unit 6 do lesson 5

 0    100 flashcards    Lenka i Franek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co za wspaniałe doświadczenie!
start learning
What a wonderful experience!
To było bardzo rozczarowujące!
start learning
That was very disappointing!
To było o wiele lepsze!
start learning
It was so much better!
Powiedział cześć do mnie.
start learning
He said hello to me.
Kiedy biegałem w parku, zobaczyłem Toma.
start learning
When I was running in the park, I saw Tom.
Kiedy biegali w maratonie, niektórzy dawali im trochę wody.
start learning
When they were running in the marathon, some people gave them some water.
Leciał do USA, kiedy złamał komputer.
start learning
He was flying to the USA when he broke his computer.
Kiedy mama siedziała w kuchni, wszedł mój brat.
start learning
When my mother was sitting in the kitchen, my brother walked in.
Ojciec mojego przyjaciela jechał do mojego domu, kiedy miał wypadek.
start learning
My friend's father was driving to my house when he had an accident.
Mój najlepszy przyjaciel robił projekt, kiedy zadzwoniłem do niego.
start learning
My best friend was doing a project when I phoned him.
Uczniowie chłodzili się w cieniu, kiedy nauczyciel ich widział.
start learning
The students were chilling in the shade when the teacher saw them.
Biegałem do szkoły, kiedy upadłem i skręciłem kostkę.
start learning
I was running to school when I fell and twisted my ankle.
Siedziałem w cieniu, kiedy zaczął padać deszcz.
start learning
I was sitting in the shade when it started to rain.
Czytałem książkę w domu, kiedy usłyszałem hałas.
start learning
I was reading a book at home when I heard a noise.
Nie powinniśmy żartować z poważnych rzeczy.
start learning
We shouldn't joke about serious things.
Myślałem, że jest bardzo miły, ale teraz nie sądzę, żeby był miły.
start learning
I thought he was very nice, but now I don't think he's nice.
Często nie upadam, ale wczoraj upadłem i zraniłem nogę.
start learning
I don't often fall, but I fell yesterday and hurt my leg.
Wczoraj zostawiłem książki w domu. Zwykle nie zostawiam ich w domu.
start learning
Yesterday I left my books at home. I don't usually leave them at home.
Mój ojciec zwykle nie wraca późno, ale wczoraj wrócił o 8:00 wieczorem.
start learning
My father doesn't usually come back late, but yesterday he came back at 8:00 in the evening.
Kiedy wczoraj wracałem do domu ze szkoły, nie spotkałem moich przyjaciół.
start learning
When I was going home from school yesterday, I didn't meet my friends.
Kiedy zadzwoniłeś do mnie, nie odrabiałem pracy domowej.
start learning
When you phoned me, I wasn't doing my homework.
Nie widziałem cię, kiedy nosiłeś czarną kurtkę.
start learning
I didn't see you when you were wearing a black jacket.
Nie szedłeś na plażę, kiedy dzwoniłeś do mnie,
start learning
You weren't going to the beach when you phoned me.
Nie myślałem o Marku, kiedy zadzwoniłeś do mnie. Myślałam o tobie.
start learning
I wasn't thinking about Mark when you phoned me. I was thinking about you.
Moi przyjaciele nie chodzili do parku, kiedy ich widziałem. Chodzili do centrum handlowego.
start learning
My friends weren't going to the park when I saw them. They were going to the shopping centre.
Jaka była pogoda?
start learning
What was the weather like?
Co ona robiła?
start learning
What was she doing?
Pobiegłeś do niej?
start learning
Did you run to her?
Zadzwoniłem do ciebie o drugiej. Nie odpowiedziałeś. Co robiłeś?
start learning
I phoned you at 2 o'clock. You didn't answer. What were you doing?
Robię pracę domową.
start learning
I was doing my homework.
Gdzie po tym poszedłeś?
start learning
Where did you go after that?
Poszedłem na plażę o wpół do drugiej. Było ciepło i słonecznie, a ja czytałem książkę.
start learning
I went to the beach at half past two. It was warm and sunny and I was reading a book.
wietrzny
start learning
windy
mglisty
start learning
foggy
deszczowy
start learning
raining
śnieżna
start learning
snowing
pochmurno
start learning
cloudy
Czy padało o 6:00 rano? Nie, nie było.
start learning
Was it raining at 6:00 in the morning? No, it wasn't.
Czy wyjechałeś na wakacje zeszłego lata? Tak.
start learning
Did you go on holiday last summer? Yes, I did.
Co zrobiłeś po śniadaniu? Poszedłem do szkoły.
start learning
What did you do after breakfast? I went to school.
Co robiłeś o drugiej w nocy? Spałem.
start learning
What were you doing at 2 o'clock at night? I was sleeping.
senny
start learning
sleepy
podekscytowany
start learning
excited
dumny
start learning
proud
czuć się niedobrze
start learning
sick
nerwowy
start learning
nervous
smutny
start learning
down
Gratulacje
start learning
Congratulations
Przykro mi to słyszeć.
start learning
I'm sorry to hear that.
Co znalazłeś?
start learning
What did you find?
Jak go znaleźć?
start learning
How did you find it?
Jak skończyła się ta historia?
start learning
How did the story end?
Włożyłem portfel do torby.
start learning
I put my wallet in my bag.
Moja mama śmiała się ze mnie.
start learning
My mother laughed at me.
Wczoraj wieczorem poszedłem do sklepu, żeby kupić jakieś rzeczy.
start learning
Yesterday evening I went to the shop to buy some things.
