Tutlo repitition v2

 0    83 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
praise (n)
The praise I got from my teacher has helped me.
start learning
pochwała, pochwały
Pochwała, którą dostałem od nauczyciela, pomogła mi.
redundancy
The economic downturn has meant 10,000 redundancies in the Northeast.
start learning
redukcja (etatów)
Kryzys gospodarczy oznaczał 10 000 zwolnień na północnym wschodzie.
fringe benefits
start learning
dodatkowa korzyść (uzyskiwana oprócz wypłaty)
customer base
start learning
baza klientów
skeptical
We are sceptical in some areas but unfortunately not in others.
start learning
sceptyczny
Jesteśmy sceptyczni w niektórych dziedzinach, ale niestety nie w pozostałych.
come up short
We’ve been to the state tournament four times, but we’ve come up short every time.
start learning
przegrać
Byliśmy na turnieju państwowym cztery razy, ale za każdym razem przegrywaliśmy.
impoverished
an impoverished young actor
start learning
zubożały
zubożały młody aktor
impoverish
Falling coffee prices have impoverished many Third World economies.
start learning
doprowadzać do ubóstwa, zubożyć
Spadające ceny kawy doprowadziły do ubóstwa wiele gospodarek Trzeciego Świata.
corner the market
They've more or less cornered the fast-food market - they're in every big city in the world.
start learning
wykosić konkurencję (uzyskać monopol, zmonopolizować rynek)
Mniej więcej opanowali rynek fast foodów - znajdują się w każdym dużym mieście na świecie.
game plan
You need to come up with a game plan and stick to it.
start learning
strategia działania
Musisz wymyślić plan gry i trzymać się go.
get down to business
If the introductions are over I'd like to get down to business.
start learning
przystępować do rzeczy
Jeśli wprowadzanie się skończy, chciałbym przystąpić do rzeczy.
get the ball rolling
We have to get the ball rolling on this project soon.
start learning
rozpoczynać coś(idiom)
Wkrótce będziemy musieli rozpocząć ten projekt.
catch somebody off guard
The news caught her completely off guard – she didn't know what to say.
start learning
zaskoczyć kogoś, wziąć kogoś z zaskoczenia
Wiadomość zaskoczyła ją zupełnie - nie wiedziała, co powiedzieć.
quorum
The quorum for meetings of the committee is two.
start learning
kworum, grupa reprezentacyjna (minimalna grupa potrzebna do podjęcia decyzji)
Kworum posiedzeń komitetu wynosi dwa.
chairperson
The role of the chairperson in our meetings is clearly defined.
start learning
przewodniczący, prezes
Rola przewodniczącego na naszych spotkaniach jest jasno określona.
biweekly
a biweekly magazine
start learning
ukazujący się dwa razy w tygodniu/ co dwa tygodnie
dwutygodnik
contrary (noun)
If I do something, he always has to do the contrary.
start learning
przeciwieństwo
Kiedy jak coś robię, on zawsze musi zrobić coś przeciwnego.
contrary (adjective)
Contrary to popular belief, I don't just work for you.
start learning
sprzeczny, przeciwstawny
W przeciwieństwie do ogólnego przekonania, nie pracuję tylko dla ciebie.
superior (noun)
His superior asked him to stay longer at work today.
start learning
przełożony, przełożona
Jego przełożony poprosił go, aby został dziś dłużej w pracy.
compensation
You should receive your compensation within a week.
start learning
rekompensata, odszkodowanie, wynagrodzenie
Powinieneś otrzymać swoje wynagrodzenie w ciągu tygodnia.
reaffirm
The government yesterday reaffirmed its commitment to the current peace process.
start learning
potwierdzać
Wczoraj rząd potwierdził swoje zaangażowanie w obecny proces pokojowy.
gradually
We have to gradually introduce the changes.
start learning
stopniowo
Musimy stopniowo wprowadzać zmiany.
change
We are flying to Greece indirectly, we have a change in Berlin.
