz opukuje żylakowato zmieniony pień żylny kończyny dolnej - w przypadku niewydolności zastawek żylnych wyczuwalna jest fala wstrząsowa. Opis ten dotyczy próby:
start learning
Schwartza
Próba Schwarza służy do oceny:
start learning
wydolności zastawek żyły odpiszczelowej
Miejscowe objawy zakrzepicy żył głębokich polegające na nasileniu się bólu podczas kaszlu wzdłuż przebiegu żyły to objaw:
EX 2008
start learning
Louvela
Próba Adsona jest wykorzystywana w diagnostyce:
EX 2012j
start learning
zespołu górnego otworu klatki piersiowej
Do czynników ryzyka rozwoju nefropatii wywołanej podaniem środka cieniującego należą
CHPD 10.2008
start learning
szpiczak mnogi, występująca wcześniej choroba nerek, cukrzyca, odwodnienie, nadciśnienie tętnicze
Powikłaniami konwencjonalnej angiografii są
start learning
tętniak rzekomy, rozwarstwienie ściany naczynia, zakrzep
Do badań mikrokrążenia wykorzystuje się następujące techniki
EX 2008w
start learning
kapiloskopie, fluksometrię Dopplerem laserowym (laser Doppler), przezskórny pomiar prężności tlenu (pulsoksymetrię), mikrolimfografię fluoroscencyjną, pomiar ciśnienia śródtkankowego
ystępowanie refleksu osiowego w badaniu ultrasonograficznym z podwójnym obrazowaniem ma znaczenie w ocenie przepływu w:
EX 2007j
start learning
przewlekłej niewydolności żylnej
Angiografia rezonansu magnetycznego nie znalazła stałego miejsca w diagnostyce:
EX 2008j
start learning
tętnic płucnych
Prawidłowa krzywa przepływu tętniczego w kończynach dolnych to przepływ:
EX 2011j
start learning
trójfazowy, wysokooporowy, dwufazowy niskooporowy widoczny po wysiłku fizycznym
Przezczaszkowe badanie dopplerowskie wykorzystuje jako okna akustyczne:
EX 2012j
start learning
okno skroniowe, okno podpotyliczne, okno oczodołowe
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania angiografii konwencjonalnej jest:
EX 2012j
start learning
nadwrażliwość na środek cieniujący
Wybierz, która z wymienionych poniżej przetok tętniczo-żylnych uważana jest za najbardziej optymalny, pierwotny dostęp naczyniowy do przewlekłych hemodializ:
EX 2009j, 2010w, 2011j
start learning
przetoka tętniczo-żylna z zespoleniem tętnicy promieniowej z żyłą odpromieniową
Aktualne rekomendacje DOQI (The Kidney Dialysis Outcome Quality Initiative) dotyczące wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy zalecają:
EX 2011w
start learning
planowe wytworzenie natywnego, tętniczo-żylnego dostępu naczyniowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym jego dojrzewanie przed wdrożeniem hemodializy
U pacjentów wymagających ostrej hemodializy i następowo kwalifikowanych do wytworzenia stałego dostępu naczyniowego do hemodializy, czasowe wkłucie należy starać się założyć w pierwszej kolejności do żyły:
EX 2011w
start learning
szyjnej wewnętrznej prawej
Ostatnią po wyczerpaniu wszelkich innych, standardowo stosowanych możliwości, opcją wytworzenia natywnego dostępu do hemodializy na kończynie górnej jest wytworzenie przetoki:
EX 2011w
start learning
tętnica ramienna - anterotranspozycjonowana żyła ramienna (metoda ABBA)
W celu oceny wydolności łuku dłoniowego przed wytworzeniem przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ na przedramieniu powinno się wykonać:
EX 2009j, 2011w
start learning
próbę Allena
Optymalnym rodzajem dostępu naczyniowego do celów hemodializy u 70-letniego mężczyzny, z zaawansowaną angiopatią cukrzycową i niewydolności krążenia, będzie:
EX 2011w
start learning
przetoka sp. Gracza
połączenie żyły przeszywającej i tętnicy ramiennej