Po pierwsze zrobiłem zakupy.
start learning
First, I did the shopping.
hen, poszedłem do domu i zdałem sobie sprawę, że nie miałem ze sobą portfela.
start learning
hen, I went home and I realised that I didn't have my wallet with me.
Nie mogłem go nigdzie znaleźć.
start learning
I couldn't find it anywhere.
Po chwili
start learning
After a while
Moja siostra może rysować, więc wczoraj zrobiła mi piękne zdjęcie.
start learning
My sister can draw, so she drew a beautiful picture of me yesterday.
W zeszłym roku poleciałem do Londynu. W tym roku chcę polecieć do Stanów Zjednoczonych.
start learning
Last year, I flew to London. This year, I want to fly to the United States.
W zeszłym tygodniu biegłem pięć kilometrów w wyścigu, ale nie mogę biegać bardzo szybko, więc nie wygrałem.
start learning
I ran five kilometres in a race last week, but I can't run very fast, so I didn't win it.
Moi rodzice dali mi prezent urodzinowy w marcu.
start learning
My parents gave me a birthday present in March.
W niektórych krajach ludzie nie rozdają prezentów urodzinowych.
start learning
In some countries, people don't give birthday presents.
Jego przyjaciel siedział na trawie.
start learning
His friend was sitting on the grass.
Kiedy leciał do Meksyku, zobaczył erupcję wulkanu z samolotu.
start learning
When he was flying to Mexico, he saw a volcano eruption from the plane.
Rodzice podarowali jej prezent urodzinowy, gdy siedziała w ogrodzie.
start learning
Her parents gave her a birthday present when she was sitting in the garden.
Kiedy biegali po parku, znaleźli portfel.
start learning
When they were running in the park, they found a wallet.
Kiedy szedłem nad rzeką, usłyszałem hałas.
start learning
When I was walking by the river, I heard a noise.
Kiedy robiłem zakupy na ulicznym targu, kupiłem pamiątkę.
start learning
When I was shopping at a street market, I bought a souvenir.
Kiedy oglądałem koncert na świeżym powietrzu, czułem się podekscytowany.
start learning
When I was watching an open-air concert, I felt excited.
Kiedy robiłem zdjęcia w centrum miasta, zobaczyłem przyjaciela.
start learning
When I was taking some photos in the city centre, I saw my friend.
Ona zakochała się w nim.
start learning
She fell in love with him.
Zrobili mi żart.
start learning
They played a joke on me.
Miasto było w niebezpieczeństwie.
start learning
The city was in danger.
Nie rysował obrazu, kiedy dostał niespodziankę.
start learning
He wasn't drawing a picture when he got a surprise.
Nie czytali, kiedy się spotkali.
start learning
They weren't reading when they met.
Nie biec, kiedy znalazł żabę.
start learning
He wasn't running when he found a frog.
Moja siostra nie czytała książki, kiedy wróciłem wczoraj do domu.
start learning
My sister wasn't reading a book when I came back home yesterday.
Kiedy poszedłem spać, mój brat wciąż oglądał telewizję.
start learning
When I went to bed, my brother was still watching TV.
Mój tata gotował obiad, kiedy się z nim przywitałem.
start learning
My dad was cooking dinner when I said hello to him.
Kiedy zadzwoniłem do mojego przyjaciela, robił swoją pracę domową.
start learning
When I phoned my friend, he was doing his homework.
Moja matka spała, kiedy włączyłem telewizor.
start learning
My mother was sleeping when I turned on the television.
Czy było mgliście w Londynie? Tak, było.
start learning
Was it foggy in London? Yes, it was.
Czy Matt i Mike grali w piłkę nożną? Tak zrobili.
start learning
Did Matt and Mike play football? Yes, they did.
Czy padało w Sydney? Nie, nie było.
start learning
Was it snowing in Sydney? No, it wasn't.
Czy Laura gra w tenisa? Nie, nie zrobiła tego.
start learning
Did Laura play tennis? No, she didn't.
Co robiła Laura o trzeciej? Czytała książkę.
start learning
What was Laura doing at 3 o'clock? She was reading a book.
Co robił twój przyjaciel, kiedy przybyłeś do szkoły?
start learning
What was your friend doing when you arrived at school?
Rozmawiała przez telefon.
start learning
She was talking on the phone.
Gdzie siedziałeś, kiedy przyszedł twój nauczyciel?
start learning
Where were you sitting when your teacher came in?
Siedziałem na podłodze.
start learning
I was sitting on the floor.
Co robiłeś, kiedy twoja matka wróciła do domu?
start learning
What were you doing when your mother got home?
Grałem w gry komputerowe.
start learning
I was playing computer games.
Jak się masz? Czuję się naprawdę chory. Czemu? Ponieważ wczoraj jadłem dużo jedzenia.
start learning
How are you? I'm feeling really sick. Why? Because I ate a lot of food last night.
Przykro mi to słyszeć.
start learning
I'm sorry to hear that.
Nie wyglądasz na szczęśliwego. O co chodzi?
start learning
You don't look happy. What's the matter?
Naprawdę czuję się smutny.
start learning
I'm feeling really down.
Czuję się naprawdę podekscytowany.
start learning
I'm feeling really excited.
Czemu? Ponieważ lecę na Alaskę w następny poniedziałek!
start learning
Why? Because I'm flying to Alaska next Monday!

You must sign in to write a comment