start learning
przesiadka (np. między pociągami)
Lecimy do Grecji nie bezpośrednio, mamy przesiadkę w Berlinie.
summoned
We were summoned to the headmaster's office.
start learning
wezwany
Wezwano nas do biura dyrektora.
invention
Somebody has stolen his invention from the lab.
start learning
wynalazek
Ktoś ukradł jego wynalazek z laboratorium.
imaginatively
The restaurant uses fresh ingredients, imaginatively cooked.
start learning
pomysłowo, oryginalnie, twórczo
Restauracja używa świeżych składników, gotowanych z wyobraźnią.
ahead of the curve
Look, your brother is ahead of the curve! He's going to win the race.
start learning
na czołowej pozycji, prowadzeniu
Zobacz, twój brat jest na czołowej pozycji! Wygra ten wyścig.
pay off
This offer pays off.
start learning
opłacać się
Ta oferta się opłaca.
ahead of the pack
At this stage in the campaign, the Democratic candidate is way ahead of the pack.
start learning
przed konkurencją, ponad konkurentami
Na tym etapie kampanii kandydat Demokratów jest przed konkurencją.
come up with something
He came up with a great idea for the ad campaign.
start learning
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś, wpaść na coś
Wpadł na świetny pomysł na kampanię reklamową.
run out of something
I've run out of money, can you help me?
start learning
nie mieć już czegoś, wyczerpać coś
Nie mam już pieniędzy, możesz mi pomóc?
supply (noun)
Our fuel supplies will last for only two or three days.
start learning
zapas, zaopatrzenie
Nasze zapasy paliwa wystarczą jedynie na dwa, trzy dni.
diamond in the rough
Their first album was a diamond in the rough.
start learning
nieoszlifowany diament, coś lub ktoś, kogo zalet nie da się dostrzec od razu
Ich pierwszy album był nieoszlifowanym diamentem.
innovative
I came up with an innovative idea.
start learning
innowacyjny, nowatorski
Przyszedł mi do głowy innowacyjny pomysł.
from the ground up
All systems would be replaced from the ground up.
start learning
od podstaw
Wszystkie systemy zostaną zastąpione od podstaw.
get something off the ground
A lot more money will be required to get this project off the ground.
start learning
zainicjować coś, uruchomić coś
Wiele pieniędzy będzie potrzebne aby uruchomić ten projekt.
unconventional
an unconventional childhood/lifestyle/marriage
start learning
niekonwencjonalny, nieszablonowy, nieschematyczny
Niekonwencjonalne dzieciństwo / styl życia / małżeństwo
put all one's eggs in one basket
I'm applying for several jobs because I don't really want to put all my eggs in one basket.
start learning
stawiać wszystko na jedną kartę
Ubiegam się o kilka prac, ponieważ tak naprawdę nie chcę stawiać wszystko na jedną kartę.
carve out
She carved out a reputation for herself as a high-powered lawyer.
start learning
wyrobić sobie, wyrabiać sobie, opanować, opanowywać (np. pozycję zawodową)
Wyrobiła sobie reputację wpływowego prawnika.
cash in on something
His hotel is cashing in on the Phoenix area's emergence as a golf mecca.
start learning
wyciągnąć z czegoś korzyść, zarobić na czymś
Jego hotel zarabia na pojawieniu się okolicy Phoenix jako mekka golfa.
branch out
This designer has recently branched out into children's wear.
start learning
rozszerzać działalność, rozwijać zainteresowania
Ten projektant niedawno rozszerzył swoją ofertę na odzież dziecięcą.
bully (verb)
He was bullied in school.
start learning
tyranizować, sterroryzować, zastraszyć
On był terroryzowany w szkole.
demean
The entire family was demeaned by his behaviour.
start learning
poniżać, znieważać (kogoś)
Cała rodzina była poniżona jego zachowaniem.
humiliate
They called him an old fool in public just to humiliate him.