Redukcję światła przetoki tętniczo-żylnej do dializ należy wykonać, gdy przepływ w obrębie przetoki przekracza:
EX 2011w
start learning
500 ml/min
Złotym standardem obrazowania przetok dializacyjnych jest:
propozycje
start learning
angiografia
Chory ze współistniejącą niewydolnością nerek musi mieć wykonaną hemodializę przed operacją w przypadku gdy:
propozycje
start learning
stężenie kreatyniny przewyższa 5 mg/dl
Przetoka tętniczo-żylna typu Brescia powinna być używana do dializ po:
propozycje
start learning
po 4-6 tygodniach
Najbardziej czułą metodą monitorowania funkcji dostępu naczyniowego do hemodializ jest:
EX 2009j
start learning
pomiar objętości krwi przepływającej przez przetokę w jednostce czasu
Rezydent w chir nacz został poproszony o konsultację chorego z oddz nefrologii w celu wytw przetoki do hemodializy. Chory l 75, z nefr. cukrzycową, klirens kreat (GFR) wynosi 40 ml/min. Informacje jakich udzielił lekarzowi prowadzącemu są następujące:
EX 2009j
start learning
1. jest zbyt wcześnie na wytwarzanie przetoki, rozważyć w stadium 4 schyłk niewyd nerek, przy GFR<20-25ml/min 2. zaleca się wytw przetoki z nacz własnych na ok 6 mies, natomiast z użyciem protezy na 3-6 tyg przed plan hemodializą
Prawidłowa wielkość przepływu krwi przez przetokę tętniczo-żylną do dializ powinna wynosić:
EX 2011j
start learning
300-400 ml/mini
Podczas wytwarzania przetoki tętniczo-żylnej na ramieniu z użyciem żyły odłokciowej, przemieszcza się tę żyłę na przednią powierzchnię ramienia z powodu:
EX 2012w
start learning
głębokiego, podpowięziowego naturalnego przebiegu żyły, który znacznie utrudniałby nakłuwanie jej do hemodializ, oraz powodowałby ryzyko trudnego do opanowania krwawienia podpowięziowego
U 52-letniej chorej 6 mies po wytworzeniu przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ na lewym ramieniu z użyciem ż. odprom, od miesiąca masywny obrzęk lewej KG. Przetoka jest czynna. W TK stwierdzono niedrożność lewej ż. podob. Należy rozważyć:
EX 2012j
start learning
wewnątrznaczyniowe udrożnienie i stentowanie lewej ż. podobojczykowej, przeszczep od przetoki do lewej ż. szyjnej wewnętrznej
Do wtórnego dostępu naczyniowego do dializ zalicza się:
start learning
podskórne przemieszczenie żyły odłokciowej na ramieniu, przetoki z użyciem konserwowanej żyły allogenicznej, przetoki z użyciem protezy z PTFE
Oryginalna pierwotna przetoka tętniczo-żylna do hemodializ na przedramieniu zaproponowana przez Cimino i Brescia polegała na zespoleniu:
EX 2012j
start learning
żyły odpromieniowej z tętnicą promieniową sposobem bok do boku
Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ sposobem Gracza polega na zespoleniu:
EX 2012j
start learning
żyły pośrodkowej dołu łokciowego z tętnicą ramienną
Kryterium laboratoryjnym rozpoznania małopłytkowości wywołanej przez heparynę jest zmniejszenie liczby płytek krwi:
start learning
o ≥ 50% w porównaniu z wartością przed leczeniem
Międzynarodowy wskaźnik znormalizowany (lNR):
MPCH 5.2008-81
start learning
ocenia czynniki należące do drogi zewnątrzpochodnej, ocenia aktywność czynnika VII, stosuje się do monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami
Czas trombinowy (TT) wykorzystuje się w celu czynnościowej oceny fibrynogenu, ponieważ na jego wynik ma wpływ nawet bardzo mała domieszka heparyny.
MPCH 5.2008-81
start learning
zarówno stwierdzenie, jak i uzasadnienie są prawdziwe, ale nie ma między nimi logicznego związku

You must sign in to write a comment