start learning
upokarzać, kompromitować
Nazywali go publicznym starym głupcem tylko po to, by go upokorzyć.
belittle
Though she had spent hours fixing the computer, he belittled her efforts.
start learning
umniejszać
Choć godzinami naprawiała komputer, umniejszył jej wysiłki.
back down
Neither side is willing to back down.
start learning
wycofywać się, ustąpić, dać za wygraną
Żadna ze stron nie jest skłonna dać za wygraną.
call someone's bluff
He threatened to resign, and they called his bluff.
start learning
zmusić kogoś do pokazania kart
Groził, że zrezygnuje, a oni zmusili go do pokazania kart.
intimidate
They were intimidated into accepting a pay cut by the threat of losing their jobs.
start learning
wzbudzać strach, wzbudzać grozę, zastraszyć
Byli zastraszani, że zaakceptowali obniżkę wynagrodzenia grożąc utratą pracy.
stand up to somebody
You have to learn to stand up to your mother.
start learning
stawić komuś czoła, sprzeciwić się komuś
Musisz nauczyć się sprzeciwiać się swojej matce.
coercion
The documents have been signed under conditions free from stress and coercion.
start learning
przymus
Dokumenty zostały podpisane w warunkach wolnych od stresu i przymusu.
counterproductive
Trying to save money when you live on credit is counterproductive.
start learning
przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego
Próba oszczędzania, kiedy żyje się na kredyt, przynosi efekt przeciwny do zamierzonego.
check up on somebody
My mum checks up on me most evenings to see that I've done my homework.
start learning
sprawdzać kogoś (np. czy wykonuje nasze polecenie)
Moja mama sprawdza mnie przez większość wieczorów, żeby zobaczyć, że odrobiłem lekcje.
look over someone's shoulder
I can’t concentrate with you looking over my shoulder all the time.
start learning
spojrzeć przez ramię
Nie mogę się skoncentrować, jak cały czas patrzysz mi przez ramię.
resentful
She was resentful of anybody's attempts to interfere in her work.
start learning
urażony, dotknięty, obrażony
Była urażona na kogokolwiek, kto próbował wtrącać się w jej pracę.
butt in
Sorry to butt in, but could I speak to you for a moment?
start learning
wtrącać się, wcinać się (np. do rozmowy)
Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mógłbym porozmawiać z tobą przez moment?
control freak
My boss is a real control freak.
start learning
osoba lubiąca rządzić, dyrygować innymi
Mój szef jest prawdziwym maniakiem kontroli.
disgruntled
A disgruntled former employee is being blamed for the explosion.
start learning
niezadowolony, rozczarowany, zawiedziony
Niezadowolony były pracownik jest obwiniony o wybuch.
in hot water
Emails that criticize others can land you in hot water, so be careful what you write.
start learning
mieć kłopoty, być w tarapatach
E-maile, które krytykują innych, mogą prowadzić do bycia w tarapatach, więc uważaj, co piszesz.
set the record straight
I had to set him straight about what really happened.
start learning
sprostować, wyjaśniać
Musiałem wyjaśnić mu, co się naprawdę wydarzyło.
be in the dark
Our divorce was a secret, she was in the dark.
start learning
nic nie wiedzieć, być w stanie niewiedzy
Nasz rozwód był tajemnicą, była w ciemności.
keep somebody in the dark
I wish my boss would stop keeping me in the dark and be clear about what I need to do for the project.
start learning
utrzymywać kogoś w nieświadomości
Chciałbym, żeby mój szef przestał mnie trzymać w nieświadomości i było jasne, co muszę zrobić dla projektu.
red tape
Reducing taxes and red tape would help to create new companies.
start learning
zbyt rozbudowana biurokracja
Zmniejszenie podatków i zbyt rozbudowanej biurokracji pomogłoby tworzyć nowe firmy.
practice what you preach
He's such a hypocrite! He never practises what he preaches.
start learning
żyć zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami
On jest takim hipokrytą! Nigdy nie praktykuje tego, co głosi.
accountability
I will take all the accountability for our failure on me.
start learning
odpowiedzialność (gdy ktoś jest odpowiedzialny za coś i jest gotów na przyjęcie krytyki)
Wezmę całą odpowiedzialność za naszą porażkę na siebie.
above board
The deal was completely open and above board.
start learning
uczciwy, szczery, legalny
Umowa była całkowicie otwarta i uczciwa.
deceive
I was deceived by my closest friend.
start learning
okłamywać, oszukiwać
Zostałem oszukany przez mojego najbliższego przyjaciela.
integrity
He's got the integrity to be our President for the next four years.
start learning
prawość, uczciwość
Ma uczciwość, aby być naszym Prezydentem przez następne cztery lata.
former
Her former husband now lives in Warsaw.
start learning
dawny, były, niegdysiejszy
Jej były mąż teraz mieszka w Warszawie.
fool (n)
Now I feel like a fool for acting that way.
start learning
głupek, dureń
Teraz czuję się jak idiota, że zachowywałem się w taki sposób.
fierce
Our competition is fierce.
start learning
zażarty, zacięty, zajadły, zagorzały, gwałtowny, ostry (bardzo mocny)
Nasza konkurencja jest zacięta.
rival (verb)
You can't always rival with me.
start learning
rywal (czasownik)
Nie możesz zawsze ze mną rywalizować.
dog eat dog
The TV business today is a dog-eat-dog business.
start learning
bezpardonowa walka
Dzisiejszy biznes telewizyjny to bezpardonowa walka.
crunch time
The team had trained well, but at crunch time they just couldn't perform.
start learning
przełom, moment krytyczny
Zespół trenował dobrze, ale w czasie kryzysu nie mogli po prostu spisać się.
pull ahead
He has pulled ahead of the other candidates in the election polls.
start learning
wysunąć się na przód
Wyprzedził innych kandydatów w wyborach.
turn the tables
The only question is whether the President can use his extraordinary political skills to turn the tables on his opponents.
start learning
odwrócić sytuację na swoją korzyść, odwrócić sytuację z niekorzystnej na korzystną
Jedyne pytanie dotyczy tego, czy prezydent może wykorzystać swoje niezwykłe umiejętności polityczne, aby odwrócić sytuację na niekorzyść przeciwnikom.
outdo oneself
He’s a great cook anyway and he really outdid himself, preparing us a five-course Asian meal.
start learning
przejść samego siebie
W każdym razie jest świetnym kucharzem i naprawdę przeszedł samego siebie, przygotowując nam pięciodaniowy azjatycki posiłek.
put one's nose to the grindstone
She kept her nose to the grindstone all year and got the exam results she wanted.
start learning
przykładać się do pracy, ciężko nad czymś pracować
Przez cały rok ciężko pracowała i uzyskała pożądane wyniki egzaminu.
worth the trouble
With how much it will cost to get this car to run again, fixing it is not worth the trouble.
start learning
wart zachodu
Z tym ile będzie kosztowało ponowne doprowadzenie tego samochodu do użytku, naprawienie go nie jest warte zachodu.
on the right track
These results suggest that we are on the right track.
start learning
na dobrej drodze
Te wyniki sugerują, że jesteśmy na dobrej drodze.
report back to someone
Find out their names and report back to me tomorrow.
start learning
przedkładać sprawozdanie, zgłaszać, meldować
Znajdź ich imiona i zdaj mi jutro raport.
mutual
Mutual respect is very important in marriage.
start learning
wzajemny (np. szacunek, sympatia)
Wzajemny szacunek jest bardzo ważny w małżeństwie.
make tracks
We'd better make tracks soon, hadn't we?
start learning
zbierać się, wychodzić (skądś lub od kogoś)
Lepiej zebrać się niedługo, prawda?
reception
I was invited to a formal reception.
start learning
przyjęcie (np. weselne)
Zostałem zaproszony na oficjalne przyjęcie.

You must sign in to write a comment